Views
9 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

6 Samorząd uczniowski

6 Samorząd uczniowski ● Kto ma wpływ na funkcjonowanie twojej szkoły? Normy – względnie trwałe, przyjęte indywidualnie lub w danej grupie zasady i sposób zachowania. Wartości – wszystko to, czemu przypisujemy ważną rolę w życiu. Społeczność szkolna i klasowa Dla wielu osób szkoła to miejsce zdobywania wiedzy, dla innych – miejsce spotkań ze znajomymi, jeszcze inni traktują uczęszczanie do niej jako konieczność życiową. Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie razem z nauczycielami tworzą wspólnotę. Jakość działania społeczności szkolnej zależy od wszystkich. Już sam fakt istnienia obowiązku szkolnego, któremu podlegają osoby od 7 do 18 roku życia, skutkuje tym, że jest to instytucja o dużym znaczeniu dla społeczeństwa. Szkoła jest jednym z miejsc, gdzie odbywa się socjalizacja. Tutaj przyswajamy sobie normy i wartości, uczymy się kultury, a także zdobywamy wiedzę i umiejętności potrzebne do życia we współczesnym świecie. Społeczność szkolną tworzą uczniowie i nauczyciele, a także pracownicy administracyjni i techniczni. W obrębie społeczności szkolnej działają mniejsze grupy. Wśród nich ważną funkcję pełni społeczność klasowa. W klasie nawiązujemy pierwsze kontakty i budujemy relacje, kształcimy nowe umiejętności społeczne, np. współpracy, a także uczymy się organizacji własnego czasu i odpowiedzialności. W społeczności klasowej często znajdujemy wsparcie dla realizacji naszych potrzeb i marzeń, zdobywamy także wiedzę i umiejętności. W szkole odbywają się również różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i działają kółka zainteresowań, podczas których powstają grupy nastawione na wykonanie określonych zadań i trwające przez określony czas. ? Wskaż podobieństwa i różnice między społecznością szkolną, grupą klasową a grupą uczestniczącą w zajęciach pozalekcyjnych. 38

6. Samorząd uczniowski Struktura szkolnictwa i organizacja szkoły Obecny system szkolnictwa został wprowadzony 1 września 2017. Zgodnie z nim po ukończeniu szkoły podstawowej możesz kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum lub szkole branżowej. Licea, technika oraz branżowe szkoły II stopnia przygotowują do egzaminu dojrzałości, czyli matury. Zasady funkcjonowania szkół określają liczne akty prawne, a nad całością szkolnictwa nadzór sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz działające na terenie każdego województwa kuratoria oświaty. Organami prowadzącymi szkoły publiczne są najczęściej jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i województwa. Oprócz szkół publicznych w Polsce od początku lat 90. XX w. istnieje szkolnictwo Ministerstwo Edukacji Narodowej – urząd państwowy kierujący polityką oświatową Rzeczypospolitej Polskiej. Kuratorium oświaty – organ, który kieruje realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa. niepubliczne. Są to szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, a także osoby prywatne. Stanowią one ponad 10% wszystkich szkół działających w Polsce. Co to jest samorządność? Zadania i uprawnienia samorządu szkolnego Samorządność to prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach, które nas dotyczą. Aby było to możliwe, działają samorządy, tworzone przez ludzi, których SYSTEM SZKOLNICTWA W POLSCE liceum ogólnokształcące (4 lata) technikum (5 lat) szkoła policealna szkoła podstawowa (8 lat) branżowa szkoła I stopnia (3 lata) studia wyższe branżowa szkoła II stopnia (2 lata) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (3 lata) ? Oblicz, po ilu latach możesz zdać maturę, gdy wybierzesz trzy różne ścieżki kształcenia: liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę branżową. 39

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości