Views
3 months ago

6 עציפריאקזוטיים

6

י'ליצ ‏,כמושבעתהמינים)‏ בעלתמלבדמגווןעצוםשלעציפריותיקים ‏,שנה 30 משתלתולךהינהמשתלהיצרניתמזה ‏,אמברלה ‏,קקאו)‏ וחדשיםחדשים ‏(יועוד’ליצ ‏,אנונה ‏,אפרסמון ‏,גויאבה)‏ חדשיםישנים ‏,(הדריםונשיריםלמינהם ‏.שיחיבושםוצמחימרפאבלעדייםלמשתלתולך ‏,בנוסףהמשתלהמייצרתצמחיתבליןנדירים ‏.(דובדבןריוגרנדהועודועודועוד ‏”אנימאמין”ה שלנוהואשהגינהצריכהלשרתאתהאדםולאהאדםלשרתאתהגינהולכןאנושמיםדגשעלמבחרגדולשלזניםהמתאימיםלגינותפר ‏.פרימשובחוהמנעותמצורךבריסוסים ‏,תקופתהנבהארוכה ‏,העציםפשוטיםלגידול ‏.טיותובוסתנים https://www.fruit.co.il/en/shopnew/ י'ליצ ‏.הכלעלטהרתהתועלתוהעלאתאיכותהחייםשלהלקוח