Views
8 months ago

ud#28 (25643)

ud#28

2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü (àïðåëü). Ïîê÷èàðíÿ (÷åòâåðã) ¹ 28 (25643) Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå Лэчыт ужпум Сю сюрес Быдӟым Вормонлы - 73 ар Городъёсын школаос уг тырмо, 3 18 гуртъёсын соос мултэс. Ма кароно? Эгра ёросысь Тышурын яна потӥсьёс вань бере, гурт уз быры 20 «Тыл пыртӥ...» акция ялӥськомы ВАКЧИЯК Ватсаса уксё луоз Ýëüêóí áþäæåòëýí äîõîä ëþêåòýç îã 540 ìèëëèîí ìàíåòëû éûëîç - ñîìûíäà êîíüäîí âàòñàñà ëûêòîç Ðîññèëýí áþäæåòûñüòûç. Îãëþêåòñý êîíüäîíýç - îã 200 ìèëëèîí ìàíåòýç - Ñþðåñ ôîíäëû âèñúÿíû ÷àêëàìûí íè. Ñî êóòžñüêîç ×óï- ÷è âàìåí âûæåç ëýñüòûíû - îòûñü óæú¸ñ òóý èê éûëïóìúÿñüêèçû êå, Áàëåçèíîûñü Ñåðãèíîå êàï÷èåí ñþðûíû ëóîç. Âàòñàñà êîíüäîí îçüû èê ëûêòûíû êóëý ãóðò õîçÿéñòâîîñû òåõíèêà áàñüòîíëû íî éќë ïîòòîíýç éûëýòîíëû. УДМУРТИЕЗ АЗИНТОН Сюресъёслы - 1 миллиард 460 миллион манет Эшъяськыны дышетско 12-òž-13-òž àïðåëå Èæûí îðò÷å ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñëýí «Ìèð â äèàëîãå» ôîðóìçû. Ãîðîä íî ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèîñûñü êèâàëòžñü¸ñ, ñïåöèàëèñòú¸ñ ïîííà 2 íóíàë Ÿîæå ïќðòýì óæðàäú¸ñ îðò÷î - êîòðåñ šќê ñüќðûí ïóìèñüêîíú¸ñ, êåíåøîíäèñêóññèîñ. Ñžçåìûí ñîîñ ïќðòýì êàëûêú¸ñëýñü êóñûïú¸ññýñ þíìàòîíëû, êóëüòóðàçýñ, ñÿìú¸ññýñ óò¸íëû. Шоркар - Унчо Ôèí-óãîð äóííåëýí ëóë- ÷åáåðåòúÿ øîðêàðåç ëóèç Ìàðèé Ýëûñü Óí÷î ÷åðêîãóðò. Ïîðú¸ñ îðò÷ûòûíû ìàëïàëî 12 áàäœûì óæðàäú¸ñ, âàëòžñåç - ôèí-óãîð ñþàíú- ¸ñúÿ «Ñ¢àí ïàéðåì» ôåñòèâàëü. Òîäàäû âàéûòîì: 2014- òž àðûí ôèí-óãîð äóííåëýí ëóë÷åáåðåòúÿ øîðêàðåç âàë Øàðêàí ¸ðîñûñü Áûãû ãóðò. udmdunne@yandex.ru vk.com/udmdunne facebook.com/udmdunne ok.ru/udmdunne 8 951 195 37 65 Òóñïóêòžç Ìàêñèì ÅÃÎÐΠÝäóàðä ÑÒÅÏÀÍΠ1 ìèëëèàðä 460 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿìûí òóý ôåäåðàë áþäæåòûñü Èæûñü íî êîòûðûñüòûç ñþðåñú- ¸ñòû òóïàòúÿíû. ÊûŸå ñþðåñú¸ñ ïîííà êóàðàçýñ ñ¸òžçû êàëûê êûëçîíú¸ñû ïûðèñüêèñü¸ñ? 2016-òž àðûñåí Ðîññèûí óëîíý ïûŸà «Êûøêûò ëóèñüòýì íî œå÷ ñþðåñú¸ñ» ïðîåêò. Ñî ÷îòûí òóïàòúÿñüêî áàäœûì êàðú¸ñûñü íî ñîîñ êîòûðûñü 100 èñüêåìûñü ñþðåñú¸ñ. Âûëüäîíî ñþðåñú¸ñòû áûðéèçû ïќðòýì àìàëýí. Èíòåðíåòûí êóàðà ñ¸òîí îðò÷èç âîäèòåëü¸ñ êóñïûí, þàëëÿñüêèçû Èæêàðûí óëžñü¸ñëýñü, 2-ñý ñþðåñú¸ñòû ïûðòžçû «Êàëûê ôðîíò» îãàçåÿñüêîí Ÿåêòýìúÿ. 6-ñý êîñžçû òóïàòûíû ÃÈÁÄÄ íî ñóäú¸ñ, îòûí óêûð òðîñ àâàðèîñ êûëäûëûíû êóòñêåìåí. Îçüû Èæêàðûñü 43 íî ãîðîä ñüќðûñü 12 ó÷àñòîêú¸ñòû òóïàòúÿíû ìàëïàìûí. ÊûŸå ïðåäðèÿòèå êóäçý ñþðåñýç òóïàòúÿëîç - òîäìî íè. Òîðãú¸ñ éûëïóìúÿñüêèçû. Èæêàðûí âàëòžñü óæú¸ñòû áûäýñòîçû 2 ïðåäïðèÿòèîñ. Êûëçîíú¸ñû ïûðèñüêèñü¸ñ ñîêó èê ïûêûëûíû êóòñêèçû: ìàëû 2 ãèíý? Êîíêóðåíöèòýê œå÷ëûê ќâќë, øóèçû. Òðàíñïîðòúÿ íî ñþðåñ õîçÿéñòâîÿ ìèíèñòð Àëåêñåé Ãîðáà÷¸â âàëýêòžç: òîðãú¸ñûí òðîñ ïðåäïðèÿòèîñ âîæâûëúÿñüêèçû. Âîðìèçû äóíòýì, íî ñî äûðå èê œå÷ ìàòåðèàëú- Èæûñü óëü÷àîñ ïóìåí âîëÿëî. ¸ñ íî óñëóãàîñ Ÿåêòžñü îãàçåÿñüêîíú¸ñ. Áûäýñòýì óæú¸ñëýñü, ñþðåñú¸ñëýñü œå÷ëûêñýñ òàáåðå 5 àìàëýí ÷àêëàñà óëîçû. Àñôàëüò âќëäžñü êàòîêú¸ñ âûëûí, êûëñÿðûñü, âèäåîêàìåðàîñ ñûëîçû. Ñîîñ îíëàéí àìàëýí âîçüìàòûñà óëîçû, êûçüû óæàëî äîðîæíèêú¸ñ. Òóïàòýìçû áåðå ñþðåñýç ýñêåðîçû àñüñýîñ ïîäðÿä÷èêú¸ñ, îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèîñ, êèâàëòîí ¸çú¸ñ. Ïóìûç 4-òž áàìûí.

Nr. 28