Views
5 months ago

Travellive 4 - 2018

travel Bµi & ∂nh: Thu

travel Bµi & ∂nh: Thu Giang ESSAOUIRA MóT GïC BçNH Y£N VÄ NHI≈U ßI≈U LÑ ô CÅNG BIÕN Tr≠Ìc chuy’n Æi Maroc, t´i chÿ bi’t Æ’n quËc gia Bæc Phi nµy qua bµi h∏t Casablanca nÊi ti’ng nghe tı thÍi sinh vin, hay b h†p d…n bÎi h◊nh ∂nh nh˜ng t†m th∂m sæc mµu Å RÀp th†p tho∏ng trong nh˜ng c©u chuy÷n cÊ. Khi Æ∆t ch©n Æ’n thµnh phË c∂ng bi”n Essaouira, t´i thÀt s˘ b Maroc cuËn hÛt bÎi nhi“u Æi“u h¨n th’. NHóN NHëP CÅNG CÉ MíI ß¡U TI£N TR£N TH⁄ GIõI Essaouira lµ mÈt trong nh˜ng c∂ng c∏ mfli Æ«u tin trn th’ giÌi Æ≠Óc kh∏m ph∏ vµo th’ k˚ th¯ 16 bÎi ng≠Íi B ߵo Nha, vÌi tn g‰i theo ti’ng B lµ "Mogador". K” tı khi thµnh lÀp, n„ nhanh ch„ng trÎ thµnh mÈt c∂ng bi”n th≠¨ng mπi quËc t’ lÌn, lin k’t Maroc vµ sa mπc Sahara vÌi ch©u ¢u vµ ph«n cfln lπi cÒa th’ giÌi. N¨i Æ©y, ban Æ«u lµ mÈt lµng Æ∏nh c∏, sau Æ„ vµo th’ k˚ 18, Hoµng Æ’ Mohammed III chÿ huy x©y d˘ng mÈt thµnh phË quy m´ nh≠ hi÷n tπi, vÌi mÈt b’n c∂ng lÌn c„ vfi tr› giao th≠¨ng vÌi c∏c c≠Íng quËc ch©u ¢u. Tı lÛc m∆t trÍi ch≠a l„ rπng, kh´ng kh› nhÈn nhfip cÒa chÓ c∏ vµ ti’ng ÆÙc, Æœo cÒa thÓ Æ„ng thuy“n Æ∑ x´n xao tπi Æ©y. ß’n lÛc trÍi g«n s∏ng, tıng Æoµn thuy“n lÌn cÔng cÀp c∂ng, vÌi nh˜ng khoang thuy“n Æ«y æp c∏ mfli. ß©y cÚng lµ lÛc bæt Æ«u phin chÓ c∏ ngay b∑i c∏t dµi trn c∂ng. T´i h∏o h¯c hfla m◊nh vµo dflng ng≠Íi d©n Æfia ph≠¨ng Æ” tr∂i nghi÷m kh´ng kh› s´i ÆÈng nµy. TrÍi cµng v“ s∏ng, kh´ng kh› trn c∂ng c∏ cµng t†p nÀp h¨n. Hµng tr®m ng≠Íi v©y quanh tıng ÆËng c∏ ÆÒ loπi v…n cfln t≠¨i r„i vµ nh∂y tanh t∏ch, nhanh tay ph©n loπi, c©n k˝, s¨ ch’ rÂi bËc ln xe. Tıng chi’c xe h¨i, xe th l«n l≠Ót khÎi hµnh, mang theo nh˜ng gi· c∏ Æ«y æp Æ’n c∏c chÓ Æ«u mËi trong thµnh phË cho kfip phin chÓ s∏ng. MÈt h◊nh ∂nh thÛ vfi lµ nh˜ng chÛ chim mflng bi”n bay l≠Ón chung quanh c∂ng tπo nn mÈt b¯c tranh tuy÷t Æãp. Nh≠ng bπn h∑y c»n thÀn n’u c«m trn tay mÈt chÛ c∏ mfli, c„ th” sœ bfi c≠Ìp bÎi nh˜ng chÛ chim nµy Ɔy! LÑC BõC TRONG "M£ CUNG" MEDINA Medina lµ tı Æ” g‰i c∏c khu phË cÊ Î Maroc vµ Medina Î Essaouira th˘c s˘ lµ mÈt th’ giÌi Æa sæc mµu ÆËi vÌi t´i. ß≠Óc bao b‰c bÎi mÈt b¯c t≠Íng thµnh chπy dµi lµm tı Æ∏ sa mπc Æ· cÚng lµ nät Æ∆c tr≠ng cÒa medina Î Essaoiura. Trong hµnh tr◊nh kh∏m ph∏ "m cung" Medina, t´i c¯ tha th»n Æi bÈ ch«m chÀm Æ” c∂m nhÀn c∏i kh´ng kh› cÊ x≠a Æ∆c qu∏nh n¨i nµy. Ph∂i c´ng nhÀn rªng, nh˜ng con phË hãp kh´ng tn ho∆c chÿ ghi ngoªn nghÃo nh˜ng k˝ t˘ Å RÀp lπi c„ mÈt s¯c hÛt k˙ lπ, cµng Æi cµng c∂m th†y kh„ Æ” quay lπi. Lang thang mÈt hÂi, t´i lπi bfi m ho∆c bÎi c∏c sπp hµng h„a thÒ c´ng ÆÒ sæc mµu, thi tho∂ng bæt g∆p nh˜ng ∏nh mæt nh◊n dà d∆t th®m dfl cÒa ng≠Íi b∂n x¯ vµo nh˜ng vfi kh∏ch du lfich. 0 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 1

TRAVELLIVE 2 - 2018