Views
8 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina 6. Dopasuj poszczególne rodzaje wydatków do odpowiednich kategorii (A–D). A. wydatki zmienne inwestycyjne B. wydatki stałe inwestycyjne C. wydatki zmienne konsumpcyjne D. wydatki stałe konsumpcyjne czynsz za korzystanie z własnego mieszkania wycieczka szkolna za granicę remont własnego mieszkania rata kredytu samochodowego kupno za gotówkę mieszkania pod wynajem kurs prawa jazdy kurs językowy abonament telefoniczny składka na ubezpieczenie na życie dobrowolny III filar emerytalny czesne za naukę w szkole niepublicznej naprawa samochodu 7. Zapoznaj się z przytoczonymi niżej danymi statystycznymi i wykonaj polecenia. Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych (w % wydatków ogółem) w 2016 r. 1,6% 0,9% 6,9% 5,0% 4,4% 8,7% 4,3% 6,0% 5,3% 5,1% 24,2% 2,5% 5,6% 19,6% żywność i napoje bezalkoholowe napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe odzież i obuwie użytkowanie mieszkania i nośniki energii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego zdrowie transport łączność rekreacja i kultura edukacja restauracje i hotele pozostałe towary i usługi wydatki pozostałe kieszonkowe Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., GUS, Warszawa 2017 A. Podaj trzy kategorie wydatków, na które Polacy wydają największą część domowego budżetu. Dowiedz się, czy w twoim gospodarstwie domowym jest podobnie. B. Powiedz, jaki procent stanowią wydatki na edukację oraz rekreację i kulturę. Jak myślisz, z czego to wynika? C. Zastanów się i powiedz, które z wymienionych w badaniu wydatków można ograniczyć i w jaki sposób. Podaj przykłady. 34

PODSUMOWANIE DZIAŁU I Człowiek, grupy społeczne, rodzina • Przeczytaj, pomyśl, odpowiedz Społeczność jest bardzo podobna do zbudowanego z kamieni sklepienia, które zawaliłoby się, gdyby kamienie te nie opierały się wzajem na sobie, przez co też utrzymuje się całość. Źródło: Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, PWN, Warszawa 1961. 1. Do czego Seneka porównuje społeczność? 2. Przypomnij sobie, jak zbudowane jest kamienne sklepienie. Co by się stało, gdyby usunięto jeden z kamieni? Żaden człowiek nie patrzy nigdy na świat absolutnie czystym wzrokiem. Odbiera go za pośrednictwem określonego zespołu zwyczajów i sposobów myślenia. [...] Historia życia każdej jednostki jest przede wszystkim procesem przystosowania się do wzorów i zasad przekazanych przez tradycję społeczności, w której żyje. Zwyczaje społeczeństwa kształtują doświadczenia i zachowania jednostki od chwili narodzin. Zanim nauczy się mówić, jest już małym tworem swojej kultury, a zanim dorośnie i stanie się zdolna do brania udziału w jej działalności, zwyczaje właściwe tej kulturze są już jej zwyczajami, wierzenia jej wierzeniami, trudności nie do pokonania jej trudnościami. 1. Nazwij proces, o którym jest mowa w tekście. Źródło: R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1966 2. Co to znaczy, że człowiek nie patrzy na świat „czystym wzrokiem”? Co wpływa na twoje widzenie świata oraz na to, jak oceniasz różne zjawiska? 3. Czy teksty Seneki i Ruth Benedict (czytaj: rut benedikt) potwierdzają tezę, że człowiek jest istotą społeczną? Uzasadnij swoją odpowiedź. • Z życia wzięte Ania z IV klasy jąka się. Jej zaburzenie mowy ma charakter toniczny, tzn. w chwilach napięcia dziewczynka zacina się i nic nie mówi. Przez nauczycieli często traktowana jest w sposób szczególny – jej odpowiedzi ustne zastępowane są pisemnymi. Najczęściej dzieje się tak po kilku próbach wyegzekwowania odpowiedzi ustnej. Do klasy przychodzi nowa uczennica – Beata, dziewczynka o silnej osobowości. Szybko zdobywa wysoką pozycję w klasie. Ania wyraźnie jej się nie podoba. Beata uważa, że Ania jest bezpodstawnie wyróżniana przez nauczycieli, a jej zaburzenie mowy to oszustwo. Zaczyna jej dokuczać, przezywać, przedrzeźniać, izolować. Jest w klasie popularna, więc stopniowo dołączają do niej inne dzieci. Źródło: H. Gasik, Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, publikacja dostępna na stronie www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl (dostęp: 1.12.1017) 1. Wskaż przyczyny powstania tego konfliktu. 2. Przedstaw sposoby rozwiązania konfliktu oraz przeanalizuj ich wady i zalety. 3. Przedstaw propozycje zachowań asertywnych dla wszystkich stron tego konfliktu. 35

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości