Views
7 months ago

Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/2

prawo Jak się

prawo Jak się zabezpieczyć przed niewykonaniem umowy, aby szybko i skutecznie odzyskać swoje należności Jednym ze sposobów na szybkie odzyskanie należności jest zawarcie w umowie lub w odrębnym dokumencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu notarialnego. Dzięki temu zabiegowi możemy uzyskać tytuł egzekucyjny bez konieczności prowadzenia długiego sporu sądowego, zmierzającego do ustalenia przyczyn i podstaw płatności. Taki rodzaj zabezpieczenia umów jest dla wierzyciela bardzo atrakcyjny, bowiem w znaczny sposób skraca wierzycielowi czas od powstania zobowiązania do momentu uzyskania możliwości rozpoczęcia egzekucji. W normalnym toku sprawy, wierzyciel musi najpierw przejść długą drogę sądową, w której będzie zmuszony wykazywać przed sądem swoje racje aby uzyskać wyrok. Dopiero po nadaniu na ten wyrok klauzuli wykonalności będzie mógł sięgnąć do majątku dłużnika. Z kolei akty notarialne zawierające odpowiednio sprecyzowane klauzule o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie k.p.c.). zastępują wyrok sądowy i są samodzielnym tytułem egzekucyjnym. Rodzaje oświadczeń (aktów notarialnych) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zostały uregulowane na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Przepis art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. określa jako tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie. Przykładem takiej klauzuli może być złożone w akcie notarialnym (umowie sprzedaży) Katarzyna Podyma przez sprzedającego mieszkanie, oświadczenie o zobowiązaniu się do wydania kupującemu sprzedanego mieszkania w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego i dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie tego obowiązku wprost z aktu notarialnego. W takiej sytuacji, gdy mimo sprzedaży nieruchomości sprzedawca wciąż nie chce jej opuścić (dalej w niej zamieszkuje lub nie zabrał swoich rzeczy) i nie przekazał w ustalonym terminie mieszkania kupującemu, to kupujący może wówczas wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bezpośrednio na ten akt i na tej podstawie skierować sprawę do komornika o przymusowe opróżnienie mieszkania. Innym przykładem zastosowania takiej klauzuli może być złożone przy zawarciu umowy sprzedaży okien, dachu lub innych wyrobów budowlanych oświadczenie, o zobowiązaniu się do wydania kupującemu 46

określonej w umowie ilości i jakości towaru. W przypadku, gdy sprzedający odmówi wydania, pomimo zapłaty przez kupującego zaliczki bądź ceny, kupujący będzie mógł wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności i prowadzić egzekucję na podstawie tego aktu. Z kolei przepis art. 777 § 1 pkt. 5 kpc wskazuje, że tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej (lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej), gdy akt określa warunki upoważniające wierzyciela do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi na podstawie tego aktu (gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności); Przykładem zastosowania takiej klauzuli może być złożone przy zawarciu umowy sprzedaży okien, dachu lub innych wyrobów budowlanych oświadczenie, o zobowiązaniu się do zapłacenia sprzedającemu określonej w umowie kwoty, wraz z wskazaniem terminu do którego sprzedający będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności wprost z aktu notarialnego. W takiej sytuacji, gdy mimo zakupu towaru, kupujący wciąż nie chce za niego zapłacić, to sprzedawca może wówczas wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bezpośrednio na ten akt i na tej podstawie skierować sprawę do komornika o przymusową zapłatę. Egzekucja na podstawie aktu notarialnego może dotyczyć zarówno roszczeń istniejących w chwili zawierania aktu jak i roszczeń przyszłych. W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku zapłaty w określonym terminie, wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy akt notarialny, może skierować sprawę bezpośrednio do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji i w trybie przymusowym wyegzekwować swoją należność wynikającą z aktu notarialnego. Warto rozważyć takie rozwiązanie i już na etapie negocjacji skonsultować się z prawnikiem i wpisać je do umowy. Katarzyna Podyma Kancelaria Radcy Prawnego Plac Wolności 3/4a 40-078 Katowice tel. 32 400 89 91 tel. kom. 500 195 706 sekretariat@katarzynapodyma.com www.katarzynapodyma.com • REKLAMA 47

Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/2
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/5
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/1
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/1
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/3
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/6
Fachowy Dekarz & Cieśla 2016/4
Fachowy Dekarz & Cieśla 2016/6
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2015
Fachowy Dekarz & Cieśla 1/2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 4/2009
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2008
Fachowy Dekarz & Cieśla 4/2008
Fachowy Dekarz & Cieśla 6/2013
Fachowy Dekarz & Cieśla 3/2008
Fachowy Dekarz & Cieśla 1/2015
Fachowy Dekarz & Cieśla 3/2007
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2007
Fachowy Dekarz & Cieśla 3/2009
Fachowy Dekarz & Cieśla 1/2009
Fachowy Dekarz & Cieśla 6/2012-1/2013
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2009
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2014