Views
8 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

Spis treści O

Spis treści O podręczniku . ...................... 4 I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina 1. Człowiekiem jestem... . ............ 6 2. Człowiek jako istota społeczna .... 12 3. Zbiorowości i grupy społeczne . .... 17 4. Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna . ................ 23 5. Jak funkcjonują gospodarstwa domowe. Budżet domowy . ....... 30 Podsumowanie działu I ............. 35 II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna 6. Samorząd uczniowski .............38 7. Prawa i obowiązki ucznia ..........43 8. Planujemy dalszą edukację szkolną i karierę zawodową ...............49 9. Moje miejsce na ziemi . ........... 54 10. Samorządy terytorialne, lokalne i regionalne . .................... 59 11. Obywatele a władze samorządowe. Budżety obywatelskie ............ 67 Podsumowanie działu II .............. 73 III. Wspólnoty narodowe, etniczne i obywatelskie 12. Narodowość a obywatelstwo . ..... 76 13. Inni u nas – o mniejszościach narodowych i etnicznych ......... 81 14. Różne oblicza patriotyzmu ........ 87 15. Umiejętności i cnoty obywatelskie . .. 91 16. Działania organizacji pozarządowych ................. 95 17. Aktywność obywatelska młodych ...................... 100 18. Zachowania etyczne w działaniach obywatelskich ................. 106 Podsumowanie działu III ............ 111 IV. Ustrój demokratyczny Rzeczypospolitej Polskiej 19. Państwo i jego funkcje .......... 114 20. Fundamentalne zasady demokracji .................... 118 21. Konstytucja jako najważniejszy akt prawny . ...................... 122 22. Partie polityczne ............... 126 23. Jak działa demokracja przedstawicielska: sejm i senat . ... 131 24. Władza wykonawcza: Prezydent RP i Rada Ministrów . .............. 136 25. Władza sądownicza . ............ 142 Podsumowanie działu IV . ........... 147 V. Świat, Europa 26. Organizacje międzynarodowe .... 150 27. Cele i zasady działania Unii Europejskiej ............... 156 28. We wspólnej Europie ........... 163 29. Problemy współczesnego świata .. 167 Podsumowanie działu V . ............ 173 VI. Prawa człowieka, nieletni wobec prawa 30. Jak kształtowały się prawa człowieka ............... 176 31. Prawa człowieka zapisane w Konstytucji RP ............... 180 32. Ochrona praw człowieka ........ 184 33. Uprawnienia policji i służb porządkowych ................. 190 34. Młodzi ludzie w kontakcie z prawem ..................... 194 Podsumowanie działu VI ............ 199 VII. W świecie mediów i informacji 35. Media we współczesnym świecie ....................... 202 36. Jak korzystać ze środków masowego przekazu ............ 207 37. Informacja i przekaz na wagę złota . ................. 213 38. Cyberprzestrzeń – korzyści i zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podsumowanie działu VII . ........... 223 Indeks ........................... 225

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości