Views
9 months ago

Travellive 4 - 2018

C∂m gi∏c chung khi

C∂m gi∏c chung khi b≠Ìc qua nh˜ng n“n gπch hoa trn lËi Æi vµo nh˜ng ta nhµ cÊ nh≠ Æ≠a ng≠Íi ta vµo mÈt mi“n k˝ ¯c thÍi ß´ng D≠¨ng hay thi tho∂ng ta ngh‹ m◊nh Æang sËng gi˜a thÍi bao c†p. 88 TRAVELLIVE

citylifestyle Bµi: Ki“u Giang - Ånh: Pierre Semere C©u chuy÷n cÒa phË Sµi Gn Æ≠Óc chæp c∏nh bÎi nh˜ng h◊nh ∂nh Æ≠Óc chÌp bæt qua c∏i nh◊n lπ l…m, ÆÛng ch†t cÊ Æi”n cÒa Pierre Semere - nhi’p ∂nh gia ng≠Íi Ph∏p mÌi bän duyn cÔng Vi÷t Nam. C∂m gi∏c chung khi b≠Ìc qua nh˜ng n“n gπch hoa trn lËi Æi vµo nh˜ng tfla nhµ cÊ nh≠ Æ≠a ng≠Íi ta vµo mÈt mi“n k˝ ¯c thÍi ß´ng D≠¨ng hay thi tho∂ng ta ngh‹ m◊nh Æang sËng gi˜a thÍi bao c†p. ƒy lµ khi ∏nh ÆÃn neon ho∆c ∏nh næng cÒa ban ngµy kh´ng ÆÒ chi’u r‰i c∂ kh´ng gian ki’n trÛc cÚ, m∆t ti“n vÌi d©y Æi÷n chªng chfit d…n ta vµo nh˜ng lËi Æi s©u hun hÛt Æan xen mÔi ngai ng∏i cÒa thÍi gian trn t≠Íng nhµ vµ c«u thang mµu v´i vµng nhπt. H¤N XA ÉO MõI Nh˜ng n®m g«n Æ©y, ai c„ dfip ghä ngang tfla nhµ g„c ßÂng KhÎi - L˝ T˘ Tr‰ng hay d∑y chung c≠ cÚ käo dµi tı g„c ßÂng KhÎi - C´ng tr≠Íng Lam S¨n Î quÀn 1 hºn sœ ph∂i tr«m tr khi tr≠Ìc mæt mÎ ra c∂ mÈt lËi di dµi Æ≠Óc bi’n thµnh gallery ngh÷ thuÀt vÌi tranh vœ ÆÒ th” loπi, mµu sæc. Men theo nh˜ng bÀc thang d«n ln cao, kho∂ng c∏ch gi˜a qu∏ kh¯ vµ hi÷n tπi nh≠ g«n lπi. Ng≠Íi ta nghe th†y ©m thanh cÒa ÆÒ loπi giµy däp trn c∏c t«ng l«u vang v‰ng, ti’ng ng≠Íi n„i lao xao bªng nhi“u th¯ ng´n ng˜, lÍi nhπc cÒa nh˜ng ca khÛc thfinh hµnh. Vµ c∂ ti’ng c„t kät r†t nhã cÒa nh˜ng t†m cˆa gÁ käo tr≠Ìc c∏c shop thÍi trang, qu∏n cafä, nhµ hµng hay spa lµm Æãp. Ln Æ’n mÁi t«ng l«u, kh∏ch dıng ch©n nghÿ m÷t c„ th” th≠ th∂ ngæm nh◊n ÆÒ th¯ b∂ng hi÷u be bä xinh xinh Æ«y sæc mµu Æ∆t d‰c lËi Æi, trn t≠Íng hay lan can. Ai Æ„i c„ th” ch‰n qu∏n c¨m Vi÷t "chu»n c¨m mã n†u", hay c¨m NhÀt nguyn li÷u rau cÒ qu∂ t≠¨i r„i dÔng ngay vÌi h∂i s∂n sËng. Cfln ai muËn hµn huyn t©m s˘ th◊ c„ ÆÒ qu∏n theo tr≠Íng ph∏i ®n b∏nh uËng trµ ki”u T©y. Th›ch th∂ hÂn mnh mang n˜a th◊ ra ban c´ng vıa uËng cµ ph vıa ngæm phË x∏ nhÈn nhfip ng≠Íi xe tÌi lui hËi h∂. RÂi nh˜ng lÛc buÂn vu v¨ hay m∂i Æ®m chiu ngh‹ ngÓi nhi“u, ng≠Íi ta cÚng c„ th” trËn vµo mÈt g„c c«u thang nµo Æ„, g∏c tay ln thµnh lan can ng„ nghing mÈt g„c Sµi Gfln cÚ k¸. H≠Ìng nh◊n ln cao lµ nhµ nhµ ch‰c trÍi, cˆa k›nh s∏ng choang. TRAVELLIVE 89

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Instalator 4/2018
Fachowy Elektryk 4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017