Views
9 months ago

Amanpath

4 dUVû¿f BaX°fªff¸f

4 dUVû¿f BaX°fªff¸f WXû ÀfbSXÃff IZY ´f¹ffÊ~ BÔ°fþf¸f AüSX fPÞXe WXbBÊ d³f¦fSXf³fe IZY ffUþcQ ³f¢Àf»f´fÔ±fe WX¸f»ffUSXûÔ IYe °ffIY°f ¸fZÔ IY¸fe ³fWXeÔ Af¹fe WX` ³f 12 A´fi`»f 2018 ¦fb÷YUfSX Àfa´ffQIYe¹f ¢Àf»fe dWXÔÀff ÀfZ ÀffÀfZ ª¹ffQf ´fi·ffdU°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸faÂfe ³fSZX³ýi ¸fûQe IZY QüSZX ÀfZ ´fWX»fZ EIY ffSX dRYSX ÀfZ ÀfbSXÃfff»fûÔ ´fSX WX¸f»fZ IYe JfSX Af¹fe WX`Ü feþf´fbSX ¸fZÔ WXbE BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ Qû þUf³f VfWXeQ WXbE WX`Ô AüSX LWX §ff¹f»f, »fZdIY³f WX¸f»ffUSXûÔ IZY WX°ffWX°f WXû³fZ IYe IYûBÊ Àfc¨f³ff ³fWXeÔ WX`Ü Àfû, ¸ff³ff þf ÀfIY°ff WX` dIY ¹fWX WX¸f»ff Uf¸f ¨fSX¸f´fÔd±f¹fûÔ ³fZ ´fcSXe ¹fûþ³ff f³ffIYSX AÔþf¸f dQ¹ffÜ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe dWXÔÀff IYe ¹fûþ³ff IYf IYf¸f¹fff WXû³ff WXe BÀf §fMX³ff IYf ÀffÀfZ d¨fÔ°ffþ³fIY ´fWX»fc WX`Ü BÀf §fMX³ff IYf EIY fOÞXf ÀffIY °fû ¹fWXe WX` dIY ÀfbSXÃff IZY ´f¹ffÊ~ BÔ°fþf¸f AüSX fPÞXe WXbBÊ d³f¦fSXf³fe IZY ffUþcQ ³f¢Àf»f´fÔ±fe WX¸f»ffUSXûÔ IYe °ffIY°f ¸fZÔ IY¸fe ³fWXeÔ Af¹fe WX`Ü ¸fÀf»f³f, BÀf §fMX³ff ¸fZÔ WX¸f»ffUSXûÔ ³fZ fføYQe ÀfbSXÔ¦f ¸fZÔ dUÀRYûMX IYSX ´fbd»fÀf-f»f IYe fÀf IYû CXOÞXf¹ff AüSX Qb¦fʸf B»ffIZY ¸fZÔ °fIYSXef³f d³fÀÀfWXf¹f dÀ±fd°f ¸fZÔ ´fOÞXZ ´fbd»fÀf f»f ´fSX ¦fû»feffSXe IYe AüSX ·ff¦f d³fIY»fZÜ BÀfIYf ÀffRY ¸f°f»ff WX` dIY ³f¢Àf»fe WX¸f»ffUSXûÔ IYû ÀfbSXÃfff»fûÔ IZY dWXRYfþ°fe BÔ°fþf¸f IYe ´fWX»fZ ÀfZ þf³fIYfSXe WXû°fe WX` AüSX UZ BÀf¸fZÔ dIY³WXeÔ IY¸fþûdSX¹fûÔ IYf RYf¹fQf CXNXf³fZ ÀfZ ³fWXeÔ ¨fcIY°fZÜ ¹ffQ SXWXZ dIY ÀfbSXÃfff»fûÔ IZY dWXRYfþ°fe BÔ°fþf¸f ¸fZÔ ÀfZÔ²f¸ffSXe IYSX³fZ IYe ³f¢Àf»fe WX¸f»ffUSXûÔ IYe °ffIY°f IY·fe ·fe fOÞXe Qb§fÊMX³ff IYf Àfff f³f ÀfIY°fe WX`Ü d¸fÀff»f IZY d»fE, BÀf ffSX þWXfÔ WX¸f»fZ IYe §fMX³ff ´fZVf Af¹fe WX`, UWXfÔ AfÔfZOXIYSX þ¹fÔ°fe IZY ¸füIZY ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf QüSXf d³f¹f°f WX` AüSX JfSXûÔ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY QüSXZ IZY dJ»ffRY WX¸f»ffUSXûÔ ³fZ B»ffIZY ¸fZÔ ´f¨ffÊ ffÔMXf ±ffÜ Àfû, feþf´fbSX IYf ³f¢Àf»fe WX¸f»ff d³f¦fSXf³fe AüSX Àf°fIYÊ°ff IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX ³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ Àfû¨f-dU¨ffSX IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX`Ü Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE ¹fWX °fIYÊ ³ffIYfRYe WX` dIY ´fWX»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY WX¸f»fûÔ IYe °ffQfQ ¸fZÔ IY¸fe Af¹fe WX`Ü WXf»f ¸fZÔ ¦fÈWX¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ EIY Àf¸¸fZ»f³f(SXfBdþÔ¦f BÔdOX¹ff) ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY 1980 IZY QVfIY IZY AfdJSX IZY Àff»fûÔ ¸fZÔ ¸ffAûUfQe WX¸f»fZ IYe °fIYSXef³f 3,000 §fMX³ffEÔ WXbBÊ ±feÔ, þû Af §fMXIYSX WXþfSX WXû ¦f¹fe WX`ÔÜ fZVfIY ¹fZ AfÔIYOÞXZ ³f¢Àf»fe dWXÔÀff ¸fZÔ IY¸fe IYf ÀfÔIZY°f IYSX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f °ffQfQ Af ·fe fWXb°f ª¹ffQf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX IYe dÀ±fd°f BÀf d»fWXfþ ÀfZ dUVfZ¿f BÔ°fþf¸f IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fe WX` dIY UWXfÔ ¸ff¨fÊ IZY ´fWX»fZ ´fJUfOÞXZ ¸fZÔ ³f¢Àf»fe WX¸f»ffUSXûÔ ³fZ feþf´fbSX IYe WXe °fSXWX EIY ´fbd»fÀf-UfWX³f IYû dUÀRYûMX IZY þdSX¹fZ CXOÞXf dQ¹ff ±ff AüSX BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ ³fü þUf³f VfWXeQ WXû ¦f¹fZ ±fZÜ ÀfSXIYfSX fZVfIY ¸ff³f°fe WX` dIY ³f¢Àf»fe dWXÔÀff ÀfZ ´fi·ffdU°f B»ffIYûÔ ¸fZÔ fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ IYf A·ffU WX` AüSX NXeIY BÀfe IYfSX¯f B»ffIZY IZY ¦fif¸fe¯fûÔ °f±ff AfdQUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ dUSXû²f IZY ·ffU ·fOÞXIYf³fZ ¸fZÔ ³f¢Àf»fUfdQ¹fûÔ IYû ¸fQQ d¸f»f°fe WX`, »fZdIY³f fbd³f¹ffQe A·ffUûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVfûÔ ¸fZÔ °fZþe »ff³ff ·fe þøYSXe WX`Ü ¸fbQÐQZ IYe ff°f ´fiQe´f ÀfSXQf³ff, »ff¦fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY þfQc¦fSX AÔIY»f SXWXZ WX`Ô AVfûIY ¦fWX»fû°f SXf WXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf f³f³fZ IZY ffQ dþÀf °fSXWX A´f³fZ ´fWX»fZ fOÞXZ RZYSXfQ»f ¸fZÔ AVfûIY ¦fWX»fû°f IYû IYfÔ¦fiZÀf IYf ÀfÔ¦fNX³f ¸fWXfÀfd¨fU d³f¹fböY dIY¹ff WX`, CXÀfÀfZ IYfRYe »fû¦fûÔ IYf ¨füÔIY³ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü EIY °fû BÀfd»fE dIY ¹fWX ¸ff³ff þf SXWXf ±ff dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe A´f³fe ³fBÊ MXe¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f AüSX fOÞXZ ´fQûÔ ´fSX ¹fbUfAûÔ IYû Ad²fIY ¸fWXØU QZÔ¦fZÜ dRYSX AVfûIY ¦fWX»fû°f IYe ´fWX»fe ´fÀfÔQ WX¸fZVff SXfþÀ±ff³f SXWXf WX`Ü 10 fSXÀf °fIY SXfþÀ±ff³f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWX³fZ IZY ffQ Af ·fe CX³fIYf dQ»f SXfþÀ±ff³f IYf ¸fb£¹f¸fÔÂfe f³f³fZ IZY d»fE ¸f¨f»f°ff WX`Ü ¹fcÔ QZJf þfE °fû AVfûIY ¦fWX»fû°f U°fʸff³f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ AIZY»fZ EZÀfZ ³fZ°ff WX`Ô þû BÔdQSXf ¦ffÔ²fe, SXfþeU ¦ffÔ²fe, Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¹ff³fe ´fcSXZ ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IYe »f¦ff°ffSX ´fÀfÔQ f³fZ SXWXZ WX`ÔÜ ÀUf·ffdUIY øY´f ÀfZ fWXb°fûÔ IYe AfÔJ ¸fZÔ UZ JMXIY°fZ ·fe SXWXZ, ´fSX ¦fWX»fû°f IYf þfQc fSXIYSXfSX SXWXfÜ þfQc VfQ IYf ´fi¹fû¦f ¹fcÔ °fû SXfþ³fed°f ¸fZÔ A¢ÀfSX dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ WXû°ff SXWX°ff WX`Ü BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ·fe IYWXf IYSX°fe ±feÔ dIY ¸fZSXZ ´ffÀf IYûBÊ þfQc IYe LOÞXe ³fWXeÔ WX` þû QZVf IYe ¦fSXefe ´f»fIY Óf´fIY°fZ QcSX WXû þfE¦feÜ ¸f¦fSX AVfûIY ¦fWX»fû°f IZY ´ffÀf °fû Àf¨f¸fb¨f þfQc IYe LOÞXe ·fe WXbAf IYSX°fe ±feÜ CX³fIZY d´f°ff »føf¯f dÀfÔWX ¦fWX»fû°f SXfþÀ±ff³f IZY dU£¹ff°f þfQc¦fSX ±fZÜ d´f°ff IZY Àff±f SXWX°fZ WXbE AVfûIY ¦fWX»fû°f ³fZ þfQc IYe IYBÊ dMÑ¢Àf ÀfeJ »fe ±feÔÜ UWX A´f³fZ d´f°ff IZY Vfû IZY QüSXf³f °fû CX³fIYû ÀfWX¹fû¦f IYSX°fZ WXe ±fZ, IYBÊ ¸füIYûÔ ´fSX JbQ ·fe A´f³fe þfQc IYe IY»ff dQJf QZ°fZ ±fZÜ Afþ ·fe þfQc¦fSXûÔ IYe dUd·f³³f ÀfÔÀ±ffEÔ BÀfe ³ff°fZ ¦fWX»fû°f IYû A´f³fZ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ fb»ff°fe SXWX°fe WX`ÔÜ ¦fWX»fû°f ·fe CX³f Àf¸ffSXûWX IZY ¸fÔ¨f ´fSX Afþ ·fe IYûBÊ ³f IYûBÊ þfQc dQJfIYSX ¹fWX þ°ff°fZ SXWX°fZ WX`Ô dIY þfQcd¦fSXe CX³f¸fZÔ Afþ ·fe dUSXfþ¸ff³f WX`Ü WXf»ffÔdIY ¦fWX»fû°f A´f³fZ d´f°ff IYe °fSXWX þfQc¦fSX ³f f³fIYSX OXfg¢MXSX ¹ff dfþ³fZÀf¸f`³f f³f³ff ¨ffWX°fZ ±fZ, »fZdIY³f B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fifSXÔd·fIY À°fSX ´fSX ÀfRY»f°ff ³f d¸f»f³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ SXfþ³fed°f IYe SXfWX ´fIYOÞX »fe, þWXfÔ CX³WXZÔ þ»Q WXe ÀfRY»f°ff d¸f»f ¦fBÊÜ UWX 1980 ¸fZÔ 29 fSXÀf IYe CX¸fi ¸fZÔ WXe ÀffÔÀfQ f³f ¦fE ±fZÜ QZVf ¸fZÔ Af´ff°f dÀ±fd°f IZY ffQ ¸ff¨fÊ 1977 ¸fZÔ þf IYfÔ¦fiZÀf IYe IYSXfSXe WXfSX IZY ffQ QZVf ¸fZÔ þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX f³fe ±fe, °ff »f¦ff ±ff dIY IYfÔ¦fiZÀf AüSX BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IYf d°fd»fÀ¸f MXcMX ¨fbIYf WX`, BÀfd»fE þ³fUSXe 1980 ¸fZÔ WXbBÊ IYfÔ¦fiZÀf IYe Uf´fÀfe ÀfZ ´fWX»fZ, ¸f²¹ffUd²f ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf dMXIYMX ´ff³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ þ`Àfe ¸ffSXf-¸ffSXe ³fWXeÔ ±feÜ EZÀfZ ¸fZÔ AVfûIY ¦fWX»fû°f IYû Àfb¦f¸f°ff ÀfZ þû²f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYf dMXIYMX d¸f»f ¦f¹ff AüSX UWX ¨fb³ffU þe°f ·fe ¦fEÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f SXfªffSXf¸f MXfMX ¸fZÔ W`ÔX, WX³fb¸fa°f ffMX ¸fZÔ W`ÔX, IYdU IYe IY»f¸f ¨fb´f, I`YÀfZ SXWX ´ff¹f¦feÜ ¦fûd»f¹fûÔ ÀfZ L»f³fe W`X, fZIYÀfcSX UeSX fZMZX, ¸ffMXe ¸fZSZX QZVf IYe ¹fZ, I`YÀfZ ÀfWX ´ff¹fZ¦feÜÜ °ffSX-°ffSX WXû³fZ »f¦fZ, Af´fÀf IZY °ffSX Àff, §fSX IYe IYWXf³fe ¸ff°ff, I`YÀfZ ÀfWX ´ff¹fZ¦feÜ CX»fÓf SXWZX ªfû WX¸f, Af´fÀfe dUUfQ ¸fZÔ °fû, JbdVf¹fûÔ IYe ¦fa¦ff IYWXû, I`YÀfZ fWX ´ff¹fZ¦feÜÜ Qd»f°fûÔ IYû »fZIYSX BÀf Qb¿´fi¨ffSX ÀfZ I`YÀfZ d³f´fMXZ feþZ´fe þZ´fe IZY d»fE ¹fWX fOÞXe ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf Àf¸f¹f WX`Ü A¦fSX dIYÀfe ´ffMXeÊ IYû QZVf IZY EIY fOÞXZ Àf¸fcWX IYf dUSXû²fe ¹ff CX°´feOÞXIY Àffdf°f IYSX dQ¹ff þfE AüSX UWX BÀfIYe IYfMX ³f IYSX ´ffE °fû CXÀfIYe ¸fbdVIY»fZÔ fPÞX þfEÔ¦feÜ feþZ´fe IYû Qd»f°fûÔ AüSX þ³fþfd°f¹fûÔ IYf dUSXû²fe Àffdf°f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü WXf»f ¸fZÔ Qd»f°fûÔ IZY ·ffSX°f fÔQ ÀfZ EIY fOÞXe AüSX ÀfRY»f feþZ´fe dUSXû²fe ¦fû»ffÔQe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü BÀf fÔQ IYe ÀffÀfZ dWXÔÀfIY °fÀUeSX CX³WXeÔ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f WXbBÊ þWXfÔ feþZ´fe IYf VffÀf³f WX`Ü IZYÔQi AüSX B³f ´fifÔ°fûÔ IYe feþZ´fe ÀfSXIYfSXZÔ BÀfIYf ´fcUÊ AfIY»f³f IYSX³fZ ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX dURY»f SXWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf fÔQ IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d»f¹ff WXe ³fWXeÔ ±ffÜ UZ ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ffBÊÔ dIY UZ ÀffSXe dUSXû²fe VfdöY¹ffÔ BÀfIZY ´feLZ WXûÔ¦fe, þû »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ Qd»f°fûÔ IZY AÔQSX feþZ´fe dUSXû²fe AfIiYf¸fIY°ff ´f`Qf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ »f¦fe WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY feþZ´fe ¹ff SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f IYf Qd»f°f dUSXû²fe WXû³ff ÀUeIYfSX WXe ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ WX¸f-Af´f ÀfÔ§f ¹ff feþZ´fe IZY U`¨ffdSXIY dUSXû²fe WXûÔ °fû ·fe BÀf ff°f ÀfZ I`YÀfZ B³fIYfSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY ÀfÔ§f dWXÔQbAûÔ IYf ÀfÔ¦fNX³f WX` AüSX Àf¸ffþ IZY AÔQSX þfd°f·fZQ IYe JfBÊ QcSX IYSX³ff CXÀfIYf ÀfÔIY»´f WX`Ü þû ÀfÔ¦fNX³f ÀfÔ´fc¯fÊ dWXÔQc Àf¸ffþ IYû EIY BIYfBÊ ¸ff³f°ff WX` UWX BÀfIZY EIY fOÞXZ Àf¸fcWX IYf dUSXû²fe I`YÀfZ WXû ÀfIY°ff WX`? BÀfe °fSXWX feþZ´fe EIY EZÀff SXfþ³fed°fIY Q»f WX` dþÀfIYf U`¨ffdSXIY Af²ffSX ÀfÔ§f SXWXf WX`Ü Qd»f°fûÔ AüSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY UûMX CXÀfZ d¸f»f°fZ SXWXZ WX`ÔÜ 1947 ÀfZ Afþ °fIY IZYÔQi ¸fZÔ dþ°f³fe ÀfSXIYfSXZÔ AfBÊÔ, CX³f ÀffIZY ¸fbIYff»fZ ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ffff ÀffWXf AfÔfZOXIYSX IYû IYWXeÔ ª¹ffQf ¸fWX°U [ ³fªfdSX¹ff ] 21UeÔ ÀfQe ¸fZÔ Àff¸ffdþIY dSXV°fZ ´ffSXÔ´fdSXIY Àff¸ffdþIY PXfÔ¨fZ IZY AÔQSX °fû Qd»f°fûÔ IZY Àff±f A³¹ff¹f´fc¯fÊ ½¹fUWXfSX IYe IYWXf³fe ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fe WX`Ü »fZdIY³f, Af²fbd³fIY Àf¸ffþ IZY d»fE d³fd¸fÊ°f ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf ¹fWX SXU`¹ff AfdJSX ¢¹ff ÀfÔIZY°f QZ°ff WX`? WX¸fZÔ ´fbSXf³fe Àff¸fÔ°fe Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ CX³fIZY dU¨ffSX AüSX ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ CX³fIZY dU¨ffSX IYû Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXEÜ Àff¸fÔ°fe Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffEÔ EUÔ CX³fIZY dU¨ffSX dIYÀfe JfÀf Àf¸fbQf¹f ´fSX IZYÔdQi°f WXûIYSX dIYÀfe A³¹f QcÀfSXZ Àf¸fbQf¹f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f À±ffd´f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ IYe U¯fÊ Af²ffdSX°f þf°fe¹f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ¹fWX A°¹fÔ°f þdMX»f EUÔ IiYcSX WX`Ü ÀU°fÔÂf ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ EZÀfZ dU¨ffSXûÔ IYf d³f¿fZ²f IYSX°fZ WXbE ÀfÔU`²ffd³fIY ´fifU²ff³f dIY¹fZ ¦f¹fZ EUÔ ÀfÔÀ±ffEÔ d³fd¸fÊ°f IYe ¦f¹feÔÜ WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ ´fbSXf³fZ Àff¸ffdþIY dU¨ffSX IYf d³f¿fZ²f IYSX ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ CXÀfIZY dU¨ffSX IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¨fb³fü°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE þøYSXe WX` dIY ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffEÔ AüSX CXÀfIZY ÀfÔ¨ff»fIY QcSXQVfeÊ, Bʸff³fQfSX, EUÔ ³¹ff¹fd´fi¹f WXûÔÜ ¹fdQ ´fbSXf³fZ dU¨ffSX ÀfZ WXe ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹ff þf¹fZ, °fû dRYSX Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff IYf ¢¹ff A±fÊ SXWX þf¹fZ¦ff? ¢¹ff ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ff dIY BÀf §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ´fbd»fÀf IYfSXÊUfBÊ IYSX°fe? ¢¹ff IY¸fþûSX Àf¸fbQf¹fûÔ IYe Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff IZY d»fE IYf³fc³f ³fWXeÔ WX`? þf ´fedOÞX°f ³fZ WXfBIYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe, °fû ¢¹ff ¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ IZY CX»»fÔ§f³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYûMXÊ Àfe²fZ ÀfÔfÔd²f°f ÀfÃf¸f Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊVf ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fe ±fe? ¢¹ff dþ»ffd²fIYfSXe CXÀf ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ ±fZ? Qb·ffʦ¹f WX` dIY ´fbd»fÀf, dþ»ffd²fIYfSXe AüSX IYûMXÊ IYf dU¨ffSX dIYÀfe JfÀf Àf¸fbQf¹f IZY dU¨ffSX IYû ÀfÔ°fbá IYSX³fZUf»ff »f¦ffÜ ¹f WX §fMX³ff WX¸ffSXZ QZVf IYe WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf IZY IYfÀf¦fÔþ dþ»fZ IYeÜ ÀfÔþ¹f þfMXU ³ff¸fIY EIY Qd»f°f ¹fbUIY §fûOÞXe ´fSX A´f³fe ffSXf°f d³fIYf»f³ff ¨ffWX°ff ±ff, »fZdIY³f BÀfIZY d»fE DYÔ¨fe þfd°f IZY QfÔ¦fûÔ ³fZ ÀffRY ¸f³ff IYSX dQ¹ff dIY NXfIbYSX fWXb»f ¦ffÔU IZY fe¨f ÀfZ CXÀfIYe ffSXf°f ³fWXeÔ d³fIY»f ÀfIY°feÜ ÀfÔþ¹f ³fZ B»ffWXfffQ WXfBIYûMXÊ ¸fZÔ AþeÊ Qe, »fZdIY³f WXfBÊIYûMXÊ ³fZ ·fe CXÀfIYe ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX Qe AüSX CXÀfZ ´fbd»fÀf IZY ´ffÀf þf³fZ IYû IYWXfÜ ´fbd»fÀf IYWX SXWXe ±fe dIY BÀfÀfZ dUd²f ½¹fUÀ±ff OXfg A³fbþ »fb¦fb³f ÀfWXf¹fIY ´fiûRZYÀfSX, QdÃf¯f dfWXfSX IZYÔQie¹f dUdU, ¦f¹ff fe AU²fZVf IbY¸ffSX UdSX¿NX ´fÂfIYfSX df¦fOÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`, BÀfd»fE ffSXf°f §fûOÞXe ´fSX ³f d³fIY»fZÜ ÀfU¯fÊ NXfIbYSX Àf¸fbQf¹f IYf IYWX³ff WX` dIY Qd»f°f IYf §fûOÞXe ´fSX ffSXf°f »ff³ff CX³fIZY d»fE A´f¸ff³f IYe ff°f WXû¦fe AüSX EZÀff Af °fIY CX³fIZY ¦ffÔU ¸fZÔ ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü BÀf ´fSX dþ»ffd²fIYfSXe IYf A»f¦f WXe °fIYÊ WX` dIY dWXÔQbAûÔ ¸fZÔ VffQe EIY ÀfÔÀIYfSX WX` AüSX CXÀfIZY d»fE ffSXf°f d³fIYf»f³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔÜ WXf»ffÔdIY, Af ÀfÔþ¹f IYû ffSXf°f »fZ þf³fZ IYe A³fb¸fd°f d¸f»f ¦f¹fe WX`Ü B¢IYeÀfUeÔ ÀfQe IYe ¹fWX §fMX³ff WX`Ü dUd¨fÂf ff°f ¹fWX ³fWXeÔ dIY DYÔ¨fe þfd°f Uf»fZ ffSXf°f d³fIYf»f³fZ IZY d»fE SXfÀ°ff ³fWXeÔ QZ SXWXZ, fd»IY ¹fWX dIY ´fiVffÀf³f AüSX ³¹ff¹ff»f¹f ·fe QfÔ¦f þfd°f¹fûÔ IZY dU¨ffSX IYû ÀfÔ°fbá IYSX°fe WXbBÊ dQJ SXWXe WX`Ü ´ffSXÔ´fdSXIY Àff¸ffdþIY PXfÔ¨fZ IZY AÔQSX °fû Qd»f°fûÔ IZY Àff±f A³¹ff¹f´fc¯fÊ ½¹fUWXfSX IYe IYWXf³fe ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fe WX`Ü »fZdIY³f, Af²fbd³fIY Àf¸ffþ IZY d»fE d³fd¸fÊ°f ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf ¹fWX SXU`¹ff AfdJSX ¢¹ff ÀfÔIZY°f QZ°ff WX`? WX¸fZÔ ´fbSXf³fe Àff¸fÔ°fe Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ CX³fIZY dU¨ffSX AüSX ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ CX³fIZY dU¨ffSX IYû Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXEÜ Àff¸fÔ°fe Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffEÔ EUÔ CX³fIZY dU¨ffSX dIYÀfe JfÀf Àf¸fbQf¹f ´fSX IZYÔdQi°f WXûIYSX dIYÀfe A³¹f QcÀfSXZ Àf¸fbQf¹f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f À±ffd´f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ IYe U¯fÊ Af²ffdSX°f þf°fe¹f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ¹fWX A°¹fÔ°f þdMX»f EUÔ IiYcSX WX`Ü ÀU°fÔÂf ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ EZÀfZ dU¨ffSXûÔ IYf d³f¿fZ²f IYSX°fZ WXbE ÀfÔU`²ffd³fIY ´fifU²ff³f dIY¹fZ ¦f¹fZ EUÔ ÀfÔÀ±ffEÔ d³fd¸fÊ°f IYe ¦f¹feÔÜ WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ ´fbSXf³fZ Àff¸ffdþIY dU¨ffSX IYf d³f¿fZ²f IYSX ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ EUÔ CXÀfIZY dU¨ffSX IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¨fb³fü°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE þøYSXe WX` dIY ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffEÔ AüSX CXÀfIZY ÀfÔ¨ff»fIY QcSXQVfeÊ, Bʸff³fQfSX, EUÔ ³¹ff¹fd´fi¹f WXûÔÜ ¹fdQ ´fbSXf³fZ dU¨ffSX ÀfZ WXe ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹ff þf¹fZ, °fû dRYSX Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff IYf ¢¹ff A±fÊ SXWX þf¹fZ¦ff? ¢¹ff ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ff dIY BÀf §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ´fbd»fÀf IYfSXÊUfBÊ IYSX°fe? ¢¹ff IY¸fþûSX Àf¸fbQf¹fûÔ IYe Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff IZY d»fE IYf³fc³f ³fWXeÔ WX`? þf ´fedOÞX°f ³fZ WXfBIYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe, °fû ¢¹ff ¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ IZY CX»»fÔ§f³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYûMXÊ Àfe²fZ ÀfÔfÔd²f°f ÀfÃf¸f Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊVf ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fe ±fe? ¢¹ff dþ»ffd²fIYfSXe CXÀf ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ ±fZ? Qb·ffʦ¹f WX` dIY ´fbd»fÀf, dþ»ffd²fIYfSXe AüSX IYûMXÊ IYf dU¨ffSX dIYÀfe JfÀf Àf¸fbQf¹f IZY dU¨ffSX IYû ÀfÔ°fbá IYSX³fZUf»ff »f¦ffÜ ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf EZÀff dU¨ffSX »fûIY°fÔÂf EUÔ CXÀfIYe ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ´fid°f AdUV½ffÀf ´f`Qf IYSX°ff WX`Ü ´fiVffÀf³f IYe Q»fe»f WX` dQ¹ff WX`Ü CX³fIZY þ³¸f dQUÀf, ´fdSXd³fUfʯf dQUÀf IYû fOÞXZ À°fSX ´fSX ¸f³ff¹ff, CX³fÀfZ þbOÞXZ ´ffÔ¨f ´fi¸fbJ À±ff³fûÔ IYû ´fÔ¨f°fe±fÊ IZY øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f dIY¹ff, ÀfÔdU²ff³f dQUÀf ¸f³ff³ff AfSXÔ·f dIY¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf ÀfSXIYfSX IYe A³fZIY ¹fûþ³ffAûÔ IZY IZYÔQi ¸fZÔ Qd»f°fûÔ AüSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû WXe SXJf ¦f¹ff WX`Ü dIÔY°fb Af´f ¢¹ff WX`Ô ¹ff ¢¹ff IYSX°fZ WX`Ô, BÀfÀfZ ª¹ffQf ¸ff¹f³fZ ¹fWX SXJ°ff WX` dIY Af´fIZY ffSXZ ¸fZÔ ²ffSX¯ff I`YÀfe WX`, AüSX Afþ IYf Àf¨f ¹fWXe WX` dIY 2019 IZY Af¸f ¨fb³ffUûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE Qd»f°fûÔ IZY fOÞXZ dWXÀÀfZ IZY AÔQSX ¹fWX ff°f dfNXf Qe ¦fBÊ WX` dIY feþZ´fe CX³fIYe dUSXû²fe WX`Ü BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX IZYU»f E³fþeAû ¹ff Qd»f°fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX SXfþ³fed°f IYSX³fZ Uf»fe ´ffdMXʹffÔ WXe ³fWXeÔ, ÀffSXZ feþZ´fe dUSXû²fe Q»f EIY WX`Ô, ´fSX feþZ´fe IYe ¨fb³fü°fe ¹fWXeÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX EIY Àff¸ff³¹f SXfþ³fed°fIY Q»f ³fWXeÔ, ÀfÔ§f ´fdSXUfSX IYf EIY §fMXIY WX`Ü ´fdSXUfSX IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe ´fiJSX°ff EZÀfZ WX¸f»fûÔ IZY Àf¸f¹f ÀffRY Óf»fIY°fe ±fe, þû BÀf ffSX ³fQfSXQ WX`Ü feþZ´fe IZY d»fE ÀffÀfZ ª¹ffQf d¨fÔ°ff IYe ff°f ¹fWXe WXû³fe ¨ffdWXE dIY CXÀfIZY IYf¹fÊIY°ffÊ BÀf dIY Qd»f°f ¹fdQ §fûOÞXZ ´fSX ffSXf°f »fZIYSX Af°fZ WX`Ô, °fû CXÀfÀfZ Àff¸ffdþIY ÀfòfU JSXff WXû¦ff AüSX dUd²f-½¹fUÀ±ff df¦fOÞXZ¦feÜ °fû ¢¹ff Àff¸ffdþIY ÀfòfU ¹ff dUd²f-½¹fUÀ±ff IYf ¸f°f»ff IY¸fþûSX EUÔ UÔd¨f°f Àf¸fbQf¹fûÔ IYf A´f³fZ ÀfÔU`²ffd³fIY Ad²fIYfSXûÔ IYe ¸ffÔ¦f ³f IYSX³ff WX`? ¹fdQ EZÀff WX`, °fû ¢¹ff ¹fWX ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fe Àff¸fÔ°fe Àfû¨f IYû ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe AûMX ÀfZ ÀfÔSXdÃf°f IYSX³fZ IYe ÀffdþVf ³fWXeÔ WX`? Àf³f 1955 ¸fZÔ AÀ´fÈV¹f°ff (LbAfLc°f) d³fUfSX¯f IYf³fc³f f³ff ±ffÜ AfþfQe IZY ffQ þfd°fUfQe ·fZQ IYû J°¸f IYSX³fZ IYe ÀfÔU`²ffd³fIY ´fWX»f IYe ¦f¹fe ±feÜ 1976 ¸fZÔ ³ff¦fdSXIY Ad²fIYfSX ÀfÔSXÃf¯f Ad²fd³f¹f¸f f³ffÜ 1989 ¸fZÔ Qd»f°f-AfdQUfÀfe CX°´feOÞX³f d³fUfSX¯f Ad²fd³f¹f¸f f³ffÜ ¹fZ Ad²fd³f¹f¸f Àff¸ffdþIY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY A²¹f¹f³f IZY dSX¯ff¸fÀUøY´f IiY¸fVf: f³fZ ±fZ, dþÀfIZY °fWX°f ´ff¹ff ¦f¹ff ±ff dIY Qd»f°f-AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f þf°fe¹f CX°´feOÞX³f IY¸f ³fWXeÔ WXbE WX`ÔÜ Afþ ·fe ÀfSXIYfSX IYe E³fÀfeAfSXfe IYf IYWX³ff WX` dIY WXSX §fÔMXZ AüÀf°f³f Qd»f°fûÔ IZY dJ»ffRY ´ffÔ¨f ÀfZ ª¹ffQf A´fSXf²f WXû°fZ WX`Ô, dþ³f¸fZÔ WX°¹ff AüSX f»ff°IYfSX þ`ÀfZ ¦fÔ·feSX ¸ff¸f»fZ ·fe WX`ÔÜ IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe ¦fbþSXf°f ¸fZÔ DYÔ¨fe þfd°f IZY QfÔ¦fûÔ IYû EIY Qd»f°f »fOÞXIZY IYf Ad·f¹ff³f IZY dJ»ffRY ¸fbJSX WXûIYSX Àff¸f³fZ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Af SXWXZÜ BÀfIYf ¸f°f»ff ÀffRY WX` dIY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ AüSX Àf¸f±fÊIYûÔ ¸fZÔ A´f³fe ÀfSXIYfSXûÔ IYû »fZIYSX þû ·ffU³ff°¸fIY »f¦ffU AüSX CX°ÀffWX SXWX°ff WX`, CXÀf¸fZÔ °fZþe ÀfZ IY¸fe AfBÊ WX`Ü feþZ´fe AüSX ÀfÔ§f ´fdSXUfSX IZY Af¸f IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe dVfIYf¹f°f WX` dIY UZ A´f³fe WXe ÀfSXIYfSXûÔ ¸fZÔ CX´fZdÃf°f WX`ÔÜ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY þf WX¸ffSXf IYûBÊ IYf¸f WXe ³fWXeÔ WXû¦ff °fû ¹fZ ÀfSXIYfSXZÔ SXWXZÔ ¹ff þfEÔ, ¢¹ff RYIYÊ ´fOÞX°ff WX`Ü EZÀfZ »fû¦f WXSX ÃfZÂf ¸fZÔ WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ 2014 ¸fZÔ feþZ´fe IYû dUþ¹fe f³ff³fZ IZY d»fE þû ·fe ÀfÔ·fU ±ff, dIY¹ffÜ CX³f¸fZÔ ª¹ffQf°fSX IYe dIYÀfe ³fZ B³f ¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ Àfb²f °fIY ³fWXeÔ »feÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þû dÀ±fd°f AMX»f dfWXfSXe ÀfSXIYfSX IZY Àf¸f¹f ±fe, UWXe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY Àf¸f¹f WXû ¨fbIYe WX`Ü ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû »fZIYSX þû ÀfIYfSXf°¸fIY ¸ffWXü»f IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ °fIY ±ff, UWX °fZþe ÀfZ fQ»ff WX`, BÀfZ IYûBÊ ·fe ¸fWXÀfcÀf IYSX ÀfIY°ff WX`Ü EZÀff ¢¹fûÔ WXbAf? IYfÔ¦fiZÀf þ`Àfe ´ffMXeÊ ÀfSXIYfSX ´fSX ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´f »f¦ff SXWXe WX`, CXÀfZ QZVf IZY dUIYfÀf IYû SXÀff°f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf SXWXe WX`, dIYÀff³fûÔ §fûOÞXf ´ff»f³ff B°f³ff A´f¸ff³fþ³fIY »f¦ff dIY CX³WXûÔ³fZ CXÀfIYe WX°¹ff °fû IYe, §fûOÞXZ IYû ·fe ¸ffSX OXf»ffÜ ¹fWX Afþ IYe °ffSXeJ WX` AüSX WX¸f QZJ SXWXZ WX`Ô dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ EÀfÀfe/EÀfMXe E¢MX 1989 IZY ´fi·ffU IYû BÀfd»fE IY¸f IYSX³fZ IYf AfQZVf QZ dQ¹ff, ¢¹fûÔdIY CXÀfIZY A³fbÀffSX CXÀfIYf Qb÷Y´f¹fû¦f WXû°ff WX`Ü þfdIY E¢MX IZY Qb÷Y´f¹fû¦f IZY AfÔIYOÞXZ Qd»f°f-AfdQUfÀfe CX°´feOÞX³f IZY AfÔIYOÞXûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ³¹fc³f°f¸f WX`ÔÜ ¢¹ff ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ´fid°fd³fd²f ÀfÔU`²ffd³fIY dU¨ffSX ÀfZ ³fWXeÔ, fd»IY Àff¸fÔ°fe Àfû¨f ÀfZ ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`Ô? B¢IYeÀfUeÔ ÀfQe ¸fZÔ ·fe WX¸ffSXZ Àff¸ffdþIY dSXV°fZ fWXb°f þdMX»f WX`ÔÜ WX¸f ff°f °fû UÀfb²f`U IbYMXb¸fIY¸f IYe IYSX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f A´f³fZ WXe ´fOÞXûÀfe IYû §fûOÞXZ ´fSX ¨fPÞX°fZ WXbE QZJ ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ WX¸ffSXZ d»fE Àff¸ffdþIY ÀfòfU, dUd²f-½¹fUÀ±ff, VffÔd°f IYf ¸f°f»ff WX` ¦fSXef, UÔd¨f°f Àf¸fbQf¹fûÔ IYe ¨fb´´feÜ UZ ¸ffSXZ þfEÔ, »fZdIY³f ¨fb´f SXWXZÔ AüSX ¹fdQ UZ AfUfþ CXNXfEÔ, °fû UWX dUQiûWX WXû¦ff, dWXÔÀff WXû¦feÜ ¹fWX fOÞXe dUOXÔf³ff WX`Ü WX¸fZÔ Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff IYf »fùf ÀfÔdU²ff³f IZY SXfÀ°fZ WXe ´ff³ff WXû¦ff, ³f dIY ´fbSXf³fe Àff¸fÔ°fe ÀfÔÀ±ff, Àfû¨f ¹ff ²f¸fÊVffÀÂf ÀfZÜ ÀfÔdU²ff³f WXe WX¸fZÔ Àf¸f°ff IZY ÀfcÂf ¸fZÔ ffÔ²f ÀfIY°ff WX`Ü IYe Af°¸fWX°¹ff IYf A´fSXf²fe Àffdf°f IYSX SXWXe WX`, »fZdIY³f ÀU°f:ÀRcY°fÊ °fSXeIZY ÀfZ IYWXeÔ ·fe CXÀfIYû ´fi°¹fbØfSX ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXf WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ÀfZ °fû feþZ´fe AüSX ¸fûQe Àf¸f±fÊIY þ`ÀfZ A¨ff³fIY ¦ff¹ff WXe WXû ¦fE WX`ÔÜ A·fe Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ EIY Àff»f WX`Ü ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf ÀfWXe ¸fc»¹ffÔIY³f dIY¹ff þfE °fû B°f³ff Àf¸f¹f dÀ±fd°f IYû ÀfÔ·ff»f³fZ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ WX`Ü Ad¸f°f VffWX AüSX ³fSXZÔQi ¸fûQe Af¦fZ AfIYSX dþ»ff À°fSX ´fSX IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ-Àf¸f±fÊIYûÔ IYe dUÀ°fÈ°f f`NXIZYÔ Af¹fûdþ°f IYSXZÔ, CX³fIYe dVfIYf¹f°fZÔ Àfb³fZÔÜ CX³WXZÔ dUV½ffÀf dQ»ffEÔ dIY dVfIYf¹f°fûÔ IYf d³fUfSX¯f WXSX WXf»f ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ CX³f dVfIYf¹f°fûÔ AüSX ³ffSXfþ¦fe IZY dfÔQbAûÔ IYe dSX´fûMXÊ »fZIYSX IZYÔQie¹f ³fZ°fÈ°U ´fiQZVf ³fZ°fÈ°U IZY Àff±f f`NXZ AüSX Af¨fSX¯f ¸fZÔ fQ»ffU IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ff þfEÜ CX³fIZY Àff±f IZYÔQi AüSX SXfª¹fûÔ IZY ¸fÔdÂf¹fûÔ IYe f`NXIZYÔ WXûÔ AüSX CX³WXZÔ IYf¹fÊVf`»fe fQ»f³fZ ´fSX ¸fþfcSX dIY¹ff þfEÜ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ AüSX Àf¸f±fÊIYûÔ IYe dVfIYf¹f°fûÔ ´fSX UZ IYfSXÊUfBÊ IYSXZÔ, ³füIYSXVffWXûÔ ´fSX d³f·fÊSX ³f SXWXZÔÜ þû dVfIYf¹f°fZÔ ¹ff AþeÊ AfBÊ WXûÔ CX³fIYf RYfg»fûA´f IYSXZÔ, CXÀf¸fZÔ dIY°f³fe ´fi¦fd°f WXbBÊ BÀf ´fSX ³fþSX SXJZÔ AüSX ÀfÔfÔd²f°f ½¹fdöY °fIY BÀfIYe Àfc¨f³ff ´fWXbÔ¨ffBÊ þfEÜ CX³f »fû¦fûÔ IYû °f»ffVfZÔ þû Af´fIZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXZ ±fZ AüSX dþ³WXZÔ ³fþSXAÔQfþ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fZ »fû¦f A¦fSX ÀfdIiY¹f WXû ¦fE °fû B³fIZY ÀfWXfSXZ Af´f dUSXûd²f¹fûÔ IYf ¸fbIYff»ff IYSX »fZÔ¦fZÜ þWXfÔ °fIY Qd»f°f dUSXû²fe WXû³fZ IZY Qb¿´fi¨ffSX IYf ÀfUf»f WX` °fû Qd»f°f fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ½¹ff´fIY À°fSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f WXûÔ, dþ³f¸fZÔ f°ff¹ff þfE dIY Qd»f°fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX SXfþ³fed°f IYSX³fZ Uf»fûÔ ³fZ ¢¹ff dIY¹ff WX`, Af´f³fZ ¢¹ff dIY¹ff WX`, AüSX ¢¹ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´fiV³f ¹fWXe WX` dIY ¢¹ff feþZ´fe ³fZ°fÈ°U ¹fWX Àff IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü A¦fSX ³fWXeÔ °fû dRYSX ¨fb³ffUe ·ff¿f¯fûÔ ¸fZÔ IbYL ·fe IYdWXE, ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ dþ°f³ff JÔOX³f IYdSXE, B°f³fZ ´fi¨fÔOX Qb¿´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f IYf ¸fbIYff»ff Af´f ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ A¨ff³fIY »f¦ff Qd»f°f dUSXû²fe NX´´ff ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû ¸fWXÔ¦ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff °fb»ff ¸ff³fdÀfIY Vffd³°f SXWXZ¦feÜ ´ffdSXUfdSXIY þeU³f ÀfbJ¸f¹f SXWXZ¦ffÜ UÀÂfûÔ AfdQ IZY ´fid°f ÷YÓff³f SXWXZ¦ffÜ J¨fûÊÔ IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð °f±ff Af¹f ¸fZÔ IY¸fe IYe dÀ±fd°f SXWXZ¦feÜ §fSX- ´fdSXUfSX ¸fZÔ ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fdSXUfSX IZY Àff±f dIYÀfe ²ffd¸fÊIY À±ff³f IYe ¹ffÂff ´fSX þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dIYÀfe d¸fÂf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Af¹f IZY pû°f dUIYdÀf°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff³fdÀfIY ´fSXZVffd³f¹fûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfEÔ¦feÜ IYfSXûffSX IYf dUÀ°ffSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü ´fdSXUfSX IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ UfWX³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð Àf¸·fU WX`Ü ¸f³f ¸fZÔ d³fSXfVff EUÔ AÀf³°fû¿f IZY ·ffU SXWXZÔ¦fZÔÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ ÀfbJ-Vffd³°f SXWXZ¦feÜ ³füIYSXe IZY ARYÀfSXûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ARYÀfSXûÔ ÀfZ ¸f°f·fZQ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B¨LfdU÷Yð IYûBÊ Ad°fdSXöY dþ¸¸fZQfSXe d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ A²¹f¹f³f ¸fZÔ ÷Yd¨f SXWXZ¦feÜ Vf`dÃfIY EUÔ Vfû²ffdQ IYf¹fûÊÔ IZY ÀfbJQ ´fdSX¯ff¸f d¸f»fZÔ¦fZÜ §fSX-´fdSXUfSX ¸fZÔ ¸ffÔ¦fd»fIY IYf¹fÊ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·fU³f IZY SXJ-SXJfU °f±ff UÈdV¨fIY Àffþ-Àff¸ff³f ´fSX J¨fÊ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f Af°¸fÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ IiYû²f IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ Af´fÀfe dUUfQ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³füIYSXe ¸fZÔ À±ff³f ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ þeU³fÀff±fe IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ·fU³f IZY SXJSXJfU ´fSX J¨fÊ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ SXWX³f- ÀfWX³f IYá¸f¹f SXWXZ¦ffÜ J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ IbYMXb¸f-´fdSXUfSX ¸fZÔ Af´fÀfe dUUfQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d¸fÂfûÔ IZY Àff±f dIYÀfe ²ffd¸fÊIY À±ff³f IYe ¹ffÂff ´fSX þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þeU³fÀff±fe ÀfZ U`¨ffdSXIY ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff°ff IYf Àffd³f²¹f EUÔ ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ff¦fe-2 Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ SZXOX dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fSXe AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ

¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IZY d»fE ´feþe IYûÀfÊ VfbøY IYSX³ff WXbAf Ad³fUf¹fÊ ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f d¨fdIY°Àff ´fdSX¿fQ (E¸fAfBÊÀfe) IZY ´fûÀMX ¦fi`þbAMX ¸fZdOXIY»f dVfÃff d³f¹f¸f³f, 2000 ¸fZÔ dIYE ¦fE ÀfÔVfû²f³fûÔ IZY A³fbÀffSX, ¸füþcQf Àf·fe ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IYû Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2020- 21 ÀfZ ´feþe IYûÀfÊ VfbøY IYSX³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü ¹fWX d³f¹f¸f³f ³fE ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IZY Àff±f WXe ´fWX»fZ ÀfZ ¨f»fZ Af SXWXZ d³fþe ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ AüSX ÀfSXIYfSXe ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ ´fSX ·fe »ff¦fc WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe ³fE ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IYû A³OXSX¦fi`þbAMX IYûÀfÊ IYe ¸ff³¹f°ff d¸f»f³fZ IZY °fe³f U¿fÊ IZY ·fe°fSX ´feþe IYûÀfÊ VfbøY IYSX³fZ WX`ÔÜ E¸fAfBÊÀfe õfSXf dIYE ¦fE ÀfÔVfû²f³f IZY A³fbÀffSX, EZÀff IYSX³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWX³fZ Uf»fZ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe ¸ff³¹f°ff °fIY SXï IYSX Qe þf ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ÀfÔVfû²f³fûÔ IYû ¸fÔþcSXe QZ Qe WX` AüSX ³fE d³f¹f¸f³f IYû þ»Q WXe Ad²fÀfcd¨f°f dIY¹ff þf³ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe f°ff¹ff þf°ff WX` dIY BÀf IYQ¸f IZY þdSXE QZVf ¸fZÔ d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe IY¸fe IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f d³fIYf»f³fZ IYf ¸fBÊ ¸fZÔ WXe §fûd¿f°f WXû þfE¦ff CXØfSXfJÔOX fûOXÊ IYf dSXþ»MX QZWXSXfQc³fÜ CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ WXfBÊÀIcY»f AüSX BÔMXSX IYe fûOXÊ ´fSXeÃff IYf dSXþ»MX BÀf ffSX þ»Qe §fûd¿f°f WXû³fZ IZY AfÀffSX WX`ÔÜ 15 A´fi`»f IYû ¸fc»¹ffÔIY³f IYf IYf¹fÊ Àf¸ff~ WXû°fZ WXe fûOXÊ IZY