Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

ßI TRONG MEDINA CüNG

ßI TRONG MEDINA CüNG NH DÑO CH•I VõI ˇNG KêNH VÑN HOA, KHI MI BõC NGOÖT ô GïC PHˇ LÄ MóT L¡N XOAY THƒU KêNH. ßÕ R¤I TRõC M¿T MçNH LÑI TRÅI RA MóT KHOÅNG KH§NG GIAN HOÄN TOÄN MõI, KH§NG Cï CÅNH NÄO TRùNG LÖP. N’u nh≠ c∏ch vµi phÛt mÌi Æ©y cfln tÀn h≠Îng kh´ng gian yn æng trong con ng‚ nh· vÌi hai bn chÿ toµn t≠Íng nhµ cao vÛt th◊ chÿ sau vµi chÙc b≠Ìc, ch©n t´i Æ∑ bfi nh†n ch◊m trong sæc mµu cÒa r†t nhi“u m∆t hµng bµy b∏n tπi c∏c souk - khu chÓ truy“n thËng Î Æ©y. C∏c sπp nh· bµy b∏n ÆÒ loπi hµng ho∏, tı Æ thÒ c´ng m‹ ngh÷ truy“n thËng nh≠ gËm s¯, th∂m d÷t hoa v®n tinh t’, Æ uËng trµ mπ bπc, cho tÌi c∏c m∆t hµng l≠u ni÷m nh≠ ∏o ph´ng, tÛi in nh˜ng h◊nh ∂nh Æ∆c tr≠ng cÒa Maroc. T˘ nhin t´i c„ c∂m gi∏c Æi trong Medina cÚng nh≠ dπo ch¨i vÌi Ëng k›nh vπn hoa, khi mÁi b≠Ìc ngo∆t Î g„c phË lµ mÈt l«n xoay th†u k›nh. ß” rÂi tr≠Ìc mæt m◊nh lπi tr∂i ra mÈt kho∂ng kh´ng gian hoµn toµn mÌi, kh´ng c„ c∂nh nµo trÔng l∆p. Trung t©m cÒa Medina, n¨i kh∏ch du lfich nµo cÚng ghä qua ›t nh†t mÈt l«n, lµ qu∂ng tr≠Íng Place Moulay Hassan. Ban ngµy, trn qu∂ng tr≠Íng d˘ng Æ«y nh˜ng chi’c dÔ træng, xanh che cho nh˜ng qu«y hµng hoa qu∂, Æ l≠u ni÷m... phÙc vÙ c∂ kh∏ch du lfich l…n ng≠Íi b∂n x¯. T´i ghä vµo mÈt qu∏n bar nh· vµ ch‰n mÈt chi’c bµn ph›a ngoµi, nh†m nh∏p m„n Tajine truy“n thËng, vıa tÀn h≠Îng kh´ng kh› n∏o nhi÷t cÒa qu∂ng tr≠Íng vıa xem c∏c ngh÷ s‹ Æ≠Íng phË bi”u di‘n. Tajine lµ m„n mµ bπn c„ th” g‰i trong b†t k◊ nhµ hµng nµo tπi Essaouira, tı cao c†p cho tÌi c∏c qu∏n b◊nh d©n khu†t trong ng‚ nh·. Lµ mÈt ki”u m„n h«m th≠Íng Æ≠Óc n†u trn than lˆa nh·, c∏i tn Tajine Æ≠Óc Æ∆t d˘a theo th¯ ÆÂ Æ˘ng cho loπi m„n ®n nµy: mÈt thË to lµm bªng Ɔt nung Æi kÃm mÈt næp ÆÀy h◊nh n„n. NhÍ h◊nh dπng Æ∆c bi÷t mµ Æ ®n trong Tajine lu´n ch›n m“m rÙc, ng†m gia vfi r†t th¨m ngon mµ kh´ng bfi n∏t, bÎ hay b∑. SˇNG CHÜM B£N TÉCH TRÄ BÑC HÄ TH•M L\NG Nh˜ng ngµy m÷t nhoµi do di chuy”n nhi“u sœ Æ≠Óc c©n bªng n’u bπn dµnh nËt thÍi gian cfln lπi cÒa hµnh tr◊nh Æ” tÀn h≠Îng chÛt h≠¨ng vfi Bæc Phi tπi nhµ ng≠Íi d©n Æfia ph≠¨ng Î Essaouira. Chfi bπn cÒa chÒ kh∏ch sπn t´i Î Æ∑ mÍi t´i v“ nhµ chfi †y vµ ti’p t´i bªng nghi l‘ truy“n thËng. Chfi mang cho t´i mÈt b◊nh trµ bªng bπc n„ng hÊi. ß„ ch›nh lµ loπi trµ Touareg truy“n thËng cÒa ng≠Íi Maroc Æ≠Óc k’t hÓp tı trµ xanh, l∏ bπc hµ t≠¨i vµ Æ≠Íng. ßËi vÌi h‰, trµ Æ≠Óc xem lµ th¯c uËng kho∏i kh»u khi Ƶn ´ng HÂi gi∏o kh´ng Æ≠Óc phäp uËng r≠Óu. Hoµng h´n Î Essaouira vµo ngµy cuËi ∂o di÷u nh≠ muËn n›u käo b≠Ìc ch©n cÒa t´i Î lπi chËn nµy thm n˜a. Tπi Maroc, Æ©u Æ©u cÚng c„ Medina, trµ bπc hµ, khu chÓ souk, th∏nh Æ≠Íng HÂi Gi∏o nh≠ng ch›nh Î Essaouira lπi lµ n¨i Æ” ng≠Íi ta m¨ ≠Ìc mÈt l«n Æ≠Óc quay trÎ lπi. VISA ñ Bπn c„ th” nÈp h s¨ xin visa Maroc tπi ßπi s¯ qu∏n Maroc Î sË 9, Chu V®n An, Ba ß◊nh, Hµ NÈi. S¯ qu∏n sœ c†p visa mÈt l«n cho bπn theo thÍi gian bπn d˘ Ænh xin khi Æ’n Maroc. L÷ ph› 508.000 VNß/ng≠Íi. HÄNH TRçNH ñ Tı Vi÷t Nam, bπn c„ th” Æ’n Maroc bªng c∏c chuy’n bay cÒa h∑ng hµng kh´ng Turkish Airlines, Qatar Airways hay Emirates Airways, gi∏ dao ÆÈng tı 800 - 1.300 USD/kh¯ hÂi. C∏c chuy’n bay th´ng th≠Íng transit tπi Istanbul, Doha hay Abu Dhabi sau Æ„ hπ c∏nh xuËng Casablanca, thµnh phË lÌn nh†t tπi Maroc. Tı Æ©y, bπn c„ th” ch‰n Æi xe bu˝t hay tµu h·a Æ’n Essaouira. LU TR@ ñ Khu v˘c dµnh cho du kh∏ch Î Essaouira c„ c∏c dch vÙ hostel vµ kh∏ch sπn, vÌi gi∏ c∂ ph∂i ch®ng, dao ÆÈng tı 20-50 USD/Æm. Tuy nhin, bπn nn thˆ mÈt l«n Î Riad- mÈt ki”u nhµ cÊ HÂi gi∏o truy“n thËng, vËn tr≠Ìc Æ©y lµ nhµ Î nh≠ng Æ∑ Æ≠Óc n©ng c†p thµnh kh∏ch sπn Æ” phÙc vÙ kh∏ch du lch. S# KIåN ñ Essaouira Æ≠Óc bi’t Æ’n trn toµn th’ giÌi vÌi c∏c l‘ hÈi ©m nhπc di‘n ra tı th∏ng 4 Æ’n th∏ng 6 hµng n®m, thu hÛt r†t Æ´ng kh∏ch du lch. Bπn kh´ng nn b· lÏ, n’u Æ’n Æ©y vµo dp nµy. CHI PHê HÄNH TRçNH ñ Chi ph› cho hµnh tr◊nh Æi Maroc 6 ngµy xu†t ph∏t tı TP. HCM kho∂ng 3.000 USD/ng≠Íi, gÂm vä m∏y bay, dch vÙ ®n, Î. T§N GIÉO ñ Lµ quËc gia HÂi gi∏o nn bπn c«n l≠u ˝ mÈt sË v†n Æ“ khi Æi du lch Æ’n Maroc. Bπn kh´ng nn sˆ dÙng tay tr∏i Æ” lµm b†t c¯ Æi“u g◊ n¨i c´ng cÈng v◊ Æi“u nµy sœ d‘ g©y ph∂n c∂m vÌi ng≠Íi d©n khi h‰ cho rªng tay tr∏i lµ tay kh´ng sπch sœ. Ng≠Íi Maroc kh´ng th›ch chÙp ∂nh, nh†t lµ phÙ n˜ vµ ng≠Íi lÌn tuÊi, v◊ th’ bπn nn xin phäp tr≠Ìc khi chÙp ∂nh h‰. ñ H«u h’t c∏c nhµ thÍ HÂi gi∏o Î Maroc kh´ng cho kh∏ch du lch n≠Ìc ngoµi ngoπi Æπo vµo tham quan, bπn chÿ Ưng Î ph›a ngoµi. NH~NG LU ≥ KHÉC ñ Tuy Maroc lµ mÈt quËc gia hi÷n Æπi, mÈt sË tÀp tÙc phong ki’n v…n cn. V› dÙ nh≠ Æ©y v…n lµ mÈt quËc gia c„ t›nh gia tr≠Îng cao nn c„ nh˜ng l≠u ˝ v“ trang phÙc khi tÌi Æ©y. Qu«n ∏o c«n ph∂i dµi qu∏ Æ«u gËi vµ qua vai (cÚng Æ” b∂o v÷ da bπn kh·i ch∏y næng). Nn tr∏nh m∆c Æ b„ s∏t vµ ∏o tr‘ cÊ. Du kh∏ch n˜ nn Æi cÔng vÌi Ƶn ´ng Æ” tr∏nh thu hÛt s˘ chÛ ˝. ñ Lu´n mang theo n≠Ìc bn ng≠Íi v◊ kh› hÀu Î Æ©y Æ∆c bi÷t kh´ vµ n„ng. Bπn c„ th” d‘ dµng mua n≠Ìc Æ„ng chai Î nhi“u n¨i. ßıng chÒ quan v◊ bπn sœ r†t kh∏t. 2 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 3

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
TRAVELLIVE 8-2017 WEB