Views
8 months ago

Amanpath

12 A´fi`»f 2018 10

12 A´fi`»f 2018 10 ¦fb÷Y½ffSX [ d½fd½f²fX ] SXf¹f´fbSX ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff ßfU¯f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ QcSX QSXfþ ÀfZ ßfðf»fb¦f¯f IY±ff ßfU¯f IYSX ´fb¯¹f IZY ·ff¦fe f³f SXWXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀföYeÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Af¸ff´ff»fe ¸fZÔ 5 A´fi`»f ÀfZ 13 A´fi`»f 2018 °fIY ¨f»f³fZ Uf»fZ ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff ¸fZÔ Af¨ff¹fÊ ´fÔ. °fb»fZVUSX ´ff¯OXZ¹f dÀfSX»fe Uf»fZ IZY õfSXf ½¹ffÀf´feNX ÀfZ øYIY¸f¯fe dUUfWX IZY AUÀfSX ´fSX ßfðf»fb IYû f°ff¹ff dIY ·f¦fUf³f IÈY¿¯f A´f³fe »fûIY¸ff¹ff ÀfZ SXfÀf»fe»ff ¦fdNX°f IYe dþÀf¸fZÔ 16108 SXfd³f¹fûÔ IZY Àff±f SXfÀf»fe»ff IYe AüSX Àf·fe A´f³fe ¹fû¦f ¸ff¹ff ÀfZ Àf·fe 108 ¦fûd´f¹fûÔ IZY Àff±f SXfÀf »fe»ff SX¨fe ´fSXÔ°fb SXf²ff IZY Àff±f SXWX°fZ WXb¹fZ CX³WXû³fZ dIYÀfe ·fe ¦fûd´f¹fûÔ IYû ¹fWX AWXÀffÀf ³fWXe WXû³fZ dQ¹ff dIY ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f CX³fIZY Àff±f ³fWXe WX`Ü øYIY¸f¯fe dUUfWX IZY AUÀfSX ´fSX f°ff¹ff dIY ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f 16000 ÀfZ Ad²fIY ´fMXSXfd³f¹ff ±fe ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IZY ´fiZ¸f AüSX dUUfWX IZY ffSXZ ¸fZÔ A³fZIYûÔ ´füSXfd¯fIY ff°fZ f°ff¹fe ¦fBÊ WX` dþÀf¸fZÔ ÀfZ CX³fIYe ²f¸fÊ ´fd} IY¸ffSX ´fdSXUfSXûÔ IYû Àf¸ffþ IZY ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ þûOÞX³fZ ´fSX þûSX ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ ÀffÔÀfQ EUÔ dþ»ff dUIYfÀf Àf¸f³U¹f EUÔ ¸fc»¹ffÔIY³f Àfd¸fd°f (dQVff) IZY A²¹fÃf ßfe ÀffÔÀfQ ¨fÔQc»ff»f ÀffWXc IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dQVff IYe f`NXIY Af¹fûdþ°f ¨fÔQc»ff»f ÀffWXc IZY A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Afþ d þ » f f IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f f`NXIY ¸fZÔ ßfe ÀffWXc ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f IY¸ffSX AfdQUfÀfe ´fdSXUfSXûÔ IYû Àf¸ffþ IZY ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ þûOÞX³fZ °f±ff VffÀf³f IYe dUd·f³³f þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f IYSX³fZ IZY d»fE dUVfZ¿f þûSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY B³f IY¸ffSX ´fdSXUfSXûÔ IYû ¸ffOXf ´ffIZYMX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f d¸f»fZ Uf»fZ ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »ff·ffd³U°f IYSX³fZ °f±ff UZ Afd±fÊIY øY´f ÀfZ Af°¸fd³f·fÊSX WXû BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ SXûþ¦ffSX EUÔ ÀUSXûþ¦ffSX dQ»ff³fZ IZY d»fE dUd·f³³f ½¹fUÀff¹fûÔ ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f dQ»ff³fZ IZY d³fQZÊVf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ BÀfIZY d»fE CX³fIZY dVfÃff, d¨fdIY°Àff ÀfbdU²ff ·fe dQ»ff³fZ IZY d»fE dUVfZ¿f ´fi¹ffÀf IYSXZ °ffdIY UZ ¸ffgOX»f IZY øY´f ¸fZÔ °f`¹ffSX WXû ÀfIZYÜ ÀffÔÀfQ ßfe ³fZ Afþ dQVff IYe f`NXIY ¸fZÔ A³fZIY IZY³Qi EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe dUÀ°ffSX ÀfZ Àf¸feÃff IYeÜ d³fUfSX¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ d´f±füSXf dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f fPÞXBÊ´ff»fe ¸fZÔ Afþ 11 A´fi`»f, fb²fUfSX IYû dþ»ff À°fSXe¹f þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX ßfe dWX¸fdVfJSX ¦fb~f ³fZ dþ»ff EUÔ »ffIY À°fSXe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ³ff¦fdSXIYûÔ IYe ¸ffÔ¦f EUÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ¹fWX dVfdUSX VffÀfIYe¹f WXfBÊ ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfbfWX ÀffPÞXZ 10 fþZ ÀfZ ´fifSXÔ·f WXû¦feÜ LbMXZ WXbE »fû¦fûa IYf þ»Q WXe f³fZ¦ff ßfd¸fIY IYfOXÊ : °føY¯f WX°±fZ»f OXûÔ¦fSX¦fPÞXÜ 9 U 10 A´fi`»f IYû Af¹fûdþ°f Qû dQUÀfe¹f ßfd¸fIY IYfOXÊ dVfdUSX ¸fZÔ CX¸fOÞXe ·feOÞX EUÔ A½¹fUÀ±ff IYû QZJ°fZ WXbE ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf °føY¯f WX°±fZ»f ³fZ A´f³fe AûSX ÀfZ ´fWX»f IYSX°fZ WXbE IY»fZ¢MXSX ·fe¸fdÀfÔWX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX LbMXZ WXbE dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf ßfd¸fIY IYfOXÊ UfOXÊUfSX dVfdUSX »f¦ffIYSX ¹ff dRYSX EIY WXe À±ff³f ´fSX Qû dQ³fû IYf AüSX dVfdUSX »f¦ffIYSX CX³fIYf ßfd¸fIY IYfOXÊ f³ff³fZ IYe A´fe»f IYe WX` dþÀf ´fSX IY»fZ¢MXSX dÀfÔWX ³fZ CX³WXZ Af¿UfÀf³f dQ¹ff WX` dIY þ»Q WXe CX³fIYf IYfOXÊ f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ³fU´fQÀ±f ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe AfVfeVf d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY þ»Q WXe ¸fb³ffQe IYSXUfIYSX EIY WXe À±ff³f ´fSX EIY ¹ff Qû dQ³f IYf dVfdUSX »f¦ffIYSX LbMXZ WXbE »fû¦fû IYf ßfd¸fIY IYfOXÊ f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ øYIY¸f¯fe ßfeIÈY¿¯f IYe ÀffÀfZ IYSXefe SXf³fe ¸fZÔ þf³fe þf°fe ±fe Ü dUQ·fÊ IZY SXfþf d·fÀf¸f°f IYe ´fbÂfe CXÀf IYf»f ¸fZÔ A´f³fe fbdðd¸f°ff AüSX ÀfüÔQ¹fÊ þf³fe þf°fe ±fe dþÀfIZY ¨f»f°fZ A³fZIYûÔ SXfþf VfWXSX IZY fQWXf»f °ff»fffûÔ IYe ÀffRY ÀfRYfBÊ IZY d»f¹fZ IY»fZ¢MXSX ÀfZ ¦fbWXfSX,´fÂf d»fJIYSX IYf¹fÊUfWXe IYe ¸ffÔ¦f ■ Af¸f þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ Uf»fZ Af¸ff°ff»fff, IYfVfef³f, dSXdNX¹ff AüSX QVfWXSXf °ff»fffûÔ IYf AdÀ°f°U ÀfÔIYMX ¸fZÔ ■ d³fÀ°ffSXe IYe ¸fþfcSXe þUffQZWXe ÀfZ QcSX ·ff¦f SXWXe ³f¦fSX´ffd»fIYf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fûQÜ Af¸f þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ Uf»fZ ³f¦fSX´ffd»fIYf ÃfZÂff³°f¦fÊ°f dUd·f³³f UfOXûÊ ¸fZÔ dÀ°f±f fQWXf»f °ff»fffûÔ IYe ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYû »fZIYSX dþ»ff ¹fûþ³ff Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f AüSX ´ff¿fÊQ d³f°fZVf U¸ffÊ ³fZ IY»fZ¢MXSX ff»fûQ IYû ´fÂf d»fJIYSX °ff»fff ÀfÔSXÃf¯f IYe dQVff ¸fZÔ IYf¹fÊ ¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYSX AfUV¹fIY IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü IY»fZ¢MXSX ff»fûQ IYû d»fJZ ¦f¹fZ ´fÂf ¸fZÔ þ³fû´f¹fû¦fe °ff»fffûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ÀfZ þ»fIbYÔ·fe,IY¨fSXZ IYû d³fIYf»f³fZ IZY fþf¹f CX³fIYû UWXeÔ ³fá IYSX³fZ IZY RYf¸fc»fÊZ ¹ff A³¹f IYûBÊ IYfSX¦fSX CX´ff¹fûÔ ÀfZ °ff»fff ÀfÔSXÃf¯f IYe dQVff ¸fZÔ IYf¹fÊ dIY¹fZ þf³fZ IYe ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ WX`Ü ÀfQÀ¹f AüSX ´ff¿fÊQ d³f°fZVf U¸ffÊ ³fZ f°ff¹ff dIY,Af¸f þøYSX°fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ Uf»fZ ³f¦fSX´ffd»fIYf ff»fûQ IZY dUd·f³³f UfOXûÊ ¸fZÔ dVfÃfIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ VffÀfIYe¹f Vff»ffAûÔ ¸fZÔ ´fif°f: IYf»fe³f Àf¸f¹f IYe ¸ffÔ¦f IYe WX` A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fûQÜ dþ»ff ff»fûQ IZY Àf·fe dVfÃfIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dþ»ff²feVf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ EIYdÂf°f WXûIYSX ÀfÔ¹fböY Äff´f³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dþ»ff²feVf IYû d³fUZQ³f dIY¹ff dIY ½¹ff~ ¦f¸feÊ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dþ»fZ ¸fZÔ ·fe¿f¯f ¦f¸feÊ IZY IYfSX¯f »f¦ff°ffSX °ff´f¸ff³f ¸fZÔ UÈdð WXû SXWXe WX`Ü dþÀf IZY IYfSX¯f ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ A²¹f³fSX°f LfÂfûÔ IZY ÀUfÀ±¹f ´fSX ´fid°fIcY»f ´fi·ffU ´fOÞX³fZ IZY IYfSX¯f ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ LfÂf CX´fdÀ±fd°f IY¸f WXû°fe þf SXWXe WX` AüSX ´ff»fIYû õfSXf A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû Vff»ff ·fZþ³fZ ¸fZÔ øYd¨f ³fWXeÔ »fe þf SXWXe WX`Ü dþÀfÀfZ Vff»ffAûÔ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû VffÀf³f IYe ¸fÔVff A³fbÀffSX ¹fûþ³ffEÔ EUÔ Vff»ff ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ¦fd°fdU²fe¹fûÔ IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü BÀf IZY d»f¹fZÔ Àf·fe VffÀfIYe¹f Vff»ffAûÔ ¸fZÔ ´fif°f: IYf»fe³f Àf¸f¹f IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü dþ»ff ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f Àf¸fÀ°f dUôf»f¹fûÔ ´fif±fd¸fIY ¸ff²¹fd¸fIY AüSX CX¨¨f ¸ff²¹fd¸fIY °f±ff CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹fûÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fif°f: 7 fþZ ÀfZ 11 fþZ °fIY dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE dþÀf ´fSX IY»fZ¢MXSX ÀffSXfÔVf d¸fØfSX ³fZ IYWXf dIY Ad°fVfe§fi dÀ°f±f °ff»fff Afþ A´f³fZ AdÀ°f°U IYû »fZIYSX ´fZVfû´fZVf ¸fZÔ WX`Ü ÀfÔfÔd²f°f UfOXÊ ´ff¿fÊQûÔ IZY ffSX-ffSX d»fdJ°f AüSX ¸füdJIY AfUZQ³fûÔ IZY ffQ ·fe d³fIYf¹f ´fiVffÀf³f õfSXf ÀfÔÄff³f ³fWXeÔ dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü UfÀ°fdUIY ¸fZÔ VfWXSX ¸fZÔ dÀ°f±f Af²ff ÀfZ ª¹ffQf °ff»fff þ»fIbYÔ·fe, IY¨fSXZ AüSX ¦fÔQ¦fe ÀfZ ´fMX ¨fbIZY WX`Ô,¸fþfcSX³f SXûþe-¸fþQcSXe IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû d³fÀ°ffSXe IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊdVf°f IYSX Vff»ff ÀfÔ¨ff»f³f IYf Àf¸f¹f ´fif°f: IYf»fe³f Àf¸f¹f 7 ÀfZ 11fþZ °fIY dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY ´fcUÊ ·fe LØfeÀf¦fPÞX ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ³f¦fSXe d³fIYf¹f dVfÃfIY ÀfÔ§f dþ»ff BIYfBÊ ff»fûQ IZY dþ»ff A²¹fÃf dQ»fe´f IbY¸ffSX ÀffWXc EUÔ ´fifÔ°fe¹f ÀfWX Àfd¨fU ´fiQe´f IbY¸ffSX ÀffWXc ³fZ Äff´f³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸ffÔ¦f dIY¹ff ±ff dIY SXf¿MÑXe¹f Af´fQf ´fifÔ²f³f A±ffgdSXMXe IZY õfSXf dWXMX A»fMXÊ þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfIZY A³fbÀffSX Qû´fWXSX 11 fþZ ÀfZ 3fþZ °fIY dIYÀfe ·fe ÀfÔÀ±ff IYf ÀfÔ¨ff»f³f ³fWXeÔ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE IYû ²¹ff³f ¸fZÔ AU¦f°f IYSXf°fZ WXbE dþ»ff ´fiVffÀf³f ÀfZ ´fif°f: dUôf»f¹f ÀfÔ¨ff»f³f IYe ¸ffÔ¦f IYSX ¨fbIYf WX``Ü Äff´f³f ÀfüÔ´f³fZ Uf»fZ ÀfÔ¦fNX³fûÔ ¸fZÔ ´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX ´fÔ¨ff¹f°f ³f¦fSXe d³fIYf¹f dVfÃfIY ÀfÔ§f dþ»ff BIYfBÊ ff»fûQ ÀfZ dþ»ff CX´ff²¹fÃf SXf¸fdIYVfûSX JSXfÔVfb , dþ»ff Àfd¨fU SX§fb³fÔQ³f ¦fÔ¦ffûBÊSX , dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU ´fU³f IbYÔ·fIYfSX, LØfeÀf¦fPÞX ´fiQZVf dVfÃfIY ÀfÔ§f dþ»ff A²¹fÃf UfBÊIZY dQ»»feUfSX, dþ»ff CX´ff²¹fÃf dU¿¯fb dÀfÔWX NXfIbYSX, Àfd¨fU AfSXOXe OXOÞXÀfZ³ff, dþ»ff Àfd¨fU þ¹fSXf¸f d³f¸fÊ»fIYSX, ÷Y´fZÔQi dÀf³WXf, AV½f³fe QZVf¸fbJ AfdQ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ¸füþcQ ±fZÜ IbY»f d¸f»ffIYSX QZJf þfE °fû EZÀfZ °ff»fffûÔ IYf AdÀ°f°U ÀfÔIYMX ¸fZÔ WX` dþ³fIZY ÀfÔSXÃf¯f ÀfZ ³f¦fSX´ffd»fIYf QcSX ·ff¦f SXWXe WX`Ü ¦fSXef °ffIZY IZY »fû¦fûÔ IYe dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ °ff»fffûÔ IYf fWXb°f fOÞXf ¹fû¦fQf³f WXû°ff WX`Ü »fZdIY³f ³f¦fSX´ffd»fIYf õfSXf ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYe ½¹fUÀ±ff ³f¦f¯¹f SXJZ þf³fZ ÀfZ þ³fû´f¹fû¦fe °ff»fff Afþ Af¸fþ³f°ff IZY d»fE J°fSX³ffIY Àffdf°f WXû SXWXZ WX`Ü ÀfQÀ¹f AüSX ´ff¿fÊQ d³f°fZVf U¸ffÊ ³fZ d³fIYf¹f ´fiVffÀf³f ´fSX AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf dIY,¦fÔ¦ffÀff¦fSX °ff»fff IYû LûOÞX CX´fZÃff IZY dVfIYfSX Af¸ff°ff»fff, IYfVfef³f, dSXdNX¹ff,IbYOÞXe fSXZþ,Àff²fbf³f AüSX QVfWXSXf þ`ÀfZ A³¹f °ff»fffûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IYe þUffQZWXe ³f¦fSX´ffd»fIYf IYe ³fWXe EZÀff ´fi°fe°f WXû³fZ »f¦ff WX`Ü U°fʸff³f IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ »f¦f·f¦f °fe³f Àff»fûÔ ¸fZÔ ÀffSXe DYþfÊ EIY¸ffÂf ¦fÔ¦ffÀff¦fSX °ff»fff ¸fZÔ »f¦ffBÊ þf SXWXe WX` þfdIY VfWXSX IZY A³¹f °ff»fffûÔ IZY WXf»ff°f fQ ÀfZ fQ°fSX WXû ¨f»fZ WX`Ü ffUþcQ BÀfIZY fQWXf»f °ff»fffûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IYe d¨fÔ°ff ³f¦fSX´ffd»fIYf õfSXf ³fWXeÔ IYe þf SXWXe WX`Ü ÀfIYSXZ»feIY»ff ¸fZÔ AJÔOX ³fU²ff SXf¸ff¹f¯f IYf ´fc¯ffÊWbd°f EUÔ dUd²fU°f Àf¸ff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀföYeÜ ¦fif¸f ÀfIYSXZ»feIY»ff ¸fZÔ 2 A´fi`»f ÀfZ ´fifSXÔ·f WXbBÊ AJÔOX ³fU²ff SXf¸ff¹f¯f IYf ´fc¯ffWXÊbd°f EUÔ dUd²fU°f Àf¸ff´f³f 10 A´fi`»f IYû SXfdÂf ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXbAf BÀf QüSXf³f Àf¸ff´f³f IZY d»f¹fZ ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f IYû ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ Af¸fÔÂf¯f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀfZ CX³WXû³fZ ÀfWXÀf¸¸ff³f ÀUeIYfSX dIY¹ff ±ff ´fSXÔ°fb 10 A´fi`»f IYû ³fWXe ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ ³fU²ff SXf¸ff¹f¯f Àfd¸fd°f EUÔ ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ IYû °f±ff AfÀf´ffÀf ÀfZ Af¹fZ WXb¹fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû d³fSXfVff WXbBÊ AüSX Af³f³f RYf³f³f ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ÀföYe ³f¦fSX IZY þ¹f´fiIYfVf ¦fû¹f»f EUÔ A³¹f Ad°fd±f¦f¯f IYû f³ff¹ff ¦f¹ff AüSX CX³WXe IZY WXf±fûÔ ÀfZ Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX ¸fWXfSXfþfAûÔ IZY õfSXf SXfþf d·fVf¸fIY IZY Àf¸fÃf A³fZIYûÔ ´fiÀ°ffU ·fZþZ ¦f¹fZ ´fSXÔ°fb EIY ffSX dUQ·fÊ ³f¦fSX ¸fZÔ ·f¦fUf³f IÈY¿¯f IZY ´fbSXûdWX°f ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IZY øY´f EUÔ ¦fb³f¦ff³f IYf U¯fʳf dIY¹ff ¦f¹ff ³fWXea SXWXZ Qïc ffff A¸f³f ´f±f ³¹fcþ ff»fûQÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ÀfdWX°f A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fe CXÀf UöY »fû¦f QbJe WXûIYSX WX°f´fi·f SXWX ¦f¹fZ þf Af¸ff°ff»fff IZY Qïc VffWX ffff ³fZ Àfû¸fUfSX SXfdÂf 3 fþZ A´f³ff VfSXeSX LûOÞX dQ¹ff l Äff°f WXû IYe dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IZY Af¸ff °ff»fff ´fSX WXþSX°f ffff f¦fQfQe VffWX ¸fþfSX ´fSX »f¦f·f¦f 70 U¿fûÊ ÀfZ Qïc VffWX ffff SXWX°fZ ±fZ l UZ A´f³fZ d³fSXf»fZ AÔQfþ IYû »fZIYSX »f¦ff°ffSX ¨f¨ffÊAû ¸fZÔ SXWXZ WX` l ffff IYe JfdÀf¹f°f SXWXe WX` IYe UWX IY·fe dIYÀfe IZY ¹fWX Af°fZ þf°fZ ³fWXe ±fZ ´fSX³°fb CX³fIZY QSXffSX ¸fZÔ ¸f³³f°f ¸ffÔ¦f³fZ Uf»fû IYf °ffÔ°ff »f¦ff SXWX°ff ±ff l LØfeÀf¦fPÞX, ¸f²¹f´fiQZVf, ¸fWXfSXf¿MÑX, fÀ°fSX, EUÔ ¸fbÔfBÊ °fIY ÀfZ QcSX-QcSX IZY »fû¦f B³fIZY ´ffÀf A´f³fe ¸f³fûIYf¸f³ff »fZIYSX Af°fZ ±fZ, ¸f³³f°f ´fcSXe WXû³fZ ´fSX ´fb³f: ffff IZY QVfʳf IZY d»fE »fû¦fû IYe IY°ffSX »f¦fe SXWX°fe ±fe l þfd°f ²f¸fÔÊ þ`Àfe ·ffU³ffAû ÀfZ ´fSXZ SXWX³fZ Uf»fZ Qïc VffWX ffff IYe »fûIYd´fi¹f°ff IYf AÔQfþf BÀfe ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` IYe CX³fIZY ¸fbSXeQû ¸fZÔ þWXf ¸fbdÀ»f¸f QbAf ¸ffÔ¦f³fZ ´fWXb¨f°fZ ±fZ °fû UWXe dWX³Qc ·fe A´f³fZ ¸ff±fZ ´fSX ÷Y¸ff»f SXJ IYSX B³fIZY ¨fSX¯f ¸fZÔ ¸ff±ff MXZIYIYSX A´f³fe ¸fbSXfQ ´fcSXe IYSX³fZ IYSX³fZ IYe ¸f³³f°f ¸ffh¦ff IYSX°fZ ±fZ l WX»ffdIY ffff IZY dU¿f¹f ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe ¨f¨ffÊ SXWXe WX` IYe ´fcUÊ ¸fZÔ ¹fWX ²f¸f°fSXe »ff»fff¦f IZY d³fUfÀfe SXWXZ WX` UZ SXf¸fQfÀf IZY ³ff¸f ÀfZ ·fe þf³fZ þf°fZ WX` ´fSX³°fb U¿fûÊ ÀfZ ffff IYû IZYU»f WXþSX°f ffff f¦fQfQe VffWX IYe ¸fþfSX ´fSX WXe QZJf ¦f¹ff WX` °f±ff BÀf ff°f IYe ¨f¨ffÊ SXWXe WX` IYe þUf³fe ÀfZ »fZIYSX Af °fIY ffff IYf ÀU÷Y´f EIY Àff¸ff³f SXWXf WX` l ´fedOÞX°f ½¹fdöY IZY þeU³f ¸fZÔ ÀfbJQ ´fdSXU°fʳf WXû³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦f IY°ffSXf²Q WXûIYSX ffff IYe OXfMX Àfb³f³fZ IZY d»fE ·fe »ff»ffd¹f°f SXWX°fZ ±fZÜ IYf IYf¹fÊIiY¸f WXU³f ´fcþ³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ´fWXbÔ¨fZ ¸fb£¹f Ad°fd±f þ¹f´fiIYfVf ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf dIY ±ff dþÀf ´fSX øYIY¸f¯fe ³fZ ¸f³f WXe ¸f³f ßfeIÈY¿¯f IYe EIY °fÀUeSX IYû QZJIYSX CX³WXZÔ A´f³fe ´fd°f IZY øY´f ¸fZÔ ¸ff³f d»f¹ff ±ff þf øYIY¸f¯fe IZY d´f°ff ·ffBÊ þSXfÀf³f IÔYÀf AüSX dVfVfb´ff»f AfdQ IZY WX¸ffSXZ WXe WXf±fûÔ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX ·f¦fUf³f SXf¸f IYe B¨Lf ÀfZ Afþ Àf¸ff´f³f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ õfSXf øYIY¸f¯fe dUUfWX IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀU¹fÔfSX SX¨ff ¦f¹ff °fû øYIY¸f¯fe ³fZ A´f³fZ dU¿UfÀf ´ffÂf fif¸WX¯f IY³¹ff Àfb³fÔQf IZY WXf±fûÔ IÈY¿¯f IYû d¨fe d»fJIYSX ·fZþf dþÀf¸fZÔ CX³WXû³fZ d»fJf ÀfeE¸fAû IYSX SXWZX UfOXfZË IYf QüSXf þf³f SXWZX W`ÔX »fû¦ffZÔ IYe Àf¸fÀ¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf OXûÔ¦fSX¦fPÞXÜ OXûÔ¦fSX¦fPÞX IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ EZÀff ´fWX»fe ffSX WXû SXWXf WX` þf IYûBÊ ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe ÀUÀRcYÊ°f ³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû þf³f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZÔ WX` AüSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ øYføY WXû³fZ IZY d»fE ÀfbfWX 6 fþZ ÀfZ ³f¦fSX IZY ´fi°¹fZIY UfOXûÊ IYf QüSXf IYSX SXWXZÔ WX`Ü Af´fIYû f°ff QZÔ dIY ³fU´fQÀ±f ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe AfVfe¿f d°fUfSXe 11 A´fi`»f fb²fUfSX ÀfZ ³f¦fSX IZY ´fi°¹fZIY UfOXûÊ IYf QüSXf³f IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f dIY¹ff WX` dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f UZ Afþ UfOXÊ ³fÔ. 01 ,JbMXf´ffSXf EUÔ UfOXÊ ³fÔ. 24 IYf QüSXf dIY¹ffÜ ßfe d°fUfSXe ÀfbfWX 6 fþZ ÀfZ 9 fþZ °fIY SXûþf³ff Qû UfOXûÊ IYf QüSXf IYSXZÔ¦fZÜ ÀfeE¸fAû ßfe d°fUfSXe IZY Àff±f ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf, CX´ff²¹fÃf, ´ffd»fIYf dU·ff¦f IZY Àf·fe Ad²fIYfSXe IY¸fʨffSXe EUÔ ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY IZY Àff±f Afþ UfOXÊ ³fÔ. 01 EUÔ 24 ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ AüSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ øYføY WXbE dþÀf¸fZÔ ´fi¸fbJ °füSX ´fSX fOÞXZ ³ff»fZ IYe ÀfRYfBÊ EUÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IYe SXfdVf ·fb¦f°ff³f IYe Àf¸fÀ¹ff Àff¸f³fZ AfBÊ dþÀf ´fSX ÀfeE¸fAû ßfe d°fUfSXe ³fZ EIY Àf~fWX IZY AÔQSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ IYf Af¿UfÀf³f dQ¹ffÜ BÀfe °fSXWX ÀfeE¸fAû ßfe d°fUfSXe 12 A´fi`»f ¦fbøYUfSX IYû UfOXÊ ³fÔ. 02 EUÔ UfOXÊ ³fÔ. 15 IYf QüSXf IYSXZÔ¦fZ AüSX UfOXÊUfdÀf¹fûÔ IYe ´fSXZVff³fe IYû Àfb³fZÔ¦fZ °f±ff CX³fIYf WX»f d³fIYf»fZÔ¦fZÜ BÀf QüSXf IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f ÀU¨L°ff ´fSX dUVfZVf ²¹ff³f dQ¹ff þf SXWXf WX` dþ³f UfOXûÊ ¸fZÔ ÀU¨L°ff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf¸fÀ¹ff WXû¦fe UWXfÔ ´fSX dUVfZVf ²¹ff³f QZIYSX CXÀfIYf WX»f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf IcYOÞXf IYSXIYMX IYe ÀfRYfBÊ EUÔ ³ff»fe ¸fSX¸¸f°f ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ Af´f³fZ QZJf WXû¦ff dIY þ¹fÀ°fÔ·f ¨f`IY ÀfZ ¦fû»fffþfSX þf³fZ Uf»fZ ¸ff¦fÊ ´fSX f³fe QbIYf³fû IZY Àff¸ff³f ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ·fe SXJ dQ¹ff þf°ff WX` Àff±f ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ LûMXZ fOÞXZ Àf·fe ´fiIYfSX IZY UfWX³f JOÞXZ IYSX dQ¹fZ þf°fZ WX` dþÀfÀfZ fb²fUfSX U SXdUUfSX ffþfSX IZY dQ³fû ¸fZÔ ÀfOÞXIY ÀfIYSXe WXû þf°fe WX` AüSX AfUf¦f¸f³f ffd²f°f WXû þf°ff WX` Àff±f WXe Qb§fÊMX³ffEÔ WXû°fe WX`Ü ÀfeE¸fAû ³fZ IYWXf- BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Ad²fIY þf³fIYfSXe »fZ³fZ ´fSX ÀfeE¸fAû AfVfeVf d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¨fcÔdIY EIY ²f¸fʳf¦fSXe WX` AüSX LØfeÀf¦fPÞX IZY ´f¹fÊMX³f À±f»f ¸fZÔ dUVfZ¿f À±ff³f SXJ°fe WX` BÀfd»fE BÀfZ ÀU¨L f³ff¹fZ SXJ³ff WX¸f Àf·fe ³ff¦fdSXIYû IYf IY°fʽ¹f WX` BÀfd»fE ¸f`Ô ¹fWX QüSXf IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ffIYSX BÀfZ ÀU¨L f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXf WXcÔÜ ¸fIYf³fû U QbIYf³fû IZY Ad°fIiY¸f¯f EUÔ ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ SXJZ þf³fZ Uf»fZ ¸f»f¸fûÔ U ¦füNXf³f f³ff³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ CX³WXû³fZ IYWXf dIY EZÀfZ »fû¦fû IYû þ»Q WXe ³fûdMXÀf dQ¹ff þf¹fZ¦ff EUÔ ³fûdMXÀf QZ³fZ IZY ffQ ·fe ³fWXe WXMXf³fZ ´fSX CX³fIZY dJ»ffRY IYf¹fÊUfWXe IYe þf¹fZ¦feÜ CX³fIYf Àff¸ff³f þ~ IYSX CX³fIZY dJ»ffRY þb¸ff³ffÊ IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þf¹fZ¦fe Àff±f WXe þ¹fÀ°fÔ·f ¨f`IY ÀfZ ¦fû»fffþfSX IZY A»ffUf Àf·fe ½¹fÀ°f ¸ff¦fûÊ ¸fZÔ ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ SXJZ Àff¸ff³f WXû WXMXf³fZ IYe ³fûdMXÀf QZIYSX AÔOXSX»ffBʳf JeÔ¨fe þf¹fZ¦fe AüSX »ffBʳf IZY ffWXSX WXû³fZ ´fSX Àff¸ff³f þ~ IYSX d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ ·fe ¸fbÓfZ f³ff¹ff ¦f¹ff BÀfIZY d»f¹fZ ¸f`Ô A´f³fZ ·ff¦¹f IYû ÀfWXSXf°fZ WXb¹fZ ·f¦fUf³f SXf¸f ÀfZ IÈY´ff ¸fZSXZ CX´fSX IYe ¦fBÊ WX` AüSX ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ ³fZ dþÀf Àf¸¸ff³f IZY Àff±f ¸fZSXZ WXf±fûÔ ÀfZ Àf¸ff´f³f IYSXf SXWXZ WX` BÀfIZY d»f¹fZ ¸f`Ô Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ IYû WXfdQÊIY dQ»f ÀfZ ²f³¹fUfQ QZ°fZ WXb¹fZ IYWXcÔ¦ff dIY Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ AüSX A¨Lf Af¹fûþ³f IYSXf¹fZ AüSX ±ff dIY ¸f`Ô Af´fIYû ¸f³f WXe ¸f³f A´f³ff ´fd°f ¸ff³f ¨fbIYe WXcÔ Af´f ¸fbÓfZ BÀf ÀfÔIYMX ÀfZ f¨ffIYSX Af´f ¸fbÓfZ ´fd} IZY øY´f ¸fZÔ ÀUeIYfSX IYSXZÔ ´fÂf ´fPÞX°fZ WXe ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f df³ff f»fSXf¸f IYû WX¸ffSXZ õfSXf þû ·fe ÀfWX¹fû¦f ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ EUÔ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f ¨ffWXZ¦fe CXÀfIZY d»f¹fZ WX¸fZVff QZ³fZ IZY d»f¹fZ °f`¹ffSX SXWXZ¦fZÔ Ü dUdVfVMX Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ dU¿U dWX³Qb ´fdSXVfQ IZY ³f¦fSX ´fiJ¯OX ´fi¸fbJ ÀföYe IZY °f´fZVf Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY dþÀf ·fdöY ·ffU³ff ÀfZ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY õfSXf ³fU dQ³fûÔ °fIY AJ¯OX ³fU²ff SXf¸ff¹f¯f ·f¦fUf³f f°ff¹fZÔ dUQ·fÊ ³f¦fSXe ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZ þWXfÔ øYIY¸f¯fe ¸ff°ff ¦füSXe IYe ´fcþf IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fe ±fe UWXfÔ ÀfZ øYIY¸f¯fe IYf A´fWXSX¯f IYSX VfÔJ fþf°fZ WXb¹fZ ÀffIYû A¦ffWX dIY¹ff dIY øYIY¸f¯fe IYû »fZ ¸fb£¹f Ad°fd±f ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f IZY ³fWXea Af³fZ ÀfZ ¦fif¸f½ffÀfe d³fSXfVf AfÀf´ffÀf ÀfZ Af¹fZ ¦fif¸fUfÀfe d³fSXfVf VfQûÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f IZY ³fWXe Af³fZ ÀfZ CX³WXZÔ A¨Le JfÀfe d³fSXfVff WXbBÊ AüSX CX³WXû³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ ÀföYe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ d³fUfÀf IYSX³fZ Uf»fZ ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ Af SXWXZ WX` IYWXIYSX WX¸f fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ EIYdÂf°f WXb¹fZ ±fZ ´fSXÔ°fb CX³fIZY ³fWXe Af³fZ ´fSX d³fSXfVff WXbBÊ WX` Ü ¨fb³ffUe UVfÊ IZY QüSXf³f SXfþ ³fZ°ffAûÔ õfSXf Àf¸f¹f EUÔ d°fd±f °f¹f IYSX³fZ IZY ffQ ·fe ³f ´fWXbÔ¨f³ff ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ IYe Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX` Ü UWXe Af³fZ Uf»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ IYWXe E`Àff ³f WXû dIY BÀf ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ IZY EIYdÂf°f ·feOX IYf ´fi·ffU Jfd¸f¹ffþf ·fb¦f°f³ff ´fOX ÀfIY°ff WX`Ü SXf¸f IY±ff IYf Af¹fûþ³f IYSX ßfðf»fbAûÔ IYû IY±ff ßfU¯f IYSXf¹ff WX` AüSX Afþ ¸f`Ô ·fe fWXb°f Àfbøf øY´f ÀfZ ´fiÀ°fb°f WXûIYSX ·f¦fUf³f SXf¸f IYe IY±ff Àfb³fe AüSX ´fb¯¹f IZY ·ff¦fe f³ff AüSX ¸fÔ¨f ÀfZ IYWX³ff ¨ffWXc¦ff dIY Àf·fe f¨¨fZ dþÀf ´fiIYfSX ·f¦fUf³f SXf¸f A´f³fZ ¸ff°ffd´f°ff IYf Àf¸¸ff³f dIY¹fZ CXÀfe ´fiIYfSX Af´f ·fe A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff IYf þf¹ff þf SXWXf WX` Ü dþÀf ´fSX dVfVfb´ff»f IZY õfSXf A´f³fZ ÀfZ³ff ³ff¹fIY øYIY¸fe ³ff¸fIY Àf`d³fIY IYû ¹fbð IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ·fZþf dþÀf¸fZÔ øYIY¸fe IYû WXSXfIYSX ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f ³fZ øYIY¸f¯fe IYû »fZIYSX õfdSXIYf´fbSXe ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZ þWXfÔ ´fSX f»fSXf¸f EUÔ ¸ff°ff d´f°ff IZY õfSXf ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IYf øYIY¸f¯fe IZY Àff±f dUUfWX ´fcSXZ ²fc¸f²ff¸f IZY Àff±f ÀfÔ´f³³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY±ffUf¨fIY ´fÔ. °fb»fZVUSX ´ff¯OXZ¹f IZY õfSXf Àfb³ff¹ff ¦f¹ff BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY AUÀfSX ´fSX dU¿U dWX³Qb ´fdSX¿fQ IZY ³f¦fSX ´fiJ¯OX ´fi¸fbJ °f´fZVf Vf¸ffÊ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ IY±ff ßfU¯f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ dUdVf¿NXX Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ WXb¹fZ ±fZ BÀf IY±ff ßfU¯f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ QcSX QSXfþ ÀfZ AfÀf´ffÀf IZY ¦fif¸fûÔ ÀfZ ßfðf»fb¦f¯f IY±ff ßfU¯f IYSX ´fb¯¹f IZY ·ff¦fe f³f SXWXZ WX`Ü IY±ff ßfU¯f EUÔ AfSX°fe IZY ffQ ·fÔOXfSXZ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX` dþÀf¸fZÔ Àf`IYOXû IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·föY¦f¯f ´fiÀffQ ¦fiWX¯f IYSX°fZ WX` Ü Àf¸¸ff³f IYSXZ AüSX ¸ff°ffAûÔ ÀfZ IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY Af´f ·fe A´f³fZ ÀffÀf- ÀfÀfbSX IYe dþÀf ´fiIYfSX ¸ff°ff Àfe°ff ³fZ A´f³fZ ÀffÀf-ÀfÀfbSX IYe ÀfZUf IYe WX` BÀfe ´fiIYfSX Af´f ·fe A´f³fZ ´fdSXUfSX IYe ÀfZUf IYSXZÔ Ü dþÀfIZY ¨f»f°fZ Af³fZ Uf»fZ ´fePXe Af´fIZY õfSXf dIY¹fZ þf SXWXZ ¸ff³fÀf¸¸ff³f IYû QZJIYSX UWX ·fe CXÀf SXWX ¸fZÔ ¨f»fZ¦fZÔ Ü ³fU²ff SXf¸ff¹f¯f Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf ¹fVfUÔ°f ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY ÀfIYSXZ»fe IY»ff ¸fZÔ EZÀff Af¹fûþ³f Af³fZ Uf»fZ UVfûÊ ¸fZÔ ·fe Àf·fe IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¨f»f°ff SXWXZ¦ff Àf¸ff´f³f Àf¸ffSXûWX dQUÀf IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f EUÔ ²f¸fÊ´fiZ¸fe CX´fdÀ±f°f ±fZ , IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfRY»f f³ff³fZ ¸fZÔ ¹fVfUÔ°f ÀffWXc, OX¸føY²fSX ÀffWXc, SXf¸ff³fbþ ÀffWXc, ´fiWX»ffQ ÀffWXc ÀfdWX°f ¦fif¸fUfdÀf¹fûÔ IYf ¹fû¦fQf³f SXWXf Ü

C M Y K ½f»OÊX SXf¹f´fbSX d½f³OXû A»þedSX¹ff ¸fZÔ Àf`³¹f dU¸ff³f Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f, Af °fIY 181 »fû¦fûÔ IZY ¸ffSXZ þf³fZ IYe ´fb¿dMX A»þe¹fÀfÊÜ CX°°fSXe A»þedSX¹ff ¸fZÔ fb²fUfSX IYû EIY Àf`¹f dU¸ff³f IZY Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WXû þf³fZ ÀfZ 181 »fû¦f ¸ffSXZ ¦fEÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX, CXOÞXf³f ·fSX³fZ IZY °fbSXÔ°f ffQ WXe dU¸ff³f Qb§fÊMX³ff IYf dVfIYfSX WXû füRYfdSXIY E¹fSX´fûMXÊ IZY ´ffÀf EIY JZ°f ¸fZÔ þf d¦fSXfÜ Qb§fÊMX³ff IZY IYfSX¯fûÔ IYû A·fe IbYL ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»ff WX`Ü SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IZY A³fbÀffSX, ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f þfSXe WX`Ü À±ff³fe¹f Àf¸f¹ff³fbÀffSX, ÀfbfWX 8 fþZ Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WXbE Àf`³¹f dU¸ff³f ¸fZÔ IYBÊ Àf`d³fIY ÀfUfSX ±fZ AüSX CX³fIZY ´ffÀf IYfRYe WXd±f¹ffSX ·fe ±fZÜ SXf¹fMXÀfÊ IZY A³fbÀffSX, Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 181 WXû ¦f¹fe WX`Ü A»þedSX¹ff IZY Àf°°fføYPÞX ERYE»fE³f ´ffMXeÊ IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff, BÀf dU¸ff³f Qb§fÊMX³ff IZY dVfIYfSX »fû¦fûÔ ¸fZÔ ´fVd¨f¸fe ÀfWXfSXf IZY ´fû»feÀffdSX¹fû ÀU°fÔÂf°ff AfÔQû»f³f IZY 26 ÀfQÀ¹f ±fZÜ ERYE»fE³f IZY ÀfZIiYZMXSXe þ³fSX»f OXeþf¸fZ»f ³fZ ´fifBUZMX fifgOXIYfÀMXSX E³³fWXfSX MXeUe IYû §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe QeÜ BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ þWXSXe»fZ VfSXff ÀfZ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 100 ÀfZ ª¹ffQf WXbBÊ þIYf°ffÊÜ BÔOXû³fZdVf¹ff ¸fZÔ dU¿fföY VfSXff ´fe³fZ ÀfZ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff BÀf ¸fWXe³fZ 100 ÀfZ ª¹ffQf WXû ¨fbIYe WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ Afþ IYWXf dIY UZ VfSXff IZY IYf»fe dfIiYe IZY d³f¸ff°ffÊ AüSX dU°fSXIYûÔ IZY dJ»ffRY IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ´feLZ ³fWXeÔ WXMXZÔ¦fZÜ dOX´MXe ³fZVf³f»f ´fbd»fÀf ¨feRY ¸fûWX¸¸fQ Àf`RiYbïe³f ³fZ IYWXf dIY BÀf ¸fWXe³fZ þIYf°ffÊ AüSX þfUf ¸fZÔ þWXSXe»fZ VfSXff ÀfZ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ JfÀfe UÈdð WXbBÊ WX`Ü BÔOXû³fZdVf¹ff IZY IYBÊ MXeUe ¨f`³f»fûÔ ³fZ dQJf¹ff WX` dIY ¸fÈ°fIYûÔ IZY ´fdSXþ³f CX³fIYe OXZOX ffgOXe IYû AÀ´f°ff»fûÔ °fIY »fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY IZYU»f þIYf°ffÊ ¸fZÔ WXe 31 ¸fü°fûÔ IYe JfSX WX`Ü Àf`RiYbïe³f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX EIY ·f¹ff³fIY ´fdSX¯ff¸f WX`Ü A¦fSX EZÀff WXe ¨f»f°ff SXWXf °fû QZVf IYû fOÞXf ³fb¢Àff³f WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ Àf·fe BÔOXû³fZdVf¹ff ´fbd»fÀf IYû AfQZVf dQ¹ff WX` dIY BÀf °fSXWX IZY ¸ff¸f»fûÔ IYû þ»Q ÀfZ þ»Q SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔÜ Àff±f WXe CX³f dSXMXZ»fÀfÊ IYf ´f°ff »f¦ffEÔ þû VfSXff ¸fZÔ þWXSXe»fZ SXÀff¹f³f IYû d¸f»ff³fZ IYf ²fÔ²ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IYWXf þf SXWXf WX` dIY ´fbd»fÀf ³fZ fOÞXZ ¸ffÂff ¸fZÔ VfSXff IYû þ°f dIY¹ff WX`Ü ¸¹ffÔ¸ffSX ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX SXf¹fMXSX IZY ´fÂfIYfSXûÔ ´fSX ¨f»fZ¦ff ¸fbIYQ¸ff ¸¹ffÔ¸ffSXÜ ¸¹ffÔ¸ffSX ¸fZÔ SXûdWXÔ¦¹ff ¸fbdÀ»f¸fûÔ IZY ³fSXÀfÔWXfSX IYe dSX´fûdMXÔʦf IYSX³fZ Uf»fZ SXf¹fMXSX EþZÔÀfe IZY Qû ´fÂfIYfSXûÔ IYe ¸fbdVIY»fZÔ fPÞX ¦fBÊ WX`ÔÜ B³f ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ SXûdWXÔ¦¹ff ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY ³fSXÀfÔWXfSX IYe dSXIYfgdOXÔʦf IYe ±fe, þû ¸¹ffÔ¸ffSX ¸fZÔ ¦fû´f³fe¹f°ff Ad²fd³f¹f¸f IYf CX»»fÔ§f³f WX`ÔÜ SXf¹fMXSX IZY Qû³fûÔ ´fÂfIYfSXûÔ IYû Af ¸¹ffÔ¸ffSX ¸fZÔ ¸fbIYQ¸fZ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ B³WXZÔ Àffc°fûÔ IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ±ffÜ þþ ¹fZ »fdU³f ³fZ fb²fUfSX IYû SXf¹fMXSX IZY Qû³fûÔ ´fÂfIYfSXûÔ ´fSX ¸fbIYQ¸ff ¨f»ff³fZ IYf AfQZVf dQ¹ffÜ »f¦f·f¦f °fe³f ¸fWXe³fZ IZY QüSXf³f 17 »fû¦fûÔ IYe ¦fUfWXe Àfb³f³fZ IZY ffQ þþ »fdU³f ³fZ ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff dIY Qû³fûÔ ´fÂfIYfSXûÔ IZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff ¨f»ff³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÊ´°f Àffc°f ¸füþcQ WX`ÔÜ B³f Qû³fûÔ ³fZ d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f dIY¹ff WX`Ü Äff³f-d½fÄff³f »fÔQ³f/EªfZÀfeÜ BÀf Qbd³f¹ff IZY ffWXSX IYf EIY WXûMX»f Àff»f 2021 ¸fZÔ »ffg³¨f WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü I`Yd»fRYûd³fʹff dÀ±f°f RY¸fÊ AûdSX¹f³f À´f`³f ³fZ §fû¿f¯ff IYe WX` dIY ¨ffSX Àff»f IZY AÔQSX Qbd³f¹ff IYf ´fWX»ff »f¢þSXe 'À´fZÀf WXûMX»f' °f`¹ffSX WXû¦ffÜ WXf»ffÔdIY, Àff»f 2022 ¸fZÔ ¹fWXfÔ ¸fZWX¸ff³fûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ff þf³fZ »f¦fZ¦ffÜ ¹fWXfÔ ¸fZWX¸ff³fûÔ IYû þeSXû ¦fi`dUMXe IYf A³fb·fU WXû¦ff, dþÀfIZY Àff±f WXe UZ ²fSX°fe IZY Af›¹fÊþ³fIY úV¹fûÔ IYû QZJ ÀfIZYÔ¦fZÜBÀfIZY Àff±f WXe SXûþf³ff 16 Àfc¹fûÊQ¹f AüSX Àfc¹ffÊÀ°f IYf ³fþfSXf ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ffÜ Àf`³f þûÀf, I`Yd»fRYûd³fʹff ¸fZÔ À´fZÀf 2.0 Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IY»f BÀf ´fiûþZ¢MX IZY ffSXZ ¸fZÔ §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊÜ AfgSXûSXf ÀMXZVf³f ³ff¸f IZY BÀf À´fZÀf WXûMX»f ¸fZÔ EIY Àf¸f¹f ¸fZÔ LWX »fû¦f SXWX ÀfIZYÔ¦fZ, dþÀf¸fZÔ ¨ffSX ¸fZWX¸ff³f WXûÔ¦fZ AüSX Qû IiYc IZY ÀfQÀ¹f WXûÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY, ¹fdQ Af´f ¹fWXfÔ þf³fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f SXWXZ WX`Ô, °fû þSXf BÀfIZY fþMX ´fSX ·fe EIY ³fþSX OXf»f »fZÔÜ 12-dQ³fûÔ IZY d»fE À´fZÀf MXcdSXÀMXÐÀf IYû 9.5 d¸fd»f¹f³f OXfg»fSX IY´fcSX±f»ff/EªfZÀfeÜ ·ffSX°fe¹f SXZ»f ¸fZÔ À¸ffMXÊ IYû¨f IYf ¹fb¦f þ»Q VfbøY WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü IY´fcSX±f»ff, ´fÔþff dÀ±f°f SXZ»f IYû¨f R`Y¢MXSXe (AfSXÀfeERY) ³fZ QZVf IZY ´fWX»fZ À¸ffMXÊ IYû¨f IYf d³f¸ffʯf VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ EVfû-AfSXf¸f IYe UZ Àf·fe ÀfbdU²ffEÔ ¸fbWX`¹ff WXûÔ¦fe, þû A¸fc¸f³f WXUfBÊ þWXfþ AüSX RYfBU ÀMXfSX WXûMX»fûÔ ¸fZÔ WXbAf IYSX°fe WX`ÔÜ ÀffPÞXZ °fe³f IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ f³f³fZ þf SXWXf ´fWX»ff IYû¨f þc³f °fIY °f`¹ffSX WXû þfE¦ffÜ À¸ffMXÊ IYû¨f ¸fZÔ Àf·fe A°¹ff²fbd³fIY ÀfbdU²ffEÔ WXûÔ¦feÜ IYfg»f fZ»f, UfBÊ-RYfBÊ, E»fBÊOXe »ffBMXÐÀf, AfSXf¸fQf¹fIY ÀfeMX, ÀfZÔMXSX MXZf»f, ¸fûffB»f U »f`´fMXfg´f ¨ffdþÔʦf IZY A»ffUf dJOÞXdIY¹fûÔ ´fSX IÔY´¹fcMXSXfBªOX AfgMXû¸f`dMXIY ´fQZÊ »f¦fZ WXûÔ¦fZ, dþ³WXZÔ AÔ°fdSXÃf ¸fZÔ Jb»fZ¦ff ´fWX»ff 'À´fZÀf WXûMX»f', 16 Àfc¹fûÊQ¹f AüSX Àfc¹ffÊÀ°f QZJ ÀfIZYÔ¦fZ ¸fZWX¸ff³f (61.63 IYSXûOÞX ÷Y´fE) ¨fbIYf³fZ WXûÔ¦fZÜ AûdSX¹f³f À´fZ³f IYe À±ff´f³ff RiY`ÔIY fZÔ¦fSX ³fZ IYe ±fe, þû Af BÀfIZY ÀfeBÊAû WX`ÔÜ IÔY´f³fe IYf QfUf WX` dIY CXÀfIYf »fùf 'Àf·fe »fû¦fûÔ IYe ´fWXbÔ¨f Uf»fZ AÔ°fdSXÃf ¸fZÔ ¸ff³fU dSX¸fûMX IZY þdSXE CX°ffSXf-¨fPÞXf¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ IYû¨f IZY ffWXSX B»fZ¢MÑfd³fIY dSXþUZÊVf³f ¨ffMXÊ »f¦fZ¦ffÜ AfgMXû¸f`dMXIY IÔY´f`¢MX ASXZÔþ¸fZÔMX Uf»fZ OXÀMXdf³f »f¦fZÔ¦fZÜ þe´feEÀf ÀfZ »f`Àf WXû¦ff IYû¨f MÑZ³f dIY°f³fe QZSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ¦fe, dIY°f³fe »fZMX ¨f»f SXWXe WX` AüSX IYü³f Àff ÀMXZVf³f dIY°f³fe QZSX ¸fZÔ AfE¦ff, AfdQ þf³fIYfSXe ¹ffÂfe IYû¨f ¸fZÔ »f¦fe ÀIiYe³f ´fSX QZJ ÀfIZYÔ¦fZÜ IYû¨f ¸fZÔ WXfBÊ À´feOX UfBÊ-RYfBÊ BÔMXSX³fZMX IYe ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦fe AüSX WXSX IYû¨f ¸fZÔ »f¦fZ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ IYû¨f IYe d³f¦fSXf³fe IYSXZÔ¦fZÜ ´fPÞX³fZ AfdQ IZY d»fE ÀfeMXûÔ ´fSX E»fBÊOXe (»ffBMX Bd¸fdMXÔ¦f OXf¹fûOX) f»f IYe ½¹fUÀ±ff ·fe WXû¦feÜ §fÔMXe fþf³fZ ´fSX AfE¦ff AMXZÔOXZÔMX IYfg»f fZ»f IZY þdSXE Af´f Àf¸fbQf¹fûÔ' IYû f³ff³fZ IYf WX`Ü »ffg³¨f WXû³fZ IZY ffQ AfgSXûSXf ÀMXZVf³f ¸fZÔ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû þ»Qe AüSX IY¸f IYe¸f°f ¸fZÔ AÔ°fdSXÃf IYf A³fb·fU d¸f»fZ¦ff, þû ´fWX»fZ IY·fe ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ffÜ IÔY´f³fe IYf QfUf WX` dIY BÀfIYf A³fb·fU þeU³f ¸fZÔ IY·fe ³fWXeÔ ·fb»ff ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀfIZY AÀff²ffSX¯f AfUfÀf ¸fZÔ ¦fifWXIYûÔ IYû AÔ°fdSXÃf ¹ffdÂf¹fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ þeU³f IYf A³fb·fU d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ À´fZÀf ÀMXZVf³f EIY fOÞXZ d³fþe þZMX IZY IZYdf³f IZY AfIYfSX IYf WXû¦ff, dþÀfIYe »fÔffBÊ 43.15 RbYMX, ¨füOÞXfBÊ 14.1 RYeMX WXû¦feÜ BÀf¸fZÔ 5,650 ¢¹fcdfIY RYeMX þ¦fWX WXû¦feÜ QûÀ°fûÔ AüSX ´fdSXUfSX IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ SXWX³fZ IZY d»fE WXfBÊ À´feOX Uf¹fSX»fZÀf BÔMXSX³fZMX IYe ½¹fUÀ±ff WXû¦feÜ AfgSXûSXf WXûMX»f IYû EIY Vff³fQfSX SXWX³fZ IYe þ¦fWX IZY øY´f ¸fZÔ dOXþfB³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 12 A´fi`»f 2018 [ QZVf-dUQZVf] ¦fb÷YUfSX 11 RYfBU ÀMXfSX WXûMX»f Àff AWXÀffÀf, À¸ffMXÊ IYû¨f ¸fZÔ WXû¦ff Àff JfÀf A´f³fe ÀfeMX ´fSX AMXZÔOXZÔMX (ÀfWXf¹fIY IY¸feÊ) IYû fb»ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ À¸ffMXÊ RYû³f þbOÞXZ¦ff BÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX dÀfÀMX¸f ÀfZ AfSXÀfeERY IY´fcSX±f»ff IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY Àf°¹f ´fiIYfVf dÂfUZQe ³fZ f°ff¹ff dIY À¸ffMXÊ IYû¨f ¸fZÔ ´fi°¹fZIY ÀfeMX IZY ´feLZ E»fBÊOXe ÀIiYe³f ³fWXeÔ »f¦fZ¦fe, fd»IY BÔMXSX³fZMX IZY þdSXE ¹ffdÂf¹fûÔ IZY À¸ffMXÊ RYû³f IYû WXe IYû¨f IZY BÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX dÀfÀMX¸f ÀfZ þûOÞX dQ¹ff þfE¦ffÜ ¹ffÂfe A´f³fe ¸fþeÊ IZY ¸fb°ffdfIY IYSXef 60 °fSXWX IZY ÀfQ³f ¸fZÔ A´fSXfd²fIY dSXIYfgOXʲffSXe AüSX IYSXûOÞX´fd°f ³fZ°ffAûÔ IYf fû»fff»ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÀfeÜ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYf df¦fb»f fþ ¨fbIYf WX`Ü SXfª¹f IYe Àf·fe 224 ÀfeMXûÔ IZY d»fE 12 ¸fBÊ IYû UûMX OXf»fZ þfEÔ¦fZ AüSX 15 ¸fBÊ IYû ¸f°f¦f¯f³ff WXû¦feÜ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX IYfÔ¦fiZÀf IZY ´ffÀf dRY»fWXf»f 122 dU²ff¹fIY WX`Ô, þfdIY ¸fb£¹f dU´fÃfe ´ffMXeÊ ·ffþ´ff 40 dU²ff¹fIYûÔ IZY Àff±f QcÀfSXZ AüSX þOXeEÀf 35 ÀfeMXûÔ »fZIYSX °feÀfSXZ ³fÔfSX ´fSX WX`Ü 15 ¸fBÊ IYû ´f°ff ¨f»f þfE¦ff dIY A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f °fIY IYü³f ÀfØff ¸fZÔ SXWXZ¦ff AüSX IYü³f dU´fÃf ¸fZÔÜ ¨fcÔdIY A·fe ¨fb³ffU ¸fZÔ IYSXef EIY ¸fWXe³fZ IYf UöY f¨ff WX`, EZÀfZ ¸fZÔ ¹fWX þf³f »fZ³ff NXeIY SXWXZ¦ff dIY ¸füþcQf dU²ff³fÀf·ff IYe Vf¢»f I`YÀfe WX`? dIY°f³fZ IYSXûOÞX´fd°f ÀfQ³f ¸fZÔ ¸füþcQ WX`Ô? dIY°f³fZ dU²ff¹fIYûÔ ´fSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`Ô AüSX IYü³f ÀffÀfZ ª¹ffQf IYþÊ IZY fûÓf ÀfZ Qff WX`? ¨fb³ffU Àfb²ffSX IZY d»fE IYf¸f IYSX³fZ Uf»fe ÀfÔÀ±ff EÀfûdÀfEVf³f RYfgSX OXZ¸fûIiYZdMXIY dSXRYfg¸ÀfÊ (EOXeAfSX) ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ EIY dSX´fûMXÊ þfSXe IYe WX`Ü EOXeAfSX ³fZ 224 ¸fZÔ ÀfZ 207 dU²ff¹fIYûÔ IZY EdRYOXZdUMX IYf dUãZ¿f¯f dIY¹ff WX`Ü ffIYe 17 dU²ff¹fIYûÔ IZY EdRYOXZdUMX dIYÀfIYf Qf¸f³f dIY°f³ff Qf¦fQfSX SXfþ³fed°f ¸fZÔ A´fSXf²feIYSX¯f SXûIY³fZ IYe fOÞXe-fOÞXe ff°fZÔ IYSX³ff fZWXQ AfÀff³f WX`Ü »fZdIY³f EZÀfZ ³fZ°ffAûÔ IZY þe°f³fZ IYe ´fif»f ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IZY IYfSX¯f IYûBÊ ·fe ´ffMXeÊ EZÀfZ ³fZ°ffAûÔ IYû dMXIYMX QZ³fZ IZY »ff»f¨f ÀfZ f¨f ³fWXeÔ ´ff°feÜ ¸füþcQf dU²ff³fÀf·ff IYe ff°f IYSXZÔ Qû 114 ¸fZÔ ÀfZ 36 IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY (32 RYeÀfQ) ´fSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`Ô, þfdIY ·ffþ´ff IZY 40 ¸fZÔ ÀfZ 13 (33 RYeÀfQ) dU²ff¹fIYûÔ ´fSX EZÀfZ ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`ÔÜ þ³f°ff Q»f IZY 11 ¹ff³fe (31 RYeÀfQ) ´fSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX A³¹f LûMXe ´ffdMXʹfûÔ IYf ·fe WXf»f WX`Ü ¦fÔ·feSX ßfZ¯fe IZY A´fSXf²fûÔ IYe ff°f IYSXZÔ °fû ÀffÀfZ ª¹ffQf 17 EZÀfZ dU²ff¹fIY IYfÔ¦fiZÀf IZY WX`ÔÜ ·ffþ´ff ¸fZÔ ·fe ¦fÔ·feSX ´fiUÈdØf IZY A´fSXfd²fIY dSXIYfgOXÊ Uf»fZ 8 dU²ff¹fIY AüSX þZOXeEÀf IZY ·fe 5 EZÀfZ dU²ff¹fIY WX`ÔÜ B³fIYe QZ³fQfdSX¹ffÔ ·fe IY¸f ³fWXeÔ ÀfUf»f SXfþ³fed°f IZY A´fSXf²feIYSX¯f IYf SXfþ³fed°f IZY A´fSXf²feIYSX¯f IYû »fZIYSX °f¸ff¸f ´ffdMXʹffÔ fOÞXe-fOÞXe ff°fZÔ þøYSX IYSX°fe WX`Ô, »fZdIY³f dSXIYfgOXÊ QZJIYSX »f¦f°ff ³fWXeÔ dIY UZ BÀfIZY ´fid°f ¦fÔ·feSX ·fe WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY dþ³f 207 dU²ff¹fIYûÔ IZY EdRYOXZdUMX IYf dUãZ¿f¯f dIY¹ff ¦f¹ff CX³f¸fZÔ ÀfZ 68 dU²ff¹fIY ¹ff³fe 33 RYeÀfQ IZY dJ»ffRY Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`ÔÜ ¹fWXe ³fWXeÔ d¨fÔ°ffþ³fIY ff°f ¹fWX WX` dIY 35 dU²ff¹fIYûÔ (17 RYeÀfQ) ³fZ A´f³fZ EdRYOXZdUMX ¸fZÔ f°ff¹ff WX` dIY CX³fIZY dJ»ffRY ¦fÔ·feSX ´fiUÈdØf IZY A´fSXf²f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`ÔÜ f°ff QZÔ dIY ¦fÔ·feSX ´fiUÈdØf IZY A´fSXf²f UZ WXû°fZ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ 5 Àff»f ¹ff CXÀfÀfZ ª¹ffQf IYe Àfþf IYf ´fifU²ff³f WX`Ü BÀf¸fZÔ ¦f`SX-þ¸ff³f°fe A´fSXf²f, ¨fb³ffU ÀfÔfÔ²fe A´fSXf²f, WX°¹ff, A´fWXSX¯f, f»ff°IYfSX AüSX ·fiáf¨ffSX þ`ÀfZ A´fSXf²f Vffd¸f»f WX`ÔÜ IYf dUãZ¿f¯f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff ¢¹fûÔdIY ¹ff °fû UZ Af dU²ff¹fIY ³fWXeÔ WX`Ô, ¹ff CX³fIZY QÀ°ffUZþ À´fá øY´f ÀfZ ÀI`Y³f ³fWXeÔ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÀfeÜ ¨fe³f EIY EZÀfe ´fdSX¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ fWXb°f IY¸f »ff¦f°f ¸fZÔ UWX d°ff°fe ´fNXfSX ´fSX ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ´ffÔ¨f ¦fb³ff fOÞXZ (16 »ffJ U¦fÊ dIY¸fe) SXIYfZ ¸fZÔ U¿ffÊ IYSXf ÀfIZY¦ffÜ UWX ´fNXfSX ´fSX þ¦fWX-þ¦fWX EZÀfZ ¨f`ÔfSX f³ffE¦ff dþÀf¸fZÔ BÊÔ²f³f IYû þ»ff¹ff þfE¦ffÜ ¢»ffCXOX ÀfedOXÔ¦f ¹ff IÈYdÂf¸f U¿ffÊ IYe BÀf °fIY³feIY ÀfZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ 10 ASXf §f³f ¸feMXSX Ad²fIY U¿ffÊ IYSXfBÊ þf ÀfIZY¦feÜ WXf»ffÔdIY ¹fWX ¨fe³f IYe ´ff³fe IYe þøYSX°f IYf dÀfRYÊ Àff°f RYeÀfQ WXû¦feÜ ¹fWX IÈYdÂf¸f U¿ffÊ IYSXf³fZ IYf Qbd³f¹ff IYf ÀffÀfZ fOÞXf ´fiûþZ¢MX WXû¦ffÜ EZÀfZ IYf¸f IYSXZ¦fe ´fī ff»fe ❑ d°ff°f IZY ´fWXfOÞXûÔ ´fSX WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¨f`ÔfSX f³ffE þfEÔ¦fZ dþ³f¸fZÔ NXûÀf BÊÔ²f³f IYû þ»ff¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX BÊÔ²f³f dÀf»USX Af¹fûOXfBOX f³ffE¦ff þû IÈYdÂf¸f U¿ffÊ IYSXf°ff WX`Ü ²f³ff»f IYf fû»fff»ff SXfþ³fed°f ¸fZÔ ffWXbf»f AüSX ²f³ff»f IYf fû»fff»ff WX`Ü ffWXbf»f IZY ffSXZ ¸fZÔ °fû Af´f DY´fSX ´fPÞX WXe ¨fbIZY WX`Ô, ²f³ff»f IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe þf³f »fZÔÜ 207 ¸fZÔ ÀfZ 193 ¹ff³fe IbY»f 93 RYeÀfQ dU²ff¹fIY IYSXûOÞX´fd°f WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ·fe ÀffÀfZ ª¹ffQf 109 ¹ff³fe 96 RYeÀfQ IYSXûOÞX´fd°f dU²ff¹fIY ÀfØfføYPÞX IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ WX`ÔÜ ¸fb£¹f dU´fÃfe ´ffMXeÊ ¸fZÔ 36 ¹ff³fe 90 RYeÀfQ AüSX þZOXeEÀf ¸fZÔ 33 ¹ff³fe 94 RYeÀfQ dU²ff¹fIY IYSXûOÞX´fd°f WX`ÔÜ A³¹f ´ffdMXʹfûÔ AüSX d³fQÊ»fe¹fûÔ ¸fZÔ ·fe IYSXûOÞX´fd°f CX¸¸feQUfSXûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ WX`Ü IYSXûOÞX´fd°f¹fûÔ IYe d»fÀMX IYû AüSX ¦fWXSXfBÊ ÀfZ JÔ¦ff»fZÔ °fû ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY 108 ¹ff³fe 52 RYeÀfQ dU²ff¹fIYûÔ IYe ÀfÔ´fdØf 5 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf WX`Ü IbY»f 52 ¹ff³fe 25 RYeÀfQ IYe ÀfÔ´fdØf 2 ÀfZ 5 IYSXûOÞX IZY fe¨f AüSX 45 (22 RYeÀfQ) IYe ÀfÔ´fdØf 50 »ffJ ÀfZ 2 IYSXûOÞX IZY fe¨f WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IZY 9 dU²ff¹fIY WX`Ô, þfdIY ·ffþ´ff AüSX þZOXeEÀf IZY 2-2 dU²ff¹fIY WX`ÔÜ 4 dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXZÔ dRY»fWXf»f Jf»fe WX`ÔÜ ¹fZ WX`Ô ÀffÀfZ ¦fSXef dU²ff¹fIY EOXeAfSX IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¦fSXef dU²ff¹fIY °fû IYûBÊ ³fWXeÔ WX`Ü »fZdIY³f IYfÔ¦fiZÀf IZY E¨f´fe SXfþZVf 7 »ffJ IYe ÀfÔ´fdØf IZY Àff±f ÀffÀfZ IY¸f ÀfÔ´fdØf Uf»fZ dU²ff¹fIY WX`ÔÜ ²f³ffPXйf dU²ff¹fIYûÔ IYe ff°f IYSXZÔ °fû ¨fûMXe IZY ´ffÔ¨f ²f³³ffÀfZNX dU²ff¹fIY IYfÔ¦fiZÀf IZY WXe WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY d´fi¹ffIÈY¿¯ff 910 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf IZY Àff±f MXfg´f ´fSX WX`ÔÜ 470 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf IZY ¸ffd»fIY E³f. ³ff¦ffSXfþc, 288 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf IZY Àff±f Ad³f»f E¨f »ffOX, 251 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf IZY ¸ffd»fIY OXeIZY dVfUIbY¸ffSX AüSX 186 IYSXûOÞX IYe IbY»f ÀfÔ´fdØf IZY Àff±f ÀfÔ°fû¿f »ffOÞX (Àf·fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff) ¨fûMXe IZY ´ffÔ¨f dU²ff¹fIY WX`ÔÜ dþ³f ³fZ°ffAûÔ IYe ÀfÔ´fdØf ÀffÀfZ ª¹ffQf WX` CX³fIYe QZ³fQfdSX¹ffÔ ·fe CX°f³fe ª¹ffQf WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY d´fi¹ffIÈY¿¯ff ´fSX 777 IYSXûOÞX IYe QZ³fQfdSX¹ffÔ WX`ÔÜ OXeIZY dVfUIbY¸ffSX ´fSX 105 IYSXûOÞX, E¸f. IÈY¿¯f´´ff ´fSX 78 IYSXûOÞX, Ad³f»f E¨f »ffOX ´fSX 73 IYSXûOÞX AüSX E¨fOXe IbY¸ffSXfÀUf¸fe ´fSX 66 IYSXûOÞX IYe IbY»f QZ³fQfdSX¹ffÔ WX`ÔÜ I`YÔÀfSX IYe °fSXWX WXû ¦f¹ff RZYIY ³¹fcþ, ÀfþÊSXe IYe °fbSXÔ°f þøYSX°f ³¹fc¹ffIYÊ/EªfZÀfeÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff Àfbfišf¯¹f¸f ÀUf¸fe IYf IYWX³ff WX` dIY RZYIY ³¹fcþ I`YÔÀfSX IYe °fSXWX WXû ¦f¹ff WX` AüSX BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE BÀfIYe ÀfþÊSXe IYe þøYSX°f WX`Ü ÀUf¸fe ³fZ IYWXf dIY »fûIY°ffÔdÂfIY QZVf ¸fZÔ Ad·f½¹fdöY IYe AfþfQe AüSX ÀUeIÈY°f ´fid°ffÔ²fûÔ IZY fe¨f ÀfÔ°fb»f³f f³ff¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ÀfÔdU²ff³f BÀfIYe Bþfþ°f QZ°ff WX`Ü IYWXfÔ ¹fWX SXZJf JeÔ¨fe þfE, ¹fWX ÀfSXIYfSXûÔ IYe ´fi¸fbJ Àf¸fÀ¹ff f³f ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fedOX¹ff Af ÀfWXe ¸fZÔ ¸ffÀf ¸fedOX¹ff f³f ¦f¹ff WX`Ü ÀffBfSX U»OXÊ ³fZ °fbSXÔ°f Àf¸ff¨ffSX ´fWXbÔ¨ff³fZ IYû ÀfÔ·fU IYSX dQ¹ff WX`Ü »fZdIY³f dUSXû²ff·ffÀfe Àfc¨f³ff IZY °fZþe ÀfZ R`Y»f³fZ ´fSX ³fþSX SXJ³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WX`Ü ❑ ❑ ❑ IYf¹fÊIiY¸f QZJ ÀfIZYÔ¦fZÜ ÀffCXÔOX U OXÀMX´ficRY WXû¦ff IYû¨f ¹fWX IYû¨f ÀffCXÔOX U OXÀMX´ficRYWXû¦ffÜ ¹ff³fe BÀf¸fZÔ ³f °fû ffWXSX IYf VfûSX-VfSXfff Àfb³ffBÊ QZ¦ff AüSX ³ff WXe ²fc»f AÔQSX Af ÀfIZY¦feÜ dfªf³fZÀf ÀfZ³ff IYe SXfgIZYMX BÔþ³f °fIY³feIY ´fSX Af²ffdSX°f B³f ¨f`ÔfSXûÔ IYû EZÀfZ dOXþf¹f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¹fWX ´ffÔ¨f WXþfSX ¸feMXSX IYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX Afg¢Àfeþ³f IYe IY¸fe ¸fZÔ ·fe BÊÔ²f³f IYû þ»ff³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f WXûÔ¦fZÜ ¹fWX ¨f`ÔfSX ´fWXfOÞXûÔ IZY DYÔ¨fZ MXe»fZ ´fSX f³ffE þfEÔ¦fZ þû QdÃf¯f EdVf¹ff ÀfZ Af³fZ Uf»fZ ¸ff³fÀfc³f IYf Àff¸f³ff IYSXZÔ¦fZÜ þ`ÀfZ WXe ¸ff³fÀfc³fe WXUfEÔ B³f ´fUÊ°fûÔ ÀfZ MXIYSXfEÔ¦fe, B³f ¨f`ÔfSXûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»ff AfgMXû¸f`dMXIY IÔY´f`¢MX ASXZÔþ¸fZÔMX OXÀMXdf³f BÀf IYû¨f ¸fZÔ AfgMXû¸f`dMXIY IÔY´f`¢MX ASXZÔþ¸fZÔMX OXÀMXdf³f »f¦fZÔ¦fZ, dþ³fIYe Ãf¸f°ff Àff¸ff³¹f ÀfZ 10 ¦fb³ff fPÞX þfE¦feÜ ¹fWX OXÀMXdf³f IY¨fSXZ IYû JbQ- f-JbQ IiYVf IYSX (IbY¨f»f) QZ¦ffÜ U`¢¹fc¸f MXfg¹f»fZMX WXûÔ¦fZ WXUfBÊ þWXfþ IYe °fSXWX BÀf IYû¨f ¸fZÔ U`¢¹fc¸f MXfg¹f»fZMX WXûÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ ÀfZÔÀfSX ¹fböY Af²fbd³fIY ³f»f, WX`ÔOX OÑf¹fSX U Àfû´f dOXÀ´fZÔÀfSX »f¦ff WXû¦ffÜ ÀfZÔÀfSX ÀfZ WXe ¹fWX ³f»f ¨f»fZ¦ff AüSX fÔQ WXû¦ffÜ U`¢¹fc¸f MXfg¹f»fZMX ÀfZ ´ff³fe IYe J´f°f »f¦f·f¦f QÀf RYeÀfQ SXWX þfE¦feÜ À¸ffMXÊ IYû¨f ¸fZÔ »f¦ffE þf³fZ Uf»fZ MX`ÔIY ¸fZÔ ´ff³fe IYf À°fSX f°ff³fZ IZY d»fE EIY ¦fZþ ·fe »f¦ff¹ff þfE¦ff, dþÀfÀfZ ´f°ff SXWXZ¦ff dIY dOXfZ IYe MXÔIYe ¸fZÔ dIY°f³ff ´ff³fe f¨ff WX`Ü d½f³OXû IYû¨f IZY QSXUfþZ ·fe AfgMXû¸f`dMXIY WXûÔ¦fZÜ MÑZ³f IZY ¨f»f°fZ WXe QSXUfþZ JbQ-f-JbQ fÔQ WXû þfEÔ¦fZÜ Vfü¨ff»f¹f U ffWXSXe QSXUfþûÔ Uf»fe þ¦fWX ÀfZ IYû¨f IZY ÀfeMXûÔ Uf»fZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ þf³fZ IZY d»fE ·fe Qû³fûÔ °fSXRY ÀfZÔÀfSX ¹fböY AfgMXû¸f`dMXIY QSXUfþZ WXûÔ¦fZÜ ¸fWXfSXf¿MÑX IYe Afg¹f»f dSXRYfB³fSXe ¸fZÔ 50 RYeÀfQ dWXÀÀfZQfSXe JSXeQZ¦fe ÀfDYQe ASXf¸fIYû ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfDYQe ASXf¸fIYû, þû dIY Qbd³f¹ff IYe ÀffÀfZ fOÞXe Afg¹f»f ´fiûOXйfcdÀfÔ¦f IÔY´f³fe WX` Uû ¸fWXfSXf¿MÑX IYe Afg¹f»f dSXRYfB³fSXe ¸fZÔ 50 RYeÀfQ IYe dWXÀÀfZQfSXe JSXeQZ¦feÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY Qû³fûÔ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY fe¨f ¹fWX OXe»f IYSXef 44 dfd»f¹f³f OXfg»fSX ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü BÀf OXe»f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Afþ ³fBÊ dQ»»fe (·ffSX°f) ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXbE AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f DYþfÊ ¸fÔ¨f (AfBÊBÊERY) IZY EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY B°fSX Àf¸fÓfü°fZ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIYE ¦fE WX`ÔÜ ÀfDYQe IZY Afg¹f»f d¸fd³fÀMXSX Jfd»fQ E A»f-RYfd»fWX ³fZ IYWXf dIY ÀfDYQe IZY d³fUZVf ¦fÔ°f½¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ Vfb¸ffSX WX` AüSX ASXf¸fIYû BÀf dSXRYfB³fSXe (´fd›¸fe °fMX dSXRYfB³f) ÀfZ B°fSX ·fe A³¹f AUÀfSXûÔ IYe °f»ffVf IYSXZ¦feÜ ÀfDYQe ASXf LWX IYSXûOÞX MX³f IYe Ãf¸f°ff Uf»fe BÀf dSXRYfB³fSXe IZY d»fE 50 RYeÀfQ °fZ»f IYe Af´fcd°fÊ IYSXZ¦ffÜ Àff±f WXe BÀf ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ ffIYe IYe dWXÀÀfZQfSXe BÔdOX¹f³f Afg¹f»f, ·ffSX°f ´fZMÑûd»f¹f¸f AüSX dWXÔQbÀ°ff³f ´fZMÑûd»f¹f¸f IYe SXWXZ¦feÜ E¹fSX BÔdOX¹ff IZY d³fþeIYSX¯f IYf IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ dIY¹ff dUSXû²f ³fBÊ dQ»»feÜ E¹fSX BÔdOX¹ff IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf EIY dWXÀÀff ÀfSXIYfSXe dU¸ff³f³f IÔY´f³fe IZY d³fþeIYSX¯f IZY dJ»ffRY WX`Ü BÀfIZY d»fE E¹fSX BÔdOX¹ff IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe EIY RYûSX¸f ³fZ E¹fSX»ffB³f IZY IY»fe³ff AfgdRYÀf ¸fZÔ fe°fZ dQ³f EIY Qû´fWXSX ·fûþ-f`NXIY fb»ffBÊ ±feÜ Af²fZ §fÔMXZ IZY dU¨ffSX dU¸fVfÊ IZY QüSXf³f d³fþeIYSX¯f IYe dJ»ffRY°f IYSX³fZ Uf»fZ E¹fSX BÔdOX¹ff IZY ¹fcd³f¹f³f d¦f»OX EÀfûdÀfEVf³f IZY EIY ÀfQÀ¹f ³fZ d³fþeIYSX¯f ÀfZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû WXû³fZ Uf»fZ J°fSXûÔ AüSX CX³fIYe ³füIYSXe ´fSX ´fOÞX³fZ Uf»fZ ÀfÔ·ffdU°f AÀfSX IZY ffSXZ ¸fZÔ dU¸ff³f³f IÔY´f³fe IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ ÀfSXIYfSX IYe AûSX E¹fSX BÔdOX¹ff IZY d³fþeIYSX¯f IYf R`YÀf»ff d»fE þf³fZ IZY ffQ ¹fWX E¹fSX BÔdOX¹ff RYûSX¸f IYe AûSX ÀfZ CXNXf¹ff ¦f¹ff ´fWX»ff IYQ¸f WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ §ffMXZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe E¹fSX BÔdOX¹ff IYf 76 RYeÀfQ dWXÀÀf fZ¨f³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`, UWXeÔ UWX A´f³fZ ´ffÀf dÀfRYÊ 24 RYeÀfQ dWXÀÀfZQfSXe WXe SXJ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü RYûSX¸f IZY EIY ÀfQÀ¹f ³fZ f°ff¹ff, ³fü ½¹ff´ffSX ÀfÔ§fûÔ ³fZ Qû´fWXSX IZY ·fûþ³f IZY QüSXf³f WX¸ffSXe dUSXû²f f`NXIY ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ffÜ d³fþeIYSX¯f dIYÀfe ·fe °fSXWX ÀfZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dWX°fûÔ IYe SXÃff IYSX³fZ IZY d»fE ³fWXeÔ WX`Ü AüSX ¹fWXe EIY IYfSX¯f WX` dþÀf UþWX ÀfZ WX¸f BÀfIYf ´fcSXf dUSXû²f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf f`NXIY IZY þdSXE dUd·f³³f ¹fcd³f¹f³fûÔ ³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY fe¨f ³füIYSXe ÀfÔfÔd²f°f JfSXûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ þf¦f÷YIY°ff ´f`Qf IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àfû³fZ IYe IYe¸f°f ´fSX dQJf °fZþ ¸ffÔ¦f IYf AÀfS ³fBÊ dQ»»feÜ fb²fUfSX IZY IYfSXûffSX ¸fZÔ Àfû³fZ IYe IYe¸f°f ¸fZÔ fOÞXf CXLf»f QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü dQ»»fe ÀfSXfRYfÊ ffþfSX ¸fZÔ Afþ Àfû³ff 300 ÷Y´fE IZY CXLf»f IZY Àff±f 31,850 ÷Y´fE ´fid°f 10 ¦fif¸f IZY À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü Àfû³fZ IYe IYe¸f°f ¸fZÔ AfBÊ BÀf °fZþe IYf IYfSX¯f ¸fþfc°f U`dV½fIY ÀfÔIZY°fûÔ IZY fe¨f À±ff³fe¹f ªU`»fÀfÊ IYe AûSX ÀfZ IYe ¦fBÊ °fZþ JSXeQfSXe SXWXe WX`Ü UWXeÔ ¨ffÔQe IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ·fe °fZþe QZJ³fZ IYû d¸f»fe WX`Ü dQ³f IZY IYfSXûffSX ¸fZÔ ¨ffÔQe 360 ÷Y´fE IZY CXLf»f IZY Àff±f 39,760 ÷Y´fE ´fid°f dIY»fû ¦fif¸f IZY À°fSX ´fSX Af ¦fBÊ WX`Ü ¨ffÔQe IYe IYe¸f°f ¸fZÔ AfBÊ ¹fWX °fZþe BÔOXdÀMѹf»f ¹fcd³fMXÐÀf AüSX dÀf¢IYf d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe AûSX ÀfZ IYe ¦fBÊ °fZþ CXNXf³f IZY ¨f»f°fZ AfBÊ WX`Ü UWXeÔ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfIYfSXf°¸fIY U`dV½fIY ÀfÔIZY°fûÔ IZY ¨f»f°fZ ÀfZÔdMX¸fZÔMX ¸fþfc°f WXbE WX`Ô ¢¹fûÔdIY OXfg»fSX Àfc¨fIYfÔIY Qû WXµ°fûÔ IZY d³f¨f»fZ À°fSX ´fSX WX` AüSX ffþfSX IYû ¹fcEÀf B³µ»fZVf³f OXZMXf AüSX RZYOX f`NXIY IZY d¸f³fMXÐÀf IYf BÔ°fþfSX WX`Ü U`dV½fIY À°fSX ´fSX dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ Àfû³ff 0.40 RYeÀfQ IZY CXLf»f IZY Àff±f 1,344.40 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf AüSX ¨ffÔQe 0.15 RYeÀfQ IZY CXLf»f IZY Àff±f 16.57 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf IZY À°fSX ´fSX fÔQ WXbBÊÜ BÀfIZY A»ffUf §fSXZ»fc ffþfSXûÔ ¸fZÔ JbQSXf dUIiYZ°ffAûÔ IYe ¸ffÔ¦f IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE À±ff³fe¹f þüWXSXe IYe AûSX ÀfZ IYe ¦fBÊ JSXeQfSXe ³fZ ·fe Àfû³fZ IYe IYe¸f°fûÔ IYû Àf¸f±fʳf dQ¹ff WX`Ü ¨fe³f IYf ¸fWX°UfIYfÔÃfe ´fiûþZ¢MX, ¸f²¹f´fiQZVf ÀfZ ´ffÔ¨f ¦fb³ff fOÞXZ ÃfZÂfRY»f IYû d¸f»fZ¦ff »ff·f ❑ dÀf»USX Af¹fûOXfBOX DY´fSX ¸füþcQ ffQ»fûÔ ¸fZÔ Àf¸ff þfE¦ffÜ BÀfÀfZ U¿ffÊ AüSX fRYÊffSXe WXû¦feÜ WXf»ffÔdIY WXUf IYe ¦f`SX ¸füþcQ¦fe ¹ff WXUf IYf dU´fSXe°f fWXfU BÀf ´fi¯ff»fe ´fSX ´fid°fIcY»f AÀf»f OXf»f ÀfIY°fe WX`Ü A³¹f QZVf ·fe °f`¹ffSXe ¸fZÔ °fIY³feIY IZY Q¸f ´fSX ´ff³fe IYe dIY»»f°f QcSX IYSX³fZ IYû IYBÊ QZVf ´fi¹ffÀfSX°f WX`ÔÜ A¸fZdSXIYf, øYÀf Àf¸fZ°f IYBÊ QZVf ´fSXeÃf¯f ¸fZÔ þbMXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY B°f³fZ fOÞXZ À°fSX ´fSX BÀfZ À±ffd´f°f IYSX³fZ Uf»ff ¨fe³f ´fWX»ff QZVf WX`Ü VfbøY WXû ¨fbIYf ´fSXeÃf¯f ÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ff ¨ffB³ff E¹fSXûÀ´fZÀf ÀffBÔÀf EÔOX MXZ¢³fû»ffgþe IYfSX´fûSXZVf³f ³fZ BÀf ´fi¯ff»fe IYû dUIYdÀf°f dIY¹ff WX`Ü ´fSXeÃf¯f IZY d»fE 500 ÀfZ Ad²fIY ¨f`ÔfSX d°ff°f, dVf³fdþ¹ffÔ¦f Àf¸fZ°f IYBÊ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ DYÔ¨fZ MXe»fûÔ ´fSX »f¦ffE þf ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfIZY ³f°feþZ ÀfIYfSXf°¸fIY AfE WX`ÔÜ C M Y K