Views
5 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

6. Podsumowanie działu

6. Podsumowanie działu Zadania Uwaga! Odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie. Zadanie 1. Poniżej zamieszczono zdania odnoszące się do sfer ziemskich. Odgadnij nazwy wszystkich opisanych sfer. I. Tworzą ją wody mórz, oceanów, rzek i jezior, a także wody podziemne, lodowce i para wodna zawarta w atmosferze. II. Dzięki coraz doskonalszym metodom badania tej sfery ziemskiej człowiek coraz lepiej potrafi przewidywać zmiany pogody. III. Tworzą ją wszystkie organizmy żyjące na Ziemi, dlatego jest nazywana sferą życia. IV. Obecnie Ziemia to planeta przekształcona przez rolnictwo, przemysł i usługi. Sfera, o której mowa, to właśnie przestrzeń działalności człowieka na Ziemi. V. Sfera ta wytworzyła się na skałach pod wpływem klimatu i działania organizmów. Dzięki swojej żyzności umożliwia wzrost roślinom. VI. Budują ją minerały i skały. Zadanie 2. Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów. 100° 80° 60° 40° 20° N 0° 20° 40° 60° 80° 100° 80° 80° 60° 40° B C 60° 40° 20° 20° W 0° 0° E 20° 40° 60° A D 20° 40° 60° 80° 80° 100° 80° 60° 40° 20° Zadanie 3. Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. I. Szerokość geograficzna zmienia się wraz z oddalaniem się od równika. II. Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają jednakową długość geograficzną. III. Szerokość geograficzna bieguna północnego to 100°N. IV. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik. 0° S 20° 40° 60° 80° 100° 39

Dział 1. Mapa V. Wszystkie południki na Ziemi są jednakowej długości i łączą biegun północny z południowym. VI. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule: wschodnią i zachodnią. VII. Turysta stojący na biegunie południowym może się udać wyłącznie w jednym kierunku – na północ. VIII. Długość geograficzną wyznacza się za pomocą południków, a szerokość geograficzną – za pomocą równoleżników. IX. Układ południków i równoleżników na mapie to siatka geograficzna. Zadanie 4. Zapisz podane współrzędne geograficzne za pomocą oznaczeń międzynarodowych. I. 25° szerokości geograficznej północnej i 116° długości geograficznej wschodniej II. 12° szerokości geograficznej południowej i 145° długości geograficznej wschodniej III. 83° szerokości geograficznej północnej i 21° długości geograficznej zachodniej Zadanie 5. Na podstawie zamieszczonego fragmentu planu Gniezna wykonaj poniższe polecenia. I. Podaj nazwę jeziora znajdującego się w zachodniej części miasta. II. Podaj nazwę wzgórza, na którym jest usytuowana katedra. III. Określ kierunek, w którym musi udać się turysta, aby z Rynku dojść do pomnika św. Wojciecha. IV. Określ, w którym wieku wybudowano kamienice przy ul. Lecha. V. Podaj nazwę ulicy, którą w południowej części miasta przecina linia kolejowa. 40