Views
7 months ago

Bliżej Źródła nr 31 styczeń 2018

LECTIO - CZYTAJ

LECTIO - CZYTAJ UWAŻNIE! (Łk 1, 26 - 38) S P O T K A N I E Z E S Ł O W E M (...) Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. (...) «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (...) Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». (...) MEDITATIO - ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO! Ostatnia Niedziela Adwentu a jednocześnie dzień Wigilii Bożego Narodzenia stawia nam przed oczy Maryję w chwili Jej Zwiastowania. Widzimy tu młodą dziewczynę, która doświadcza czegoś niesamowitego. Spotyka się z aniołem, który obwieszcza jej wolę Bożą. Widzimy ją jako osobę gotową natychmiast odpowiedzieć na wezwanie Pana. Maryja nie odsyła anioła z niczym, nie mówi: „przyjdź innym razem”, ale natychmiast podejmuje refleksję, zadaje pytania i odpowiada. Maryja wierzy słowom anioła, ufa Bożej woli i Bożej miłości. Jakże często u nas codzienność wygląda inaczej. Wiele chcemy zrobić, ale trego nie robimy. Tracimy czas na rzeczy niepotrzebne zamiast z gorliwością podejmować zadania, które na ten moment, dał nam Pan do wypełnienia. Jakże często brakuje nam determinacji w podejmowaniu Bożej woli. Matka Jezusa, która dziś staje przed nami, uczy nas uważnego wsłuchiwania się w Boży głos i ochotnego odpowiadania na Jego wezwania. Świętując jutro narodzenie Bożego Syna przyjmijmy postawę Maryi, adorującą Boże Słowo, które przyjęło ludzkie ciało. Pytajmy siebie: - Dlaczego czasem nie potrafię przyjąć Bożej woli? - Co robię by ją rozpoznać? - Jak wygląda moja gorliwość w wypełnianiu codziennych obowiązków? 2 ORATIO – MÓDL SIĘ! Przybądź Panie, bo czekamy. Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie. Amen ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN! Postaraj się o właściwą atmosferę podczas dzisiejszej wieczerzy wigilijnej i w miarę możliwość weź udział w Pasterce. S. M. Damiana Szmidt Ś W I Ę T Y M I E S I Ą C A Bł. Marcelina Darowska – mądra wychowawczyni wspomnienie 5 stycznia W 1996 roku Jan Paweł II beatyfikował w Rzymie Matkę Marcelinę Darowską, współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Niepokalanek). Była gorliwą wychowawczynią polskiej młodzieży w XIX wieku. Zakładała nowe szkoły, by uczyć w nich dziewczęta miłości do Boga i Ojczyzny. Pragnęła w ten sposób zapobiec narastającej emigracji młodych ludzi z ziem polskich. Marcelina urodziła się 16 stycznia 1827 roku w Szulakach na Podolu, w rodzinie ziemiańskiej. W domu otrzymała gruntowne wykształcenie. Od najmłodszych lat pomagała wiejskim dzieciom w nauce czytania i pisania; chęt-nie też odwiedzała chorych. Podporządkowując się woli ojca, w wieku 22 lat, wyszła za mąż za Karola Darowskiego. Małżeństwo to nie trwało jednak długo. Mąż Marceliny zmarł po trzech latach, pozostawiając siero-

Ś W I Ę T Y M I E S I Ą C A tami dwójkę dzieci. Wkrótce zmarł także synek Marceliny. Podczas pobytu w Rzymie Marcelina odkryła, że Bóg powołuje ją na drogę życia zakonnego. Zetknęła się wtedy z Ojcem Hieronimem Kajsiewiczem z zakonu zmartwychwstańców, a także z Józefą Karską, która pragnęła, podobnie jak Marcelina, oddać swoje życie Bogu i ludziom. Marcelina nie mogła jednak od razu zrealizować swojego planu, bo musiała wrócić na Podole, gdyż zachorowała jej córka. Zdążyła jednak złożyć prywatny ślub czystości. Po powrocie do kraju poświęciła się pracy społecznej, wspomagając swą radą uwłaszczonych właśnie chłopów. Gdy w 1863 roku zmarła Józefa Karska, przełożoną zgromadzenia została Matka Marcelina, która przeniosła nowe Zgromadzenie Niepokalanek do Jazłowca na Podolu. Chociaż zmartwychwstańcy zachęcali ją do pracy wśród Polonii, ona jednak uważała, że działalność edukacyjna i wychowawcza na terenie Polski jest o wiele ważniejsza. Matka Marcelina pragnęła przez „pracę organiczną” powstrzymać falę opuszczania ziem ojczystych przez polską młodzież. Wielki wpływ na jej postawę patriotyczną wywarli zmartwychwstańcy, którzy podtrzymywali w Polakach nadzieję rychłego odzyskania niepodległości. Dla Matki Darowskiej Ojczyzna była środowiskiem danym przez Stwórcę, by w konkretnej kulturze i historii własnego Narodu realizować powołanie do świętości. Bóg obdarzył Matkę Marcelinę wieloma łaskami mistycznymi, ona jednak bardzo je ukrywała. Widoczne za to dla wszystkich były wielkie owoce jej całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Zakładała kolejne szkoły i pensje dla dziewcząt, m.in. w Jarosławiu, Nowym Sączu, a także w Wałbrzychu. Ostatnią fundacją był dom w Szymanowie pod Warszawą, na którego zbudowanie otrzymała pozwolenie władz carskich, ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich. W szkołach, które zakładała, zwracano uwagę na indywidualny tok nauczania oraz na praktyczne przygotowanie dziewcząt do spełniania roli matki, nauczycielki katolickiej wiary i patriotyzmu. Razem z innymi Siostrami uczyła młodzież odpowiedzialności za społeczność, K A L E N D A R Z L I T U R G I C Z N Y Chociaż to jeszcze grudzień, właśnie rozpoczęliśmy nowy rok... liturgiczny. Nasze życie to ciągłe przenikanie się tego, co materialne z tym, co duchowe. Podobnie jest i z upływającym czasem. Posługujemy się dwoma kalendarzami: „świeckim”, który wyznacza nasze codzienne, „materialne” życie i kalendarzem liturgicznym, który określa ważne wydarzenia w życiu duchowym. w której się żyje. Matka Marcelina zmarła 5 stycznia w 1911. w Jazłowcu, pozostawiając po sobie 144 tomy maszynopisów, w których zawarła wiele pouczeń ascetycznych i przeżyć mistycznych. Napisała je piękną polszczyzną, jak przystało na kogoś, kto osobiście spotkał się z narodowym wieszczem Adamem Mickiewiczem. Myśli Matki Marceliny, dotyczące roli kobiety i rodziny, chociaż pochodzą z XIX wieku, są niezwykle aktualne i można śmiało zestawić je z posoborową teologią Jana Pawła II, który w „Liście do kobiet” (1995) napisał, że należy „na nowo zdać sobie sprawę z wielostronnego wkładu kobiety w życie całych społeczeństw i narodów”. Swój system pedagogiczny, do dziś stosowany w szkołach niepokalanek, oparła Matka Marcelina na czterech zasadach sformułowanych w 1872 r.: 1. Bóg wszystkim - przez wszystko do Boga; 2. Bóg nas stworzył Polakami; 3.Wierność obowiązkom stanu, miejsca swego; 4. Nauczyć dzieci myśleć. Celem M. Darowskiej było wychowanie kobiet rozumnych, zdolnych do wydawania sądów, do wartościowania, świadomego kształtowania swojej drogi życiowej. Bł. Marcelina podkreślała służebną rolę nauczania w stosunku do wychowania. Cały niepokalański system nauczania i wychowania był jak na owe czasy pionierski. Sprawą niezmiernie kontrowersyjną było uczenie przez siostry religii. Dzisiaj trudno nawet sobie wyobrazić sytuację katechizacji w Polsce bez zakonnic, ale wtedy ta nowatorska decyzja spotkała się z bardzo dużym oporem. Kolejnym pionierskim krokiem był stosunek do języka polskiego, po religii najważniejszego przedmiotu w szkołach niepokalanek i języka wykładowego. M. Darowska walczyła o przywrócenie jego rangi w społeczeństwie, gdyż wówczas na pensjach wykłady odbywały się w językach obcych. W szkołach niepokalańskich chodziło o wszechstronne kształcenie umysłu, zdobycie przez uczennice podstaw wiedzy, które w przyszłości miały im umożliwić funkcjonowanie w świecie, samokształcenie i dalszy rozwój. przygotowała Dorota Staniszewska I Niedziela Adwentu Narodzenie Pańskie Niedziela Chrztu Pańskiego Środa Popielcowa Triduum Paschalne Zesłanie Ducha Świętego 3

Bliżej Źródła nr 17 czerwiec 2016
Bliżej Źródła nr 16 maj 2016
Bliżej sztuki
styczeń 2016
Bliżej Żródła nr 15 kwiecień 2016
FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO nr 1 (31) 2010 - śląska izba budownictwa
Kliendileht nr.31 - Espak