Views
6 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna Mieszkańcy wspólnie ze strażakami usuwają szkody po nawałnicy w miejscowości Rytel w województwie pomorskim, sierpień 2017 r. ? Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że Polacy potrafią się mobilizować i dobrze ze sobą współpracować tylko w chwilach silnych kryzysów? Zastanów się i powiedz, jakie czynniki społeczne i historyczne mogą mieć na to wpływ. 68 prezydentem miasta, wójtem gminy czy starostą powiatu. Warto jeszcze dodać, że istnieją dwa podstawowe wymiary kapitału społecznego: ● kapitał wiążący – występuje w społecznościach, w których wszyscy członkowie znają się osobiście, a ich wzajemne zaufanie jest oparte na bliskich relacjach społecznych, najczęściej o charakterze rodzinnym (np. tworzenie firm rodzinnych, wspólne rodzinne kultywowanie różnych świąt, obrzędów i zwyczajów); ● kapitał pomostowy – odnosi się do zaufania i umiejętności współpracy z osobami, których nie znamy osobiście, z którymi nie wiążą nas bezpośrednie kontakty lecz wspólne interesy i ideały (np. w stowarzyszeniach lokalnych, organizacjach). Oba wymiary kapitału społecznego powinny być zrównoważone. W Polsce południowo ‐wschodniej, gdzie mieszkańcy są silnie zakorzenieni w swoich rodzinnych społecznościach, częściej zauważa się wyższe zasoby kapitału wiążącego. W Polsce północno ‐zachodniej występuje wyższy poziom zasobów kapitału pomostowego. Mieszkańcy tych regionów mają poczucie większej autonomii i lepiej organizują się w różnych stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach ukierunkowanych na realizację konkretnych działań. Problemy społeczności lokalnych i regionalnych Społeczności lokalne różnią się między sobą, ale ich problemy są podobne. W tabeli przedstawiono najważniejsze z nich. Migracje zarobkowe – poszukiwanie lepiej płatnej pracy z dala od miejsca zamieszkania, często poza granicami kraju, skutkujące wyludnianiem się niektórych regionów.

11. Obywatele a władze samorządowe. Budżety obywatelskie PROBLEMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Problem Charakterystyka bezrobocie W wielu regionach wciąż brakuje pracy dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Oczekiwania lokalnego rynku pracy często nie są zgodne z wykształceniem i umiejętnościami mieszkańców regionu. migracje zarobkowe Od wejścia Polski do UE w 2004 r. bardzo wielu młodych Polaków wyjechało do pracy za granicę. W ten sposób wielu (zwłaszcza biedniejszym) regionom Polski grozi zapaść demograficzna i gospodarcza. starzejące się społeczności Polska jest jednym z najszybciej starzejących się państw europejskich. Szacuje się, że w roku 2050 będziemy, obok Słowacji, najstarszym społeczeństwem wśród państw UE. alkoholizm i inne uzależnienia Badania pokazują, że niebezpiecznie spada wiek, w którym młodzi ludzie sięgają po różne używki, takie jak alkohol, papierosy czy dopalacze i inne środki odurzające. Dotyczy to zwłaszcza małych miejscowości i wsi. przestępczość i przemoc Przestępczość dotyka zwłaszcza tych regionów, w których upadł przemysł bądź dawne PGR -y i część osób, nie widząc żadnych perspektyw na lepsze życie, wkracza na ścieżkę mniej lub bardziej zorganizowanej przestępczości. Osobnym problemem jest problem przemocy w rodzinie, którego źródła tkwią często w biedzie, złych przyzwyczajeniach i niewłaściwie pojmowanych rolach kulturowych i społecznych mężczyzn i kobiet. rasizm i nietolerancja Od kilku lat statystyki policyjne pokazują, że rośnie liczba incydentów podyktowanych nietolerancją, rasizmem i ksenofobią (niechęcią do tzw. innych). W wielu społecznościach lokalnych ten problem jest wciąż tematem tabu. wykluczenie i nierówności społeczne Zjawiska te są przede wszystkim związane z ubóstwem, bezdomnością, ale także niepełnosprawnością. Bardzo często osoby wykluczone stają się „niewidzialne” społecznie i zostają (często wbrew swojej woli) zupełnie wyłączone z aktywności obywatelskiej. zanieczyszczenie środowiska W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem mieszkańców poszczególnych regionów Polski cieszy się problematyka smogu. Szacuje się, że z jego powodu umiera w Polsce nawet 50 tys. osób rocznie. W niektórych miejscowościach normy zanieczyszczenia powietrza są przekraczane nawet przez kilka miesięcy w roku. 69

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości