Views
7 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, ¦fb÷YUfSX 12 A´fi`»f 2018 f`VffJ IÈY¿¯f ´fÃf QнffQVfe, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 328, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf AüSX ´fcUÊ ¸fÔÂfe WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IYf dQ»»fe dÀ±f°f E¸Àf ¸fZÔ fb²fUfSX IYe ·fûSX ¸fZÔ 58 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ UZ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ fe¸ffSX ±fZÜ ´fZMX ¸fZÔ B³RZY¢Vf³f fPÞX þf³fZ IZY ¨f»f°fZ CX³WXZÔ SXf¹f´fbSX ÀfZ E¸Àf ¸fZÔ SXZRYSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWXfÔ WXf»f°f ª¹ffQf JSXff WXû³fZ IZY ffQ CX³WXZÔ UZÔdMX»fZMXSX ´fSX SXJf ¦f¹ff ±ffÜ ¹ffQU IZY ´ffd±fÊU VfSXeSX IYû fb²fUfSX IYe QZSX Vff¸f ¨ffMXÊSX dU¸ff³f ¨fbMXIYe ÀfZ CX³fIZY ¦fÈWX ³f¦fSX Qb¦fÊ »ff¹ff ¦f¹ffÜ ¦fb÷YUfSX IYû CX³fIYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXû¦ffÜ AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX ¸fZÔ ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ·fe Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ IÈYd¿f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f AüSX SXfþÀU ¸fÔÂfe ´fiZ¸f´fiIYfVf ´ffÔOXZ¹f dQ»»fe E¸Àf ¸fZÔ ¹ffQU IZY B»ffþ IZY QüSXf³f UfdVfÔ¦fMX³f/EªfZÔÀfeÜ RZYÀffbIY IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ¸ffIYÊ þbIYSXf¦fÊ fb²fUfSX IYû OXfMXf »feIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYe Àfe³fZMX IYe ³¹ff¹f´ffd»fIYf AüSX Ufd¯fª¹f Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY Àf¸fÃf ÀfÔ¹fböY Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXbEÜ ¹fWXfÔ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ¦f»f°fe ÀUeIYfSX IYSX°fZ WXbE BÀfIYf þ»Q ÀfZ þ»Q Àfb²ffSX IYSX³fZ IYf AfV½ffÀf³f ·fe dQ¹ffÜ þbIYSXf¦fÊ ´fWX»fZ ·fe CX´f¹fû¦fIY°ffÊAûÔ AüSX þ³f°ff ÀfZ IYBÊ ffSX ¸ffRYe ¸ffÔ¦f ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f ¹fWX CX³fIZY IYdSX¹fSX ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX WX` þf UWX ÀfÔÀfQ IZY Àff¸f³fZ CX´fdÀ±f°f WXbEÜ dfiMXZ³f IYe OXZMXf RY¸fÊ I`Yd¸fiþ E³ffd»fdMXIYf ¸füþcQ ±fZÜ ·ffþ´ff ÀfcÂfûÔ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IZY ´ffd±fÊU VfSXeSX IYû ¦fb÷YUfSX ÀfbfWX 9 fþZ ·ffþ´ff IYf¹fÊ»f¹f Qb¦fÊ »ff¹ff þfE¦ffÜ ¹fWXfÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ AüSX »fû¦fûÔ IZY d»fE AÔd°f¸f QVfʳf IZY d»fE SXJf þfE¦ffÜ CXÀfIZY ffQ 10 fþZ d³fUfÀf À±ff³f www.amanpath.com [ ·ffþ´ff ¸fZÔ VfûIY IYe »fWXSX, Afªf AÔ°¹fZdâ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ] dQ»»fe E¸Àf ¸fZÔ B»ffþ IZY QüSXf³f ´fcUÊ ¸fÔÂfe WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IYf d³f²f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fi²ff³f¸faÂfe ³fSZX³ýi ¸fûQe ³fZ fb²fUfSX IYû ·ffªf´ff IZY dU²ff¹fIY AüSX ÀffaÀfQûÔ ÀfZ Àfe²û ¸fûffBX»f ´fSX ff°f IYe AüSX CX³WZÔX ªf¸fe³f ÀfZ ªfbOÞIYSX SXfªf³fed°f IYSX³fZ IYe AWXd¸f¹f°f f°ffBÊXÜ LXØfeÀf¦fPÞX IZY °fe³f dU²ff¹fIYûÔ ¸fWZXVf ¦ff¦fOÞXf, V¹ff¸f dfWXfSX ªff¹fÀfUf»f AüSX ßfe¨faQ ÀfbaQSXf³fe IYû ¸fûQe ³fZ Àfe²û RYû³f dIY¹ff AüSX CX³fÀfZ CX³fIZY ÃûÂf IZY dUIYfÀf IZY ffSZX ¸fZÔ ªff³fIYfSXe »feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ feþZ´fe IZY Àf·fe þ³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY ¦ffÔU dþ°f³ff ¸fþfc°f WXû¦ff, ³¹fc BÔdOX¹ff ·fe CX°f³ff WXe ¸fþfc°f WXû¦ff AüSX EZÀfZ ¸fZÔ CX³WXZÔ ¦ffÔU-¦ffÔU þfIYSX k³¹fc BÔdOX¹ffl IYû ÀfRY»f f³ff³ff Àfbd³fd›°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ dVfÃff, ·ffBʨffSXf, ¸fdWX»ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f, ¦ffÔU AüSX ¦fSXef IYf CX°±ff³f WXû AüSX ¦fÔQ¦fe AüSX fe¸ffSXe ÀfZ ¸fböY WXûÜ Àff±f WXe QZVf Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IZY ´f±f ´fSX Af¦fZ fPÞX°fZ WXbE Af°¸fd³f·fÊSX AüSX ÀfVföY f³fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ feþZ´fe IZY Àf·fe þ³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû QZVf AüSX Àf¸ffþ IYû þûOÞX³fZ IZY BÀf Ad·f¹ff³f IYû ÀfRY»f f³ff³fZ IZY d»fE ¦ffÔU- ¦ffÔU þfIYSX ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f ¦ffÔU, ¦fSXef AüSX dIYÀff³f IYû d¸f»f³ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IYû IYWXfÜ Qb¦fÊ »ff¹ff þfE¦ffÜ UWXfÔ ÀfZ ¹ffQU IZY ´ffd±fÊU VfSXeSX IYe AÔd°f¸f ¹ffÂff d³fIYf»fe þfE¦feÜ Qû´fWXSX 12 fþZ Qb¦fÊ IZY WXe WXSX³ff ffÔ²ff V¸fVff³f §ffMX ¸fZÔ CX³fIYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXû¦ffÜ SXfª¹f´ff»f f»fSXf¸fQfÀf þe MXÔOX³f, IYfa¦fiZÀf IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ·fc´fZVf f§û»f, SXfª¹fÀf·ff ÀffaÀfQ ¸fû°fe»ff»f UûSXf, ³fZ°ff ´fid°f´fÃf MXeEÀf dÀfÔWXQZU, ´fcUÊ IZY³ýie¹f ¸faÂfe ¨fSX¯fQfÀf ¸fWaX°f Àf¸fZ°f SXfª¹f IZY Àf·fe ³fZ°ffAûÔ ³fZ WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IZY d³f²f³f ´fSX ¦fWXSXe ÀfÔUZQ³ff þ°ffBÊ WX`Ü ´feE¸f ¸fûQe ³fZ dU²ff¹fIYûÔ IYû f°ffBÊX ªf¸fe³f ÀfZ ªfbOÞ³fZ IYe AWXd¸f¹f°f ¸fWZXVf ¦ff¦fOÞXf, V¹ff¸f dfWXfSXe AüSX ÀfbaQSXf³fe ÀfZ ´fi²ff³f¸faÂfe ³fZ IYe ff°f EÔfb»fZÔÀfIYd¸fʹfûÔ IYe WXOÞX°ff»f J°¸f SXf¹f´fbSXÜ ¸fSXeþûÔ IZY d»fE fOÞXe SXfWX°f IYe JfSX WX`Ü Àff°f dQ³fûÔ ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe EÔfb»fZÔÀfIYd¸fʹfûÔ IYe WXOÞX°ff»f Afþ J°¸f WXû ¦f¹fe WX`Ü ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¨ff»fIY SXf³fc ÀffWXc ÀfZ WXbBÊ 5 RYeÀfQe UZ°f³f fPÞXûØfSXe ÀfdWX°f 5 ¸ffÔ¦fZÔ WXbBÊ ´fcSXe ff°f¨fe°f IZY ffQ WXOÞX°ff»fe 102/108 EÔfb»fZÔÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ A´f³ff WXOÞX°ff»f J°¸f IYSX³fZ IYf EZ»ff³f IYSX dQ¹ffÜ ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¨ff»fIY ³fZ WXOÞX°ff»fe EÔfb»fZÔÀfIYd¸fʹfûÔ IYû AfV½fÀ°f dIY¹ff WX` dIY CX³fIYe UZ°f³f fPÞXûØfSXe ÀfZ »fZIYSX A³¹f ÀfbdU²ffAûÔ ´fSX EIY ¸fWXe³fZ IZY ·fe°fSX fOÞXf d³f¯fʹf »fZ d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ feªff´fbSX ÀfZ ÀUSXfªf Ad·f¹ff³f IYf IYSZÔX¦fZ Vfb·ffSaX·f feþZ´fe IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Àff±f ÀfÔUfQ IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ 14 A´fi`»f ÀfZ ´ffÔ¨f ¸fBÊ °fIY Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYf dþIiY dIY¹ff AüSX IYWXf dIY 14 A´fi`»f IYû LØfeÀf¦fPÞX IZY feþf´fbSX ÀfZ BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ þbOÞXZÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ÀfÔUfQ IZY QüSXf³f ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe, ¸fWXf³f Àf¸ffþ Àfb²ffSXIY ª¹fûd°fff RcY»fZ, ffff ÀffWXf ·fe¸f SXfU AÔfZOXIYSX IYû ¹ffQ dIY¹ffÜ 22 A´fi`»f IYû EZ´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfaUfQ IYSZÔX¦fZ CX«U»ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX QZVf IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ E»f´feþe ´fÔ¨ff¹f°fZÔ fb»ffBÊ þf¹fZÔ¦fe AüSX ³fE ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f dQE þf¹fZÔ¦fZÜ 24 A´fi`»f IYû QZVf ·fSX ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ dQUÀf ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀU¹fÔ þf»f´fbSX ¸fZÔ ¸fWXfIYüVf»f ÃfZÂf IZY AfÀf´ffÀf SXWXZÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ þ³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY 22 A´fi`»f IYû UZ ³fSXZ³Qi ¸fûQe E´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY Àf³Q·fÊ ¸fZÔ QZVf ·fSX IZY feþZ´fe þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ AüSX IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ dUdOX¹fû ÀfÔUfQ ·fe IYSXZÔ¦fZÜ AfgdOX¹fû dfiþ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Àff±f feþZ´fe IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ AfIYfÔÃfe dþ»fûÔ AüSX dIYÀff³f AüSX IÈYd¿f IZY IY»¹ff¯f IZY ffSXZ ¸fZÔ ÀfÔUfQ dIY¹ffÜ f`ÔIY IYe d°fþûSXe IYfMX³fZ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ þ»fIYSX SXfJ WXû ¦f¹fZ 19 »ffJ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYûSXffÜ IYûSXff ÀfWXIYfSXe f`ÔIY ¸fZÔ d°fþûSXe IYfMX³fZ IZY QüSXf³f ³fûMXûÔ IZY fÔOX»f ¸fZÔ Af¦f »f¦f ¦f¹feÜ BÀf UfSXQf°f ¸fZÔ IYSXef 19 »ffJ ÷Y´f¹fZ þ»fIYSX JfIY WXû ¦f¹fZÜ ¸ff¸f»ff IYûSXff IZY WXSXQeffþfSX dÀ±f°f ÀfWXIYfSXe f`ÔIY IYf WX`, þWXfÔ ¨fûSXûÔ ³fZ EIY UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ ´fcSXe ´»ffd³fÔ¦f IZY Àff±f f`ÔIY ¸fZÔ §fbÀfZ ¨fûSXûÔ IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ d°fþûSXe IYfMX³fZ ÀfZ »fZIYSX f`ÔIYûÔ ¸fZÔ »f¦fZ °ff»fûÔ IYû IYfMX³fZ IZY d»fE ¦f`Àf IYMXSX ±feÜ IYûdVfVf ¹fWXe ±fe dIY CX³WXZÔ ¸fZWX³f°f ·fe ª¹ffQf ³ff IYSX³fe ´fOÞZ AüSX VfûSX ·fe ³ff WXûÜ »fZdIY³f d°fþûSXe IYfMX³fZ IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ ³fûMXûÔ ¸fZÔ Af¦f »f¦f ¦f¹feÜ ¨fûSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYe SXf°f ¸füIYf PXcPXIYSX ´fcSXe °f`¹ffSXe IZY Àff±f f`ÔIY ´fWXbÔ¨fZ ±ûÜ ¦f`Àf IYMXSX ÀfZ ´fWX»fZ ¦fZMX IYû IYfMXf dRYSX °ff»ff IYfMXfÜ B³f Qû VfbøYAf°fe IYf¸fûÔ IZY ffQ ¨fûSX IYûSXff ¸fZÔ ¨fûSXe IYf ´»ff³f RZY»f, ¨fûSXûÔ IYe dIYÀ¸f°f ³fZ dQ¹ff Q¦ff d°fþûSXe °fIY ´fWXbÔ¨fZ AüSX ¦f`Àf IYMXSX ÀfZ CXÀfZ IYfMX³ff VfbøY dIY¹ffÜ d°fþûSXe IYfMX³fZ IZY QüSXf³f d¨fÔ¦ffSXe ÀfZ AÔQSX SXJZ ³fûMXûÔ ¸fZÔ Af¦f ´fIYOÞX »feÜ ´fWX»fZ °fû ¨fûSXûÔ ³fZ ³fûMXûÔ ¸fZÔ »f¦fe Af¦f fbÓff³fZ IYe IYûdVfVf IYe, »fZdIY³f þf ³fWXeÔ fbÓfe Af¦f, °fû ¸ff¹fcÀf WXûIYSX Jf»fe WXf±f »füMX ¦f¹fZÜ ÀfbfWX f`ÔIY ´fWXbÔ¨fZ ¨f´fSXfÀfe ³fZ f`ÔIY IYf WXf»f QZJf °fû ARYÀfSXûÔ IYû JfSX dIY¹ffÜ ´fWX»fZ »f¦ff dIY ¨fûSXûÔ ³fZ ´f`ÀfZ ¨fûSXe IYSX d»f¹ff WX`Ü SXIY¸f IYfRYe ª¹ffQf ±fe IYSXef 18 »ffJ 77 WXþfSX þû SXdþÀMXSX ¸fZÔ BÔMÑe ±fZÜ ¨fûSXe IYe §fMX³ff IZY ffQ ´fbd»fÀf ·fe ´fWXbÔ¨fe AüSX dRYSX ¸f`³fZþSX IYe ¨fffe ÀfZ »ffgIYSX IYû Jû»ff ¦f¹ffÜ QZJf °fû ´fcSXZ ³fûMX þ»fIYSX JfIY WXû ¨fbIZY ±fZÜ dÀfRYÊ 200 ÷Y´f¹fZ IYf EIY fÔOX»f WXe ÀfbSXdÃf°f d³fIY»f ´ff¹ffÜ 18 »ffJ 77 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ÀfZ 20 WXþfSX ÀfbSXdÃf°f f¨fZ ±û, ffIYe ÀffSXZ ´f`ÀfZ þ»fIYSX SXfJ WXû ¦f¹fZÜ ·ffSX°f, WXÔ¦fSXe AüSX fifþe»f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ¨fb³ffUûÔ IYe ¸fWXØff IYf dªfIiY dIY¹ff BSXfQf Àf¨f IYf SX¸f³f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Qû ffSX ¸fÔÂfe SXWXZ WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU SX¸f³f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Qû ffSX ¸fÔÂfe SXWX ¨fbIZY WX`ÔÜ UZ SX¸f³f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ U¿fÊ 2003-2008 ¸fZÔ þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂfe SXWXZ AüSX U¿fÊ 2008-2013 ¸fZÔ CX¨¨f dVfÃff ¸fÔÂfe f³ffE ¦fE ±fZÜ UZ Qb¦fÊ VfWXSX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX°fZ ±fZÜ 1998, 2003 AüSX 2008 ¸fZÔ WXZ¸f¨fÔQ Qb¦fÊ VfWXSX ÀfZ dU²ff¹fIY ¨fb³fZ ¦fE ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXZ ¸fÔdÂf¸fÔOX»fe¹f ÀfWX¹fû¦fe IZY øY´f ¸fZÔ ÀU¦feʹf WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU ³fZ U¿fÊ 2003 ÀfZ U¿fÊ 2008 AüSX U¿fÊ 2008 ÀfZ 2013 °fIY ¹ff³fZ »f¦ff°ffSX QÀf U¿fûÊÔ °fIY VffÀf³f IZY dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ A´f³fe ¸fc»¹fUf³f ÀfZUfEÔ QeÜ CX³fIZY d³f²f³f ÀfZ ¸f`Ô³fZ A´f³fZ EIY DYþfUfʳf Àff±fe IYû WX¸fZVff IZY d»fE Jû dQ¹ff WX`Ü ÀU¨LX°ff Ad·f¹ff³f ÀfZ ªfbOÞX³fZ IYû IYWXf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ AfgdOX¹fû dfiþ ÀfÔUfQ IZY QüSXf³f IYWXf dIY 18 A´fi`»f IYû ÀU¨L ·ffSX°f ´fUÊ ¸f³ff¹ff þf¹fZ¦ff. Àf·fe þ³f´fid°fd³fd²f IYû ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ÀfZ þbOÞ³fZ IYû IYWXfÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ ´ffMXeÊ IZY þ³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû QZVf ·fSX ¸fZÔ 20 A´fi`»f IYû CX«U»ff dQUÀf, 24 A´fi`»f IYû ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ dQUÀf, 28 A´fi`»f IYû ¦fif¸f VfdöY Ad·f¹ff³f, 30 A´fi`»f IYû Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f dQUÀf, 2 ¸fBÊ IYû dIYÀff³f IY»¹ff¯f IYf¹fÊVff»ff IZY Af¹fûþ³f, 5 ¸fBÊ IYû ßfd¸fIY Àf¸ffþ IZY d»fE IYüVf»f dUIYfÀf ¸fZ»fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹fZ þf³fZ IZY IYf¹fÊIiY¸f IYe þf³fIYfSXe Qe AüSX CX³fÀfZ B³f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ ·ff¦f »fZ³fZ IYû IYWXfÜ A»þedSX¹ff IYf d¸fd»fMXSXe ´»fZ³f IiY`Vf, 257 ¸fSZX A»þe¹fÀfÊÜ ARiYeIYe QZVf A»þedSX¹ff ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY EIY MÑfÔÀf´fûMXÊ ´»fZ³f IZY IiY`Vf WXû³fZ ÀfZ 257 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ WX`Ü dU¸ff³f ¸fZÔ Ad²fIYfÔVf Àf`³¹fIY¸feÊ ÀfUfSX ±fZÜ A·fe °fIY d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY BÀf Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ 257 »fû¦f ¸ffSXZ ¦fE WX`ÔÜ fb²fUfSX ÀfbfWX ¹fWX dU¸ff³f ffgR`YdSXIY d¸fd»fMXSXe E¹fSX´fûMXÊ ´fSX IiY`Vf WXbAfÜ MXeUe ³¹fcþ dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY, 14 EZÔfb»fZÔÀf AüSX 10 Q¸fIY»f ¦ffdOÞX¹ffÔ Qb§fÊMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨feÔ AüSX ffIYe §ff¹f»fûÔ IYû AÀ´f°ff»f »fZ þf¹ff ¦f¹ff WX`Ü A»þedSX¹ffBÊ SXZdOX¹fû dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY, dU¸ff³f IiY`Vf WXû³fZ IYe UþWX IYf A·fe °fIY ´f°ff ³fWXeÔ »f¦f ÀfIYf WX` AüSX dU¸ff³f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 300 »fû¦f ÀfUfSX ±fZÜ Àfb´fie¸f IYûMÊX ¸fZÔ QfdJ»f þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IZYÀf fÔMXUfSXf ¨feRY þdÀMXÀf IYf dUVfZ¿ffd²fIYfS ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ IZYÀf fÔMXUfSXZ IZY d»fE ³fE d³f¹f¸f f³ff³fZ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f QfdJ»f þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf IYû Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ fb²fUfSX IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ UIYe»f AVfûIY ´ffÔOXZ ³fZ BÀf ffSXZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf QfdJ»f IYe ±feÜ IYûMXÊ ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ ÀffRY dIY¹ff dIY ¨feRY þdÀMXÀf AQf»f°f IZY ÀfUûʨ¨f ÀfÔU`²ffd³fIY Ad²fIYfSXe WX`Ô AüSX IZYÀf AfUÔMX³f CX³fIYf dUVfZ¿ffd²fIYfSX WX`Ü IYûMXÊ ³fZ ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¨feRY þdÀMXÀf IZY ´ffÀf IZYÀf IZY fÔMXUfSXZ, fZÔ¨fûÔ IZY ¦fNX³f AüSX CX³WXZÔ IZYÀf ffÔMX³fZ IYf dUVfZ¿ffd²fIYfSX WX`Ü IZYÀf fÔMXUfSXZ ¸fZÔ ¨feRY þdÀMXÀf õfSXf ·fZQ·ffU IZY AfSXû´f IYû A³fbd¨f°f NXWXSXf°fZ WXbE IYûMXÊ ³fZ A¸fZdSXIYe Àfe³fZMX IZY Àff¸f³fZ þbIYSXf¦fÊ ³fZ ¸ff³fe ¦f»f°fe õfSXf IYd±f°f °füSX ´fSX RZYÀffbIY ¹fcþÀfÊ IYe d³fþe þf³fIYfSXe ¨fbSXf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 33 U¿feʹf þbIYSXf¦fÊ Àfe³fZMXSX AüSX ÀfÔÀfQe¹f ´f`³f»f IZY Àf¸fÃf ´fZVf WXbE ±fZÜ þbIYSXf¦fÊ ³fZ A¸fZdSXIYe ÀfÔÀfQ IZY Àf¸fÃf fb²fUfSX IYû Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f ·ffSX°f, WXÔ¦fSXe AüSX fifþe»f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ¨fb³ffUûÔ IYe ¸fWXØff ÀfZ AU¦f°f WXû³fZ IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYe IÔY´f³fe ¨fb³ffUûÔ IYe Àfbd¨f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f, WXÔ¦fSXe AüSX fifþe»f ÀfdWX°f U¿fÊ 2018 ¸fZÔ IYBÊ þ¦fWX ¸fWX°U´fc¯fÊ ¨fb³ffU WXû³fZ Uf»fZ WX`Ô AüSX CX³fIYe IÔY´f³fe ¨fb³ffUûÔ IYe Àfbd¨f°ff Àfbd³fd›°f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü A´f³fZ dUÀ°fÈ°f R`YÀf»fZ ¸fZÔ IYWXf dIY ¨feRY þdÀMXÀf EIY ÀfÔU`²ffd³fIY ´fQ WX` AüSX CX³fIZY Ad²fIYfSX °f±ff dþ¸¸fZQfSXe ¸fZÔ IYûBÊ LZOÞXLfOÞX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe WX`Ü UWX ÀfÔdU²ff³f IZY A³fbÀffSX A´f³fZ IY°fʽ¹fûÔ IYf d³fUfÊWX IYSX°fZ WX`ÔÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY 4 UdSXâ þþûÔ þdÀMXÀf þZ ¨fZ»ff¸fZV½fSX, þdÀMXÀf SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ, þdÀMXÀf ¸fQ³f fe »fûIbYSX AüSX þdÀMXÀf IcYdSX¹f³f þûÀfZRY ³fZ ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf IYSX ¨feRY þdÀMXÀf ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ff dIY UWX ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸ff¸f»fûÔ IYû þcd³f¹fSX þþûÔ IYû ÀfüÔ´f SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX þþûÔ ³fZ ÀfeþZAfBÊ IYû d»fJf ´fÂf ·fe ¸fedOX¹ff IYû ÀfüÔ´ff ±ff, dþÀf¸fZÔ ³¹ff¹f´ffd»fIYf IZY IYf¸fIYfþ AüSX IZYÀfûÔ IZY fÔMXUfSXZ IYû »fZIYSX AÀfÔ°fû¿f þ°ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Ue¸fZ³Àf OXf»f MÑ`´f VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ ßfZ¹fÀfe dÀfÔWX ³fZ ·ffSX°f IYû dQ»ff¹ff 12UfÔ ¦fû»OX ¸fdWX»ffAûÔ IYe OXf»f MÑ`´f IYfgd¸´fMXeVf³f IYf ¸fbIYff»ff fWXb°f WXe SXû¸ffÔ¨fIY ±ffÜ ßfZ¹fÀfe AüSX AfgÀMÑZd»f¹ff IYe VfcMXSX E¸¸ff IYfg¢Àf IYf ÀIYûSX RYfB³f»f ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ 96 ¹ff³fe fSXffSX ±ff, »fZdIY³f VfcMX AfgRY ¸fZÔ IYfg¢Àf ßfZ¹fÀfe ÀfZ ±fûOÞXf ´feLZ SXWX ¦fBÊÔ, CX³WXûÔ³fZ BÀf¸fZÔ dÀfRYÊ ffSX ³fVff³ff »f¦ff¹ff, UWXeÔ VfcMX AfgRY ¸fZÔ ßfZ¹fÀfe ³fZ Qû d³fVff³ff »f¦ffIYSX ¦fû»OX A´f³fZ ³ff¸f IYSX d»f¹ffÜ ·ffSX°f IYe °fSXRY ÀfZ JZ»f SXWXeÔ QcÀfSXe d³fVff³fZffþ U¿ffÊ U¸fʳf Ue¸fZ³Àf OXf»f MÑ`´f VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ 86 IZY ÀIYûSX IZY Àff±f ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXeÔ, þfdIY ÀIYfgMX»f`ÔOX IYe d»fÔOXf d´f¹fÀfʳf ³fZ 87 AÔIYûÔ IZY Àff±f IYfÔÀ¹f ´fQIY WXfdÀf»f dIY¹ffÜ f°ff QZÔ dIY ßfZ¹fÀfe ³fZ VfcdMXÔ¦f IZY ´fWX»fZ SXfCXÔOX ¸fZÔ 24 AÔIY f³ff¹fZ, QcÀfSXZ SXfCXÔOX ¸fZÔ 25, °feÀfSXZ SXfCXÔOX ¸fZÔ 22 AüSX AfdJSXe ¹ff³fe ¨fü±fZ SXfCXÔOX ¸fZÔ 25 AÔIY f³ffEÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ÀffPÞZX LXWX §fÔMXZ SXWXZÔ¦fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ Vfd³fUfSX IYû LØfeÀf¦fPÞX Af SXWXZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ¹fWXfÔ IbY»f d¸f»ffIYSX 6 §fÔMXZ 30 d¸f³fMX °fIY SXWXZÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ þfSXe ´fiûMXûIYfg»f ¸fZÔ 14 A´fi`»f IYû ÀfbfWX 11 fþZ ¸fûQe IYf dU¸ff³f SXf¹f´fbSX E¹fSX´fûMXÊ ´fSX CX°fSXZ¦ffÜ ´ffÔ¨f d¸f³fMX ¸fZÔ UZ ¹fWXfÔ ÀfZ Uf¹fbÀfZ³ff IZY E¸fAfBÊ- 8/17 WXZ»feIYfg´MXSX ÀfZ feþf´fbSX dþ»fZ IZY þfÔ¦f»ff ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f À±f»f IZY d»fE SXUf³ff WXû þfEÔ¦fZÜ 12 fþIYSX 35 d¸f³fMX ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe þfÔ¦f»ff ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ WXZ»fe´f`OX ´fSX ÀUf¦f°f IZY ffQ UZ Af²ff dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ ÀfZ WXûIYSX 12.45 fþZ Àf·ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ ¹fWXfÔ 2 fþIYSX 15 d¸f³fMX °fIY ¸fûQe Àf·ff IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe Af¹fb¿¸ff³f BÔdOX¹ff IYe VfbøYAf°f IYSXZÔ¦fZÜ ¹fWXeÔ ´fSX IYBÊ ¹fûþ³ffAûÔ IYû dVf»ff³¹ffÀf AüSX »fûIYf´fʯf ·fe IYSXZÔ¦fZÜ QÀf d¸f³fMX ffQ 2 fþIYSX 25 d¸f³fMX ´fSX UZ ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ ÀfZ þfÔ¦f»ff WXZ»fe´f`OX IZY d»fE SXUf³ff WXûÔ¦fZÜ UWXfÔ ÀfZ PXfBÊ fþZ feþf´fbSX fÀ°fSX IZY ªffa¦f»ff ÀfZ Af¹fb¿¸ff³f BÔdOX¹ff IYe VfbøYAf°f IYSXZÔ¦fZ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IZY d»fE CXOÞXf³f ·fSXZÔ¦fZÜ 2 fþIYSX 55 d¸f³fMX ´fSX ¸fûQe feþf´fbSX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ ´ffÔ¨f d¸f³fMX ffQ 3 fþZ UZ dþ»ff AÀ´f°ff»f feþf´fbSX ´fWXbÔ¨f þfEÔ¦fZÜ 3 fþZ ÀfZ 3 fþIYSX 15 d¸f³fMX °fIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe feþf´fbSX dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ OXf¹fd»fdÀfÀf ¹fcd³fMX IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ 3 fþIYSX 20 d¸f³fMX ´fSX UZ dþ»ff AÀ´f°ff»f ÀfZ SXUf³ff WXûÔ¦fZ AüSX 3 fþIYSX 25 d¸f³fMX ´fSX ÀfdIYÊMX WXfCXÀf ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ 3 fþIYSX 35 d¸f³fMX °fIY ÀfdIYÊMX WXfCXÀf dÀ±f°f VfWXeQ À¸ffSXIY ¸fZÔ VfWXeQ þUf³fûÔ IYû ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSXZÔ¦fZÜ 3 fþIYSX 40 d¸f³fMX ´fSX ¸fûQe ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ ÀfZ feþf´fbSX WXZ»fe´f`OX IZY d»fE SXUf³ff WXûÔ¦fZ AüSX 3 fþIYSX 50 d¸f³fMX ´fSX WXZ»feIYfg´MXSX ÀfZ SXf¹f´fbSX IZY d»fE SXUf³ff WXû þfEÔ¦fZÜ feþf´fbSX ÀfZ SXf¹f´fbSX CXOÞXf³f IZY QüSXf³f WXe UZ »fÔ¨f IYSXZÔ¦fZÜ 5 fþIYSX 25 d¸f³fMX ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe SXf¹f´fbSX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZ AüSX ´ffÔ¨f d¸f³fMX ffQ dU¸ff³f ÀfZ dQ»»fe SXUf³ff WXû þfEÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe 7 fþIYSX 20 d¸f³fMX ´fSX dQ»»fe ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ ·ffSX°f IZY Qû dVfÃfIYûÔ IYû Afg¢ÀfRYûOXÊ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ IYf ¸füIYf ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f IZY Qû dVfÃfIYûÔ IYû dUV½f IYe ÀffÀfZ ´fid°fdâ°f Afg¢ÀfRYûOXÊ ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ Qû WXµ°fZ IYf IiY`Vf IYûÀfÊ IYSX³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff WX`Ü ¸fbÔfBÊ IZY AûfSXfg¹f BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f IYe dVfdÃfIYf ³fÔQ³fe VffWX AüSX IYûd¨¨f IZY ¸f³fûþ d´f»»fBÊ IYû ÀfZÔMXf MXed¨fÔ¦f ´fiûRZYVf³f»Àf Aû»fÔd´f¹ffOX þe°f³fZ IZY ffQ ¹fWX ¸füIYf d¸f»ffÜ Qû³fûÔ ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ÀffÀfZ ´fbSXf³fZ IYfg»fZþ UûSXÀfZÀMXSX ¸fZÔ Afg¢ÀfRYûOXÊ BÔd¦»fVf »f`Ô¦UZþ MXe¨fÀfÊ EIZYOX¸fe ¸ffÀMXSX ¢»ffÀf IYf dWXÀÀff f³fZÔ¦fZÜ Aû»fÔd´f¹ffOX ¸fZÔ °feÀfSXZ ÀfZ LNXe SX`ÔIY ´ff³fZ Uf»fZ ´fid°f·ff¦fe Afg¢ÀfRYûOXÊ MXe¨fÀfÊ AIYfQ¸fe IZY Afg³f»ffB³f ´fiû¦fif¸f IYf dWXÀÀff f³fZÔ¦fZÜ Àff°fUeÔ ÀfZ Àfû»fWXUeÔ SX`ÔIY ´ff³fZ Uf»fZ ´fid°f·ff¦fe Aû¹fc´fe IZY Afg³f»ffB³f MXe¨fSX MÑZd³fÔ¦f IYûÀfÊ IYf dWXÀÀff WXûÔ¦fZÜ ÀfZÔMXf IZY ÀfÔÀ±ff´fIY AüSX ÀfeBÊAû SXf¸¹ff UZÔIYMXSX¸f³f ³fZ IYWXf dIY BÀf ´fiû¦fif¸f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f CX°IÈYá dVfÃfIYûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f IYSX³ff WX`Ü ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´ffMXeÊ ¸fZÔ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ÀffBOX »ffB³f dIYE þf SXWXZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff IbY¸ffSX dUV½ffÀf IYû EIY AüSX ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü ´ffMXeÊ ³fZ CX³WXZÔ SXfþÀ±ff³f ´fi·ffSXe IZY ´fQ ÀfZ WXMXf dQ¹ff WX`Ü CX³fIYe þ¦fWX Qe´fIY ffþ´fZBÊ IYû SXfþÀ±ff³f ´fi·ffSXe f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX E»ff³f ´ffMXeÊ ³fZ°ff AfVfb°fû¿f ³fZ ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ IYSX dIY¹ffÜ ´ffMXeÊ IZY BÀf IYQ¸f IZY ffQ ´fcUÊ Af´f ³fZ°ff IYd´f»f d¸fßff ³fZ °fÔþ IYÀff WX`Ü f°ff SXfþ³fed°f IYe ·ff¿ff J°fSX³ffIY AüSX ÓfcNXe WXû ¦fBÊ WX` : ¸f³f¸fûWX³f ¨fÔOXe¦fPÞXÜ ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ³fZ fb²fUfSX IYû IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ÀfÔUfQ ¸fZÔ J°fSX³ffIY AüSX ÓfcNX IYf EIY d¸fßf¯f CX·fSX SXWXf WX`, þû »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff IZY d»fE EIY J°fSXf WXû ÀfIY°ff WX`Ü ´fÔþff dUV½f dUôf»f¹f IZY ´fcUÊ LfÂf OXfg¢MXSX dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ d»fE ¹fWX Àf¸f¹f JbQ ÀfZ ÀfUf»f ´fcL³fZ IYf WX` dIY AfþfQe IZY 70 Àff»f ffQ ¢¹ff WX¸f »fûIY°fÔÂf IZY Àff±f ²f`¹fÊ Jû SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ LfÂfûÔ AüSX dVfÃfIYûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX³fZ IZY QüSXf³f IYWXf, WX¸fZÔ JbQ ÀfZ ´fcL³fZ IYe þøYSX°f WX` dIY ¢¹ff WX¸f »fûIY°fÔÂf IZY Àff±f ²f`¹fÊ Jû SXWXZ WX`Ô AüSX Ad²fIY °ff³ffVffWXe IYf dUIY»´f ¨fb³f SXWXZ WX`ÔÜ IbY¸ffSX dUV½ffÀf IYû kAf´fl ³fZ SXfþÀ±ff³f ´fi·ffSXe ´fQ ÀfZ WXMXf¹ff QZÔ dIY SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ BÀfe Àff»f IZY AfdJSXe ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY UWXfÔ A´f³ff þ³ff²ffSX ¸fþfc°f IYSX³fZ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ Af SXfþÀ±ff³f IYf ´fi·ffSXe Qe´fIY ffþ´fZBÊ IYû f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü IbY¸ffSX dUV½ffÀf IYû ¸fBÊ, 2017 ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f IYf ´fi·ffSXe f³ff¹ff ¦f¹ff C ±ffÜ f°ff QZÔ dIY SXfª¹fÀf·ff IYf M CX¸¸feQUfSX ³fWXeÔ f³ffE þf³fZ ´fSX Y IbY¸ffSX dUV½ffÀf ³fZ IZYþSXeUf»f IYe K ff°f ¸fedOX¹ff IYû f°ffBÊ ±feÜ