Views
8 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

1. Geograficzny 3. Jak

1. Geograficzny 3. Jak punkt czytać widzenia mapę • Wysokość bezwzględna i wysokość względna Aby móc porównywać ze sobą wysokości wzniesień, odnosi się je do poziomu morza, który określa się jako poziom zerowy. m n.p.m. 500 Wysokość bezwzględna to wysokość mierzona od poziomu morza do dowolnego punktu, najczęściej wierzchołka wzniesienia. Jest podawana w metrach nad poziomem morza (m n.p.m.). Wysokość względna to wysokość mierzona między dwoma punktami, np. od dna doliny do wierzchołka wzniesienia. Jest podawana w metrach (m). 400 300 wysokość bezwzględna (m n.p.m.) wysokość względna (m) 200 100 0 poziom morza Najważniejsze cechy mapy orientacja mapy skala mapy siatka kartograficzna legenda mapy Większość map jest zorientowana w kierunku północnym; północ znajduje się na górze mapy Określa stopień zmniejszenia odległości na obszarze przedstawionym na mapie, np. skala 1 : 200 000 oznacza, że odległość między obiektami na mapie została zmniejszona 200 000 razy w stosunku do rzeczywistej odległości w terenie Jest to układ regularnie rozmieszczonych linii (południków i równoleżników), które pozwalają na określenie położenia każdego punktu na Ziemi Objaśnia symbole użyte na mapie. Wszystkie obiekty tego samego typu, np. kościoły, oznacza się takim samym znakiem na danej mapie lub serii map 19

• Co można odczytać z mapy? Na mapie, zależnie od jej przeznaczenia, mogą być umieszczone bardzo różne informacje. Są jednak takie elementy, które występują na większości map. 20 Obliczanie wysokości względnej szczytu Psarska Góra względem dna doliny Czarnej Wody Wysokość bezwzględna szczytu: 415 m n.p.m. Wysokość bezwzględna dna doliny: 310 m n.p.m. Różnica wysokości: 415 m n.p.m. – 310 m n.p.m. = 105 m Poziomice – linie łączące punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza Duże odległości między poziomicami oznaczają małe nachylenie terenu Małe odległości między poziomicami oznaczają duże nachylenie terenu Współrzędne geograficzne przełęczy. Szerokość = 50°53’N Długość = 20°55’E Lasy przedstawione kolorem zielonym Obliczanie długości odcinka AB. 1 cm na mapie to 0,5 km w terenie, zatem 9,4 cm na mapie to odległość 9,4 razy większa, czyli: 9,4 × 0,5 km = 4,7 km P a s Rozdole Schronis o P o a o ni arty ant w i i i c i a i ci w źr. św. Franciszka r KRAJNO DRUGIE 356 Wzorki Młyńczyszkowa a ic a w rancis a w Stary Gościniec rw z o n ki Łysica 612 Droga Psarska Góra Babosa Czosnkowa Droga Agata 608 415 as i i ski ka nik wski Ś o ry r PORĄBKI siczka as tor ss rnar yn w o i y iorow r o ni S ro s i o o n o Przy aski Ło atka zerwo y Krzyż ki ki i ści Biały Gościniec ka nik wski as rz . ak ni ska a ic a w i o a a i ci i s a cw a or owanych w r Miejska Góra o r wina i i s oi Ś arny szcza wa Ś ysica Zarośla w s i nianka ak ie ki Dół a a 547 426 źr. k Dąbrówka Pryczka 544 Podgórze a wka ac ank a Komisarka a c w ki isie Jamy m n.p.m. czerwony szlak 650 600 550 500 450 Młyńczyszkowa 400 350 300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1. Wskaż na mapie trzy kościoły. 2. Określ, jakim szlakiem można dojść ze Świętej Katarzyny do Kakonina. 3. Oblicz odległość w linii prostej z Księżej Skały (D3) do wieży widokowej na Łysej Górze (F4). rójk t 424 Łazy Droga Kakonińska S rz . w. ik a 5000 m