Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna Smog nad miejscowością Wisła w województwie śląskim. ? W jaki sposób każdy z nas może walczyć ze smogiem? Jakie działania zaproponowałbyś/ zaproponowałabyś swoim władzom samorządowym? 70 WARTO WIEDZIEĆ Jednym z najbardziej uciążliwych problemów polskich miast są korki. W Warszawie na 1000 mieszkańców przypada ponad 700 aut. Dla porównania w Berlinie – niewiele ponad 300. Coraz więcej miast próbuje zachęcać mieszkańców do przesiadania się z samochodów do środków transportu zbiorowego lub do poruszania się po mieście rowerem, inwestując w wypożyczalnie rowerów i ścieżki rowerowe. Ciekawym rozwiązaniem jest również wypożyczanie samochodów na krótki czas. Wpływ obywateli na decyzje władz samorządowych Nasz głos, zaangażowanie i zainteresowanie naszym otoczeniem motywują władze samorządowe do lepszej pracy, a nam dostarczają satysfakcji, że coraz więcej zależy od nas samych. W silnie zakorzenionych demokracjach wpływ mieszkańców na postępowanie władz samorządowych nie koń‐ czy się z chwilą zakończenia wyborów, ale dopiero wtedy na dobre się zaczyna. Wszyscy mieszkańcy gmin, powiatów czy województw mają konkretne prawa pozwalające skutecznie wpływać na decyzje władz samorządowych. Są to: ● prawo do informacji i kontrolowania działań i decyzji władz samorządowych (np. możliwość wzięcia udziału w sesjach rady miasta, gminy, powiatu czy sejmików województw, gdzie można zgłosić uwagi lub pytania); ● prawo do udziału w konsultacjach społecznych (np. na temat strategii rozwoju regionu, powstania nowej szkoły, sposobu finansowania służby zdrowia); ● prawo do zadawania radnym pytań, składania wniosków, petycji lub zgłaszania prośby o interwencję w przypadku różnych konfliktów i problemów; ● prawo do zorganizowania referendum i wzięcia w nim udziału – może ono dotyczyć spraw, które są w kompetencjach władzy samorządowej lub odwołania władz samorządowych, kiedy w ewident‐

11. Obywatele a władze samorządowe. Budżety obywatelskie ny sposób nie wywiązują się one z powierzonych im zadań; ● prawo do organizowania demonstracji, wieców i pikiet, oczywiście z poszanowaniem praw innych członków wspólnoty i nieprzekraczaniem zasad prawa; ● prawo do zgłaszania inicjatyw i głosowania w tzw. budżecie partycypacyjnym; ● prawo do kandydowania i, w przypadku wyboru, działania w radach oraz sejmikach (w tym w młodzieżowych radach gmin i miast). Młodzieżowa rada gminy – organ samorządowy reprezentujący interesy młodych ludzi w społeczności lokalnej. Pikieta mieszkańców Warszawy domagających się walki z zanieczyszczeniem powietrza. Prawo do wieców i demonstracji (zasada wolności zgromadzeń) jest zagwarantowane w artykule 57 Konstytucji RP. Rola i znaczenie młodzieżowych rad gmin i miast Na wniosek np. grupy młodzieży lub nauczycieli rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Rada ta nie jest więc tworzona z inicjatywy rady gminy. W jej skład mogą wchodzić zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie. Głównym celem młodzieżowych rad gmin i miast jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi. Sprawne działanie takich organów daje wiele korzyści: ● pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży przez władze lokalne; ● zwiększa skuteczność działań prowadzonych przez władze gminy na rzecz młodzieży; ● angażuje młodych ludzi do większego zainteresowania lokalną polityką i upowszechnia ideę samorządową; ● zapoznaje młodzież z praktycznymi zasadami działania samorządu lokalnego; ● rozwija umiejętności podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej; ● wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego i zwiększa świadomość obywatelską wśród młodych ludzi oraz silnie kształtuje i utrwala postawy demokratyczne wśród młodych ludzi. Budżety obywatelskie (partycypacyjne) Mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą świadomie uczestniczyć w planowaniu lokalnych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego, zwanego inaczej partycypacyjnym. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Procedura podejmowania decyzji jest dostosowana do lokalnych warunków, tak aby wyłonić te propozycje mieszkańców, które mają największe po‐ 71

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości