Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

9 Moje miejsce na ziemi

9 Moje miejsce na ziemi ● Spróbuj określić, skąd jesteś. Z jakim miejscem lub obszarem czujesz się związany/ związana? Polska lokalna i regionalna Każdy z nas żyje i porusza się w obrębie różnych przestrzeni i zbiorowości społecznych. Z jednej strony mamy rodzinę, z drugiej jesteśmy członkami narodu i czujemy się związani z ojczyzną. Między rodziną i domem a narodem i państwem jest miejsce na obszar, który możemy nazwać przestrzenią lokalną i regionalną. Często w odniesieniu do obszarów lokalnych oraz regionalnych pojawia się określenie mała ojczyzna. Tak nazywamy miejsce, które jest dla nas szczególnie ważne, z którym czujemy się uczuciowo związani, w którym jesteśmy „u siebie”. Małą ojczyzną może być miejscowość w której mieszkamy, region albo ulica lub najbliższe sąsiedztwo. Polska lokalna i regionalna Lanckorona Wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. Społeczność lokalna jest często utożsamiana z obszarem gminy. Obecnie w Polsce jest 2478 gmin. Żagań Stolica powiatu żagańskiego w województwie lubuskim. Powiat, tworzony przez kilka lub kilkanaście gmin, ze względu na obszar jest zaliczany do społeczności regionalnych. Obecnie w Polsce jest 380 powiatów. Warszawa Duże miasta są siedzibami władz wojewódzkich. Obecnie w Polsce jest 16 województw, których obszary częściowo pokrywają się z regionami historyczno -geograficznymi. 54 ? Wymień dwie różnice między społecznością lokalną a regionalną.

9. Moje miejsce na ziemi Interakcja społeczna – nawiązywanie kontaktu i wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek w społeczeństwie. Ład społeczny – stan umożliwiający trwanie i rozwój społeczeństwa poprzez zachowanie zasad, współpracę i zgodę. Ruchy miejskie – organizacje i ruchy społeczne działające na rzecz prawa obywateli do wpływania na sprawy lokalne, zwłaszcza dotyczące jakości życia. Odrębność lokalna Społeczność lokalną tworzy zbiorowość budowana na silnych więziach, które wynikają ze wspólnoty interesów, a także z przynależności do wspólnoty zamieszkującej dany obszar. Najważniejszymi elementami, które kształtują odrębność lokalną, są: ● terytorium i zamieszkująca je społeczność; ● interakcje społeczne, które zachodzą między osobami zamieszkującymi wspólny obszar (od codziennych pozdrowień, krótkiej rozmowy do sąsiedzkiej pomocy); ● wspólne interesy i więzi łączące ludzi oraz instytucje tam działające, dzięki którym zbiorowość ma wspólne cele i może podejmować wspólne działania; ● pozytywny i emocjonalny stosunek do miejsca zamieszkania przejawiający się w dbaniu o wspólne otoczenie, środowisko, poznawanie przeszłości tego miejsca. Społeczność lokalna pełni ważną funkcję w kształtowaniu ładu społecznego. Ludzie mieszkający na tym samym terytorium wypracowują wspólne wartości i normy postępowania, są związani pokrewieństwem, przyjaźnią czy koleżeństwem. W celu budowania lepszej współpracy społeczności lokalne powołują różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia. Najbardziej cenne są te, które tworzą sami mieszkańcy, reprezentujące daną społeczność i dbające o jej sprawy. Są to np. działające na wsiach koła gospodyń czy rozwijające się w wielkich miastach tzw. ruchy miejskie, które skupiają się na poprawie warunków życia mieszkańców. Ważnym miejscem działań społeczności lokalnych jest samorząd terytorialny. Współdziałanie instytucji samorządu terytorialnego z inicjatywami lokalnymi, np. ruchami miejskimi, przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Kolejnym elementem, CO WPŁYWA NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ samorząd terytorialny organizacje i stowarzyszenia lokalne SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA organy władzy centralnej: rząd, parlament, prezydent 55

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości