Views
6 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina 2. Amerykański psycholog Abraham Maslow stworzył usystematyzowany katalog potrzeb człowieka. Przybrał on formę piramidy: po realizacji potrzeb niższych możemy realizować potrzeby wyższe. Po zapoznaniu się ze schematem wykonaj polecenia. Potrzeby samorealizacji (rozwijania i doskonalenia siebie, zdobywania wiedzy, kreatywności, piękna) Potrzeby szacunku i uznania (sukcesu, prestiżu, poczucia własnej wartości) Potrzeby przynależności (akceptacji w grupie, miłości, przyjaźni) Potrzeby bezpieczeństwa (zabezpieczenia socjalnego, bezpieczeństwa fizycznego, spokoju, stabilizacji) Potrzeby fizjologiczne (jedzenia, snu, mieszkania, aktywności seksualnej) 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 A. Powiedz, które z potrzeb wymienionych przez Maslowa można zaliczyć do pierwot- nych, a które – do wtórnych. B. Przyporządkuj opisane niżej sytuacje do odpowiednich potrzeb w piramidzie Maslowa. Andrzej i Marek wyjechali na integracyjną imprezę klasową. Marek uwielbia jeść pizzę i po lekcjach idzie do restauracji. Ania uczestniczy w akcji charytatywnej na rzecz zwierząt. 3. Do jakich potrzeb odnoszą się opisane niżej sytuacje? potrzeba przynależności potrzeba kontaktu potrzeba uznania A. Michał idzie dziś wieczorem na dyskotekę klasową. B. Andrzej jest wielbicielem ciężkiej muzyki rockowej. Jedzie na festiwal, gdzie spotka wielu innych fanów takiej muzyki. C. Monika zapisała się do drużyny harcerskiej. D. Mimo wygrania turnieju tenisowego Agnieszka nie zyskała uznania u nauczyciela wf. 4. Przeczytaj definicję i podaj przykłady sytuacji, w których może występować konflikt ról społecznych. Konflikt ról społecznych – sytuacja, w której ze względu na sprzeczność interesów bardzo trudne staje się odgrywanie kilku ról równocześnie. 16

3 Zbiorowości i grupy społeczne ●●Wymień kilka umiejętności, które zdobyłeś/zdobyłaś jako członek jakiejś grupy. Zbiorowość a grupy społeczne Człowiek nie jest samotną wyspą, jego funkcjonowanie zależy od innych. Nasi przodkowie tylko we wspólnotach mogli przetrwać, dlatego też przekazali nam umiejętności pozwalające działać wspólnie i tworzyć zbiorowości, czyli zespoły lub grupy osób, między którymi wytworzyły się więzi społeczne. Zbiorowości organizują życie społeczne i nie istnieją w oderwaniu od siebie nawzajem, ale tworzą środowisko, w którym funkcjonuje człowiek. Najważniejsze rodzaje zbiorowości przedstawia tabela. NAZWA ZBIOROWOŚCI para – najmniejsza zbiorowość, którą tworzą dwie osoby krąg społeczny – niewielka zbiorowość tworzona przez osoby, między którymi istnieje rodzaj kontaktu lub styczności, pozbawiona silnych więzi i wyraźnej struktury organizacyjnej grupa społeczna – zbiorowość składająca się z co najmniej trzech osób, pomiędzy którymi powstała trwała wieź społeczna, mająca poczucie odrębności, wspólny cel, wartości i zasady społeczność – zbiorowość tworzona przez osoby zamieszkujące wspólny obszar, powiązane różnego rodzaju zależnościami, np. tradycjami czy wspólnymi interesami społeczeństwo – bardzo duża zbiorowość, tworzona przez społeczności, które w swoich działaniach są wspierane przez różnego rodzaju instytucje naród – zbiorowość tworząca wspólnotę i posiadająca poczucie swojej odrębności, zamieszkująca określony obszar, mająca wspólną kulturę i przeszłość historyczną oraz zwykle wspólny język •• matka i córka •• para zakochanych •• dwoje przyjaciół PRZYKŁADY •• znajomi •• współpracownicy •• pasażerowie autobusu •• drużyna harcerska •• grupa przyjaciół •• stowarzyszenie •• partia polityczna •• mieszkańcy miasta lub regionu •• członkowie mniejszości narodowej •• społeczeństwo polskie •• Polacy •• Francuzi •• Kurdowie ? Z którą ze zbiorowości spotykasz się najczęściej? Uzasadnij odpowiedź. ? Wskaż zbiorowość, która tworzy najmniej trwałe więzi społeczne. Uzasadnij swój wybór. 17

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości