Views
9 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna Warto pamiętać, że możliwość korzystania z przyznanych praw nie zależy od wywiązywania się z nałożonych na nas obowiązków. Prawo dotyczy wszystkich w równym stopniu, a jego nieprzestrzeganie może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów. Od postawy każdego z nas zależy, czy obowiązujące prawo jest przestrzegane, czy nie pozostaje pustym zapisem. Oprócz praw ważnym elementem tworzącym normy społeczności szkolnej są obowiązki. Zazwyczaj jest nam o wiele trudniej odwoływać się do obowiązków niż powoływać się na przysługujące nam pra‐ wa. Wypełnianie obowiązków jest jednak ważnym czynnikiem pozwalającym dobrze działać każdej zbiorowości. Społeczność szkolna to nie tylko uczniowie. Każda z grup ją tworzących ma własne, odmienne prawa i obowiązki, wynikające z funkcji, jakie pełni. Najważniejsze prawa i obowiązki wszystkich nauczycieli zostały zapisane w Karcie Nauczyciela. W największej części odnoszą się one do spraw socjalnych związanych z warunkami pracy, wynagrodzeniami i urlopami. Wśród innych praw warto wymienić prawo do wyboru podręcznika i programu na‐ PRAWA UCZNIA Prawo ucznia swobodne korzystanie z lekcji opieka wychowawcza i warunki zapewniające bezpieczeństwo, ochrona przed różnymi formami przemocy i agresji poszanowanie godności, a także życzliwe i przyjazne traktowanie swoboda wyrażania myśli i poglądów i rozwijanie własnych zainteresowań sprawiedliwa, obiektywna, jawna i uzasadniona ocena pomoc w razie trudności w nauce odpoczynek w przerwach międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii oraz wakacji wybór samorządu klasowego i szkolnego Przykład sytuacji szkolnej Nauczyciel nie powinien zabronić ci uczestnictwa w lekcji, nawet jeśli spóźniłeś/spóźniłaś się na zajęcia. W każdej sytuacji możesz oczekiwać wsparcia wychowawcy, zwłaszcza wtedy, gdy jest stosowna wobec ciebie jakakolwiek forma przemocy. Nikt nie ma prawa cię obrażać ani wyśmiewać. Ty również masz obowiązek z szacunkiem odnosić się do innych. Możesz wypowiadać swoje myśli i opinie, ale nie mogą one propagować poglądów, które są prawnie zakazane np. faszyzmu i komunizmu. Nauczyciel powinien poinformować cię o ocenie, jaką uzyskałeś/uzyskałaś i uzasadnić ją na twoją prośbę. W razie trudności w nauce masz prawo uzyskać wsparcie nauczycieli, pedagoga i psychologa. Nauczyciel nie powinien prowadzić lekcji w czasie przerwy. Możecie swobodnie wybierać przedstawicieli do samorządu klasowego i szkolnego. 44

7. Prawa i obowiązki ucznia OBOWIĄZKI UCZNIA Obowiązek ucznia udział w zajęciach lekcyjnych systematycznie przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych przestrzeganie porządku szkolnego dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkolnej Przykład sytuacji szkolnej Powinieneś/powinnaś regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością prawną. Masz obowiązek przygotowywać się do lekcji, np. odrabiać prace domowe, i przygotowywać się do prac klasowych i kartkówek. Powinieneś/powinnaś przestrzegać zasad i norm, które obowiązują wśród społeczności szkolnej. Nie powinieneś/powinnaś doprowadzać do sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu. Nieważne są tutaj intencje, np. chęć zabawy, ważne jest poczucie odpowiedzialności. Jako uczeń/uczennica masz obowiązek godnie reprezentować szkołę, nie niszczyć sprzętu szkolnego i dbać o dobry wizerunek placówki. Nie ma zakazu krytycznego wypowiadania się o szkole, ale musisz pamiętać o odpowiedzialności za swoje słowa. Pamiętaj o stosowaniu zwrotów grzecznościowych. Jeżeli jesteś osobą życzliwą wobec innych, możesz oczekiwać tego samego wobec siebie. uczania, prawo do niezależnego oceniania uczniów, prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Do najważniejszych obowiązków nauczycieli należą: ●● realizowanie zadań nauczyciela i wychowawcy, a szczególnie zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; ●● wspieranie ucznia w jego rozwoju oraz kształtowanie takich wartości, jak patriotyzm, poszanowanie dla demokracji i konstytucji, szacunku dla każdego człowieka, postaw obywatelskich i tolerancji wobec różnych narodów oraz ras, a także poszanowanie światopoglądów innych; ●● dążenie do rozwoju osobistego. Kiedy prawa ucznia nie są respektowane... W szkole zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do naruszania praw ucznia. Wśród powszechnie wymienianych naruszeń praw pojawiają się: brak możliwości wyrażania własnych poglądów i opinii, brak poszanowania godności, nierówne traktowanie i przemoc. W trudnych sytuacjach każdy uczeń może oczekiwać, że jego prawa będą chronione. Ważne jest, aby wiedzieć, jak się zachować, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc. Istnieją specjalne instytucje, które mają służyć uczniom wsparciem. Pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do osób, które działają w szkole na rzecz praw uczniów. Może to być 45

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości