Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna ZAPAMIĘTAJ Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie z dorosłymi tworzą społeczność. Sposób działania społeczności szkolnej zależy od wszystkich, którzy ją współtworzą. Obecnie prawie wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i województwa. Obok szkół publicznych funkcjonuje także szkolnictwo niepubliczne. Samorządność to prawo określonej grupy ludzi do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach, które ich dotyczą. Jedną z form samorządu jest samorząd szkolny, który tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Do podstawowych praw samorządu uczniowskiego należą: prawo do zapoznania się z programem nauczania, do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, do organizacji życia szkolnego. PYTANIA I POLECENIA 1. Dowiedz się, jakie działania prowadzi samorząd uczniowski w twojej szkole. Podaj propozycje przynajmniej trzech innych spraw, którymi powinien się zająć. 2. Przyporządkuj podane niżej opisy do odpowiednich funkcji szkoły. • funkcja wychowawcza • funkcja kształcąca • funkcja kulturowa • funkcja opiekuńcza A. Przekazywanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą dobrze funkcjonować we współczesnym świecie. B. Tworzenie odpowiednich warunków do nauki, wspomaganie rozwoju ucznia i zaspokajanie jego potrzeb. C. Przekazywanie wartości umożliwiających kontakt z kulturą oraz norm zachowania obwiązujących w różnych miejscach i sytuacjach. D. Kształtowanie zachowań i ról społecznych które umożliwią samodzielne życie w społeczeństwie. 3. Przeczytaj fragmenty Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Wspólnie wyjaśnijcie, dlaczego w szkołach nie mogą działać organizacje i partie polityczne. Art. 86. 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 4. Określ, które z praw przysługujących samorządowi szkolnemu zostały naruszone w opisanych niżej sytuacjach. A. Dyrektor odmówił zgody na wydawanie gazetki szkolnej, gdyż uznał, że uczniowie nie mają dostatecznych umiejętności, by poprowadzić takie przedsięwzięcie. B. Opiekunem samorządu szkolnego nie mógł zostać nauczyciel geografii, gdyż nie wyraziła na to zgody rada pedagogiczna. C. Dyrektor szkoły nie wyraził zgody na zorganizowanie dnia sportu, gdyż uznał, że uczniowie powinni w tym czasie zorganizować szkolną dyskotekę. 42

7 Prawa i obowiązki ucznia ● Co możesz zrobić, żeby twoja szkoła była miejscem przyjaznym dla wszystkich? Katalog praw i obowiązków ucznia oraz pracowników szkoły Początki praw uczniów sięgają przełomu XVIII i XIX w. i są związane z kształtowaniem się praw człowieka i praw dziecka. W tym czasie ucznia taktowano jak materiał na dorosłego człowieka, który wymaga twardej dyscypliny i surowego wychowania. Panowało wtedy powszechne przyzwolenie na stosowanie wobec uczniów kar cielesnych i przemocy fizycznej. O przyznawaniu praw uczniom zaczęto mówić na początku XX w., ale prawdziwy przełom nastąpił w ciągu ostatniego półwiecza – wtedy powstały wszystkie dokumenty prawa międzynarodowego dotyczące dzieci, a prawa ucznia zostały zapisane w aktach prawnych większości państw. Prawa ucznia nie są przywilejem nadanym przez dorosłych, lecz wynikają z praw naturalnych, przynależnych każdemu człowiekowi. Na ich obecny kształt ma wpływ kilka czynników: ● akty prawa międzynarodowego – Powszechna deklaracja praw człowieka przyjęta przez ONZ i Konwencja o prawach dziecka – wprowadzają prawo do nauki i opisują prawa dziecka i ucznia; ● akty prawa państwowego – Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty, Prawa naturalne – prawa niezbywalne, czyli wynikające z faktu bycia człowiekiem. Za najważniejsze prawa naturalne uznaje się prawo do życia i wolności oraz szczęścia. Karta Nauczyciela – gwarantują prawo do nauki, formułują najważniejsze prawa i obowiązki ucznia oraz prawa i obowiązki nauczyciela wobec ucznia; ● szkolne akty prawne – statut i regulamin szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy Systemy Oceniania – formułują prawa i obowiązki ucznia, a także tryb odwoławczy, stosowany w razie, gdy te prawa są naruszane, określają kryteria, sposób oceniania i sposób postępowania w sytuacjach, gdy istnieją rozbieżności przy wystawianiu ocen; ● prawa zwyczajowe – wynikają najczęściej z tradycji szkolnej. Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ – zbiór praw człowieka uchwalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 r. Konwencja o prawach dziecka – umowa międzynarodowa uchwalona przez ONZ w 1989 r., w której spisano prawa dziecka. Zasady współdziałania społeczności szkolnej, w tym prawa i obowiązki ucznia, zgodnie z obowiązującym prawem są zapisane w statutach lub regulaminach szkół. Świadomość praw i odwoływanie się do nich jest bardzo ważną umiejętnością obywatelską i ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całej społeczności szkolnej. 43

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości