Views
1 week ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

kāds gudrs gribēt būt

kāds gudrs gribēt būt cilvēks un pat priesteris — priekšnieks var tik zemiski melot?! 18. Mans priekšniek, runā nu tu un izsaki pilnīgu patiesību; jo tavi biedri vēl visu nav liecinājuši, kas būtu atbildis visai, pilnīgai patiesībai! Īstenībā viņi uz tava rēķina gribēja pasargāt pašu ādu un to es pie viņiem pavisam neslavēju. Es zinu, ko es no pamatu pamatiem zinu un tu vari melot kā tu gribi un vari, tad tas tev neko nepalīdz, jo tev nav iespējams mani piekrāpt. — Tādēļ runā nu patiesību!” 145. Kirenija dziļi nopietnā runa. 1. Te priekšnieks prāto un svārstās, vai viņam jānāk gaismā ar patiesību vai nē. Tikai pēc kāda laika viņš saka: “Augstais pavēlniek! Daudzi suņi ir zaķa nāve! Es arvien vairāk pārliecinos, ka liecinieki pret mani vairojas kā sēnes pēc mitra laika! Ko tad es vēl tālāk aiz savas pārliecības gribu likt kā pretpierādījumu tam ko tu gribi zināt un arī apgalvo zinām?! Pret savu pārliecību es nespēju kaut kam teikt jā un nē man neko nelīdz! Tādēļ tikai pieņem liecību pret mani; es nekādi vairs nepūlēšos lai no sevis noraidītu daudzo liecinieku patiesos vai nepatiesos apvainojumus! Ja tu pie manis atrodi kādu noziegumu, un labi. Te tev ir visa vara mani tādēļ tiesāt un sodīt pēc tava prāta; bet man nu kā totāli nabaga cilvēkam nav nekāda vara tev pretoties!” 2. Kirenijs saka: “Jūsu grāmatās stāv rakstīts: Bēda tam, kas aizskārtu kādu Dieva svaidīto! Tādēļ es ari, cik ilgi tas tikai vienmēr ir vēlams, šo jūsu likumu ļoti labi protu ņemt vērā. 3. Zauls, jūsu pirmais svaidītais ķēniņš, beigās bija ļaundaris un Dāvidam no Zamuela vēl otram svaidītam ķēniņam pār Izraelu, Zauls bieži bija pilnīgi viņa varā un viņš būtu varējis viņu pilnīgi pazudināt; bet Dieva Gars runāja Dāvida sirdī: Bēda tev, ja tu aizskarsi Manis svaidītā galvu! 4. Un redzi, kaut gan es esmu romietis un respektīvi pagāns, tad tomēr arī es dzirdu tā paša Gara balsi, kas man te saka: Tu gan vari pārbaudīt katru Manis svaidīto, un ja viņi ir noklīduši uz tev labi zināmo maldu ceļa, tad caur padomu un rīcību ved viņus atpakaļ uz pareizā ceļa; bet bēda tev, ja tu tikai vienu no viņiem vēlētos tiesāt! 5. Ja Erceņģelis Miķelis par trīs dienas ilgo zaudēto cīņu pats neiedrošinājās Sātanu tiesāt, bet gan viņu nodeva Kunga tiesai, kā es Dieva vaiga priekšā iedrošinos tevi tiesāt, bet es gribu tevi izpētīt, tev parādīt tavu bez kādas mīlestības un sirdsapziņas rīcību pret taviem brāļiem un tikai pēc tam tevi likt uz dzīvības ceļa! Bet tā ka tu zini, ka es gribu tikai to, kādēļ tu ar mani nerunā atklāti?” 6. Priekšnieks saka: “Ja jau tu tāpat visu zini, kādēļ tad tu no manis vēl prasi atklātu atzīšanos! Pirmīt par manu noteikti atklāto atzīšanos es tevi redzēju ļoti iekarstam, jo es zināmajam Nācarietim nespēju dot tādu pat labvēlīgu liecību kā tu, kas ar viņu jau kaut kur esi pilnīgi iepazinies un tā es tev gan vairs tālāk atklāti neatzīšos! Es jau tāpat tev esmu visu pateicis, un tu arī saki, ka tu visu zini; kādēļ mums te vēl vairāk jāzaudē tukši vārdi?! 7. Vispār, kas te attiecas uz manu atzīšanos par nācarieti, tad tas nav izaudzis uz manas zemes un es tev tomēr nevarēju teikt neko citu, kā to ko es pats no citiem lieciniekiem par viņu esmu dzirdējis! Bet nu es no tevis dzirdēju citu liecību, tā es tad arī par viņu domāju citādi! Jeb vai man vēl jādara kas cits? Kas man var rakstīt priekšā par kādu cilvēku teikt ko labu, ja iepriekš man par viņu ausīs ir nonākušas tikai ļaunas un nevis labas vēstis? Bet tā ka caur tevi man par nācarieti nu ir nākušas klāt tikai labas vēstis, tad tagad es par viņu varu dot tikpat labu liecību kā tu, un kaut gan līdzīgi tev es pie viņa vēl neko neesmu pieredzējis, tad man tomēr pietiek ar tavu liecību un nu es par nācarieti domāju tā kā tu. — Vai tad arī tas nu vēl nav pareizi?” 8. Kirenijs saka: “”Jā, tas nu gan katrā ziņā būtu pareizi, ja arī tava sirds runātu tā kā tava mute; bet tava sirds, ja to varētu dzirdēt, drīkstētu runāt pavisam citu valodu! Jo jūsu farizejiskums man ir pārāk labi pazīstams. Es zinu, ka līdzīgi esejiešiem, jūs pavisam neticat. Bet jūsu materiālajam labumam aklai tautai gribat likt ticēt visam, kas tikai jums ienāk prātā, ka tas jums varētu atmest augļus. 9. Ja nu nāk kāds vīrs, kuram no Dieva ir iekšēja, patiesa gaisma un visā naktī un lielā tumšā apkārt maldošiem cilvēkiem rāda pareizu un gaišu dzīvības ceļu, pie kam protams nevar izvairīties, ka jūsu senās krāpšanas pie tam bieži tiek vispār zināmas, tad jūs pret tādu Dieva gaismas pravieti kļūstat naidīgi un katrā iespējamā veidā cenšaties viņu pilnīgi pazudināt; jo tā par jums ir sena kaunpilna slava, ka izņemot Eliju un Zāmuelu, jūs ar akmeņiem līdz nāvei esat nomētājuši gandrīz visus jums no Dieva sūtītos praviešus un pie tam tautai sprediķojuši ka caur to esat izdarījuši Dievam patīkamu darbu. 10. Tikai pēc gadu simtiem jūs praviešus atzināt, bet nekad pēc jūsu gribas, bet gan lai jūs viņu iz- 154

teicienus, kas bija piepildījušies, pavisam labi varētu izmantot ļaužu baidīšanai un viņu kapus, vienalga īstus vai neīstus sākat pārbalsināt un izgreznot. 11. Redzi, tāds visos laikos bija jūsu rīcības veids, kas man ir pārāk labi zināms! Bet ja pēc patiesības ar jūsu lietu vienmēr bija tā, kā gan man būtu iespējams, taviem vārdiem dāvāt tikai niecīgāko ticību?! Saki man, vai pēc patiesības ar jums jebkad bija citādi! Vai pēc pilnas patiesības tu savā sirdī tici arī tikai vienam burtam no tā, ko tu ļaudīm jebkad esi sprediķojis? ” 12. Piezīme: Kā Kirenijs te tā varēja runāt, tas cēlās no tā, ka Es viņam sirdī un mutē liku vārdus; tas ko viņš tad teica ir tikpat labi kā Manis teikts, kaut gan Kirenijam individuālā veidā. 146. Priekšnieka raksturs. 1. Priekšnieks saka: “bet kā tu visu ļaužu priekšā mani vari pierādīt, ka es sirdī domāju citādi kā runāju ar muti un ka es neticu tam ko es mācu tautai?! Ja mani priekšteči ir pielikuši rokas pie praviešiem, ko es nevaru noliegt un nenoliegšu, kāda vaina man par to te var tikt uzvelta, kur es visus Dieva svētos pareģus vienmēr esmu augstākā mērā godājis?! Ja tūkstošiem mani kolēģi nav ticējuši tam ko viņi mācīja, kur tad tajā ir pierādījums, ka arī man tā kam nebūtu jātic?!” 2. Kirenijs saka: “Pierādījums, rokām un kājām aptverams ir tajā, ka tu, spriežot pēc tavas runas esi par daudz gudrs vīrs, lai visrupjāko neprātu tu varētu pieņemt kā nākušu no Dieva mutes! Tu proti augsto rēķināšanas mākslu un aritmētikas zinātāji kādu mušu tomēr tik viegli neuzskata par elefantu; ko tu man nekad nespēsi noliegt!” 3. Priekšnieks saka: “Bet kas tad ir tās aplamības, kurām man kā aritmētikas meistaram būtu neiespējami ticēt?!” 4. Kirenijs saka: “Pa piemēram, vai tu savā sirdī tici tempļa mēslu brīnumainai iedarbībai, ko tu, cik man zināms, katru gadu parasti pats esi tik ļoti slavējis?! vai tu tici Jauna Mēness dziedinošai iedarbībai?! Vai tu gan tici ka no jauna izgatavotā Derības šķirstā Jehova arī tā mīt, kā Viņš mita no jums jau sen aizmestā, mozaiskā?! Vai tu tici naftas lampas uz jūsu šķirsta identitātei ar to dīvaini svēto uguns vai dūmu kolonnu, virs Derības šķirsta, kas rādija gaismu Mozum?! Vai tu gan tici ka cilvēkam esot derīgāk upurēt templim nekā pēc Dieva bausli mīlēt savus vecākus un visās lietās būt viņiem paklausīgam? 5. Saki man atklāti, vai līdzās tu tici vēl tūstots citām līdzīgām jūsu mācības tēzēm, kas ir pret katru cilvēcisku saprātu? Jo ja tu pats patiesi tam tici — kas man šķiet neiespējami- tad tu nopietnībā esi dumjāks kā kamielis un drīzāk visam citam esi piemērotāks nekā būt par ļaužu skolotāju. Bet ja tu netici un tomēr ar nāvi, uguni un zobenu nabaga ļaudīm māci tādas aplamības, kurām tu kā vīrs ar daudzām citām zināšanām un zinātnēm nekad nevari ticēt, tad tu esi visnicinājamākais ļaužu krāpnieks un rēķinoties ar valsts politiku kā noziedznieks drīzāk esi pelnījis mūža ieslodzījumu nekā būt par ļaužu skolotāju. 6. Redzi, te Czylla un Charylda acīmredzami ir galā! Ja tu man spēj pievest kādu aizbildinošu vidus ceļu, es gribu tevi greznot ar kādu ķeizarisku goda zīmi!” 7. Te priekšnieks pavisam spēcīgi sāk kasīt aiz auss un ir strupceļā. 8. Herme dziedātājs, — vai kā iepriekš sūtnis no Cezarijas Filipast; Kirenijam saka: “Augstais pavēlniek! Tikai tagad ir īsti nopratināts un nu vairs neatrod nekādu izeju no tīkla! Ak, to šis varmāka pret visu labo un patieso ir pilnīgi pelnījis! Ja es viņu tik labi nepazītu kā es viņu pazīstu, tad es viņu varētu pat nožēlot, jo es ātri iežēlojos lai par cik lielu noziedznieku, ja viņš nokļūst lielās nepatikšanās; bet šo zelli es varētu skatīt dzīvu cepinam, un tas pat man varētu sagādāt prieku! Te nav ne laiks ne vieta runāt par visu to, kas par šo priekšnieka kungu uzticami jau ir stāstīts, bet tu vari būt drošs par to, ka uz visas viņa miesas nav neviens labs matiņš! 9. No jūsu tiesnešiem daudzi, kas kā cilvēki vēl ir daudz labāki nekā šis nekrietnais plukata, tiek notiesāti uz krusta nāvi! Vienīgi es neesmu nekāds tiesnesis un tādēļ arī nevienu neesmu notiesājis; bet par to man tomēr ir īsts prieks, ka šis zellis jau ir iegājis tīklā!” 10. Mataels smiedamies saka: “Bet vēl ir ļoti jāpieskata, ka viņš tīklu nesaplēš un beigās mums visiem vēl nesmejas sejā! Līdz šim viņš savā runā vēl turējās uz mērena ceļa, bet kad viņš reiz tā īsti tiks iedzīts strupceļā, tad tu, Kirenij, jau redzēsi, kā viņš sāks uzbrukumu! Nu es viņu īsti pazīstu, kaut gan es viņu tāpat pazinu arī templī! Redzi, viņš ir tas kas pirms 30 gadiem pielika roku pie virspriestera Cakarija un viņu nonāvēja starp upuraltāri un vissvētāko vietu, atdalītu ar priekškaru! — Bet nu tālāk par to vairs 155

Twój Styl nr 1/246 01/2011 - Stary Browar
0845 246 7979 - NatWest
Yaesu VX-246
Pag. 246 - cdigital
1 (3)
(1+3)صراط_الجنان_جلد[1]
Coupler 246-w - north eastern region, nmra
Cert4Prep M8010-246 Certification Exam Training Guides
1-3
1 (3)
1/3 - Hazet
3. swar 1
1 aaa 3
3 (1)-2
YK BULTEN 3 (1)
3-4-1.jpg
1 TOM-3
IMG_7381_0000s_0088_Layer 1 copy 3
1 3 - Sanello
SP0207-1-3.pdf
NISA 2003; 3(1)
PREDAVANJE 3-2013 (1
3.Drinik_Menu_Maiya_Cafe[1]
Presentation 3 1 1
Presentation 3 1 1
VX-246-PMR446-100164.pdf (2.24 MB)
Attachment-1 (3)
COM 3 Flyer (1)
005 Page 3 (1)
catalogo_Importaciones_Abraham-3[1]