Views
6 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina 14 Jednocześnie w miarę dorastania zmienia się liczba i jakość kontaktów z innymi. Początkowo towarzyszą nam najbliższe osoby, z którymi jesteśmy spokrewnieni, z czasem w naszym życiu pojawiają się nowi ludzie, niektórzy z nich zostają naszymi przyjaciółmi, znajomymi lub partnerami. Więzi społeczne Kiedy ludzie spotykają się, pracują razem lub bawią się, dochodzi pomiędzy nimi do interakcji, czyli wzajemnego oddziaływania. Powstają wtedy więzi społeczne, czyli taki system wzajemnych stosunków i relacji, który utrzymuje całość grupy w stanie zdolnym do dalszego istnienia i rozwoju. Wyróżniamy m.in. więzi: ● narodowe czy międzyludzkie – łączące duże zbiorowości, ● uczuciowe – powstające np. w rodzinie czy grupie przyjaciół, ● pracy – tworzące się w miejscu pracy i oparte na wspólnych celach i zadaniach. Człowiek na społecznej scenie: role społeczne Człowiek, realizując swoje potrzeby i budując więzi społeczne, wpływa na innych. W wyniku wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie kształtują się role społeczne, które wyznaczają nam reguły, normy i wzory zachowania w określonych sytuacjach oraz postępowania wobec innych. Typowe role społeczne to: ● syn/córka, ● wnuk/wnuczka, ● uczeń/uczennica, ● kolega/koleżanka, ● zawodnik/zawodniczka w klubie sportowym, ● przyjaciel/przyjaciółka, ● student/studentka, ● pracownik/pracownica, ● kierownik/kierowniczka, Interakcja –wzajemne oddziaływanie, które jest początkiem nawiązywania relacji między ludźmi. Więzi społeczne – więzi łączące jednostki w grupę. Rola społeczna – zbiór zachowań i umiejętności jednostki związany z jej miejscem w grupie i społeczeństwie. Społeczeństwo – żyjąca na danym obszarze zbiorowość ludzka powiązana różnego rodzaju relacjami i tworząca instytucje, które jej służą. ● rodzic, ● dziadek/babcia. Ról społecznych uczymy się przez codzienne doświadczenia życiowe i obserwowanie innych. Naszymi pierwszymi nauczycielami są rodzice, później nasze role społeczne kształtują rówieśnicy i inne osoby, z którymi utrzymujemy kontakty w szkole, w różnorodnych organizacjach, w miejscu pracy. Na to, jak rozumiemy i odgrywamy nasze role społeczne, mają także wpływ środki przekazu, np. telewizja, filmy, seriale, książki i czasopisma. To one często podsuwają nam wzory zachowania i postępowania. Zazwyczaj oczekujemy od innych jak najlepszego odgrywania ról społecznych, gdyż od tego zależy funkcjonowanie społeczeństwa. Musimy także pamiętać, że powinność ta dotyczy także nas samych. Jeżeli dobrze wypełniamy swoje role społeczne, zyskujemy uznanie i szacunek innych oraz czujemy się ludźmi spełnionymi.

2. Człowiek jako istota społeczna ? Nazwij role społeczne przedstawione na zdjęciach. Czy zawsze łatwo jest pogodzić ze sobą różne role? Dlaczego? ZAPAMIĘTAJ Potrzeby są ważnym elementem pobudzającym człowieka do aktywności i realizacji pragnień. Człowiek jest istotą społeczną, gdyż w grupie ma najlepsze możliwości istnienia i rozwoju oraz realizacji swoich potrzeb. Umiejętność życia w społeczeństwie zdobywamy przez całe życie, naśladując innych i ucząc się określonych zachowań. Proces ten nazywamy socjalizacją. Człowiek w życiu odgrywa różnorodne role społeczne. Odgrywając jak najlepiej nasze role społeczne, przyczyniamy się do harmonijnego rozwoju społeczeństwa. PYTANIA I POLECENIA 1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Człowiek jest z natury istotą społeczną. Ten zaś, który z natury a nie przez przypadek żyje poza społecznością, ten pędzi życie nieludzkie albo boskie. Każdy, kto nie potrafi żyć we wspólnocie, albo jest tak samowystarczalny, że jej nie potrzebuje, i dlatego nie uczestniczy w życiu społeczności, jest albo zwierzęciem albo bogiem. Źródło: Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008 A. Kim jest, zdaniem Arystotelesa, ktoś, kto nie potrafi żyć we wspólnocie? B. Dlaczego człowiek żyje we wspólnocie? 15

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości