Views
9 months ago

Geografia klasa 8

Dział 1. Azja Zadanie

Dział 1. Azja Zadanie 5. Spośród poniższych zdań wybierz i przepisz do zeszytu te, które dotyczą Japonii. I. Jest to kraj ubogi w surowce naturalne, co powoduje konieczność importowania ich nawet z odległych części świata. II. Wiele obszarów sprzyjających rolnictwu umożliwiło produkowanie dużych ilości żywności przeznaczonej na eksport. III. O sukcesie gospodarczym państwa zadecydowały m.in. czynniki historyczno-kulturowe, w tym przyjęcie wartości konfucjańskich, zgodnie z którymi dobro ogółu jest ważniejsze niż dobro jednostki. IV. Państwo potrafi całkowicie zabezpieczyć się przed negatywnym oddziaływaniem środowiska przyrodniczego na gospodarkę i życie ludzi. Zadanie 6. Ułóż we właściwej kolejności stwierdzenia dotyczące Chin, tak aby utworzyły ciągi przyczynowo-skutkowe. Zestaw I A. Większa atrakcyjność dla rozwoju osadnictwa we wschodniej części Chin. B. Występowanie suchego, kontynentalnego klimatu w zachodniej części kraju. C. Utrwalenie skrajnie różnych gęstości zaludnienia we wschodniej i zachodniej części Chin. D. Większa presja na środowisko przyrodnicze we wschodniej części kraju. Zestaw II A. Ograniczenie liczby urodzeń przy jednoczesnych oskarżeniach ze strony innych państw o łamanie praw człowieka. B. Zagrożenie poważnym niedoborem żywności w wypadku dalszego wzrostu liczby ludności. C. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu radykalnego programu planowania rodziny. D. Występowanie przeludnienia w Chinach do początku lat 80. XX stulecia. Zestaw III A. Wzrost kosztów produkcji i spadek konkurencyjności w porównaniu z innymi państwami Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. B. Wyraźnie widoczny proces starzenia się społeczeństwa. C. Konieczność zmiany w kierunkach rozwoju gospodarczego Chin na rzecz nowoczesnych gałęzi przemysłowych. D. Zaburzenie równowagi między liczbą osób w następujących po sobie generacjach wynikające z ograniczenia liczby urodzeń zapoczątkowanego w latach 80. XX w. Zadanie 7. W każdym zdaniu wskaż poprawny termin lub właściwe sformułowanie, tak aby całe stwierdzenie było prawdziwe. I. Wśród muzułmanów największy odłam stanowią sunnici / szyici / islamscy fundamentaliści. II. Przykładem konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu jest wojna w Libii / wojna w Syrii / konflikt na Ukrainie. III. Osoby uciekające z regionów objętych konfliktami zbrojnymi nazywa się uchodźcami / reemigrantami / migrantami ekonomicznymi. IV. Jedynym niemuzułmańskim państwem w regionie Bliskiego Wschodu jest Iran / Arabia Saudyjska / Izrael. V. Najważniejszym bogactwem naturalnym większości krajów bliskowschodnich jest etylina / węgiel kamienny / ropa naftowa. VI. Tworzone współcześnie strategie rozwoju Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakładają przestawienie gospodarki na nowe tory rozwojowe ze względu na: powolne wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej / eksplozję demograficzną w tym kraju / napływ nielegalnych imigrantów. 48

2 Afryka Wysoki przyrost liczby ludności w Afryce nie przekłada się na tempo rozwoju gospodarczego, które jest bardzo niskie. Koczownictwo było i nadal pozostaje tradycyjną formą korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego Sahelu. Piasek zajmuje niewielką część powierzchni Sahary – większość obszaru to pustynie kamieniste i żwirowe.