Views
8 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna PYTANIA I POLECENIA 1. Przeczytaj podane niżej definicje i powiedz, która z nich opisuje jedną z zasad samorządności. Określ, który z opisanych modeli działania jest korzystniejszy dla nowoczesnego państwa. Uzasadnij swoją odpowiedź. Centralizacja – koncentracja władzy w rękach organów centralnych i równoczesne ograniczenie kompetencji niższych szczebli, np. samorządu terytorialnego. Decentralizacja – proces odwrotny do centralizacji, czyli przekazywanie uprawnień do podejmowania decyzji niższym strukturom władzy, np. samorządowi terytorialnemu. 2. Dowiedz się, jak jest zorganizowany urząd gminy lub miasta w twoim miejscu zamieszkania: na jakie wydziały jest podzielony, jakie są godziny przyjmowania interesantów. 3. W którym z urzędów samorządowych należy złożyć wniosek o wydanie paszportu, a w którym – o wydanie tymczasowego dowodu osobistego? Odszukaj te wnioski w internecie i je wypełnij. 4. Sprawdź na stronach internetowych urzędów gminy i powiatu, w jakich wydziałach możesz załatwić wymienione niżej sprawy. A. Rejestracja pojazdu B. Uzyskanie aktu urodzenia dziecka C. Uzyskanie informacji o podatkach lokalnych D. Otrzymanie prawa jazdy E. Wydanie dowodu osobistego F. Zawarcie związku małżeńskiego 5. Na stronach internetowych organów samorządowych w twoim miejscu zamieszkania poszukaj informacji o tym, kto pełni funkcję wójta / burmistrza / prezydenta miasta i przewodniczącego rady gminy lub miasta. Wyszukaj jak najwięcej informacji o tych osobach i sprządź notatkę na temat ich publicznych działań w ramach pracy w samorządzie. 6. Sprawdź na platformie ePUAP, jakie sprawy można obecnie załatwić za jej pośrednictwem. 7. Poszukaj informacji o inwestycjach współfinansowanych z funduszy unijnych w twojej gminie lub w twoim regionie. 66

11 Obywatele a władze samorządowe. Budżety obywatelskie ● Czy tylko podczas wyborów mamy wpływ na władze lokalne? Budowanie kapitału społecznego Po początkach transformacji gospodarczej, która rozpoczęła się w Polsce w 1989 r. coraz więcej zaczęto mówić o potrzebie budowania kapitału społecznego. Uznano, że bez zaangażowania wszystkich obywateli w życie społeczne nie będzie możliwe zbudowanie silnego demokratycznego państwa ani skuteczne rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych czy regionalnych. Żadna, nawet najlepsza władza samorządowa, nie jest w stanie dostrzec wszystkich problemów bez informacji zwrotnej od obywateli w swoim regionie. Niestety ciągle jeszcze obserwujemy w Polsce dość niski poziom zainteresowania tak rozumianą aktywnością obywatelską. Jest to widoczne na przykładzie frekwencji w wyborach Transformacja gospodarcza – zmiana systemu gospodarczego, np. przejście z gospodarki socjalistycznej do gospodarki kapitalistycznej w Polsce po 1989 r. Kapitał społeczny – wzajemne zaufanie i współpraca, przekładające się na większe zaangażowanie obywateli w życie społeczne i gospodarcze regionu. samorządowych, która od wielu lat nie przekracza 50%. Oznacza to, że ponad połowa dorosłych Polaków nie chodzi na wybory i nie ma wpływu na to, kto zostanie WARTO WIEDZIEĆ Pojęcie kapitał społeczny stało się bardzo popularne zwłaszcza po opublikowaniu w 1995 r. pracy Roberta Putnama Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Zdaniem autora wyższy poziom rozwoju gospodarczego północnych Włoch – w przeciwieństwie do południowej części kraju – jest związany z wyższą jakością więzi społecznych w tym regionie, takich jak wzajemne zaufanie czy współpraca. Wg Putnama zaufanie i współpraca ułatwiają szybsze i bardziej skoordynowane rozwiązywanie problemów lokalnych. Grupa, w której ludzie ufają sobie nawzajem, będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej niż porównywalna grupa, w której poziom wzajemnego zaufania jest niższy. Autor zauważył, że np. we wspólnocie włoskich rolników, w której wszyscy pomagają sobie nawzajem w pracy i pożyczają narzędzia, kapitał społeczny pozwala każdemu z farmerów na wykonywanie swojej pracy szybciej, łatwiej i taniej. Wysoki poziom kapitału społecznego przekłada się więc na lepszą efektywność pracy i w konsekwencji pomaga szybciej rozwijać się całemu regionowi. 67

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości