Views
4 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina Rodzina jako szczególna grupa społeczna Rodzina jest najpowszechniej występującą grupą społeczną i najczęściej spotykaną formą życia społecznego we wszystkich kręgach kulturowych. Jest grupą małą, formalną i pierwotną. Między jej członkami tworzą się trwałe relacje wynikające ze wspólnego pochodzenia i zamieszkiwania. W rodzinie przebiega bardzo intensywny proces socjalizacji. Przez kontakt z rodzicami i rodzeństwem uczymy się norm i zasad życia społecznego, a także podstawowych umiejętności społecznych. Rodzina przekazuje wartości, tradycje rodzinne, narodowe i religijne. Gwarantuje także ciągłość pokoleń przez wydawanie na świat potomstwa. Wiele osób uważa, że rodzina stanowi dużą wartość w życiu. W Polsce najczęściej występują rodziny dwupokoleniowe ale często spotykamy też rodziny wielopokoleniowe, składające się z dziadków, czasem także pradziadków, rodziców i dzieci. Współcześnie wykształciło się dużo odmian rodziny. monogamiczna składająca się z dwojga małżonków poligamiczna kiedy jedna z osób ma więcej niż jednego małżonka (polskie prawo nie zezwala na poligamię) wielopokoleniowa składa się z przedstawicieli wielu pokoleń (rodziców, dziadków, dzieci) mieszkających we wspólnym gospodarstwie nuklearna (dwupokoleniowa) składa się tylko z rodziców i dzieci WSPÓŁCZESNE TYPY RODZINY partnerska nie ma osoby dominującej, a najważniejsze decyzje są podejmowane przez rodziców wspólnie i konsultowane z dziećmi matrylinearna dziedziczenie następuje po matce patriarchalna dominującą rolę odgrywa mężczyzna patrylinearna dziedziczenie następuje po ojcu matriarchalna dominującą rolę odgrywa kobieta bilateralna dziedziczenie następuje po obojgu rodzicach 24 ? Wskaż typy rodzin, które najczęściej występują w polskim społeczeństwie. ? Podaj argumenty potwierdzające, że decyzje podejmowane w rodzinach partnerskich są najlepsze. Odwołaj się do swojej wiedzy o podejmowaniu decyzji w grupie.

4. Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna Więzi rodzinne, rola rodziców i osób starszych W rodzinie zawiązują się silne więzi osobiste oparte na miłości, akceptacji, bliskości i poczuciu bezpieczeństwa. Wśród zadań rodziny jako najważniejsze wymienia się zaspokajanie różnorodnych potrzeb jej członków, np. budowanie poczucia bezpieczeństwa przez sprawowanie opieki, zapewnienie bezpiecznych warunków życia oraz opieki medycznej. Rodzicom przysługuje władza rodzicielska, czyli uprawnienia, które mają wobec dziecka, służące jego wychowaniu. W wychowaniu dzieci rodzice powinni kierować się własnymi przekonaniami, szanując jednocześnie godność, przekonania i prawa dzieci. Warto podkreślić, że wychowanie dziecka jest zadaniem obojga rodziców i żadne z nich nie ma w tej dziedzinie większych praw ani obowiązków. Prawa rodzicielskie – prawa rodziców pozwalające im wychowywać dziecko. Są równe dla matki i ojca. W szczególnych przypadkach, gdy rodzice nie są w stanie dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków i zapewnić bezpieczeństwa dzieciom, mogą zostać im ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie. Decyzję o tym podejmuje sąd rodzinny, kierując się dobrem dzieci. Z relacjami rodzinnymi łączy się także pojęcie pokrewieństwa. Wyróżnia się pokrewieństwo w linii prostej (dziadek, ojciec, syn) oraz bocznej (brat, siostra, wuj, stryj, ciotka). Więzi oparte na pokrewieństwie są szczególnie widoczne w rodzinach wielopokoleniowych, w których ważną rolę odgrywają osoby starsze. W takich rodzinach ? Nazwij wartości przedstawione na zdjęciach. ? Które z wartości ważnych dla rodziny są także istotne dla jednostki jako warunek udanego życia? 25