Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

HÄNH TRçNH ñ Tı TP.

HÄNH TRçNH ñ Tı TP. HCM, bπn ph∂i qu∏ c∂nh tπi s©n bay Abu Dhabi, sau Æ„ mÌi bay nËi chuy’n Æ’n Cairo. C„ nhi“u h∑ng hµng kh´ng Æ” bπn l˘a ch‰n, trong Æ„ Etihad lµ h∑ng c„ m¯c gi∏ m“m nh†t. N’u mua vä sÌm tı tr≠Ìc kho∂ng mÈt th∏ng, bπn sœ c„ m¯c gi∏ tËt, kho∂ng 850 USD cho vä kh¯ hÂi. ñ Tı Cairo Æ’n Siwa, bπn ti’p tÙc Æi xe bu˝t gh’ ngÂi, mÈt ph≠¨ng ti÷n phÊ bi’n nh†t cho hµnh tr◊nh nµy. Hµnh tr◊nh kh∏ v†t v∂ v◊ ph∂i ngÂi xe m†t 11 ti’ng, Æ≠Íng lπi kh´ng tËt læm. VISA Visa Ai CÀp Æ≠Óc c†p cho kh∏ch du lch Vi÷t Nam thÒ tÙc ƨn gi∂n, nh≠ng chÿ c†p tπi Hµ NÈi. N’u bπn Î TP. HCM nn ch‰n dch vÙ lµm visa hÈ tπi Hµ NÈi Æ” ti’t ki÷m thÍi gian vµ chi ph› Æi lπi. L÷ ph› 30 USD/ng≠Íi. TRÅI NGHIåM ßóC ßÉO ñ C„ mÈt tour ÆÈc Æ∏o nh†t Î Siwa lµ cæm trπi ngÒ lπi Æm trn sa mπc. Tour nµy Æ≠Óc vÀn hµnh bÎi mÈt c´ng ty du lch cÒa Ai CÀp, bπn c„ th” xem th´ng tin tπi kh∏ch sπn cÒa m◊nh. Chi ph› kho∂ng 45 USD/ng≠Íi cho tour ngÒ lπi sa mπc mÈt Æm. C„ xe ring Æ≠a Æ„n v“ tÀn kh∏ch sπn. ô sa mπc chÿ nn ngÒ lπi mÈt Æm lµ ÆÒ v◊ Æm sa mπc cÚng kh´ng c„ hoπt ÆÈng g◊ kh∏c ngoµi ÆËt lˆa, ®n gµ n≠Ìng vµ ngæm sao. ¬M TH#C ñ Th¯c ®n Î Ai CÀp c„ h≠¨ng v h¨i kh„ ®n ÆËi vÌi ng≠Íi Vi÷t. Nn nh„m chÛng t´i hay t◊m nh˜ng nhµ hµng nh· c„ Æ´ng kh∏ch T©y Æ” vµo. Kinh nghi÷m cho th†y chÁ nµo kh∏ch T©y ®n Æ≠Óc th◊ chÁ Æ„ h‰ lµm th¯c ®n kh»u v quËc t’, t¯c lµ kh´ng qu∏ Æa ph≠¨ng Æ” ai cÚng c„ th” ®n Æ≠Óc. CHI PHê HÄNH TRçNH ñ Nh„m chÛng t´i Æi Ai CÀp trong 21 ngµy, tÊng chi ph› ®n uËng, Æi lπi, tham quan, kh∏ch sπn lµ 45 tri÷u ÆÂng/ng≠Íi. Trung b◊nh mÈt ngµy mÁi ng≠Íi tiu h’t 2,1 tri÷u ÆÂng. 1 2 4 TRAVELLIVE

1, Ng≠Íi d©n b∏n nhi“u quµ l≠u ni÷m hai bn Æ≠Íng ln Æÿnh cÒa Shali Fortress - 2, Nh˜ng c©y chµ lµ tr‹u qu∂ - 3, Nh˜ng Ưa trŒ sinh sËng trn Ëc Æ∂o Ng≠Íi d©n hay tÀp trung lπi Æ©y Æ” tæm m∏t vµo mÁi buÊi tr≠a. Hai bn h n≠Ìc, ng≠Íi Berber trÂng hoa mµu Æ” duy tr◊ cuÈc sËng theo ki”u t˘ cung t˘ c†p cÒa tÊ tin h‰ tı nhi“u th’ k˚ qua. Ëng ÆÍi du mÙc gi˜a trÍi Æm sa mπc ChÛng t´i thu mÈt chi’c xe Æfia h◊nh 4WD c„ ng≠Íi l∏i, theo dfich vÙ cÒa kh∏ch sπn, chÎ c∂ nh„m dπo quanh sa mπc Æ” ngæm hoµng h´n. M∆t trÍi xuËng nh≠ mÈt ch∂o lˆa trn nh˜ng ÆÙn c∏t xa xa. ßm Æ„, chÛng t´i ngÒ lπi tπi khu trπi dµnh cho kh∏ch du lfich gi˜a sa mπc. Nhi÷t ÆÈ bn ngoµi xuËng r†t th†p, chÿ cfln 7-8 ÆÈ C. BÙng Æ„i cÂn cµo, chÛng t´i Æ’n bn ÆËng lˆa s≠Îi †m vµ ÆÓi m„n gµ n≠Ìng. Gµ Ëc Æ∂o Æ≠Óc cho vµo mÈt thÔng phi bªng sæt, ÆÀy næm lπi rÂi ch´n xuËng c∏t. Ng≠Íi ta ÆËt mÈt ÆËng lˆa to ngay bn trn thÔng sæt Æ” lµm ch›n gµ bn trong. Vıa Æ„i, vıa lπnh, mÔi gµ n≠Ìng h†p d…n kh´ng c≠Ïng Æ≠Óc. Vµ rÂi, chÛng t´i c„ dfip tÀn h≠Îng mÈt b˜a ®n c„ lœ lµ Æ∏ng nhÌ nh†t trn ÆÍi. B«u trÍi Æm Î sa mπc trong væt, chi ch›t nh˜ng v◊ tinh tÛ. ChÛng t´i m∆c Æ«y ÆÒ Æ †m vµ käo nhau ln ng‰n ÆÂi g«n Æ„ Æ” chÙp ∂nh d∑y ng©n hµ (milky way). Trong lÛc chÙp ∂nh, c„ mÈt con c∏o sa mπc mfl tÌi ra vŒ muËn lµm quen! T´i c∂m th†y nguy hi”m nn phi thºng ln m´ Æ∏ cao g«n Æ„. Con c∏o th†y ÆÈng cÚng chπy Æi m†t. C„ vŒ Æm Æ„ n„ Æ∑ "do th∏m" Æ∏m ng≠Íi lπ nµy v◊ s∏ng dÀy, t´i th†y xung quanh l“u Æ«y d†u ch©n cÒa c∏o. MÈt phen hÛ v›a! Khu l“u cÒa chÛng t´i gÂm kho∂ng h¨n 10 l“u nh·, d˘ng quanh lπi thµnh mÈt h◊nh ch˜ nhÀt. T†t c∂ l“u Æ“u kh´ng c„ cˆa. L“u to nh†t ngÒ Æ≠Óc t«m 15 ng≠Íi. L“u nh· th◊ Æ≠Óc 4-5 ng≠Íi. Ch®n vµ gËi Æ≠Óc cung c†p sΩn. MÁi ng≠Íi cfln Æ≠Óc thm mÈt c∏i tÛi ngÒ r†t dµy Æ” chËng lπi c∏i lπnh v“ Æm. Gi˜a sa mπc kh´ng c„ Æi÷n, tı chπng vπng m‰i ng≠Íi Æ∑ bæt Æ«u Æi thæp ÆuËc khæp c∏c l“u. ChÒ trπi ÆËt mÈt ÆËng lˆa r†t to Î gi˜a khu trπi Æ” s≠Îi †m suËt Æm. C∂m gi∏c cÒa chÛng t´i khi Æ„ giËng nh≠ Æ≠Óc sËng trong th’ giÌi cÒa "ngh◊n lŒ mÈt Æm". Gi˜a Æm sa mπc lπnh lœo vµ l∆ng im ph®ng phæc, trong chi’c l“u nh·, chÛng t´i ngÂi co ro trfl chuy÷n vµ k” cho nhau nghe mÈt sË c©u chuy÷n cÊ v“ x¯ Å RÀp. ß©y lµ mÈt tr∂i nghi÷m h’t s¯c thÛ vfi, c„ mÈt kh´ng hai mµ ai cÚng nn thˆ mÈt l«n khi Æ’n Ai CÀp. http://issuu.com/Travellive TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ESTETICA Magazine RUSSIA (4/2018)
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017