Views
6 months ago

Bliżej Źródła nr 34 kwiecień 2018

wyobraźmy sobie, że

wyobraźmy sobie, że chcemy załatwić jakąś ważną sprawę w urzędzie, np. mężczyzna wchodzi do gabinetu w czapce na głowie i rozgląda się dookoła. Nie zwraca uwagi na gospodarza, tylko rzuca w powietrze: „Siemka, szefciu!”, po czym bez zaproszenia siada wygodnie na fotelu, zakładając nogę na nogę. Naszą sprawę moglibyśmy w takim wypadku od razu spisać na straty. Raczej też nie przesadzamy w drugą stronę. Do gabinetu nie wchodzimy z pokłonem, trzymając nos przy ziemi, nie całujemy urzędnika po rękach, ani nie padamy mu do stóp - wtedy też nie potraktują nas poważnie. Naszą postawą powinniśmy okazać szacunek Bogu, a nie symulować jego okazanie. Dlatego, wchodząc do kościoła, w którym znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem - niezależnie od tego, czy używamy wody święconej, czy nie - powinniśmy uklęknąć na jedno kolano, dotykając podłogi. Ani kucnięcie, ani dygnięcie nie jest okazaniem szacunku, nie jest uznaniem swojej niższości wobec majestatu Boga. Podczas klęknięcia nie rozglądamy się na boki i nie rozmawiamy z nikim. Nie wykonujemy też żadnego innego gestu - nie żegnamy się. Jeżeli ktoś ma kłopoty z klęknięciem, może stanąć i pochylić głowę. Brak szacunku przy wykonywaniu określonych gestów S A V O I R - V I V R E to jeden problem, ale przesada to drugi problem. Jeżeli Jezus jest w tabernakulum, wystarczy przyklęknięcie na jedno kolano – nie trzeba klękać na dwa kolana, padać na twarz ani wykonywać innych teatralnych gestów. Gdy wchodzimy do oratoriów i kaplic, w których nie ma tabernakulum, nie klękamy. Obecność Jezusa Chrystusa poznajemy po tak zwanej wiecznej lampce. To takie czerwone światełko umieszczone przy tabernakulum lub na jego wysokości. W uzupełnieniu informacji o pozycji klęczącej trzeba zauważyć, że podczas mszy świętej przyjmuje się ją, gdy następuje przeistoczenie i przy obrzędach Komunii Świętej. Przyjmujemy ją również podczas przystępowania do sakramentu pokuty i przyjmowania sakramentu kapłaństwa na znak posłuszeństwa Bogu, którego na ziemi reprezentuje biskup udzielający święceń. W czasie nabożeństw paraliturgicznych postawę klęczącą przyjmujemy, gdy adorujemy Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Nabożeństwa paraliturgiczne to nabożeństwa mające charakter prywatny i nieobowiązkowy, ale mimo to pełniące ważną rolę w duchowym życiu człowieka. Zaliczamy do nich adoracje, drogę krzyżową, gorzkie żale, procesje, litanie, spotkania modlitewne w małych grupach itd. Opracowała Dorota Staniszewska źródło: Jaroń W. „Katolicki savoir-vivre...czyli czego nie wiesz o zachowaniu w kościele” W Y W I A D M I E S I Ą C A Konsument i jego prawa. Krótki poradnik o tym, co powinniśmy wiedzieć, zanim zgłosimy reklamację nietrafionego zakupu. - Wywiad z przedstawicielem Federacji Konsumenta. 6 - Czym zajmuje się Federacja Konsumentów? - Wspomnę najpierw o źródłach ochrony praw konsumentów. Niedawno, wraz z całym światem obchodziliśmy dzień konsumenta. W tym roku już po raz 35 (od 1983 r.). Dzień ten został ustanowiony w dniu 15 marca na pamiątkę wystąpienia Johna Kennedy'ego w 1962 roku przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, w którym zaprezentował projekt ustawy o prawach konsumentów (tzw. Kennedy's Bill of Rights). Prezydent wypowiedział wówczas niezwykle istotną sentencję, która oddaje istotę potrzeb ochrony konsumentów: „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej… Ale są oni jedyną ważną grupą, której zdanie często nie jest wysłuchane.” Przemówienie to dało początek nie tylko dla amerykańskiego ustawodawstwa konsumenckiego, lecz także dla innych państw oraz dało podstawy dla działań organizacji konsumenckich. Federacja Konsumentów jest organizacją pozarządową, która zajmuje się pomocą konsumentom i ich ochroną. Federacja Konsumentów angażuje się ponadto w projekty informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe, mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości konsumenckiej. W całej Polsce funkcjonują 32 oddziały, gdzie konsumenci mogą uzyskać bezpłatną poradę i pomoc prawną. Przede wszystkim udzielamy porad telefonicznych, pisemnych, mailowych oraz podczas spotkań indywidualnych. Dotyczą one nie tylko prostych spraw konsumenckich, ale i takich, które wymagają złożonej analizy dokumentów. Kierujemy wystąpienia do przedsiębiorców oraz pomagamy w przygotowaniu pism procesowych, jak również reklamacji. Cieszymy się, że nasze działania mogą przynieść realną pomoc i przyczyniają się do zwiększenia wiedzy konsumenta o swoich prawach.

W Y W I A D M I E S I Ą C A - Z jakimi sprawami najczęściej zwracają się do Państwa konsumenci? - Są to sprawy bardzo różne: poczynając od reklamacji butów, telefonów, mebli, samochodów, imprez turystycznych, poprzez rozwiązywanie problemów z „nietrafionymi” zakupami garnków, czy urządzeń medycznych na pokazach. Pomagamy radzić sobie z nieuczciwymi telefonicznymi ofertami zmiany umów gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, czy jak postępować w przypadku zawarcia takich umów w mieszkaniach/domach bez ich czytania, często z błędną świadomością, co do firmy, z jaką umowa jest podpisywana. Częstym problemem konsumenta jest rozróżnienie pomiędzy dwoma trybami dochodzenia roszczeń reklamacyjnych: rękojmią a gwarancją. Konsument może mieć kłopot ze sformułowaniem reklamacji (oferowane w sklepach gotowe zgłoszenia reklamacyjne nie zawsze są właściwie skonstruowane). Nagminnym zjawiskiem jest nieczytanie i brak zrozumienia umów, które zawiera i podpisuje konsument. W związku z tym, że są one nieraz bardzo obszerne, pisane drobnym drukiem i skomplikowanym językiem prawniczym, nie do zrozumienia przez przeciętnego konsumenta. Pomimo, że konsumenci są coraz lepiej uświadomieni, jednak nadal istnieje potrzeba edukacji w zakresie ich praw. Dzień Konsumenta był dobrą okazją, żeby zapoznać się z ustawowymi prawami przysługującymi nam jako konsumentom, m. in. do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (np. przy zakupach przez Internet, przez telefon, przez sms, pocztę elektroniczną) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w umowach podpisanych w mieszkaniu, zakupach na pokazach). Korzystając z okazji przypominamy, że wobec takiej umowy zgodnie z przepisami prawa - konsumentowi przysługuje 14- dniowy termin na odstąpienie od takiej umowy. W takim przypadku wystarczy wysłać do przedsiębiorcy (najlepiej listem poleconym - dla celów dowodowych) przed upływem 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie z własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Odstępuję od umowy o … (np. świadczenie usług telekomunikacyjnych, zakup towaru, itp.) zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w dniu ……”. Na zwrot zakupionego towaru mamy 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Odnośnie zaproszeń na pokazy i bezpłatne badania, czy telefonicznych ofert warto pamiętać, że prawo telekomunikacyjne zakazuje używania telefonów do celów marketingu bezpośredniego, chyba że konsument przedtem wyraził na to zgodę. Oznacza to, że wszelki kontakt telefoniczny z propozycją uczestnictwa na pokazie, czy zawarcia umowy przez telefon jest niedopuszczalny bez naszej zgody. Konsumentom brakuje także informacji o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, co jest drogą tańszą, mniej sformalizowaną i szybszą niż postępowanie sądowe (które nieraz jest ostatecznością w sporach konsumenckich). Spór nie musi kończyć się w sądzie – istnieje możliwość mediacji, arbitrażu czy postępowania przed polubownym sądem konsumenckim. - Czy w każdej sprawie Federacja jest w stanie pomóc? Federacja zajmuje się sprawami z udziałem konsumentów, czyli osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – np. jeżeli Kowalski kupuje dziecku laptop, jest konsumentem; nie będzie nim jednak, gdy kupi taki sam sprzęt dla firmy i pozwoli dziecku sporadycznie z niego korzystać. Uznanie za konsumenta jest ważne, gdyż wielokrotnie sytuacja konsumenta jest z góry wzmacniana przez przepisy. W takim zakresie przyglądamy się każdej sprawie i w ramach posiadanych kompetencji podpowiadamy, jakie są możliwe drogi postępowania. Wiele spraw udaje nam się zakończyć na etapie interwencji Federacji Konsumentów u przedsiębiorcy. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy pozostaje jedynie droga rozstrzygnięcia sprawy przez polubowny sąd konsumencki albo, jeśli przedsiębiorca nie wyraża zgody na pozasądowy tryb załatwienia sprawy - przez sąd powszechny. Mamy również do czynienia z przypadkami, kiedy pojawia się konieczność skierowania konsumenta do specjalistycznych instytucji np. do Rzecznika Finansowego - w zakresie spraw ubezpieczeniowych, czy finansowych albo do Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej - w zakresie telekomunikacji, albo do Urzędu Transportu Kolejowego, czy Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w sprawach pasażerów z nieuznanymi reklamacjami, a w przypadku konsumentów ze sprawami transgranicznymi (np. zakupy za granicą) kierujemy do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, itd. - Jak trafić do Federacji Konsumentów w naszym rejonie? - Najbliżej poradę Federacji Konsumentów można uzyskać w Oddziale FK w Szczawnie - Zdroju, który mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 4a, tel. 691-536-275, email: szczawnozdroj.konsumenci@wp.pl, w poniedziałki w godz. 14:00 – 16:00. W Wałbrzychu oddział FK znajduje się w ratuszu przy pl. Magistrackim 1 (wejście od ul. Kopernika), 7

Bliżej Źródła nr 17 czerwiec 2016
Bliżej Źródła nr 16 maj 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 5 - kwiecień 2015
Bliżej Źródła nr 18 październik 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 4 - marzec 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 2 - styczeń 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 6 - maj 2015
Bliżej Źródła nr 19 listopad 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 1 - grudzień 2014
Nr 4 _80_ MAJ 2013 R - Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w ...