Views
6 months ago

Travellive 4 - 2018

Text: Kieu Giang -

Text: Kieu Giang - Photos: Pierre Semere C∂ Sµi Gn nh≠ thu nh· lπi qua tıng ©m thanh cÒa xe cÈ, cÒa con ng≠Íi, qua c∂ nh˜ng nät mµu cÒa v´i, gπch, m∏i ng„i ƨn s¨, hay c∂ Æ´i ÆÚa, c∏i b∏t c¨m sµnh s¯ n¨i gian b’p "gi∂ bÈ" ƨn s¨. Kh∏ch du lfich ghä th®m Sµi Gfln cÚng nh†t Æfinh nn thˆ Î tr‰ trong nh˜ng khu chung c≠ hay tfla nhµ cÊ nµy Æ” c„ c∂m nhÀn r‚ r÷t h¨n v“ mÈt Sµi Gfln xa mµ g«n, vıa lπ vıa quen. ô Ɔy, chÒ nhµ Æ∑ khäo läo k’t hÓp nh˜ng thi’t bfi hi÷n Æπi vÌi nÈi th†t tËi gi∂n Æ∆t trong kh´ng gian hoµi ni÷m cÒa Sµi Gfln h¨n 50 n®m tr≠Ìc. N„i nh≠ anh bπn ng≠Íi Ph∏p cÒa t´i tÌi th®m Sµi Gfln dfip T’t nµy th◊ Î trong nh˜ng gian nhµ nh≠ th’ th˘c s˘ tuy÷t vÍi h¨n phË thfi Ch©u ¢u. BÎi c∂ Sµi Gfln nh≠ thu nh· lπi qua tıng ©m thanh cÒa xe cÈ, cÒa con ng≠Íi, qua c∂ nh˜ng nät mµu cÒa v´i, gπch, m∏i ng„i ƨn s¨, hay c∂ Æ´i ÆÚa, c∏i b∏t c¨m sµnh s¯ n¨i gian b’p "gi∂ bÈ" ƨn s¨. GçN GI~ CHO T•NG LAI CÚng Æ∑ Æ´i l«n, t´i ngÀp ngıng ngh‹ v“ t≠¨ng lai cÒa nh˜ng tfla nhµ cÊ g„c ßÂng KhÎi, L˝ T˘ Tr‰ng, Nguy‘n Hu÷ hay nhi“u tfla nhµ kh∏c n˜a Î khu v˘c T´n Th†t ßπm, Ng´ ߯c K’ (cÚng thuÈc quÀn 1) sœ ph∂i nh≠Íng chÁ cho nh˜ng c´ng tr◊nh mÌi. SÌm hay muÈn kh´ng ai r‚, chÿ bi’t sœ th†y bÂn chÂn, xao ÆÈng khi mÈt Sµi Gfln x≠a cÚ chÿ cfln lµ k˝ ¯c. Nhµ sˆ h‰c Anh quËc Tim Doling, t∏c gi∂ cÒa r†t nhi“u Æ«u s∏ch v“ kh∂o c¯u Sµi Gfln vµ lfich sˆ Vi÷t Nam, Æ∑ tıng chia sŒ rªng, t›nh nhÀn di÷n cÒa Sµi Gfln sœ bi’n m†t khi t†t c∂ nh˜ng tfla nhµ cÚ bfi ph∏ b·, thay vµo Æ„ lµ nh˜ng d∑y nhµ phË. "Ai cÚng nh≠ ai, k” c∂ ng≠Íi Vi÷t hay ng≠Íi d©n Î khæp n¨i trn th’ giÌi Æ“u tin rªng b∂o tÂn di s∂n sœ ph∂i nh≠Íng chÁ cho v†n Æ“ ph∏t tri”n Ɔt n≠Ìc". Nh◊n ra bn ngoµi, c∏c quËc gia tin ti’n nh≠ Anh, Ireland hay M¸ cÚng Æ∑ tıng hy sinh di s∂n cho ph∏t tri”n kinh t’. Theo Doling, n’u Æ≠Óc vi’t lπi lfich sˆ th◊ c∏c quËc gia nµy sœ kh´ng th˘c hi÷n hµnh ÆÈng †y chÿ bÎi vi÷c ph∏ b· di s∂n cho lÓi ›ch ngæn hπn cuËi cÔng rÂi sœ g©y tÊn th†t v“ t›nh nhÀn di÷n cÒa c∏c thµnh phË khi chºng cfln lπi g◊ cÒa qu∏ kh¯. H‰a s‹ Bridget March, mÈt ng≠Íi Æ∑ sËng vµ lµm vi÷c 5 n®m tπi Vi÷t Nam vµ lu´n tr®n trÎ vÌi v†n Æ“ b∂o tÂn di s∂n, cÚng Æ∑ chia sŒ: "Sœ kh´ng ai bi’t bπn lµ ai vµ hi”u bπn lµ con ng≠Íi th’ nµo n’u chÛng ta kh´ng c„ b†t c¯ k˝ ¯c hay h◊nh ∂nh g◊ cÒa qu∏ kh¯, gia Æ◊nh, tr≠Íng h‰c, hay thÍi Æi l›nh, Æi lµm vi÷c hay nh˜ng chuy’n du lfich. ChÛng ta chºng lµ ai, thÀt s˘ chºng lµ ai c∂. N’u chÛng ta lµm Æi“u t≠¨ng t˘ cho thµnh phË vµ ph∏ b· h’t lfich sˆ th◊ thµnh phË nµy kh´ng cfln chÛt nät ring nµo n˜a". N˜ h‰a s‹ ng≠Íi Anh nµy cÚng bµy t·: "Di s∂n ph∂i Æ≠Óc g◊n gi˜ cho th’ h÷ mai sau vµ di s∂n ch›nh lµ c∏i du kh∏ch tr©n tr‰ng, t◊m ki’m Î mÁi n¨i h‰ Æi qua." "Di s∂n ph∂i Æ≠Óc g◊n gi˜ cho th’ h÷ mai sau vµ di s∂n ch›nh lµ c∏i du kh∏ch tr©n tr‰ng, t◊m ki’m Î mÁi n¨i h‰ Æi qua." (Bridget March, n˜ h‰a s‹ ng≠Íi Anh tıng sËng vµ lµm vi÷c 5 n®m tπi Vi÷t Nam) 90 TRAVELLIVE

citylifestyle SAIGON in my memories Saigon, with all of its classic beauty and hidden charm, is seen differently via the lens of French photographer Pierre Semere who has a destiny in Vietnam, his recent second home. TRAVELLIVE 91

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4