Views
1 week ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

kas viņus pamācīja un

kas viņus pamācīja un pēc viņu sirds spējām viņiem sniedza gudras mācības un vajadzības gadījumā kādu drošu padomu, un kas no viņiem padomam nesekoja, par to noteikti arī sagaidīja ļaunas sekas. 2. Nu, bet ja pa daļai no vēstures un pa daļai no pašu pieredzes to zina, te šāda parādība, kā jūs to šeit esat sastapuši, kādam tomēr nevar likties tik visai nepieņemama. Īsi, no daudzkārtējiem nostāstiem un mūslaiku pieredzes mēs zinām, ka ne tik reti, kā daudzi domā, pie cilvēkiem dodas augstākas būtnes, daudzveidīgā veidā mums sevi dara zināmas un drīz par vienu un drīz par citu dod kādu paskaidrojumu; bet ja tā, tad mūsu eņģelis nu noteikti nav kāda tik pārāk neparasta parādība, par kādu to pirmā acumirklī notur. 3. Bet ka kādam šādam pilnīgam garam piemīt mūsu saprātam nepatverami spēki, un tādēļ arī var mums realizēt tik ļoti retus brīnumdarbus, tajā es neatrodu nekā ārkārtēja. 4. Man reiz bija izdevība redzēt un caur kādu tulku runāt ar cilvēkiem no tālas Ēģiptes nomales. Viņi bija pilnīgi kaili un neapklāja pat viņu kaunumu. Viņi mūs, romiešus, turēja par augstākām debesu būtnēm un bija augstākā mērā pārsteigti par lielajām un greznajām Romas celtnēm, par skaistajiem tērpiem un mūsu spožo greznību; visu, ko viņi redzēja cilvēku roku darinātu, viņi turēja par dievu, par kādiem viņi mūs arī turēja, darbiem un man jautāja, vai mēs vienmēr pārvaldītu arī sauli un zvaigznes un Mēnesi, un visu to vadām pēc mūsu patikas, jeb vai tam darbam būtu vēl kādi citi dievi. 5. Protams, mēs viņus pamācījām un, pirms bija pagājis gads, viņi jau pavisam labi zināja, ka arī mēs bijām tikai cilvēki un no mums iemācījās ļoti daudzas lietas, un beidzot apģērbās, un viņiem bija liels prieks par to, ka paši bija iemācījušies izgatavot tērpu audumus un no tiem dažādus vīriešu un sieviešu tērps. Pēc dažiem gadiem, apbruņoti ar visām iespējamām zināšanām, viņi atkal atgriezās atpakaļ savā tēvzemē un tur noteikti ierīkoja skolas un tādā veidā viņu dabu mežonīgumā ienesa nedaudz gaismas. 6. Nu, ja mēs mūsu vēl ļoti lielā garīgā neizglītībā te redzam darbojamies kādu pilnīgu garu, tad tam gan, protams, vajag mūs augstāk mērā pārsteigt, kā tad tomēr tā kas ir iespējams; bet kad mūsu gars būs tikpat pilnīgs, tad noteikti arī mēs būsim spējīgi veikt ko augstāku, un tad noteikti tik ļoti nebrīnīsimies, kā tagad, ja kāds gars ar mums zināmo spēku kādu akmeni sadalīs pirmelementos. 7. Bet ka mēs mūsu garīgā daļā esam spējīgi uz neierobežoti ejošu pilnību, to mums pierāda tūkstoš piemēru; un pie šī galda sēž cilvēks, kas jau drīkstētu diezgan tuvu būt šim eņģelim, bet viens eņģeli varētu jau ļoti ievērojami pārspēt, kā jūs to pirmīt dzirdējāt arī par dziednieku no Nācaretes. 8. Tātad no šī brīža arī galvenokārt nodarbojaties ar jūsu gara iespējami lielu izglītošanu, un tad jūs tā pirmelementos varēsiet sadalīt ne tikai vienu akmeni, bet gan veselu kalnu!” 9. Pēc tam JŪLIJS vērsās pie eņģeļa un teica: “Un tu, saki, vai manā diezgan plašajā runā es te esmu pateicis tikai vienu neīstu un nepatiesu vārdu?!” 3. Par cilvēka uzdevumu un attīstību 1. EŅĢELIS saka: “Nekādā ziņā, viss ir tā, kā tu to īsti lieliski esi apgaismojis. Tādēļ tiem trīsdesmit brāļiem tikai darbīgi jādzīvo pēc tā, ko viņi drīz no šiem mūsu brāļiem dzirdēs, tad arī viņi drīz visā kļūs mūsu brāļi!” 2. Dievs katram eņģelim un katram cilvēkam, kas pamatā arī ir nākamais eņģelis, dod pilnīgi paša dzīvību un šajā dzīvībā spējas visā pašam sevi izglītot iespējami lielākā Dieva līdzībā. Bet ja kādam cilvēkam, kā jaunradītam eņģelim, ir zināms drošs ceļš, pa kuru viņš vienmēr var sasniegt pilnīgu Dieva līdzību, bet viņš pa to negrib staigāt, tad beigās viņam tomēr pašam sev vajag pierakstīt, ja joprojām paliek nāves vājā nelīdzībā Dievam. 3. Protams, kāds, lai cik pilnīgs gars visā mūžībā gan nevar sasniegt Dievu bezgalīgākā pilnībā, bet tas nekas; bet tādēļ viņš tomēr var realizēt visu — protams, vienmēr Dieva liktā kārtībā, ko vien tikai vienmēr grib, līdzīgi Dievam no sevis var radīt patstāvīgas būtnes un viņām dot mūžīgu, brīvu esamību un tad kopā ar šādām būtnēm būt ļoti priecīgs un svētlaimīgs, līdzīgi kā jau laicīgi kāds tēva ar saviem labiem bērniem, un tā pārpilnībā ir Dieva līdzība. 4. Es pats jau esmu radījis vairākas pasaules ar mazām saulēm un no sevis tās visas padarījis pilnīgi apdzīvotas. Un šīs pasaules bieži ar visu ir labāk apgādātas nekā jūsu zeme. Tur viss vairojas, tāpat kā šeit, un tur kā šeit gari ir spējīgi sasniegt augstu pilnību. Un kādēļ lai viņiem tādiem arī nebūtu jābūt? Jo beigās tak katrs gars ir no Dieva, līdzīgi kā turpmāko stādu dīgļi jau vairāk miljardu reižu ir tikuši reproducēti no pirmsēklu dīgļiem. 4

5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātana pēcteči, sevī nesat Dieva Garu, cik daudz vairāk tad mūsu Dievam līdzīgu radošu spēku pēcteči. 6. Un redzat, to visu varat sasniegt arī jūs, ja jūs staigāsiet pa to ceļu, kas jums tiek rādīts. Bet kas no jums pa to negribēs staigāt, tas tad beigās pats sev varēs pierakstīt, ja viņš arī paliks nāves vājā nevienlīdzībā Dievam neiedomājami ilgu laiku secībā. 7. Tādēļ lai neviens no jums pasauli un savu miesu nekad nemīl vairāk kā savu garu! Katrs pirmām kārtām lai rūpējas tikai par to, kas te ir gara, tad viņš arī drīzāk saņems to, kas te ir gara, proti, pilnīgu Dieva līdzību! 8. Bet kas te vienmēr vairāk rūpējas par to, kas te ir pasaule un miesa, jā, tam arī vienīgi sev vajag pierakstīt, ka viņš paliek nāves nakts sfērā. 9. Visa dzīvība bez mitas var pāriet kādā nepārtraukti pilnīgākā dzīvībā, ja pūlas iet uz priekšu pa Dieva kārtības likto ceļu. Bet, ja dzīvība paliek stāvam vienā punktā, sevišķi lielā dzīvības ceļa sākumā, nu, tā pavisam dabīgi neiet tālāk, bet gan paliek stāvam un beigās nonīkst, līdzīgi kādam stiebram ziemā, kad pēc Dieva kārtības reiz ir kļuvis bez savas dzīvības sulas. 10. Tādēļ esat ļoti darbīgi garam. nenožēlojiet nevienu soli uz priekšu! Jo te katrs darbs un katrs solies vienmēr ir pavadīts no Dieva augstākās svētības. Neticiet, ka es kā eņģelis jau esmu tik pilnīgs, ka es nu varētu nodoties pilnīgai bezdarbībai! Caur šo manu klātbūtni es nu iegūstu bezgala daudz un turpmāk manis paša pasaulēs varēšu strādāt daudz pilnīgāk. Bet ja es kā tīrs un pilnīgs gars varu šeit iegūt vēl tik nenovērtējami daudz, cik daudz vairāk jūs, kas tik tālu stāvat aiz manis pilnībā! 12. Tādēļ pateicieties Dievam tam Kungam, ka Viņš jūs ir vedis šajā svēti lielā žēlastības bagātīgākā izdevībā, kurā jūs vienā stundā varat aiziet tālāk, nekā citādi pēc jūsu pasaules mācību veida desmittūkstoš gados. 13. Redziet, šāda lielas žēlastības izdevība kādai pasaulei no Dieva tiek dota ļoti reti, tādēļ te katram, kuram te ir tā lielā laime būt šādas izdevības biedram, to savam garam jāizmanto ar visiem saviem spēkiem. 14. Ja Dievs kaut kur sūta vai modina kādu pravieti, tad visiem būtu jādrūzmējas ap viņu un augstākam labumam no viņa jādzird Dieva svētais Vārds; jo līdzīgus vīrus debesu patiesas gudrības lielos dziļumos Dievs modina tikai pa simtiem gadiem reizi. 15. Bet ļoti lieli pravieši, caur kuriem Dievs zemes cilvēkiem pavēsta ļoti daudzas un lielas lietas, tiek pie šīs zemes cilvēkiem sūtīti, augstākais, reizi tūsktots līdz divtūkstoš gados, lai no vienas puses lielākā un plašākā mērā radītu jaunus, tālākus Dieva ceļus vēl augstākai pilnībai, un, no otras puses viņus novērstu no daudziem maldu ceļiem, kurus viņi paši sev sagatavojuši, un vestu uz pareiza ceļa. 16. Jo redzat, Dieva lielajā radībā viss nepārtraukti kustas uz priekšu, līdzīgi Zemes laikam, kas arī nekad nepaliek stāvam uz vietas! Gari acīmredzami vienmēr ļoti progresē. Bet, tā kā tīro garu valstībā nepārtraukti notiek tik liela attīstība, tad nemirstīga radība uz pasaules ķermeņiem nedrīkst atpalikt, lai tā nepaliek stāvam pārāk tālu no garu valstības. 17. Pēc šādu lielu garu parādīšanās, tad ar pašu darbīgumu pie cilvēkiem arī atkal iet labi, ja arī ne vispārīgi, tad tomēr pie atsevišķiem cilvēkiem. Bet kad tad garu valstība atkal tikusi lielu gabalu uz priekšu, tad ar kādu iepriekšējā lielā pravieša vienmēr nedaudz aizklāto gaismu vairs nav līdzēts; tiek modināts un sūtīts kāds cits, un cilvēce tad atkal virzās līdzi garu pasaules lielajam pārsvaram, ja sākumā arī tikai atsevišķi cilvēki. 18. Bet pēc tam pāris gadu simtos cilvēce tomēr kļūst atjautīgāka un beidzot ceļ gaismā lietas, par kādām senākās pasaules nekad nav sapņojušas. 19. Bet kad pēc apmēram divpadsmit līdz piecpadsmit gadu simtiem cilvēce tā ir sasniegusi kādu kulminācijas punktu, tad tā, izejot no sevis, kļūtu laiska un paliktu stāvam tajā pat vietā, kā tas no dieva uz šīs zemes arī tā ir pieļauts, ka uz tās vienmēr jābūt sastopamiem visiem iedomājamiem izglītības stāvokļiem, lai modinātajiem cilvēkiem no tā jāmācās, ka bez laiku pa laikam dotām atklāsmēm cilvēce, izejot no sevis, gadu tūkstošiem paliek stāvam tajā pat vietā un neiet uz priekšu ne par matu, kā jūs visi to varat redzēt pie tagadējiem indiešiem un austrumindiešiem. 20. Kungs to pielaiž, lai ar to cilvēki, kas kādreiz turp nonāk, paši var paliecināties, ka ir uz mata tā, kā es jums iepriekš esmu teicis. Bet beigās jums tos cilvēkus jūsu pēctečos pašiem nāksies vilkt līdz, jo tām tautām, kas gara izglītībā stāv uz zemāks pakāpes, Kungs nekad īpaši nemodina kādu lielu pravieti, bet gan īstenībā tikai caur šīs zemes agrāk izglītot galveno tautu atklāsmēm liek tām, t.i., neizglītotām 5

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 3: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11 and 12: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 13 and 14: 12. Kur pie šādām rūpēm dvēse
 • Page 15 and 16: teikti labprātīgi varētu visai p
 • Page 17 and 18: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 19 and 20: parast vajag būt dvēselei noderī
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25 and 26: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 27 and 28: tas ar cilvēku un labo velnu, kād
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31 and 32: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 33 and 34: dara laimīgus! Jā, cilvēciskais
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54: ojāejas malas. Bet to redz tikai t
 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

Twój Styl nr 1/246 01/2011 - Stary Browar
Microsoft PowerPoint - 20080924 \262\304\244G\266g \260\362\246 ...
Coupler 246-w - north eastern region, nmra
Cert4Prep M8010-246 Certification Exam Training Guides
1 TOM-3