Views
1 month ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

kiem! Tad katrs vārds

kiem! Tad katrs vārds Manā Vārdā būs patiesa lūgšana, kuru Es vienmēr un katrā ziņā uzklausīšu; bet lūpu nopūtas Es nekad neuzklausīšu. –Vai šo teikto jūs nu labi sapratāt?” 5. Sehabi saka: “Ak, Kungs, cik pavisam citāds tu esi nekā mēs tevi jebkad sev esam stādījušies priekšā. Kurš varētu tevi arī pār visu neiemīlēt, kas Tevi reiz ir iepazinis?! Tu esi pati mīlestība un lēnprātība un cik bezgala tālu no katras nakts un tumsas ir Tava svētākā Mācība un cik viegli saprotams tomēr ir katrs vārds no Tavas mutes! Jā, tikai tagad mēs pilnīgi ticam, ka Tu patiesi esi tas gaidītais Mesija un izņemot tevi vairs neviens! ” 6. Es saku: “pavisam labi, Mani mīļie draugi! Es pazinu jūs un vedu pie Sevis kā pravietis Elijs to pavēstīja. Spēcīgajā vētrā bija Mana griba, ugunī Mans spēks; bet maigā vēsma esmu Es Pats. Un tā jums arī vajadzēja nākt pie Manis caur varenāko vētru un caur ūdeni un uguni. Bet nu jūs esat pie Manis un esat Mani, tik ilgi meklēto, atraduši; bet cik grūti Es daudziem esmu atrodams, tad reiz kā atrasts Es vēl daudz grūtāk esmu pazaudējams. Kas savā sirdī Mani ir satvēris, tas tiek arī no Manis satverts; bet kas Mani ir satvēris, var gan Mani atkal atlaist, bet no Manis Viņš tomēr nekad netiks atkal atlaists. Jo Mana mīlestība turpinās ne tikai itkā kādu laiku, bet gan mūžīgi; un kas to savā sirdī ir uzņēmis, tas no Manis mūžam nekad nevar atbrīvoties! Jo mana mīlestība viņu uz mūžību tur stingri grožos, lai viņš mūžam nekad nevar no Manis pilnīgi nomaldīties. Nu tā izies arī ar jums! Jūs gan tiksiet likti atgadījumos un pasaules stāvokļos, kuros jums būs nedaudz grūti atzīt Manu Vārdu un palikt stiprā ticībā — jo drīzumā notiks lietas, tādēļ ka tām vajag notikt, kas mazinās jūsu paļāvību Man, bet īstā laikā Es jūs atkal spēcināšu un apgaismošu jūsu sirds kambarīti. Pēc tam Mana Vārda dēļ jūs vairs nenonāksit kārdināšanā, bet gan turpmāk paliksit Manā mīlestībā un manā spēkā. 7. Bet nu vēl kas cits! Jūs atkal atgriezīsities Persijā. Kad jūs drīz tur atkal nonākat, tad uzticami un neko nepieliekot pasludiniet ko jūs šeit esat sastapuši un kas viss visu zemes cilvēku svētībai jums ir noticis! Tādā veidā arī jūs kļūsit strādnieki Manā vīna kalnā. Pasludiniet to arī jūsu ķēniņam, lai viņš zinātu, kas viņam darāms! Viņam jāatsakās no melnā pagānisma un nekad nav jāuzklausa magu melīgos vārdus, kas sevi dēvē par Dieva priesteriem un pamatā tomēr ir elles kalpotāji un kalpi. Tā viņam no zemes jāpiedzen arī ļaunie apustuļi no Jeruzālemes, kas dodas cauri zemēm un pāri jūrām, lai pagānus padarītu par jūdiem; un ja viņi kādu pagānu ir padarījuši par jūdu, tad viņš ir kļuvis vēl daudz ļaunāks elles kalps kā iepriekš bija kā pagāns. Bet līdzās šādai pievēršanai ticībai tie ļaunie apustuļi no Jeruzālemes citur izplata ļaunas baumas attiecībā uz romiešu cietsirdību ko mums atklāti darīja zināmu caur to, ka aiz bailēm no romiešiem jūs iepretī Man nostājaties tik šausmīgi piesardzīgi? 8. Tātad lai pretotos visam ļaunumam, no daudziem tūkstots reiz tūkstošiem Es jūs pasaucu no jūsu zemes, lai uz jūsu pleciem liktu šo vieglo amatu, kuru izpildīt jums lielā pārpilnībā pieder spēks un līdzekļi! Jūsu alga kādreiz Manā valstībā nebūs niecīga. 9. Jūs nu zināt, kas jums darāms Manā Vārdā un līdzās arī romiešu vārdā, kas tur ir tikuši apkaunojoši apmeloti, lai jums notrūkst labas gribas, čakluma un darbīguma; tad arī Es ne no kā neatteikšos!” 10. Bet nu Es redzu iznākam ārā Markusu, viņš mūs aicinās vakara mielastā kas šovakar gan tiek pasniegts pāris stundas vēlāk kā parasti, bet pie tā ir vainīga vētra. Jo krusa daudzus salus nedaudz izveda no ierindas. Tiem nu vajadzēja tikt atkal uzstādītiem. Bet nu viss atkal skaistākā kārtībā un ēdiens ir pavisam labi un bagātīgi pagatavots un pēc labi padarīta darba mēs reiz atkal pavisam labi ļausim kam notikt. 210. Jaras nākotne. 1. Nu nāca mūsu viesnīcnieks vecais Markuss un Man teica: “Kungs un Meistar, vakariņas ir pagatavotas; ja tev tas ir patīkami, tad es tās tūlīt gribu likt uz jau pavisam atjaunotiem galdiem!?” 2. Es saku: “Dari tā, jo šodien pat Es sajutu krietnu izsalkumu un priecājos uz vienu labu zivi, krietnu gabalu maizes un uz tīru un labu vīnu! 3. Bet taviem dēliem vēlreiz jāpamet acis jūrā! Gar jūras krastu vēl peld apkārt daži līķi, tie ir daži nabaga jūdi ar savām sievām un bērniem. Tā, ka Es šeit uzkavējos, Es negribu, ka viņiem un arī nevienam citam šeit jāatrod nāve. –Jūra ir mierīga kā spogulis un zvaigznes šodien mirdz sevišķi gaiši. Tavi dēli to darbu viegli paveiks un jo vairāk tādēļ, ka viņi ļoti labi var tikt atbalstīti no Kisjona, no Ebala no Ģenaceretes kuģiniekiem un no Kornēlija kuģa ļaudīm. Pie krasta, austākais pusotras stundas ceļa attālumā izkaisīti peld pie deviņiem cilvēkiem. Viņiem viņus šeit jāatgādā, bet tad viņus vajag nolikt virs 232

kāda nedaudz ieslīpa pamata ar sejām uz leju un tad atstāt tā guļam līdz rītam. Tad Es viņus tikai rīt gribu pamodināt!” 4. Markuss saka: “Kungs, kādēļ tad ne jau šodien, kādēļ tikai rīt?” 5. Es saku: “Tas, draugs Markuss, uz tevi neattiecas! Es zinu kādēļ zāle, kurai tikai nākamā gadā jākrāso pļavu zaļu, nav izaugusi jau šogad. Tādēļ tas lai tev nerūp, jo Es kārtību saprotu jau daudz labāk kā tu, Mans mīļais Markuss! Ej un dari, ka viss, kas te ir veicams, tiek paveikts kārtīgi!” 6. Markuss iet un tūlīt norīko ēdienus likt uz galdiem un arī saviem dēliem pasaka viņu darbu. Dēli tūlīt iekāpj lielā laivā un pārējiem iepriekš minētiem kuģiniekiem lūdz viņu piepalīdzību. 7. Bet mēs atstājam savu vietu un dodamies pie galdiem, kuri tiek rezervēti jau zināmajā kārtībā. Bet tie trīs dzīvībā atpakaļ atsauktie kopā ar sievu iet Markusa mājā, kur viņi saņem ēdienu, dzērienu un pēc tam labas guļas vietas. 8. Kad mēs dodamies pie galdiem, tikai tad arī Aurana telts iemītnieki sāk iznākt dienas gaismā un aplūkoties pēc viņu rīcībā nodotiem galdiem. 9. Tā Jara Mani parausta un saka: “Kungs, Tu mana vienmēr varenākā mīlestība, paskaties tur, kā drosmīgie cīnītāji par Tavu Valstību izsalkuma dzīti tikai tagad sāk līst ārā no Viņu paslēptuvēm. Izņemot Mataelu starp viņiem noteikti ir pavisam maz lielu garu! Ak, pirms vētras tomēr bija ļoti komiski noskatīties, kā ieraugot pirmos kritušos, gan pfundu smagos krusas graudus, tas tos piecdesmit farizejus lielākā steigā iedzina lielajās teltīs! 10. Viņi tikpat labi kā es zināju, ka pret katrām lai kādām likstām Tu esi drošākais aizsargs un tomēr viņi kļuva mazdūšīgi un ļoti bailīgi un meklēja materiālu aizsardzību. Nu, viņi gan acīm redzami kaunas, ka ir tā darījuši un nu kā man šķiet nu neiedrošinās Tev īsti rādīties acīs! Nu, Mataels ar saviem biedriem gan būtu palicis, bet viņam vajadzēja sekot savai jaunai, ļoti skaistai ķēnišķai dzīves biedrei. Manuprāt, viņam tas ir piedodams; bet pie citiem vainīga bija tikai viņu vajā paļāvība un mazdūšība un tādēļ es nevaru viņus ļoti cienīt!” 11. Es saku: “Tev gan ir taisnība, Mana meitenīte, bet atstājam viņus, kas te vienā un otrā vēl ir vāji — laiks un daudzkārtīga pieredze viņus visā jau padarīs spēcīgākus! Padomā, cik daudz tu Man līdzās jau esi pieredzējusi un tādēļ tev jau ir vieglāk būt drosmīgai; bet viņi vēl ir maz pieredzējuši un tādēļ viņu bailes ir lielākas kāviņu paļāvība. Bet turpmāk viņi jau arī kļūs paļāvīgāki. — Vai tu to aptver?” 12. Jara saka: “Jā, to es gan aptveru; bet arī to es zinu, ka Ģenaceretē visi līdzīgi man ir daudz pieredzējuši un tomēr sākumā neviens, izņemot mani, neiedrošinājās kopā ar Tevi nostāties uz tīra ūdens, pat ne Tavi mācekļi! Kur pēc tam te bija vaina viņu niecīgākai paļāvībai?” 13. Es saku: “Tomēr atkal tavā lielākā pieredzē. Jo mans eņģelis acīm redzams tevi nesa uz savām rokām un tu uzzināji to, ko līdz šim vēl neviens cilvēks nav zinājis. Un pie tam tev uz mani gan ir lielākā un varenākā mīlestība, kurā vienmēr valda arī lielākā paļāvība. 14. Tādēļ pārāk nebrīnies par to, ka Tava paļāvība ir spēcīgāka nekā pārējiem cilvēkiem, to tev dod tava lielā mīlestība! 15. Bet kā Es tev jau Ģenaceretē piezīmēju pēc dažiem gadiem arī pār tevi nāks dažs labs kārdinājums, ar kuriem tu cīnīsies neskatoties uz lielāko paļāvību uz Mani. Bet caur Mana Vārda spēku un varu tu visus kārdinājumus pieveiksi un tikai tad tu brīvi staigāsi Manā gaismā. 16. Jo kāds cilvēks no manis sev brīvi grib, to viņam sev vajag izcīnīt caur paša spēkiem! Tu, Mana mīļā meitenīte, līdz šim neesi pārvarējusi nevienu īstu cīņu un īstenībā tam te nebija laiks un īsta izdevība, tas viss cilvēkiem būs tikai tad, kad Mans dienas darbs uz šīs zemes būs nobeigts. 17. Es nu esmu tikai Sējējs un jūsu siržu dzīvajā tīrumā lieku labus kviešu graudus. Tur sēkla vispirms dzīs asnus un tad pacelsies par svētības bagātu augļu nesēju. Tikai tad ar dažām labām pūlēm un pašaizliedzību jūs uz jūsu pašu dzīvības augsnes paši kopsit augļus! Labi tam, kas augļus, kurus Es esmu sējis viņa sirdī, tīrus un bagātīgi vedīs viņā no Manis iekārtotos Mana gara šķūņos. 18. Tātad te, Mana mīļā Jara, nu ir tikai no Manis tavā sirdī liktā sēkla. Pēc dažiem gadiem tie būs kā viļņojošs lauks un padots visādām vētrām, bet te nozīmē caur manu Vārdu un caur spēcīgu un pilnīgi uzticīgu mīlestību uz Mani viļņojošo lauku pasargāt no draudošām vētrām, lai tās postoši neuzliesmo un nepazudina brīnišķo lauku, kuru Es Pats uz labāko esmu apstrādājis. Ja pār tādu lauku reiz ir plosījusies iznīcinoša Vētra, tad ir gandrīz neiespējami to apturēt. 19. Tu gan vēl atceries, ka dažas nedēļas atpakaļ Es tev Ģenaceretē iekārtoju mazu dārziņu un apgādāju ar visādiem derīgiem stādiem!? Stādi auga labi un ļoti auglīgi, bet dārziņu vajag kopt un nezālēm, 233

1 (3)
Twój Styl nr 1/246 01/2011 - Stary Browar
005 Page 3 (1)
Attachment-1 (3)
COM 3 Flyer (1)
DAİRE 1- SALON (3)
page-3-1
catalogo_Importaciones_Abraham-3[1]
Draft 1 1st 3 pages
Draft 1 1st 3 pages
Microsoft PowerPoint - 20080924 \262\304\244G\266g \260\362\246 ...
Layout 1 (Page 2 - 3) - futuromarx
Porocevalec 3 2013_Layout 1 - ponudba obrti
Å UMARSKI LIST 1-3/1959
Å UMARSKI LIST 1-3/1979
Å UMARSKI LIST 1-3/1975
0 1 2 3 4 5 - Pomurje.si
Brosura.indd 1 1/21/08 3:05:28 PM - Shrani.si
0845 246 7979 - NatWest
Циклы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
Page 1 Page 2 1 1 0 n/_ .............. OO nU .............. n/._ 1_ Page 3 ...
Page 1 Page 2 'An astonishing loudspeaker. Page 3 COMPACT ...
804046 Lebanon women.3pp(ar)3 (Page 1)
13. tölublað, 1. árgangur – 3. nóvember 2011 - Akureyri Vikublað
(Microsoft PowerPoint - Pre\232eren - Power Point 3 s slikami \(1\))
Przegląd Lokalny Nr 1 (1035) 3 stycznia 2013 roku
Math Expressions, Grade 3, Vol.1 (Teacher s Edition)
Jump Math 3.1: Book 3, Part 1 of 2
алк КАПЕЛЬ СКИДОК 1-14 марта 2018 3
(1 2 3 4 5 6 Bo\236ie slovo v \236ivote kres\235ana 3 M)