Views
8 months ago

ud#28 (25643)

¹ 28

¹ 28 (25643) 18 2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü СЮ СЮРЕС www.udmdunne.ru ТЫШУР 5 коркан 25 мурт 247 Яна потӥсьёс вань бере, гурт уз быры Íàäåæäà ÄÀÍÈËÎÂÀ Ýãðà ¸ðîñûñü Çóðà ìóíèöèïàë êûëäûòýòý äîêóìåíòú¸ñúÿ 13 ãóðò ïûðå êå íî, Âûëüãóðò, Êóê-Øàìàðäàí íî Ñåäîéëóä íüќìûç ïîííà ãèíý ëûäúÿñüêî íà, óëžñü¸ñûç ќâќë. Ñîèí èê òóæãåñ ïè÷è ãóðò êûëå Òûøóð. Тыэз но, шурез но ӧвӧл Ãóðòûí 25 àäÿìè óëý. Çóðà ìóíèöèïàë êûëäûòýòûñü âàëòžñü ñïåöèàëèñò Íàäåæäà Ëåêîìöåâà âåðàìúÿ, áåðëî 3 àð Ÿîæå âûëü êîðêà ïóêòžñü¸ñ íî øåäèçû. Îçüû Ñåðãåé Ïîëèêàðïîâè÷ Àãàôîíîâëýí Àëåêñàíäð ïèåç ÿíà ïîòžç. Òà âàêûòëû ãóðòûí 5 êîðêà. 25 ìóðò ïќëûñü 5-åç ïåíñèîíåðú¸ñ, 15 àðåñîçü íûëïèîññû 8 êóçÿ. Íûëïèîñ âîðäñêî áåðå, ìàòûñü äûðå ãóðò óç áûðû íà. 1931-òž àðûí âîðäñêåì êûøíîìóðò Êàïèòàëèíà Èâàíîâíà Íåâîñòðóåâà ãóðòûñü òóæãåñ àðëûäîåç ëóý. Ñî äîðû èê þàëëÿñüêûíû ïûðè. - Òûøóðûí ìîí âîðäñêè, òàòûí èê áóäž, - âåðà àðëûäî êûøíîìóðò. - Àíàåëýí ñåìüÿåç êûëåì äàóðëýí 20-òž àðú¸ñàç òàò÷û âóýì. Ãëàçîâ ïàëàí óëžñü¸ñ, ïå, ñîêó òðîñýç ×óï÷è øóð êóçÿ òóáèëëÿì. Íûðûñü Áàäœûì Ïóðãàå íóèñü ñþðåñ âûëý Ëóãîâàÿ ãóðò êûëäûòžëëÿì. Âàøêàëà äûðúÿ áàäœûì ñþðåñ êóçÿ èíòûÿñüêåì ãóðòú¸ñòž îëîêûŸå íî áàíäèòú¸ñ îðò÷ûëžëëÿì, âîðàñüêûëžëëÿì, ãóðò êàëûêåç âќñü êàðûëžëëÿì. ÑûŸå óëîíëýñü àêûëüòûñà, Ëóãîâàÿ ãóðòûí óëžñü¸ñ íþëýñêû êîøêèëëÿì. Íîø ìàëû ãóðòñýñ Òûøóð íèìàëëÿì, àáäðàíî. Òûçý íî, øóðçý íî òàïàëàñü óä ïóìèòà. Êàïèòàëèíà Èâàíîâíàëýí àíàé-àòàåç âàíü óëîíçýñ ãóðòûí îðò÷ûòýìûí. Èâàí Åãîðîâè÷ êîëõîçú- ¸ñ êûëäîí âàêûòý ñ÷åòîâîäûí ÿ áðèãàäèðûí óæàì. Áûäœûì îæå òàçàëûêåç ëÿáåí áàñüòžëëÿìòý, Èæûñü âîåííîé çàâîäý êåëÿëëÿì. Îçüû ñî áûäýñ âîéíàåç òðóäàðìèûí îðò÷ûòýìûí. Автолавка вуылэ Àñ âàêûòàç, ïå, Òûøóðûí øêîëà íî âûëýì. Êûçüû âåðàç Êàïèòàëèíà Èâàíîâíà, ñîå êåìàëû óñüÿëëÿìòý, Îíèê-Èðûìå âûæòžëëÿì. Òóñïóêòžç Àëåêñàíäð ÊÀÐÀÂÀÅ - 5-òž êëàññûñåí Çóðàå ìûíîíî ëóèç. Ýøú¸ñû ќé âàë, òûïàê îãíàì âåòëž. Ñîêó êèîíú¸ñ íî òðîñ âàë, òќäüûåñü ýøøî. Ñî âàêûòý øêîëàûí äóíûí äûøåòñêèìû, 20 ìàíåò òûðîíî ëóèç. Òóæ áàäœûì äóí âàë ìèëÿì ñåìüÿìû ïîííà. Øêîëà áåðå êîëõîçý óæàíû êàðèñüêè, êîòüêûŸå óæåç áûäýñúÿé. Ãóðòàìû ûæ ãèäú¸ñìû 2 âàë. Ñîîñòû íî áќðûñü áûäòžçû, ãèäú¸ñòû Îíèê-Èðûìå âûæòžçû. Ñîêóãåñ èê ãóðòûñüòûìû òðîñýç êàëûê îò÷û êîøêèç. Øóã-ñåêûòú¸ññû êûëäûëžçû ñþðåñ ëàñÿíü: ìàøèíàîñ ÿ íќäûëžçû, ÿ áóêîñú¸ñû òàéûëžçû. Áåðëî àðú¸ññý þãäóðçû òóïàòñêèç. Îã 2 àð òàëýñü àçüëî Òûøóðå ñþðåñýç šóòžçûòóïàòúÿçû, íîø òîëàëòýçý, ïå, ñîå «Çóðèíñêèé àãðîêîìïëåêñ» ñèíó÷êîí êàäü ñóçÿñà âîçå. - Êóêå-ñîêó ãóðòàìû êëóá íåðãåìû íî âàë, - âåðàíçý àçüëàíüòý Êàïèòàëèíà Íåâîñòðóåâà. - Òûðòòýì êîðêà ëþêàñüêûëžìû. Ìàòûñü ãóðòú¸ñûñü íî åãèòú- ¸ñ âåòëžçû. Øóëäûð îðò- ÷èç åãèò äûðìû: àðãàí øóäýìúÿ òàêìàêú¸ñ, «Áàðûíÿ», «Êîðîáî÷êà» êûðœàíú¸ñ áûäýñòûëžìû, ïàðåí ýêòûëžìû. Ãóðòàçû ìàãàçèíçû ќâќë áåðå, àðíÿëû 2 ïîë Òûøóðå àâòîëàâêà âåòëý. Ïûçü íî, òûñü íî îòûñü áàñüòî. Ìàð êóðî, ñîêó èê ãóðòîîñëû âà¸. Ê. Íåâîñòðóåâà Òûøóðûñü ќç êîøêûëû. Трактор-комбайнэн ужаз Ãóðòûñü óæàíû áûãàòžñü êàëûê ñüќðëî âåòëý. Êèí óæáåðãàòžñü¸ñ äžíå êóðèñüêå, êèí ¸ðîñ öåíòðå âåòëý. «Çóðèíñêèé àãðîêîìïëåêñûí» óæàñåç îäžã ãèíý - òðàêòîðèñò Âàëåðèé Âûëü òåõíèêà øîðû ó÷êûñà, Þ. Íåâîñòðóåâà òóííý íî âîæúÿñüêå. Àçüëî, ïå, ïûëü ïќëûñü óì àäœèñüêèñüêå âàë, íîø òóàëà âàêûòý òќäüû äýðåìú¸ñûí óæàëî, óã íî çóðêàòû. Àãàôîíîâ. Àñ âàêûòàç óíî àðú¸ñ òðàêòîðåí óæàìûí Þëèÿ Íåâîñòðóåâà íî. - Âîðäñêåìûí ìîí Äýáåñ ¸ðîñûñü Òàêàãóðòûí, 18 àðåñàì òðàêòîð íóëëûíû äûøåòñêè Îìñê êåìûí, - âåðàíçý ìûòžç Þëèÿ Ïåòðîâíà. - Ïðîôåññèîñëû äûøåòñêîí èíòûîñ ќæûò âàë. 16 àðåñàì ¸ðîñûñü 3 íûëú¸ñûí ñþðåñ âûëý ïîòžìû. Ñòðîèòåëü ëóûíû ќç êûëäû, äûøåòñêûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ óêûð òðîñ âàë. Äýìëàçû òðàêòîðèñòú¸ñòû äûøåòžñü¸ñëýí ãðóïïàÿçû âûæûíû. Ñîêåìå ìûíûñà, áåðåí óä áåðòû óê, ñîãëàø êàðèñüêè. Êîíüäîí ëàñÿíü íî òàÿç ãðóïïàûí òðîñãåñ ñòèïåíäèÿ (20 ìàíåò) ñ¸òúÿçû, íîø ëýñüòžñüêèñü¸ñëû - 10 ìàíåò ãèíý. Äûøåòñêåìå áåðå 1 àðçý Îìñê ïàëàí îòðàáîòàòü êàðè íà. Îòžÿç åãèò íûëàø âîðäñêåì ãóðòàç áåðòžç, «Çâåçäà» ýøòîñûí óæàç. Íûðûñüâàëûñü ÌÒÇ-50 òðàêòîðåí óæàç: éќë íóëëžç, òîðô âîðòòžç, êûåä ïîòòžç íî ãóðò êîòûðûñü ìóêåò óæú- ¸ñòû áûäýñúÿç. Óã ÿðà âûëýì ôåðìà êîòûðûí áåðãàí, ñîèí èê ãóæåìçý êîìáàéíý ïóêñüûëžç. 19 àð òðàêòîð-êîìáàéíýí óæàç. Ñþëìî òûðøåìåç 1976-òž àðûí «Çíàê Ïî÷¸òà» îðäåíýí Þ. Íåâîñòðóåâà òðàêòîðåçëýñü ìќçìå. Òûøóðûñü óëü÷à. ïóñúåìûí, áќðûñüãåñ - «Âåòåðàí òðóäà» ìåäàëåí. Àçüâûë êîëõîçûí óìîé óæàìçû ïîííà øóòýòñêûíû äóíòýê ÿêå ïè÷èÿòýì äóíûí ïóò¸âêàîñ ñ¸òûëžçû. Îçüû Þ. Íåâîñòðóåâà Ñî÷èå íî Óçáåêèñòàíý âóûëžç. Òûøóð ãóðòý áûçüûñà íî, òðàêòîðåí óæàç íà. Îòžÿç òàçàëûêåç ëÿáœûíû ќäúÿç. Íî âûëü òåõíèêà øîðû ó÷êûñà, òóííý íî âîæúÿñüêå. Àçüëî, ïå, ïûëü ïќëûñü óì àäœèñüêèñüêå âàë, íîø òóàëà âàêûòý òќäüû äýðåìú¸ñûí óæàëî, óã íî çóðêàòû. Ñîèí íî, äûð, êóä-îã äûðúÿ êûøíîìóðò ìќçìåì ñþëýìçý áóéãàòý, ÿðàòîíî òðàêòîðåç ñüќðû ïóêñüûñà. Àçáàðàçû ñûëžñü òðàêòîðåíûç âîðòòûëý, òàíè àëè íî êóçïàëûíûç ïó äàñÿíû âåòëžëëÿì. Ãàç ñÿðûñü òà ãóðòûí óã èê ìàëïàñüêî, âóçû íî êûñêåìûí ќâќë. Êîòüêóä êîðêàëýí àñëàç êîëîä÷àåç.

73-33-42, 8-951-195-37-65 ГУРТООС ¹ 28 (25643) 19 2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü ДЫШЕТОН Азинскись гуртлы - ӟеч школа Кин юрттоз лэсьтӥськонэз вырӟытыны? Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Âàâîæ ¸ðîñûñü Èò÷è- Äîêúÿûí (Êèîíãóðò) 2018-òž àðûí âûëü øêîëà šóòûíû êóòñêîçû øóûñà, ñžçèçû âàë 2 àð òàëýñü àçüëî èê. Óãîñü áîðääîðú¸ñ 2 èíòûåòž ïèëèñüêåìûí, òîëàëòý êåçüûò. Íî òà äûðîçü òîäìî ќâќë íà, êó ïèíàëú¸ñ þãûò, øóíûò þðòûí òîäîí-âàëàí áàñüòûíû áûãàòîçû. Сюлмаськон бӧрсьы сюлмаськон Òà øêîëà 1970-òž àðûí ïóêòýìûí. Ñîå àñ êóæûìåíûç šóòžç âàë êîëõîç, íèìûñüòûç ëýñüòžñüêèñü¸ñòû ќòüûëûòýê. Àðú¸ñ îðò÷ûñà, þðò âóæìèç. - Áîðääîðú¸ñ êóçÿ âèñú- ¸ñòû àäœûñà, ìè êûøêàñà ãèíý óëžñüêîì, - ñþëìàñüêåìçý âåðà øêîëàëýí äèðåêòîðåç Âàëåíòèíà Ìàòâååâà. - Ôóíäàìåíòìû øóäý, ñîèí èê áîðääîðú- ¸ñ ïèëèñüêî. Òîëàëòý øêîëà ïóøêûí 13 ãðàäóñëýñü øóíûò óã ëóû - ïèíàëú¸ñìû êóðòêàîñûí óðîêú¸ñûí ïóêî. Ìà, øêîëàåç îã 50 àð òàëýñü àçüëî êîëõîçìû àñ êóæûìåíûç ïóêòžç áåðå, ñîëýí áóìàãà âûëûí ïðîåêòýç íî ќâќë. Òàíè òóý âó ãóìûîñìû êûíìèçû, êûòûí ìàèç ñќðèñüêèç, òîäûíû ќì áûãàòý - ïðîåêòìû ќâќë. Áàäœûì òàó êîëõîçìûëû - âûëü âó ãóìûîñ êûñêèç. Àëè òàíè ñþëìàñüêèñüêîì íè øêîëàìåñ ãóæåìëû äàñÿíû - íûëïèîñòû ëàãåðüòýê óä êåëüòû óê. Íî ñòîëîâîéìû íîðìàîñëû óã òóïà, îòûí ïûêìåì çûí âќëñêåìûí, âќëäýòàç ïóðûñüòàì âèøòûîñûç òðîñ. Êûëåì àðûí, êûðñü èíòûîñòû áóÿñà, çûðàñà, ëàãåðü óñüòûíû áûãàòžì èê. Íî òóý ñòîëîâîåç êóðîíú¸ñëû òóïàìîí êàðîí ïîííà áþäæåòûñü óêñ¸ íî âèñúÿìçû óããåñ ïîòû, îëî, âûëü øêîëà šîãåí ïóêòûíû êóòñêîçû øóûñà. Þíìå óêñ¸ êèñüòîí ìåäàç ëóû, ïå. Тупатоно яке выльзэ ӝутоно? Òóííý íóíàëëû øêîëàûí Êèîíãóðòûñü, Ìàêàðîâîûñü, Áåðœåêûñü 140 ïèíàë äûøåòñêå, ñîîñòû âèçüíîäà 24 äûøåòžñü. Øêîëà ïóìûñåí áàäœûì þàí êûëäýìûí: òóïàòúÿíî ÿêå âûëüçý šóòîíî? Òàòûí «Óäìóðòèÿ» êîëõîçëýí þðòòýìåçúÿ 2014-òž àðûí ýêñïåðòèçà îðò÷ûòýìûí âàë. Ñîêó þðò àâàðèéíîé øóýìûí ќé âàë êå íî, îòûí äûøåòñêûíû ýêñïåðòú¸ñ àëžçû (íåöåëåñîîáðàçíûé ê èñïîëüçîâàíèþ, ïå). Òóïàòúÿíû íî òîëûêåç ќâќë íè, êàï÷èãåñ, áûäýñ ñýðòòûñà, âûëüçý ïóêòûíû, øóèçû. 2016- òž àðûí òàò÷û âóûëžç ñîêó Óäìóðòèëýí Òќðîåç Àëåêñàíäð Ñîëîâüåâ, ãóðòîîñëû ñî ñžçèç 2018-òž àðûí âûëü øêîëà ïóêòûíû. Íî òóííý íóíàëëû òîäìî ќâќë íà, êó ëýñüòžñüêîí óæ âûðœîç. Íî âîøòžñüêîíú¸ñ ïàëà âàìûøú¸ñ óã ëýñüòžñüêî øóûíû óã ÿðà. Ñîîñ ќé ëóûñàëçû, âûëäû, ñåêûò þãäóðåç òóïàòûíû ќé áàñüòžñüêûñàë êå «Óäìóðòèÿ» ýøòîñ. Êîëõîç âóîíî øêîëàëýñü ïðîåêòñý äàñÿíû óêñ¸ ñ¸òžç. - Çýì íî, Êèîíãóðòûí øêîëà ïóêòžñüêûíû êóëý âàë «Øêîëà-2025» ïðîãðàììàÿ, - âåðà ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèûñü äûøåòîíúÿ óïðàâëåíèëýí êèâàëòžñåç Àíàòîëèé Òàðàñîâ. - Íî âûëü êèâàëòžñü¸ñ òà ïðîãðàììàå ñþðåì øêîëàîñòû âûëüûñü ýñêåðèçû íî, Èò- ÷è-Äîêúÿûñåç ñïèñîêûñü êóøòýìûí âàë. Óæåç èíòûûñüòûç âûðœûòîí ïîííà «Óäìóðòèÿ» êîëõîç ïðîåêò äàñÿíû óêñ¸ âèñúÿç. Îñêèñüêîìû, ïðîåêò ëýñüòýìûí áåðå (àëè ýêñïåðòèçà ïûð îðò÷å íà), áûãàòîìû Óäìóðòèëýí èíâåñòèöèîííîé ïðîåêòàç ñþðûíû. Øêîëà òóííýëû, çýì íî, ñåêûò þãäóðûí. Îòûí äûøåòñêåìëýñü àëý Ðîñïîòðåáíàäçîð, òûëïó êûñžñü¸ñ ëàñÿíü òûðìûìòýîñ øàðàÿìûí ќâќë. Ðî- Øêîëàëýí äžíüûç (ôóíäàìåíòýç) êèðïè÷åí-êèðïè÷åí êóàøêà. ñïîòðåáíàäçîðëýí âàçèñüêåìåçúÿ ñóä ïóêòžç: òóý 1-òž ñåíòÿáð¸çü øêîëàåç ïûð-ïî÷ òóïàòúÿíî. Íî þðòýç âûëüäîí ïîííà 1-2 ìèëëèîí ìàíåò ãèíý óç îêìû, âàíü ñàíèòàðíîé íîðìàîñòû ÷àêëàñà, øêîëà áîðäû šóòîíî ñïîðòçàë (àëè ïèíàëú¸ñ êîëõîçëýí ñïîðòçàëàç ìóãîðçýñ êûäàòî), óã òûðìî êëàññú¸ñ, ëýñüòîíî íèìàç ìàñòåðñêîé¸ñ, êóëý œå÷ ñòîëîâîé. Ñîèí ñóäëýñü êóðîíú¸ññý áûäýñòûíû ëóîíëûêú¸ñ ќâќë. Øêîëà ïóêòûòîçü, âàíü ìàëïàíìû ïîê÷èîñòû íî 5-òž-9-òž êëàññú¸ñòû ãóðòûñü êóëüòóðàÿ þðòûí äûøåòûíû, îòžîññý 12 èñüêåìûñü Âàâîæ øêîëàå íóëëûíû. Øêîëà âàíü êå, óëîí àçèíñêå. Ñîèí âàíü ãóðòîîñ òóæ âèò¸, íûëïèîññû œå÷, øóíûò, þãûò èíòûûí äûøåòñêûíû áûãàòîçû øóûñà. Íî Ÿàïàê êóàøêàí êàëý âóýì øêîëàå íûëïèîññýñ ñ¸òýìçû ïîòûìòýåí, 3 ñåìüÿ ïàëýíý óëûíû êîøêèç íè. Òà ìóãåí èê ãóðòý ìóêåò ñåìüÿîñëýí íî ëûêòýìçû óã ïîòû, óã ãî÷àòû ñîîñòû œå÷ óæ íî, áàäœûì óæäóí íî. Íÿëòàñ âåðàñà, «Óäìóðòèÿ» êîëõîç - øàåðûñüòûìû îäžãåç òîäìîåç íî êóæìîåç õîçÿéñòâî. ПАЙДАЁ ШУТЭТСКОН Мугор висе - мылкыд пӧзе Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü àêñàêøóðú¸ñ çàðíèöàåí øóäžçû. Ïќðòýì øóã-ñåêûòú¸ñòû îðò- ÷ûíû ìûëêûä êàðèç 9 êîìàíäà. Êûêåòž àðçý ãóðòîîñòû òàŸå âîæâûëúÿñüêîíý ëþêàëî íè ãóðòûñü êëóáûí óæàñü¸ñ. - Òóý 100 àð òûðìîç ïîãðàíè÷íîé âîéñêîîñëû, ñîîñëû ñžçüûñà íî, òà óæðàäìåñ îðò÷ûòîíî êàðèñüêèì. Ãðàíèöàîñòû óòèñü¸ñëýñü íèìàç êîìàíäà áè÷àìû. Ñîîñûí àðòý âîæâûëúÿñüêèçû äûøåòžñü¸ñ, áàäœûì êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñ, ñêàë êûñêèñü¸ñ, òðàêòîðèñòú¸ñ, ïî÷òàûí íî ìàãàçèíûí óæàñü¸ñ, - âåðàç êëóáûí óæàñü Î. Áóðàíîâà. Àêñàêøóðûñü øêîëàëýí àçáàðàç ïќñü Ÿîøàòñêîí ïóðîìèç. Êîòüêóä êîìàíäà 10 ýòàï îðò÷èç. Ãóðòîîñ îãäûðëû ýì÷èîñëû ïќðìûëžçû íî «ñќñûðìåìú¸ñëû» íûðûñåòž þðòòýò ñ¸òžçû. Òà ñÿíà, ëûìûå âàòýì «ìèíàîñòû» óò÷àçû. Êóä-îãåçëýí øêîëà äûðûñåí êèÿç êîìïàñ êóòûëýìåç ќé âàë èíè, òàòûí òîäàçû âàéèçû, ìàð ñî ñûŸå àçèìóò íî êûçüû ñîå øåäüòîíî. Êîìàíäàîñ êóæìî íî ñýçü ëóýìçýñ âîçüìàòžçû, ãîçû êûñêàñà. Џîøàòñêîíýç ó÷êûíû âóýìú¸ñëû òàìàøà ïîòžç, ëóîç, êîìàíäàîñëýí ïðîòèâîãàçú¸ñûí áûçüûëýìçû. - Áàäœûì òàó øêîëàëýí äèðåêòîðåçëû Àëåêñàíäð Óøàêîâëû, ñî ýòàïú- ¸ñòû ìàëïàíû íî øóäîíú- ¸ñòû îðò÷ûòûíû þðòòžç, ñî èê ñóäüÿ âàë, - áóäýòžç Î. Áóðàíîâà. - Âîæâûëúÿñüêîíûí âîðìåì 3 êîìàíäà êóáîê óòžç, âàíüìûç ÷åñêûò êóçüûìú¸ñûí ïóñúåìûí âàë. Ñî ïîííà òàó ãóðòûñü óæáåðãàòžñüëû Àëåêñåé Ïîêëîíîâëû íî «Àêñàêøóðñêîå» õîçÿéñòâîëû. Џîøàòñêîí îðò÷åì áåðå ãóðòîîñ òûëñêåì äîðû ëþêàñüêèçû, äýìåí šóê ïќçüòžçû. Âîæâûëúÿñüêåì áåðå ñè¸í óêàòà ÷åñêûò ïîòžç. Џóêàçåÿç àêñàêú¸ñëýí ìóãîðçû âèñèç êå íî, œå÷ ìûëêûäçû êåìàëû òîäý êûëèç. ЛУЛЧЕБЕРЕТ 3d-кинотеатръёс усьтӥськозы Ýäóàðä ÑÒÅÏÀÍΠÊèíåìàòîãðàôèëû þðòòîíúÿ ôåäåðàë ôîíä íî Ðîññèûñü Êóëüòóðàÿ ìèíèñòåðñòâî éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòžçû âûëü êèíîòåàòðú¸ñ óñüòîíëû ãðàíòú¸ñ áàñüòîíúÿ êîíêóðñëû. Àð ïóìîçü Óäìóðòèûñü 5 êàðú¸ñûí íî ãóðòú¸ñûí 3d-ôîðìàòýí ôèëüìú¸ñ âîçüìàòžñü êèíîòåàòðú¸ñ óñüòžñüêîçû. Ãðàíò áàñüòîí ïîííà íþðúÿñüêîíûí âîðìèçû Ãëàçêàð, Ìîæãà, Âîòêèíñê ¸ðîñûñü Íîâûé êàðãóðò, Àëíàø íî Êåç ÷åðêîãóðòú¸ñ. Âîðìèñü¸ñëû îã 5 ìèëëèîí ìàíåò ñ¸òžñüêå âûëü àïïàðàòóðà áàñüòûíû. Òà êèíîòåàòðú¸ñûí âîçüìàòžñüêèñü ôèëüìú¸ñ ïќëûñü šûíûåç êóíàìû ïîòòýìûí ëóûíû êóëý. Êåçûí óëžñü¸ñ ïîííà ñî òóæ áàäœûì øóìïîòîí, øóèç ïðîåêòú¸ñòû äàñÿñü Èðèíà Áàáèíà. Òàòûí êèíîòåàòð êåìàëàñåí ќâќë, 1960-òž àðú- ¸ñû ïóêòýìåç âóç êàðîí èíòûëû ïќðìûòýìûí. Ãðàíò ÷îòûí áàñüòýì àïïàðàòóðàçýñ êåçú¸ñ ¸ðîñ êóëüòóðà þðòý èíòûÿëîçû. Íûðûñåòž àäœûòîíçû ëóîç òóý 15-òž òîëñóðå. Òà êîíêóðñûí Óäìóðòèëû íûðûñüñý òàìûíäà êîíüäîí óòûíû óäàëòžç. Òà äûðîçü êèíîòåàòðëû ãðàíòú¸ñ áàñüòûíû áûãàòžçû âàë Ýãðà íî Âîòêèíñê ãèíý. ӞЕЧКЫЛАН Œå÷êûëàñüêîìû àíàéìåñ, Òàòàðñòàíûñü Àãðûç ¸ðîñûñü Âàðêëåä-Áќäüÿ ãóðòûñü Îëüãà Èëüèíè÷íà Êóçíåöîâàåç, þáèëååíûç! Ñžçèñüêîìû øóäáóð, àíäàí êàäü þí òàçàëûê, êàï÷è ìûëêûä! Êîðêàåäëýí øóíûòýç âàíüìûëû ìåä òûðìîç, êóðåêòîíú¸ñ ïàëýíòž ìåä îðò÷îçû. ßðàòûñà ñåìüÿåä

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
ud#72 (25687)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28