Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna Osoba źle wypełniająca swoje obowiązki powinna ponieść konsekwencje, ale nadal przysługują jej takie same prawa jak wszystkim innym. wychowawca, psycholog, pedagog lub dyrektor szkoły. W wielu sytuacjach bardzo pomocny i skuteczny okazuje się samorząd szkolny lub coraz częściej spotykany w szkołach rzecznik praw ucznia. Kiedy dochodzi do naruszenia praw regulowanych przez statut szkoły, bardzo często udaje się rozwiązać problem wewnątrz szkoły. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu się to nie udało, istnieje możliwość zwrócenia się do instytucji powołanych przez państwo: Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organów, które nadzorują szkoły: kuratoriów oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej Z tymi instytucjami należy skontaktować się osobiście, telefonicznie lub listownie albo za pomocą poczty elektronicznej. Na ich stronach internetowych można uzyskać informacje o tym, jak nawiązać kontakt i jakie podjąć działania. Gdy doszło do kradzieży, pobicia lub innej formy przemocy, ze sprawą można zwrócić się do policji, prokuratury lub sądu. Jeżeli spór zaistniał między nieletnimi, sprawą zajmują się sądy rodzinne, jeżeli zaś naruszono nietykalność osobistą, można zwrócić się do sądów zajmujących się sprawami karnymi lub cywilnymi. Sprawy dotyczące sporów, np. w sytuacji, gdy ktoś nie zgadza się z podjętą przez szkołę decyzją o skreśleniu z listy uczniów, rozpatrują sądy administracyjne. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest wymagane stwierdzenie, czy zapis prawa dotyczący uczniów jest zgodny czy sprzeczny z konstytucją, sprawę rozpatruje Trybunał Konstytucyjny. Rzecznik praw ucznia – osoba dorosła (np. nauczyciel, pedagog) powoływana w szkole, która zajmuje się sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Prokuratura – urząd państwowy, który stoi na straży przestrzegania prawa. Jednym z zadań prokuratury jest ściganie przestępstw. Rzecznik Praw Dziecka – jednoosobowy organ państwowy, który stoi na straży praw dziecka. Sąd rodzinny – wydział sądowy zajmu jący się sprawami rodziny i nieletnich. Rzecznik Praw Obywatelskich – organ państwowy, który stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Sąd administracyjny – sąd sprawujący kontrolę nad działalnością administracji publicznej i rozstrzygający spory między różnymi organami administracji. 46

7. Prawa i obowiązki ucznia WARTO WIEDZIEĆ Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wydawał orzeczenia dotyczące praw uczniów. Najbardziej znane decyzje dotyczyły sposobu organizowania rekrutacji (naboru) do przedszkoli i szkół powszechnych, kwestii zapewnienia uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii zajęć z etyki czy sprawy umieszczania na świadectwie i wliczania do średniej oceny z religii. Bardzo duże zainteresowanie budziła decyzja dotycząca zasad zaliczania matury. W sprawie przeciążenia uczniów pracami domowymi zabierał głos Rzecznik Praw Dziecka, który zwracał uwagę na prawo uczniów do wypoczynku i czasu wolnego, a także do uczestniczenia w życiu rodzinnym i kulturalnym. ? Poszukaj informacji o działaniach innych instytucji państwowych w sprawach związanych z prawami i obowiązkami uczniów. ZAPAMIĘTAJ Prawa ucznia zostały opisane w wielu dokumentach prawnych, m.in. w prawie międzynarodowym, w konstytucji i ustawach państwowych, regulują je również dokumenty wewnątrzszkolne oraz zwyczaje. Obecnie każda szkoła powinna mieć statut lub regulamin określający prawa i obowiązki ucznia. Możliwość korzystania z przyznanych praw nie zależy od wykonywania obowiązków, choć za niewywiązywanie się z obowiązków grożą inne konsekwencje. Istnieje wiele osób i instytucji zajmujących się ochroną praw ucznia, do których można zwrócić się o pomoc. Funkcjonują one zarówno w szkole, jak też poza nią. PYTANIA I POLECENIA 1. Oceń opisane niżej sytuacje, odnosząc się do opisanych w tym rozdziale praw i obowiązków ucznia. A. Michał i Andrzej zostali zatrzymani przez straż miejską w pobliskim parku, w czasie gdy odbywały się ich lekcje. B. Dyrektor nie wyraził zgody na zorganizowanie w szkole kursu tańca nowoczesnego. C. Antek ciągle wyśmiewa się ze sposobu ubierania się Moniki. D. Jarek i Antek postanowili urządzić w czasie przerw w klasie walki bokserskie pomiędzy uczniami. E. Pani Mira nagminnie przeciągała lekcje na czas przerwy, zdarzało się też, że uczniowie za karę musieli pracować przez całą przerwę w klasie. 2. Fakt, że mamy swoje prawa, nie oznacza, że wolno nam wszystko. Zastanówcie się wspólnie, w jakich sytuacjach można ograniczyć prawa ucznia. Znajdźcie stosowne zapisy w statucie lub regulaminie szkoły. 47

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości