Views
4 months ago

Travellive 4 - 2018

ßI TRONG MEDINA CüNG

ßI TRONG MEDINA CüNG NH DÑO CH•I VõI ˇNG KêNH VÑN HOA, KHI MI BõC NGOÖT ô GïC PHˇ LÄ MóT L¡N XOAY THƒU KêNH. ßÕ R¤I TRõC M¿T MçNH LÑI TRÅI RA MóT KHOÅNG KH§NG GIAN HOÄN TOÄN MõI, KH§NG Cï CÅNH NÄO TRùNG LÖP. N’u nh≠ c∏ch vµi phÛt mÌi Æ©y cfln tÀn h≠Îng kh´ng gian yn æng trong con ng‚ nh· vÌi hai bn chÿ toµn t≠Íng nhµ cao vÛt th◊ chÿ sau vµi chÙc b≠Ìc, ch©n t´i Æ∑ bfi nh†n ch◊m trong sæc mµu cÒa r†t nhi“u m∆t hµng bµy b∏n tπi c∏c souk - khu chÓ truy“n thËng Î Æ©y. C∏c sπp nh· bµy b∏n ÆÒ loπi hµng ho∏, tı Æ thÒ c´ng m‹ ngh÷ truy“n thËng nh≠ gËm s¯, th∂m d÷t hoa v®n tinh t’, Æ uËng trµ mπ bπc, cho tÌi c∏c m∆t hµng l≠u ni÷m nh≠ ∏o ph´ng, tÛi in nh˜ng h◊nh ∂nh Æ∆c tr≠ng cÒa Maroc. T˘ nhin t´i c„ c∂m gi∏c Æi trong Medina cÚng nh≠ dπo ch¨i vÌi Ëng k›nh vπn hoa, khi mÁi b≠Ìc ngo∆t Î g„c phË lµ mÈt l«n xoay th†u k›nh. ß” rÂi tr≠Ìc mæt m◊nh lπi tr∂i ra mÈt kho∂ng kh´ng gian hoµn toµn mÌi, kh´ng c„ c∂nh nµo trÔng l∆p. Trung t©m cÒa Medina, n¨i kh∏ch du lfich nµo cÚng ghä qua ›t nh†t mÈt l«n, lµ qu∂ng tr≠Íng Place Moulay Hassan. Ban ngµy, trn qu∂ng tr≠Íng d˘ng Æ«y nh˜ng chi’c dÔ træng, xanh che cho nh˜ng qu«y hµng hoa qu∂, Æ l≠u ni÷m... phÙc vÙ c∂ kh∏ch du lfich l…n ng≠Íi b∂n x¯. T´i ghä vµo mÈt qu∏n bar nh· vµ ch‰n mÈt chi’c bµn ph›a ngoµi, nh†m nh∏p m„n Tajine truy“n thËng, vıa tÀn h≠Îng kh´ng kh› n∏o nhi÷t cÒa qu∂ng tr≠Íng vıa xem c∏c ngh÷ s‹ Æ≠Íng phË bi”u di‘n. Tajine lµ m„n mµ bπn c„ th” g‰i trong b†t k◊ nhµ hµng nµo tπi Essaouira, tı cao c†p cho tÌi c∏c qu∏n b◊nh d©n khu†t trong ng‚ nh·. Lµ mÈt ki”u m„n h«m th≠Íng Æ≠Óc n†u trn than lˆa nh·, c∏i tn Tajine Æ≠Óc Æ∆t d˘a theo th¯ ÆÂ Æ˘ng cho loπi m„n ®n nµy: mÈt thË to lµm bªng Ɔt nung Æi kÃm mÈt næp ÆÀy h◊nh n„n. NhÍ h◊nh dπng Æ∆c bi÷t mµ Æ ®n trong Tajine lu´n ch›n m“m rÙc, ng†m gia vfi r†t th¨m ngon mµ kh´ng bfi n∏t, bÎ hay b∑. SˇNG CHÜM B£N TÉCH TRÄ BÑC HÄ TH•M L\NG Nh˜ng ngµy m÷t nhoµi do di chuy”n nhi“u sœ Æ≠Óc c©n bªng n’u bπn dµnh nËt thÍi gian cfln lπi cÒa hµnh tr◊nh Æ” tÀn h≠Îng chÛt h≠¨ng vfi Bæc Phi tπi nhµ ng≠Íi d©n Æfia ph≠¨ng Î Essaouira. Chfi bπn cÒa chÒ kh∏ch sπn t´i Î Æ∑ mÍi t´i v“ nhµ chfi †y vµ ti’p t´i bªng nghi l‘ truy“n thËng. Chfi mang cho t´i mÈt b◊nh trµ bªng bπc n„ng hÊi. ß„ ch›nh lµ loπi trµ Touareg truy“n thËng cÒa ng≠Íi Maroc Æ≠Óc k’t hÓp tı trµ xanh, l∏ bπc hµ t≠¨i vµ Æ≠Íng. ßËi vÌi h‰, trµ Æ≠Óc xem lµ th¯c uËng kho∏i kh»u khi Ƶn ´ng HÂi gi∏o kh´ng Æ≠Óc phäp uËng r≠Óu. Hoµng h´n Î Essaouira vµo ngµy cuËi ∂o di÷u nh≠ muËn n›u käo b≠Ìc ch©n cÒa t´i Î lπi chËn nµy thm n˜a. Tπi Maroc, Æ©u Æ©u cÚng c„ Medina, trµ bπc hµ, khu chÓ souk, th∏nh Æ≠Íng HÂi Gi∏o nh≠ng ch›nh Î Essaouira lπi lµ n¨i Æ” ng≠Íi ta m¨ ≠Ìc mÈt l«n Æ≠Óc quay trÎ lπi. VISA ñ Bπn c„ th” nÈp h s¨ xin visa Maroc tπi ßπi s¯ qu∏n Maroc Î sË 9, Chu V®n An, Ba ß◊nh, Hµ NÈi. S¯ qu∏n sœ c†p visa mÈt l«n cho bπn theo thÍi gian bπn d˘ Ænh xin khi Æ’n Maroc. L÷ ph› 508.000 VNß/ng≠Íi. HÄNH TRçNH ñ Tı Vi÷t Nam, bπn c„ th” Æ’n Maroc bªng c∏c chuy’n bay cÒa h∑ng hµng kh´ng Turkish Airlines, Qatar Airways hay Emirates Airways, gi∏ dao ÆÈng tı 800 - 1.300 USD/kh¯ hÂi. C∏c chuy’n bay th´ng th≠Íng transit tπi Istanbul, Doha hay Abu Dhabi sau Æ„ hπ c∏nh xuËng Casablanca, thµnh phË lÌn nh†t tπi Maroc. Tı Æ©y, bπn c„ th” ch‰n Æi xe bu˝t hay tµu h·a Æ’n Essaouira. LU TR@ ñ Khu v˘c dµnh cho du kh∏ch Î Essaouira c„ c∏c dch vÙ hostel vµ kh∏ch sπn, vÌi gi∏ c∂ ph∂i ch®ng, dao ÆÈng tı 20-50 USD/Æm. Tuy nhin, bπn nn thˆ mÈt l«n Î Riad- mÈt ki”u nhµ cÊ HÂi gi∏o truy“n thËng, vËn tr≠Ìc Æ©y lµ nhµ Î nh≠ng Æ∑ Æ≠Óc n©ng c†p thµnh kh∏ch sπn Æ” phÙc vÙ kh∏ch du lch. S# KIåN ñ Essaouira Æ≠Óc bi’t Æ’n trn toµn th’ giÌi vÌi c∏c l‘ hÈi ©m nhπc di‘n ra tı th∏ng 4 Æ’n th∏ng 6 hµng n®m, thu hÛt r†t Æ´ng kh∏ch du lch. Bπn kh´ng nn b· lÏ, n’u Æ’n Æ©y vµo dp nµy. CHI PHê HÄNH TRçNH ñ Chi ph› cho hµnh tr◊nh Æi Maroc 6 ngµy xu†t ph∏t tı TP. HCM kho∂ng 3.000 USD/ng≠Íi, gÂm vä m∏y bay, dch vÙ ®n, Î. T§N GIÉO ñ Lµ quËc gia HÂi gi∏o nn bπn c«n l≠u ˝ mÈt sË v†n Æ“ khi Æi du lch Æ’n Maroc. Bπn kh´ng nn sˆ dÙng tay tr∏i Æ” lµm b†t c¯ Æi“u g◊ n¨i c´ng cÈng v◊ Æi“u nµy sœ d‘ g©y ph∂n c∂m vÌi ng≠Íi d©n khi h‰ cho rªng tay tr∏i lµ tay kh´ng sπch sœ. Ng≠Íi Maroc kh´ng th›ch chÙp ∂nh, nh†t lµ phÙ n˜ vµ ng≠Íi lÌn tuÊi, v◊ th’ bπn nn xin phäp tr≠Ìc khi chÙp ∂nh h‰. ñ H«u h’t c∏c nhµ thÍ HÂi gi∏o Î Maroc kh´ng cho kh∏ch du lch n≠Ìc ngoµi ngoπi Æπo vµo tham quan, bπn chÿ Ưng Î ph›a ngoµi. NH~NG LU ≥ KHÉC ñ Tuy Maroc lµ mÈt quËc gia hi÷n Æπi, mÈt sË tÀp tÙc phong ki’n v…n cn. V› dÙ nh≠ Æ©y v…n lµ mÈt quËc gia c„ t›nh gia tr≠Îng cao nn c„ nh˜ng l≠u ˝ v“ trang phÙc khi tÌi Æ©y. Qu«n ∏o c«n ph∂i dµi qu∏ Æ«u gËi vµ qua vai (cÚng Æ” b∂o v÷ da bπn kh·i ch∏y næng). Nn tr∏nh m∆c Æ b„ s∏t vµ ∏o tr‘ cÊ. Du kh∏ch n˜ nn Æi cÔng vÌi Ƶn ´ng Æ” tr∏nh thu hÛt s˘ chÛ ˝. ñ Lu´n mang theo n≠Ìc bn ng≠Íi v◊ kh› hÀu Î Æ©y Æ∆c bi÷t kh´ vµ n„ng. Bπn c„ th” d‘ dµng mua n≠Ìc Æ„ng chai Î nhi“u n¨i. ßıng chÒ quan v◊ bπn sœ r†t kh∏t. 2 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 3

Travellive 5 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
№4 2018
№4 2018
ad catalogue 4 January 2018
TRAVELLIVE 7-2017
ad catalogue 4 April 2018
Morze 4/2018 promo
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
July 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
Page 4 Example 2018
Oriflame katalóg 2018/4
TRAVELLIVE 9-2017 WEB
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016
Avon-Special-Offers-4-2018
RV-2-3-4-2018
GOOD EVENING- DAK- 7-4-2018
GOOD EVENING BHOPAL PDF 7-4-2018
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
May 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
BOLDRINI 2018 品牌介绍(4)