Views
7 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

1. Geograficzny punkt

1. Geograficzny punkt widzenia W czasach wielkich odkryć geograficznych nawet piraci, na co dzień zajmujący się atakami na statki handlowe, przyczyniali się do poznawania świata. Powyższa mapa z XVI w. ukazuje wyprawę dookoła świata Francisa Drake’a (czyt. Fransisa Drejka), korsarza na usługach królowej Anglii Geografia zaczęła się rozwijać w starożytności. Początkowo zajmowała się głównie opisem nowo poznanych terenów. Starożytni wiele uwagi poświęcali także astronomii. Gwałtowny rozwój geografii nastąpił w epoce wielkich odkryć geograficznych, trwającej od wieku XV do XVII. Europejczycy dotarli wtedy do nowych lądów, poznali ludzi, którzy wyglądali inaczej niż oni i mieli odmienne zwyczaje. Wtedy też zaczęto zadawać sobie pytania dotyczące świata (np.: „Dlaczego na równiku częściej niż w Europie pada deszcz?”, „Dlaczego na wyspach rosną inne rośliny niż na pobliskich kontynentach?” ). Próba odpowiedzi na te pytania i wrodzona ciekawość człowieka doprowadziły do rozwoju geografii. Ze względu na mnogość zainteresowań została podzielona na różne dyscypliny naukowe. Na określenie wszystkich obecnie często używa się terminu nauki geograficzne. Geografowie w swoich badaniach wykorzystują często osiągnięcia naukowe z innych dziedzin, takich jak np. matematyka, zoologia, botanika, politologia, ekonomia. Wiedza geograficzna jest potrzebna w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Geografię definiuje się jako naukę badającą powłokę ziemską, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno- -gospodarczym oraz związki zachodzące między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. 7

Dział 1. Mapa Człowiek wprowadza do środowiska przyrodniczego wiele elementów, przekształca je, a w ten sposób tworzy środowisko geograficzne Wiele prac geograficznych dotyczy różnic, które występują między poszczególnymi regionami świata. Te różnice, zarówno przyrodnicze, jak i dotyczące działalności człowieka, najłatwiej można pokazać na mapach. Nauka o metodach sporządzania Środowisko przyrodnicze tworzą: skały, rzeźba terenu, wody, klimat, gleby, świat roślinny i zwierzęcy map oraz o sposobach i wykorzystania to kartografia. Dzięki niej możliwe jest przekazywanie informacji na temat powierzchni Ziemi lub jej poszczególnych obszarów, zakodowanych w postaci graficznej lub cyfrowej. • Sfery Ziemi Geografia bada powłokę ziemską, na którą składają się: powietrze, woda, skały, gleby i organizmy. Dzieli się ją na warstwy, które nazwano sferami. litosfera skały i minerały atmosfera powłoka gazowa Ziemi pedosfera gleby hydrosfera wody na Ziemi antroposfera wytwory człowieka biosfera wszystkie organizmy 8