Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna ORGANY SAMORZĄDU I ICH ZADANIA Województwo Powiat Gmina Organ stanowiący sejmik województwa rada powiatu rada gminy/miasta Organ wykonawczy zarząd województwa, marszałek województwa jako przewodniczący zarządu zarząd powiatu, starosta jako przewodniczący zarządu wójt / burmistrz / prezydent miasta Przykłady zadań utrzymanie dróg wojewódzkich, szpitali specjalistycznych, ważnych muzeów, teatrów, bibliotek, promocja województwa prowadzenie szkół średnich, zwalczanie bezrobocia, utrzymanie szpitali powiatowych utrzymanie dróg gminnych, przedszkoli, szkół podstawowych, przychodni lekarskich, zaopatrzenie w wodę i energię ? Od czego zależy, czy w gminie organem stanowiącym jest rada gminy czy miasta? ? Kto może wstrzymać decyzję organu samorządowego, jeżeli została wydana niezgodnie z obowiązującym prawem? 62 Jakie sprawy możemy załatwić w urzędach Aby sprawnie poruszać się w urzędowych „labiryntach”, warto wiedzieć, gdzie i co możemy załatwić. Sprawność działania urzędów zależy od jakości pracy urzędników oraz ich profesjonalizmu i postawy etycznej. W urzędach obowiązują kodeksy etyki, określające postawy i zachowania, których mamy prawo wymagać od każdego urzędnika. Należą do nich m.in. uczciwość, obiektywizm, profesjonalizm, uprzejmość i kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność. Niedopuszczalna jest korupcja, czyli nadużywanie stanowiska w celu uzyskania korzyści. Obywatel w urzędzie ma m.in. prawo do: ● załatwienia sprawy w określonym terminie, ● uzyskania informacji o sprawie, która go dotyczy, ● odwołania się od niekorzystnej decyzji. Bardzo pomocne okazują się także nowoczesne technologie. Część spraw urzędowych można załatwić za pośrednictwem internetu, bez konieczności osobistej wizyty. Ze stron internetowych urzędów można także pobrać niektóre formularze i wypełnić je w domu, a następnie złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Coraz większą popularność i uznanie zyskuje usługa elektroniczna e -Urząd. Aby z niej skorzystać, konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz podpisu elektronicznego, czyli ciągu liczb przypisanych do konkretnej osoby. Obecnie najczęściej z e ‐podpisu korzystają firmy. PESEL – centralny rejestr danych o mieszkańcach Polski, w którym każdy z nich jest identyfikowany przez unikalny 11-cyfrowy numer.

10. Samorządy terytorialne: lokalne i regionalne otrzymać numer PESEL, dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu W URZĘDZIE GMINY MOŻESZ interweniować, jeśli źle funkcjonują instytucje lub usługi, za które odpowiadają władze gminy uzyskać zgodę na wycięcie drzewa, pozwolenie na publiczną zbiórkę darów, koncesję na sprzedaż alkoholu zawrzeć związek małżeński zmienić nazwisko lub imię zarejestrować działalność gospodarczą, zameldować się lub wymeldować, zapłacić podatek za psa interweniować, jeśli źle funkcjonują instytucje lub usługi, za które odpowiadają władze powiatu W STAROSTWIE POWIATOWYM MOŻESZ w Powiatowym Urzędzie Pracy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, a także skorzystać ze szkoleń i pomocy doradcy zawodowego uzyskać zgodę na budowę lub rozbiórkę domu zarejestrować samochód lub motocykl otrzymać prawo jazdy otrzymać paszport W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM MOŻESZ załatwić sprawy związane z obywatelstwem uzyskać koncesje na niektóre rodzaje działalności gospodarczej uzyskać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca uzyskać zgodę na inwestycje zagrażające środowisku lub zabytkom ? W którym z urzędów samorządowych załatwia się najwięcej codziennych spraw? 63

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości