Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna • Finanse gminy PRZYCHODY • środki z podatków (dochodowych, majątkowych) pobierane od osób prywatnych oraz firm • subwencje i dotacje z budżetu państwa • środki unijne uzyskane w ramach tzw. funduszy strukturalnych • zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, np. obligacji komunalnych • zyski z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego • nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 64 Urzędniczka przyjmująca wnioski od mieszkańców. ? Która z cech dobrego urzędnika jest, twoim zdaniem, najważniejsza? Uzasadnij swoją odpowiedź. Władze państwowe powinny wspierać samorządy w ich działalności, przy zachowaniu zasady niezależności. Na poziomie lokalnym i regionalnym działa wojewoda jako przedstawiciel terenowej administracji rządowej. Wojewoda jest powoływany przez premiera. Jako przedstawicielowi rządu w terenie podlegają mu m.in. komendant wojewódzki policji i kuratoria oświaty. Finanse gminy oraz środki unijne w regionach Każda gmina ma konkretne cele (zadania) wydatkowe. Zadania własne gminy – są to zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej. Realizowane są z włas‐ Profesjonalizm – stosowanie w pracy nabytych umiejętności zawodowych, wykonywanie czegoś w sposób fachowy. Terenowa administracja rządowa – organy reprezentujące władzę centralną działające na obszarze lokalnym lub regionalnym. Cześć administracji podlega wojewodzie, a cześć – poszczególnym ministrom w rządzie. nych środków finansowych, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Ustawy samorządowe dają pełną samodzielność w ich realizacji. Przykłady takich zadań to np. tworzenie oraz utrzymanie trawników, parków i skwerów na terenie danego miasta. Zadania zlecone przez władze centralne – nie są to bezpośrednio zadania samorządu terytorialnego, lecz zadania państwowe. Pieniądze na ich realizację zapewnia rząd. Przykładem zadania zleconego jest np. wypłata świadczeń w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus. Aby gmina mogła realizować zadania, musi uzyskiwać stałe i regularne przychody. Od momentu wejścia Polski do UE bardzo ważnym i niezbędnym dla szybkiej

10. Samorządy terytorialne: lokalne i regionalne BUDŻET GMINY WYDATKI • wydatki społeczne, np. realizowanie polityki rodzinnej i opiekuńczej, finansowanie muzeów i innych obiektów kulturalnych • wydatki komunalne, np. wywóz śmieci, ochrona wód powierzchniowych i przeciwdziałanie smogowi • wydatki administracyjne, np. finansowanie straży miejskiej, ochrona przeciwpowodziowa i wspieranie ochotniczej straży pożarnej • wydatki infrastrukturalne, np. budowa i remontowanie sieci wodociągów i kanalizacji, remonty dróg lokalnych, utrzymywanie i modernizowanie transportu publicznego modernizacji państwa źródłem finansowania samorządów są tzw. fundusze unijne (środki unijne). W zależności od regionu kraju, poziomu jego zamożności i potrzeb mieszkańców, środki unijne przekazywane są w sposób proporcjonalny. Im biedniejszy i mniej rozwinięty jest dany region, tym większe dotacje może uzyskać w ramach funduszy unijnych. Środki unijne najczęściej przeznaczane są na budowę lub modernizację dróg, sieci wodociągowych czy remonty szkół i szpitali. Takie tablice informują o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. ZAPAMIĘTAJ Podział administracyjny Polski obejmuje województwa, powiaty i gminy. Samorządy są od siebie niezależne i realizują różne zadania. Zgodnie z zasadą samorządności władze centralne przekazują część zadań i uprawnień samorządom. W niektórych sprawach władze centralne sprawują nadzór nad działalnością samorządów. W urzędzie gminy można m.in. otrzymać dowód osobisty, akt urodzenia lub zgonu, zawrzeć związek małżeński i zarejestrować działalność gospodarczą. W starostwie powiatowym można m.in. zarejestrować pojazd i otrzymać prawo jazdy. Do zadań powiatu należy także pomoc dla bezrobotnych. Wojewoda jest przedstawicielem administracji rządowej. W urzędzie wojewódzkim można m.in. otrzymać paszport. Źródła przychodów gmin to m.in. podatki, środki z budżetu państwa oraz fundusze unijne. Wśród wydatków gmin wyróżnia się wydatki społeczne, komunalne, administracyjne i infrastrukturalne. 65

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości