Views
5 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna łączą wspólne sprawy i interesy. Wyróżnia się samorząd terytorialny – tworzony przez mieszkańców jakiegoś obszaru (o jego działaniu będzie mowa w dalszej części tego działu), oraz samorządy specjalne – religijne, gospodarcze i zawodowe. Formalne zasady funkcjonowania samorządu szkolnego są uregulowane w prawie oświatowym. Według Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Podstawowe prawa samorządu szkolnego są następujące: ● prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; ● prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; ● prawo do organizacji życia szkolnego, w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań uczniów; ● prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; ● prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; ● prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. Samorząd uczniowski może działać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wybraniu przedstawicieli uczniów, którzy, pełnią różne funkcje (przewodniczący, skarbnik, sekretarz itd.) i kierują pracą samorządu. Drugi sposób to działanie tzw. grup zadaniowych. W tej formie samorządu nie ma stanowisk ani żadnej struktury pochodzącej z wyborów. Uczniowie organizują się w grupy, mające na celu wykonanie określonego zadania. Zasady, na jakich działa samorząd, powinny być zawarte w regulaminie szkoły i znane wszystkim uczniom. Jak wybrać przedstawicieli samorządu szkolnego Samorząd szkolny nie musi pochodzić z wyborów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy działa na zasadzie grup zadaniowych, do których uczniowie zgłaszają się samodzielnie i w miarę potrzeb. Jednak samo‐ RODZAJE SAMORZĄDÓW samorząd terytorialny samorządy specjalne gminy najmniejsze jednostki samorządu terytorialnego powiaty wspólnoty tworzone przez kilkanaście gmin województwa prowadzą politykę regionalną, nadzorują powiaty oraz gminy samorządy religijne organizują działanie wspólnot religijnych samorządy gospodarcze skupiają osoby prowadzące działalność gospodarczą samorządy zawodowe reprezentują interes poszczególnych grup zawodowych (np. samorząd lekarski, adwokacki, uczniowski) 40

6. Samorząd uczniowski Możliwości działania samorządu są duże. Ale same przepisy prawne, choć są bardzo ważne, nie wystarczą, żeby samorząd mógł działać. Wszystko zależy od waszej aktywności, gotowości do współpracy i działania na rzecz innych. ? Jak rozumiesz sformułowanie: samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie? rządy pochodzące z wyborów są cenione, ponieważ reprezentują całą społeczność uczniowską danej szkoły. Sposób przeprowadzenia wyborów przedstawicieli samorządu szkolnego ilustruje zamieszczony obok schemat. Wybory powinny być zgodne z następującymi zasadami: ● powszechności – każdy uczeń ma prawo głosować, ● równości – każdy uczeń ma jeden głos, ● tajności – każdy głosujący może oddać swój głos w odosobnieniu, ● bezpośredniości – każdy głosuje osobiście. Komisja wyborcza – organ odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów, który nadzoruje ich prawidłowy przebieg i ogłasza wyniki. WYBORY PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU SZKOLNEGO ustalenie z dyrekcją terminu wyborów ogłoszenie kandydatów powołanie komisji wyborczej, która odpowiada za zorganizowanie wyborów kampania wyborcza przeprowadzenie wyborów ogłoszenie przez komisję wyborczą wyników wyborów 41