Views
8 months ago

ud#28 (25643)

¹ 28

¹ 28 (25643) 6 2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü ЛУЛЧЕБЕРЕТ www.udmdunne.ru АШАЛЬЧИ ЛЫДӞОНЪЁС Зарни чуръёс но зарни киос Åëåíà ÏÀÍÔÈËÎÂÀ Íûðûñåòž óäìóðò êûëáóð÷èëû Àøàëü÷è Îêèëû (Àêèëèíà Âåêøèíàëû) 120 àð òûðìîíëû ñžçüûñà, Ãðàê ÷åðêîãóðòûí áàäœûì íî òóæ øóíûò óæðàä îðò÷èç. Ñî ëþêàç áûäýñ ðåñïóáëèêàûñü 300 ïàëà àçüâåòëžñü¸ñòû, êûëáóð÷èëýñü òâîð÷åñòâîçý ãàæàñü¸ñòû. 1989-òž àðûí Óäìóðòèå áåðëîçý áåðòûëýì À. Îêèëýí Âëàäèâîñòîêûí óëžñü Âàëåðèé ïèåç. Òàòûñü ñî òóæ šîæîìûñà êîøêåì. Óãîñü Ãðàê øêîëàûñü íûëïèîñ, ïå, À. Îêè ñÿðûñü íîìûð âåðàíû òîäžëëÿìòý. Êûëáóð÷èëû 120 àð òûðìîí óæðàäûí òà ó÷ûðåç òîäàç âàéèç À. Îêèëû ñžçåì ìóçåéëýí äèðåêòîðåç Ìèõàèë Êîçëîâ. Íî 19 àð Ÿîæå òðîñýç âîøòžñüêèç. Òàáåðå À. Îêèëýñü íèìçý ïè÷èåç íî, áàäœûìåç íî œå÷ òîäý. Ïîòòýìûí êíèãàîñ, îðò÷ûëî ëûäœîíú¸ñ, êîíôåðåíöèîñ, ÷óçúÿñüêî ñîëýí êûëú¸ñûçúÿ êûðœàíú¸ñ. Òàíè âîðäžñüêåì ãóðòàç, Ãðàê ¸ðîñûñü Ïîðûìûí (Êóçåáàé), êûëáóð÷èëýí óëîí þðòýç èíòûûí óñüòýìûí ïè÷è ñêâåð íî ñèíïåëåò. Џàïàê îò÷û ñÿñüêà ïîíûíû íûðûñü èê âàìûøòžçû À. Îêèëû ñžçåì óæðàäý âóýìú¸ñ. Òàòûñåí ïóìèñüêèçû ãóðòûñü íûëïèîñûí. Òîäî-à ñîîñ íûðûñåòž óäìóðò íûëêûøíî êûëáóð÷è ñÿðûñü, «Óäìóðò Êåíåø» îãàçåÿñüêîíëýí êèâàëòžñåç Òàòüÿíà Èøìàòîâà ýñêåðîíî êàðèñüêèç. Âàíü þàíú¸ñëû ïèíàëú- ¸ñ âîæìàñüêûñà ñÿìåí âàëýêòîí ñ¸òúÿçû. Øќäžñüêèç: Îêè àïàé ñÿðûñü ñîîñ çýìçý íî òðîñ òîäî. Ñèíïåëåò äîðû ñÿñüêàîñ ïîíýìçû áåðå âàíüçû Ãðàêûñü êóëüòóðà þðòý Ãðàêûñü æóðíàëèñò À. Ìåäâåäåâ íî áèáëèîòåêàðü Î. Ïëîòíèêîâà Ê. Ãåðäýç íî À. Îêèåç øóäžçû. Ãðàêûñü À. Îêèëû ñžçåì ìóçåéëýí äèðåêòîðåç Ì. Êîçëîâ òðîñ ëýñüòžç êûëáóð÷èëýñü íèìçý óò¸í íî äàíúÿí ïîííà. äûðòžçû. Òàòûí êóíîîñòû øóëäûð êûðœàíú¸ñûí ïóìèòàçû, ðàäúÿìûí âàë êèóæú- ¸ñûí àäœûòîíú¸ñ, ìàñòåðêëàññú¸ñ, ¸ðîñ ñÿðûñü âèäåîïðåçåíòàöèÿ. Ñöåíà âûëûí óæðàä À. Îêèëýí ñþëýìåç âûðœûòžñü ÷óðú¸ñûíûç êóòñêèç: «Ëóëû ìûíàì âîçü âûë áóáëè êå íî...». Ñöåíà - óäìóðò êîðêà. Øîðàç èê êќêûûí - ïè÷è ïèíàë, ïè÷è Ëèíà. Òžíè îçüû Ëèíà Ãðèãîðüåâíàëýí óëîíýç, âîðäžñüêåì äûðûñåíûç êóòñêûñà, ïè÷è-ïè- ÷è ëþêåòú¸ñûí âîçüìàòýìûí âàë: äûøåòñêåìåç, áûäý âóýìåç, êûëáóðàíû êóòñêåìåç, Ê. Ãåðäýí âåðàñüêåìú¸ñûç. À. Îêèëýñü íèìçý óòåìçû ñÿðûñü ìàäèçû Ãðàê ¸ðîñëýí éûðûç Âèêòîð Áåëîâ, Äåïóòàòú¸ñëýí ¸ðîñ Êåíåøåíûçû êèâàëòžñü Ìèõàèë Êðåñòüÿíèíîâ. Ìèõàèë Àðñåíòüåâè÷ ïóñéèç, êûëáóð÷èëýñü íèìçý êàëûêëû áåðûêòîí ïîííà Ãðàê ¸ðîñûí 1999- òž àðûí À. Îêè íèìî ïðåìèÿ êûëäûòýìûí âàë. Ñîèí ïóñú¸ ðàéîíûñüòûçû òóæãåñ áûãàòžñü, éќíî óäìóðò íûëêûøíîîñòû. À. Îêèëýí òðîñýç ÷óðú- ¸ñûç êûðœàíú¸ñëû ïќðìåìûí. Šûò Ÿîæå ñîîñ ïќëýñòžñüêûñà ÷óçúÿñüêèçû. Ãðàê ¸ðîñûñü êîëëåêòèâú- ¸ñ ïàéìûòžçû òðîñ êóàðàåí ÷åáåð êûðœàìåíûçû. Îçüû èê ó÷êèñü¸ñòû øóëäûðòžçû Èæûñü «×åáåëÿé» êîëëåêòèâ, áèãåðú¸ñëýí, êðàøèíú- ¸ñëýí àíñàìáëü¸ññû. À. Îêèëýñü êûëáóðú¸ññý ñþëýìåç âûðœûòûìîí ëûäœèçû øêîëàûí äûøåòñêèñü íûëïèîñ, äûøåòžñü¸ñ. Íîø âîøòžñüêèç-à óäìóðò íûëêûøíî êûëáóð÷èëýí ïóø äóííååç, àñøќäîíýç äàóð Ÿîæå - äîêëàä ëýñüòžç «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëýí âàëòžñü ðåäàêòîðåçëýí âîøòžñåç, Óäìóðòèûñü Ïèñàòåëü¸ñëýí îãàçåÿñüêîíçûëýí ¸ç÷èåç Åëåíà Ìèííèãàðàåâà. À. Îêèëýñü 1923- òž àðûí àé «Ãóäûðè» ãàçåòý ãîæòýì «Ïîýçèëû èíòû ñ¸òý» ãîæòýòýíûç òîäìàòžç ïåäàãîãèêà íàóêàÿ êàíäèäàò, ëèòåðàòóðîâåä Ëþáîâü Ô¸äîðîâà. Íîø ôèëîëîãèÿ íàóêàîñúÿ êàíäèäàò Àëåêñàíäð Øêëÿåâ ëûäœèç Àøàëü÷è Îêèëýí êàðòýçëýñü, Èâàí Êàðà÷¸âëýñü, òîäý âà¸íú¸ññý. Îêè óñüòžñüêèç âûëü ñÿìåí - âèçüìî, ìàëïàñüêèñü, íî ñî äûðå èê ñåðåêúÿíû, ñåðåêúÿòûíû áûãàòžñü, ëý÷ûò êûëî óäìóðò íûëêûøíî. Îãëîì ó÷êîíî êå, Àøàëü- ÷è ëûäœîíú¸ñ àñïќðòýì ÿðêûò íî ñþëìå ïûðèñü êîíöåðòëû ïќðìèçû. Âàíüìûç òà äàíî êûëáóð÷èëýñü ëóëïóø äóííåçý óñüòýì êàäü ëóèç. Ìåðîïðèÿòèëýí 2-òž ëþêåòàç À. Îêè íèìî ïðåìèåí ïóñúåìûí óäìóðò äâèæåíèûñü àçüâåòëžñü¸ñ - òåàòðîâåä Àííà Åâñååâà íî òîäîñ÷è Ãàëèíà Øóøàêîâà. Æàëÿñà âåðàíî, òàçàëûêåç ëÿáåí Àííà ßêîâëåâíà óæðàäý ëûêòûíû ќç áûãàòû, ñî ïîííà Ãàëèíà Íèêîëàåâíàåç œå÷êûëàíû âóèçû Ÿîø óæàñü ýøú¸ñûç íî, äûøåòýì ñòóäåíòú¸ñûç íî. Òà íóíàëý èê Ãðàê ¸ðîñëýí À. Îêè ïðåìèåíûç ïóñúåìûí âàë ¸ðîñûñü ìûëî-êûäî íûëêûøíîîñ: Èðèíà Óäìóðòîâà, Âåðà Ãðèãîðüåâà íî Íàòàëüÿ Äîëãîâà. Òà óæðàä ýøøî îãïîë âîçüìàòžç: Àøàëü÷è Îêèëýí âåðàì êûëûç, êûëáóðú- ¸ñûç, ýìúÿñü çàðíè êèîñûç êàëûêëýí òîäý âà¸íú¸ñàç ïûðàêëû êûë¸çû. Êûçüû øóèç êûëáóð÷èëýí àãàåçëýí âíóêåç Âëàäèìèð Âåêøèí, àðú¸ñ îðò÷åìúÿ ãèíý âàëàñüêîä, Àøàëü÷è Îêè çýìîñ ãåíèé âàë øóûñà. Êќíÿ àäÿìèîñòû ýìúÿç âðà÷ Àêèëèíà Âåêøèíà, êќíÿåçëýñü ñþëýìçý âûðœûòžç êûëáóð- ÷è Àøàëü÷è Îêè! Ñîå âàëàí ïîííà íî òà âûëëåì óæðàäú¸ñ îðò÷ûòúÿíî. Àøàëü- ÷è ëûäœîíú¸ñòû œå÷ îðò- ÷ûòýìçû ïîííà òàó øóîíî Ãðàê ¸ðîñûñü êàëûêëû, ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèëû, «Óäìóðò Êåíåø» îãàçåÿñüêîíëû. ФИЛАРМОНИЯ Выль сямен вордӥськон Åëåíà ÑÀÐÀÌÀÒÎÂÀ 6-òž àïðåëå ôèëàðìîíèûí íûðûñüñý ñîëüíîé êîíöåðò âîçüìàòžç «Øóëäûð šûò» àíñàìáëüëýí êèâàëòžñåç Íàòàëüÿ Óøàêîâà. «ßðàòîí» êàäü êóæìî, ÿðêûò øîóý âóûëýìå ќé âàë íà. Êóëüòóðàÿ íî òóðèçìúÿ ìèíèñòð Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â âåðàìúÿ, Íàòàëüÿ Óøàêîâà ëûêòýìåí, «Øóëäûð šûò», îãúÿ óäìóðò êóëüòóðà âûëü ñÿìåí ÷óçúÿñüêûíû êóòñêèçû. Òà óêàòà çîë øќäžñüêèç Íàòàëüÿëýí êîíöåðòàç. 2 íî šûíû ÷àñ Ÿîæå ïàéìûíû ãèíý íà êûëüûëžç: êûòûñü ñîìûíäà êóæûì, ñûŸå ÷åáåð êóàðà, êûòûñü äûð øåäüòý äžñüñý âîøòûíû. Ñåêûò ðåïåðòóàð, ÿðêûò îáðàçú- ¸ñ, çîë ãóðú¸ñ îäžã êîíöåðòûí ïќëýñòžñüêèçû. Èæûñü òóàëà ýêòîíúÿ Next ãðóïïà, ìûëêûä ñ¸òûñà, òóæ èíàç òàïûðòžç. Îã-îãçýñ âîøúÿñà, ñöåíà âûëý ïîòàçû àíñàìáëüûñü àðòèñòú¸ñ, åãèò êûðœàñü¸ñ Ñâåòëàíà Ðó÷êèíà, Êñåíèÿ Àõìåòõàíîâà. Íàòàøà óã ÿðàòû 2-3 íîòàåí êàï÷è êûðœàíú¸ñòû. Ñîèí èê òóæ áûðéûñà êûëäûòžç ðåïåðòóàð. Êîòüêóä êûðœàí àñ âàêûòàç óëîíàì êûŸå êå èíòû áàñüòžç, øóèç ñî. Êûëñÿðûñü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí ðåæèññ¸ðëû äûøåòñêûêóç, äèïëîì óæàç ñî Ýäèò Ïèàô ôðàíöóç êûðœàñåç øóäžç. Øîó «ßðàòîí» íèìàñüêèç áåðå, êàëûê ÷èäàòýê âèòèç Àíäðåé Êàìàëòäèíîâ êóçïàëûíûç Ÿîø êûðœàìçýñ. Ñîèí, ëýñÿ, «Òќë ëóûñà, ìîí ëîáàñàë» êûðœàíýç áûäýñòûêóçû, çàë ñèíâóàñüêèç. Êîòüêóä êîíöåðòûí êóëüìèíàöèåç íî, ðàçâÿçêàåç íî ëóûíû êóëý, øóý àðòèñòêà. Òà êóðîíú¸ñòû èê ÷àêëàç ðåæèññ¸ð ñÿìåí. Ñöåíà âûëý Ãàëèíà Ïëàòîíîâà àíàåç, 3 àðåñúåì Åâà íûëûç ïîòýì áåðå çàëëýí ñþëýìûç ýøøî íî íåáœèç, ó÷êèñü¸ñëýí ñèíú¸ññû ÿðàòîíýí ïàëüïîòûíû ќäúÿçû. Íûëêûøíîîñ äýìåí áûäýñòžçû Àëëà Ïóãà÷¸âàëýñü «Äî÷åíüêà ìîÿ» êûðœàíçý, íîø ïè÷è äûäû ñöåíà âûëûí òóæ ìóñî ýêòžç! Áåðàòàç Åâà øóèç: ìàìà, ìè òîíý ÿðàòžñüêîì, âîðäžñüêåì íóíàëýíûä. Ñîáåðå Íàòàëüÿ Óøàêîâà æóðíàëèñòú¸ñëû øóèç: 30 àðåñìå ïóñéè ÿíâàðå, íî òà êîíöåðò âîðäžñüêåì íóíàëû êàäü ïîòžç, âûëü ñÿìåí âîðäžñüêè êàäü. - «Ìàëïàí» ãðóïïàûí êûðœàêóì, 5 àð òàëýñü àçüëî, îãàç èíòåðâüþûí øóè: ñîëüíîé êîíöåðò ñ¸òýìå ïîòý. Ñîêåìà íóëëž ïóøêàì òà ëüќëü ìàëïàíìå. Íûðûñü äžñüòîíý ќç òûðìû, áåðàòàç íûëû âîðäžñüêèç. Îãïîë êèí êå øóèç: íûëûç âîðäžñüêèç áåðå, ìàëïàíýç óëîíý óç ïûŸà íè. Òà êûëú¸ñòû èê êûëûíû êóëý âàë, äûð, êóæûì øåäüòîí ïîííà, - âåðàç Íàòàøà. Êîíöåðò àçüûí Íàòàëüÿ óéçý ÷ûðûì íî ќç êàðû. Íûðûñåòž êîíöåðòýç óê. Íî ó÷êèñü¸ñ òóëêûìúÿñüêåìçý ќç èê âàëàëý. Ôèëàðìîíèëýí äèðåêòîðåç Àëåêñåé Ôîìèí ïóñéèç: òàëàíòî, ÷åáåð, âèçüìî, òóæ øóìïîòžñüêî, Íàòàëüÿ Óøàêîâà ôèëàðìîíèëýí êîìàíäàÿç øóûñà. Àçüëàíÿç Íàòàëüÿëýí ðåæèññ¸ð ñÿìåí íî êàëûê àçüûí çîëãåñ óñüòžñüêåìåç ïîòý. Ñžçüûë àíñàìáëü ïûð ïîòýì åãèòú- ¸ñûí êîíöåðò ïóêòûíû äàñÿñüêå, ñîîñëû ïðîåêò êûëäûòûíû ìàëïà. - Êàðòý êîëëåêòèâûí ќé óæàñàë êå, àíàå ќé þðòòžñüêûñàë êå, îãíàì òóæ ñåêûò ëóûñàë. Íûëìû ýêòûíû ÿðàòý, âàíü êûðœàíú¸ñìåñ òîäý. Ìûíàì âàíü êèíëû îñêûíû, êèí âûëý ïûêèñüêûíû. Ñî òóæ áàäœûì øóä, - øóèç Íàòàëüÿ Óøàêîâà.

73-33-42, 8-951-195-37-65 ЛУЛЧЕБЕРЕТ ¹ 28 (25643) 7 2018-òž àð 12-òž îøòîëýçü ЛИТЕРАТУРА Кылбуран - сюлэмез буйгатон Åëåíà ÌÈÍÍÈÃÀÐÀÅÂÀ Âèñúÿñüêå-à åãèò íî àðëûäî êûëáóð÷èîñëýí êûëáóð äóííåçû? Ìàëû íûëêûøíîîñ êûëáóð ãîæúÿëî? Òà þàíú¸ñ šóòýìûí âàë «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëýí óäìóðò íûëêûøíî êûëáóð÷èîñëû ñžçåì šûòàç. Палдурес яратон Óæðàä îðò÷èç Èæûñü Ã. Êðàñèëüíèêîâëýí ìóçåéêâàðòèðàÿç. Šûòý ïûðèñüêèçû ïќðòýì âàêûòú¸ñû ãîæúÿñüêûíû êóòñêåì êûëáóð÷èîñ, ëèòåðàòóðîâåäú- ¸ñ íî êûëáóð äóííååí òóíñûêúÿñüêèñü¸ñ. Êîòüêóä âàêûòëýñü àñïќðòýìëûêú¸ññý ïóñéèç ëèòåðàòóðîâåä Âåðà Ïàíòåëååâà. Âåðà Ãðèãîðüåâíàëýí âåðàìåçúÿ, êûëáóð÷èîñòû ìå- Ÿàê ëþêûíû óã ëóû, ñîÿç ÿêå òàÿç âàêûòý ãîæúÿñüêèçû øóûñà. Ëóý îçüû íî: àäÿìè ãîæúÿñüêåìåç ñÿðûñü øàðàå ќç ïîòòûëû, äûð îðò÷ûñà èíè, ãîæúÿìú¸ññý êíèãàåí ïîòòžç. ÒàŸåîñ ïќëûí, êûëñÿðûñü, Îëüãà Áîðîäèíà, Àíòîíèäà Åðìîëèíà. Ïóìèñüêîí äûðúÿ íûðûñü èê âåðàñüêîí ìûížç 1970-òž-1980-òž àðú¸ñû ãîæúÿñüêûíû êóòñêåì êûëáóð÷èîñ ñÿðûñü. Òà âàêûòûñü òóæãåñ òîäìî ëóèçû Ãàëèíà Ðîìàíîâà, Òàòüÿíà ×åðíîâà, Ëþäìèëà Êóòÿíîâà íî Àëëà Êóçíåöîâà. - Ñîîñ âàìûøòžçû À. Îêèëýí ñþðåñòžç, - ïóñéèç Âåðà Ïàíòåëååâà. - Êûëáóðåòñû òóæ çîë øóìåñûí êàäü ñóðàëòýìûí íà âàë êàëûê ôîëüêëîðåí, ñîëû ëóûñà òðîñýç êûëáóðú¸ññû êûðœàí ëóèçû. Џåìûñü ãîæúÿçû ïàëäóðåñ ÿðàòîí ñÿðûñü, àñüñýäû ïèîñìóðòëýñü óëžåãåñ ïóêòûëžçû, âîçüäàñüêèñåñü âàë. Òà âàêûòý ãîæúÿñüêûíû êóòñêåì êûëáóð÷èîñ ïќëûñü àñüñý ÷óðú¸ññýñ ëûäœèçû Ãàëèíà Ðîìàíîâà, Òàòüÿíà ×åðíîâà, Àäà Äèåâà, Þëèÿ Êóçüìèíà. Ãàëèíà Ðîìàíîâà ïóñéèç, àçüâûë, ïå, êûëáóðú¸ñû çîëýñü êàäü ïîòî âàë, íîø àëè åãèòú¸ñëû ïàéìèñüêî: ñîîñ ñûŸå âèçüìî, áûãàòûñà ãîæúÿñüêûíû ïќðìûòî. Îëî, ñîèí íî áåðëî äûðå òðîñãåñ ñàêëûê, ïå, ïðîçàëû âèñúÿñüêî. Íîø Òàòüÿíà ×åðíîâà àëè íî, ïå, êûëáóð ãîæúÿñüêî, âûëü óæú¸ñìå Èíòåðíåò ïûð, ïå, âќëìûòžñüêî. Пиосмуртэз азьпалтӥзы 1990-òž-2000-òž àðú¸ñû ãîæúÿñüêûíû êóòñêåì êûëáóð÷èîñëû äóíúåò ñ¸òûñà, Âåðà Ïàíòåëååâà ïóñéèç: - Òà âàêûòú¸ñûñü êûëáóð- ÷èîñëýí ÷óðú¸ññû - àçüâûëûñü òóàëàå âûæ âûëëåì. Òà âàêûòûñü ïîýçèÿ ñýçüãåñ, ýðèêîãåñ íè, íî ñî äûðå èê îòûí òžÿí, Òóñïóêòžç Ìàêñèì ÅÃÎÐΠñýðïàëëÿí ìûëêûä ќâќë. Êûëáóðàí òåõíèêà ëàñÿíü íî, îãúÿ óëîí øîðû ó÷êîíçû ëàñÿíü íî òà âàêûòý ãîæúÿñüêèñü íûëêûøíîîñ àçüëî ãîæúÿñüêèñü¸ñ âûëý ïûêèñüêî, íî ñî äûðå èê àñüñý êóàðàçýñ øåäüòýìçû ïîòý. ßðàòîí òåìà âûæå ñîöèàëüíîé íî ãðàæäàíñêîé òåìàîñû. Êûëáóð÷èîñëýí ýðèêî ìûëêûäçû ïûŸàìûí ÷óðú¸ñàçû íî. Âåðà Ãðèãîðüåâíàëýí âåðàìåçúÿ, òà âàêûòûñü ÿðàòîí ñÿðûñü êûëáóðú¸ñûí ûøî ðèòîðè÷åñêîé þàíú- ¸ñ, óãîñü âàíü þàíú¸ñëû âàëýêòîí âàíü èíè, ûøî àñòý óëòžÿí, âîðãîðîíýí Ÿîøàòûñà óëýãåñ ïóêòîí. - Ñîîñ œå÷ òîäî-øќäî óäìóðò êûëýç, áûãàòî óäìóðò êûëýí øóäûíû. Êûëøќäîíçû ñûŸå èê, êûŸå âàë À. Îêèëýí, Ò. ×åðíîâàëýí, Ã. Ðîìàíîâàëýí íî ìóêåò Â. Ïàíòåëååâà íûëêûøíî êûëáóð÷èîñëýí òâîð÷åñòâîçûëû äóíúåò ñ¸òžç. óäìóðò êûëáóð÷èîñëýí. Íî ñî ñÿíà, òà âàêûòûñü êûëáóð÷èîñ óäìóðò êûëýç âûëü êûëú- ¸ñûí, àñüñý ìàëïàì êûëú¸ñûíûçû óçûðìûòûíû òûðøî. Òà àðú¸ñ - óäìóðò êûëáóðåòëýí òóæãåñ íî êûäàí âàêûòýç. Íûëêûøíî ãîæúÿñü¸ñ ïèîñìóðòýí îäžã ðàäûí ÿêå ïèîñìóðòëýñü îäžã âàìûøëû àçüïàëàí ìûíî èíè. Ìóêåòûç ïîêîëåíèå ïèîñìóðòý 5 âàìûøëû àçüïàëòîç èíè, - øóý Âåðà Ïàíòåëååâà. 1990-òž-2000-òž àðú¸ñû ãîæúÿñüêûíû êóòñêåì êûëáóð÷èîñ ïќëûñü àñüñý ÷óðú- ¸ññýñ ëûäœèçû Çèíàèäà Ðÿáèíèíà, Åëåíà Ìèííèãàðàåâà (Ïàíôèëîâà). Ñîîñ ïóñéèçû, êûëáóð ãîæúÿí ñîîñ ïîííà àñïќðòýì ïñèõîòåðàïèÿ âàë. Áåðëî àðú¸ññý ñîîñ êûëáóð äóííåëýñü ïàëýíñêûíû, òðîñãåñ æóðíàëèñòèêàå, ïðîçàå êûñòžñüêûíû Þ. Ðàçèíà ÷óðú¸ññý ëûäœèç. Êûëáóð÷èîñòû êûëçûíû óíî åãèòú¸ñ ëþêàñüêèçû. êóòñêèçû êå íî, ëèòåðàòóðàå øќäñêûìîí ïûòüû êåëüòžçû. Òà âàêûòûñü èê ýøøî îäžãåç òóíñûêî êûëáóð÷è - Þëèÿ Ðàçèíà - àëè íî ãîæúÿñüêå. Íî, àñëàç âåðàìåçúÿ, ìûëêûäçý øàðàå ïîòòûíû òóæ èê óã äžñüòû, àñ ïîííàçãåñ óëý. Воштӥським ми! Àçüâûë êûëáóð÷èîñûí Ÿîøàòûñà âîøòžñüêåìçû ñÿðûñü øàðà âåðàçû íè òóàëà âàêûòûñü êûëáóð÷èîñ. Ïќëûñüòûçû îäžãåç òóæãåñ ÿðêûòýç - Àíàñòàñèÿ Øóìèëîâà. Ñî îçüû èê ãîæòý: «Àõ, âîøòžñüêèì ìè, Àøàëü÷è...» Âåðà Ãðèãîðüåâíà ìàëïàìúÿ, òóàëà êûëáóðåòëû äóíúåò ñ¸òîí ïîííà 20-30 àð îðò÷ûíû êóëý. Îçüû êå íî ìà íî ñî âåðàíû ëóý íè. - Òóàëà êûëáóð÷èîñ àñüñý ìàëïàíú¸ññýñ øóäîí ïûð âåðàëî. Îãëîì åãèòú¸ñëýí êûëáóðåòñû øóäîíëû, àòòðàêöèîíëû ïќðìå. Ñî àñ ïóøêàç ïûŸàòý ïќðòýì ќðú¸ñòû: êèíîåç, òåàòðåç íî ìóêåò. Œå÷-à ñî, óðîä-à? Îãúÿ äóíúåò ñ¸òûíû óã ëóû, ñî ñûŸå, êûŸå àñüìåëýí óëîíìû. Êûëáóð ïќëýñòžñüêå Èíòåðíåò êóëüòóðàåí, íûëêûøíî êûëáóðåò ïàëýíòžñüêå äûøåì êàáú¸ñëýñü, ôîëüêëîð ñÿìú- ¸ñëýñü. Àëè åãèò íûëêûøíî êûëáóð÷èîñ òðîñ ëûäœèñüêî, êóíãîæñüќð êûëú¸ñòû òîäî. Ñî êûëú¸ñòû òîäýìçû ïûðå êûëáóðú¸ñàçû íî. Òóàëà âàêûòý ãîæúÿñü¸ñ òóæ òðîñ, éûëïóìúÿñà ïóñúå òîäîñ÷è, àçüòýìåç ãèíý óã ãîæúÿñüêû. Íî òðîñýç-à ëóîç êûëáóð÷è, òðîñýç-à êûë¸ç ëèòåðàòóðàå - øóã âåðàíû... - Ìûíûì óã êåëüøû, êóêå ìîíý íûëêûøíî êûëáóð- ÷è øóî, - âåðàñüêîíçý ìûòžç åãèò êûëáóð÷è Àíàñòàñèÿ Øóìèëîâà. - Ìàëïàñüêî, âîðãîðîí-à, íûëêûøíî-à êûëáóð÷è - ïќðòýìëûêåç ќâќë. ßðàòîí ñÿðûñü íî ìîí ãîæúÿñüêî ïàëýíûñåí, ñåðåìïûð êàäü... Çýìçý íî, òàèçëýí êûëáóð÷èëýí òâîð÷åñòâîÿç òðîñ ïûøêûëîíýç, êûëûí øóäîíýç. Ìóêåò åãèò êûëáóð÷èîñ - Ìàðèíà Ïàõîìîâà, Àííà Áóðäèíà - ìàòûíãåñ ëóî êûëåì äàóðå ãîæúÿñüêèñü¸ñëû, òóàëà âàêûòëýí òîäìåòú¸ñûç òâîð÷åñòâîÿçû øќäžñüêî êå íî. Íîø àëèãåñ ãîæúÿñüêûíû êóòñêåì Îêñàíà Áèñàð øóý: - 40 àðåñ êîòûðàì ãèíý ïќñüêûå ïќñüòžç êàäü, ÿðàå óñüòžñüêèç, ìîí ãîæúÿñüêûíû êóòñêè. Îêñàíà Áèñàðëýí òðîñýç ÷óðú¸ñûç - Èíòåðíåò âîòýñûí. Óíîåçëû ìóêåò íûëêûøíî êûëáóð÷èîñëû ñÿìåí èê, ïîýçèÿ ñîëû ñþëýìåç áóéãàòîí ëóý. Šûò éûëïóìúÿñüêåì áåðå íî êûëáóð ќðú¸ñ, äóííåîñ ñÿðûñü âåðàñüêîí àçèíñêèç íà. Âåðàñüêîíý ïûðèñüêèçû ëèòåðàòóðîâåäú- ¸ñ Âåðà Ïàíòåëååâà, Âèêòîð Øèáàíîâ, Òàòüÿíà Çàéöåâà, Àëåêñàíäð Øêëÿåâ íî àñüñýîñ êûëáóð÷èîñ. Ïóñéûíû êóëý, êûëáóð šûòý òðîñ êàëûê ëþêàñüêèç, êûëáóð÷èîñ ãèíý ќâќë - ëèòåðàòóðàåí òóíñûêúÿñüêèñü¸ñ, áèáëèîòåêàûí óæàñü¸ñ, æóðíàëèñòú¸ñ íî ñòóäåíòú¸ñ. Âàíüçû çàëý ќç íî òýðå, êîðèäîðûí ïóêîíî ÿ ñûëîíî ëóèçû. Òà âîçüìàòžç: òóàëà âàêûòý íî êûëáóð äóííååí òóíñûêúÿñüêî, À. Îêèëýí ìûòýì ñþðåñýç ïàñüêûòãåñ íî ÿðêûòãåñ ãèíý ëóý. Óäìóðò íûëêûøíî êûëáóð÷èîñëýí ÷óðú¸ñûíûçû òîäìàòñêûíû ëóîç 17-òž àïðåëå ïîòîíî «Èíãîæ» ãàçåòàìû.

Nr. 28