Ad²fIYfSXe dSXþ»MX þfSXe IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMXZÔ¦fZÜ 25 A±fUf 26 ¸fBÊ IYû fûOXÊ IYf dSXþ»MX Af ÀfIY°ff WX`Ü U¿fÊ 2017 ¸fZÔ 31 ¸fBÊ IYû WXfBÊÀIcY»f AüSX BÔMXSX¸fedOXEMX IYf ´fdSX¯ff¸f þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fiQZVf IZY 1309 IZYÔQiûÔ ´fSX 5 ÀfZ 26 ¸ff¨fÊ °fIY WXfBÊÀIcY»f AüSX BÔMXSX fûOXÊ IYe ´fSXeÃffEÔ WXbBÊ ±feÜ EIY A´fi`»f ÀfZ ´ffÔ¨f WXþfSX dVfÃfIY 30 ¸fc»¹ffÔIY³f IZYÔQiûÔ ´fSX fûOXÊ CXØfSX ´fbdÀ°fIYfEÔ þfÔ¨f³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dUôf»f¹fe dVfÃff fûOXÊ IZY A´fSX Àfd¨fU ³fUe³f ¨fÔQi ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff fûOXÊ (ÀfefeEÀfBÊ) õfSXf ·ffSX°f fÔQ IZY QüSXf³f 2 A´fi`»f IYû 10 UeÔ U 12 UeÔ IYe SXï WXbBÊ ´fSXeÃff °ffSXeJ IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü QSXAÀf»f ÀfefeEÀfBÊ IZY ¸fb°ffdfIY, ´fSXeÃff IZY d»fE ³fBÊ °ffSXeJ 27 A´fi`»f °f¹f IYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWXfÔ f°ff QZÔ dIY 2 A´fi`»f IYû WXbE ·ffSX°f fÔQ IZY IYfSX¯f ¹fWX ´fSXeÃff ´fÔþff SXfª¹f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû ´ffBÊ ±feÔÜ QSXAÀf»f Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf 2 A´fi`»f IYû dIYE ·ffSX°f fÔQ IYû QZJ°fZ WXbE SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ÀfefeEÀfBÊ ÀfZ dIYE A³fbSXû²f IZY ffQ ´fSXeÃff SXï IYSX Qe ¦fBÊ ±feÔÜ BÀf ffSXZ ¸fZÔ ÀfefeEÀfBÊ IZY ³fBÊ dQ»»feÜ Afþ IYe ·ff¦fQüOÞX·fSXe dþÔQ¦fe ¸fZÔ »fû¦fûÔ IZY d»fE Jb»fIYSX ÀffÔÀf »fZ ´ff³ff ·fe ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff WX`Ü fPÞX°fe À´f²ffÊ IZY IYfSX¯f IY¸f ¹ff ª¹ffQf °f³ffU IYf SXWX³ff ·fe SXûþ¸fSXfÊ IYe ff°f WXû ¦fBÊ WX`Ü Q`d³fIY þeU³f ÀfZ þbOÞXe B³f ±fIYf QZ³fZ Uf»fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ´ffSX ´ff³fZ IZY d»fE »fû¦f ³fE CX´ff¹fûÔ IYû °f»ffVf SXWXZ WX`ÔÜ ¸fÀffþ EZÀff WXe EIY CX´ff¹f WX`, þû ½¹fdöY IYû AfSXf¸f ´fWXbÔ¨ffIYSX CXÀfZ dRYSX ÀfZ DYþfÊ ÀfZ ·fSX QZ°ff WX`Ü A¦fSX Af´f CX´f¨ffSX IYe U`IYd»´fIY ´fðd°f¹fûÔ ¸fZÔ dUV½ffÀf IYSX°fZ WX`Ô AüSX A´f³fZ WXf±fûÔ ÀfZ IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ JbVfe ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX`Ô, °fû Af´f ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fÀffþ IYe VfbøYAf°f CX´f¨ffSX IYe EIY dU²ff IZY øY´f ¸fZÔ ¸fÀffþ IZY ´fi¹fû¦f IYf AfSXÔ·f dþ³f ´fSXÔ´fSXfAûÔ AüSX °fIY³feIYûÔ ÀfZ WXbAf, CX³fIZY ´fi¸ff¯f ´fif¨fe³f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ d¸f»f°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ¸fÀffþ ±fZSXZ´fe IYe VfbøYAf°f IYSXef °fe³f WXþfSX BÊÀff ´fcUÊ ¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ Af²fbd³fIY ´ffNXIY ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fc»¹ffÔIY³f IZYÔQiûÔ ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX °fIY 70 ´fid°fVf°f IYfgd´f¹ffÔ þfÔ¨fe þf ¨fbIYe WX`ÔÜ Af ´ffÔ¨f dQ³f AüSX fûOXÊ IYe CXØfSX ´fbdÀ°fIYfEÔ ¨fZIY IYe þf³fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY IYSXef 21 dQ³fûÔ ¸fZÔ WXfBÊÀIcY»f AüSX BÔMXSX ¸fedOXEMX IYe ´fSXeÃffEÔ Àf¸ff~ WXû ¦fBÊ ±feÜ 15 A´fi`»f IZY ffQ fûOXÊ dSXþ»MX IYe °f`¹ffSXe VfbøY IYSXZ¦ffÜ ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU fÈþ ¸fûWX³f SXfU°f ³fZ f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2017 ¸fZÔ 31 ¸fBÊ IYû dSXþ»MX þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ffSX ´fSXeÃffEÔ þ»Qe Àf¸ff~ WXbBÊ WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX fûOXÊ 25 ¹ff 26 ¸fBÊ IYû dSXþ»MX §fûd¿f°f IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXf WX`Ü Af¦ff¸fe dQ³fûÔ ¸fZÔ Àf·ff´fd°f AfSXIZY IbYÔUSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXû³fZ ´fi¹ffÀf WX`Ü BÀf ÀfÔVfû²f³f IZY ffQ ÀfSXIYfSX IYû QZVf·fSX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ 10 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf ´feþe ¸fZdOXIY»f ÀfeMX IYe ÀfÔ·ffU³ff »f¦f°fe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2019- 20 IZY d»fE ÀfeMXûÔ ¸fZÔ UÈdð IZY d»fE ¸fÔþcSXe QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ E¸fÀfeAfBÊ IYe AûSX ÀfZ d³fSXeÃf¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ dþÀfIZY ffQ ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IYû ´feþe ÀfeMXûÔ IZY d»fE A´»ffBÊ IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fWXfÔ f°ff QZÔ dIY dRY»fWXf»f E¸fAfBÊÀfe IZY AÔ°f¦fÊ°f 476 ÀfZ ·fe ª¹ffQf ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ ´fÔþeIÈY°f WX`Ô, dþ³f¸fZÔ QZVf·fSX ¸fZÔ 60 WXþfSX ÀfZ ·fe ª¹ffQf E¸ffefeEÀf ÀfeMX WX`ÔÜ ¸f¦fSX ´fûÀMX ¦fi`þbAMX ÀfeMX (dOX¦fie/dOX´»fû¸ff) 30 WXþfSX ÀfZ ·fe IY¸f WX`ÔÜ ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX WX` CX·fSX°ff IYdSX¹fSX dUIY»´f Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸fÀffþ IZY »ff·fIYfSXe ´fi·ffUûÔ IYû ³fE dÀfSXZ ÀfZ °f»ffVff þf SXWXf WX`Ü ¸fÀffþ ±fZSXZ´fe IYe CX´f¹fûd¦f°ff IZY IYfSX¯f BÀfIYe ¸ffÔ¦f »f¦ff°ffSX fPÞX SXWXe WX`Ü BÀf UþWX ÀfZ U`IYd»´fIY ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ ´fSX Af²ffdSX°f CXôû¦f ÃfZÂf (UZ»³fZÀf BÔOXÀMÑe) IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ·fe UÈdð WXbBÊ WX`Ü ³f°feþf ´fZVfZUSX ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMXûÔ IYe ¸ffÔ¦f ·fe ´f`Qf WXû SXWXe WX`Ü ´fZVfZ IZY øY´f ¸fZÔ ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX IZY IYf¸f IYû QZJZÔ, °fû ¹fWX EIY EZÀff IYf¹fÊ WX`, þû A¨Le IY¸ffBÊ IZY Àff±f-Àff±f ¢»ffBÔMX (¸fÀffþ IYSXf³fZ Uf»fZ) ÀfZ QbAfEÔ AüSX Vfb·fIYf¸f³ffEÔ ´ff³fZ IYf ¸füIYf QZ°ff WX`Ü »fû¦f dIYÀfe ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX IZY ´ffÀf BÀfd»fE þf°fZ WX`Ô, °ffdIY UWX °f³ffU AüSX d¨fÔ°ff ÀfZ ¸fböY WXûIYSX VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY ÀfbIcY³f WXfdÀf»f IYSX ÀfIZYÔÜ CX¸¸feQ IZY ¸fb°ffdfIY ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX IYe ÀfZUf IYf »ff·f d¸f»f³fZ ´fSX ¢»ffBÔMX JbQ IYû B°f³ff Af³fÔdQ°f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX`Ô dIY ÀfÔfÔd²f°f ±fZSXZd´fÀMX IZY ´fid°f IÈY°fÄf°ff ·fe ½¹föY IYSX³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ Uf»fe f`NXIY IZY QüSXf³f d°fd±f IYe §fûd¿f¯ff IYe þfE¦feÜ þfÔ¨f IZY ffQ þfSXe WXû¦ff ³fIY»fd¨f¹fûÔ IYf dSXþ»MX SXf¸f³f¦fSXÜ BÀf ffSX WXfBÊÀIcY»f AüSX BÔMXSX ¸fZÔ ³fü dUôfd±fʹfûÔ IYû ³fIY»f IYSX°fZ WXbE ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX`Ü A´fSX Àfd¨fU ³fUe³f ¨fÔQi ´ffNXIY ³fZ f°ff¹ff dIY fûOXÊ IYe EIY IY¸fZMXe ³fIY»f IZY ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSXZ¦feÜ BÀfIZY ffQ WXe ³fIY»f IYSX°fZ ´fIYOÞXZ ¦fE dUôfd±fʹfûÔ dSXþ»MX þfSXe dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦fÔ·feSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f dUôf±feÊ IYe ´fSXeÃff d³fSXÀ°f IYSX Qe þf°fe WX`Ü ÀfefeEÀfBÊ: ´fÔþff ¸fZÔ ·ffSX°f fÔQ IYû »fZIYSX SXï WXbBÊ ´fSXeÃff Af 27 A´fi`»f IYû WXûÔ¦fe ´fSXeÃff d³fSXeÃfIY IZYIZY ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf, '´fÔþff ¸fZÔ 27 A´fi`»f IYû WXû³fZ þf SXWXZ SXï ´fSXeÃff IZY d»fE ´fWX»fZ WXe LfÂfûÔ IYû SXû»f ³fÔfSX AüSX E¦þf¸f ÀfZÔMXSXûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀf °fSXWX 10 UeÔ ¢»ffÀf IZY RiYZÔ¨f, ÀfÔÀIÈY°f Aü CXQcÊ IYûÀfÊ fe AüSX 12 UeÔ ¢»ffÀf IZY dWXÔQe B»fZd¢MXU, ¦fbþSXf°fe, ³fZ´ff»fe, IYV¸feSXe AüSX dWXÔQe IYûSX IYe ´fSXeÃff 27 A´fi`»f IYû IYSXfBÊ þf SXWXe WX`ÔÜ dþÀfIZY d»fE LfÂfûÔ IYf A´f³fZ E¦þf¸f ÀfZÔMXSXûÔ ¸fZÔ ÀfbfWX ÀffPÞXZ 10 fþZ ÀfZ Qû´fWXSX OXZPÞX fþZ IZY d»fE CX´fdÀ±f°f WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ WXû¦fe MX`f»fZMX ÀfZ ´fPÞXfBÊ ³fBÊ dQ»»feÜ ³fBÊ dQ»»fe ³f¦fSX´ffd»fIYf ´fdSX¿fQÐ (E³fOXeE¸fÀfe) IZY dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Af ´fPÞXfBÊ-d»fJfBÊ MX`f»fZMX¹fböY IÔY´¹fcMXSX ÀfZ WXû¦feÜ À¸ffMXÊ dÀfMXe IZY °fWX°f E³fOXeE¸fÀfe ³fZ A´f³fZ ÀIcY»fûÔ IYe dVfÃff-´fi¯ff»fe IYû fZWX°fSX f³ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû BÔMXSX³fZVf³f»f Jf³f AIYfQ¸fe AfgRY BÔdOX¹ff ÀfZ WXÀ°ffÃfSX dIYEÜ E³fOXeE¸fÀfe IYe Àfd¨fU ¨fÔ¨f»f ¹ffQU AüSX Jf³f AIYfQ¸fe AfgRY BÔdOX¹ff IZY ´fifÔ²f d³fQZVfIY ÀfÔQe´f ff´f³ff ³fZ WXÀ°ffÃfSX dIYEÜ ¨fÔ¨f»f ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY E³fOXeE¸fÀfe IZY 28 dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ À¸ffMXÊ ¢»ffÀf VfbøY IYe þfE¦feÜ dþ³f¸fZÔ f¨¨fZ MX`f»fZMX IÔY´¹fcMXSX AüSX À¸ffMXÊ ÀIiYe³f ´fSX ´fPÞXfBÊ-d»fJfBÊ IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀfZ BÊ- »ffBÊfiZSXe ÀfZ ·fe þûOÞXf ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ 150 A²¹ff´fIY AüSX 11,000 »fbd²f¹ff³ffÜ BÀf U¿fÊ ´fe.EÀf.BÊ.fe. 10UeÔ AüSX 12UeÔ IYe ´fSXeÃffEÔ QZ³fZ Uf»fZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ´fÔþff ÀIcY»f dVfÃff fûOXÊ dOXþeMX»f ÀfMXeÊdRYIZYMX ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ fûOXÊ ³fZ BÀf »fùf IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE ³f`Vf³f»f AIYfQd¸fIY dOX´fûdþMXSXe (E³f.E.OXe.) IZY Àff±f IYSXfSX dIY¹ff WX` þûdIY BÀf Àf`Vf³f ÀfZ ´fÔþff ÀIcY»f dVfÃff fûOXÊ IZY Àff±f ÀfÔfÔd²f°f 10UeÔ AüSX 12UeÔ IZY dUôfd±fʹfûÔ IZY dOXþeMX»f ´fi¸ff¯f ´fÂf -IY¸f-AÔIY ¹füSXf IYfOXÊ Afg³f»ffB³f ÀfÔ·ff»fZ¦feÜ BÀfIZY d»fE fûOXÊ ³fZ dOXþeMX»f dOX´fûdþMXSXe °f`¹ffSX IYe WX` dþÀf¸fZÔ dUôfd±fʹfûÔ IZY AIYfQd¸fIY ´fi¸ff¯f ´fÂf -IY¸f-AÔIY ¹füSXf IYfOXÊ dOXþeMX»f øY´f dUôf±feÊ »ff·ffd³U°f WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY MX`f»fZMX ÀfZ f¨¨fûÔ IZY ÀfeJ³fZ IYe ´fiUÈdØf ¸fZÔ ¦fb¯ff°¸fIY ´fdSXU°fʳf AfE¦ffÜ UWXeÔ, ÀfÔQe´f ff´f³ff ³fZ IYWXf dIY BÀf ¹fûþ³ff IZY A³°f¦fÊ°f A²¹ff´fIY ¸fZÔ ÀfÔ·ff»fZ þfEÔ¦fZÜ E³f.E.OXe. (³fZOX) ³fZ Àfbd³fd›°f dIY¹ff WX` dIY BÀf dOX´fûdþMXSXe ÀfZ AIYfQd¸fIY dSXIYfOXÊ IYû QZJf ¹ff ´fif~ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` MX`f»fZMX fZÀf ´fiüôüd¦fIYe ´fSX Af²ffdSX°f dOXdþMX»f ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX A´f³fe JbQ IYe ¢»ffÀf À±ffd´f°f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ UedOX¹fû, d¢½fþ AüSX ¹fcd³fMX MXZÀMX ·fe dUôf±feÊ MX`f»fZMX ÀfZ WXe QZÔ¦fZÜ B»ffWXfffQÜ B»ffWXfffQ WXfBÊIYûMXÊ ³fZ 72,825 ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIYûÔ ·f°feÊ ¸fZÔ f¨fZ ´fQûÔ ´fSX CX³f dVfÃffd¸fÂfûÔ IYû Àf¸ff¹fûdþ°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ³ff¸fÔþcSX IYSX Qe WX`, dþ³WXûÔ³fZ ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIY IZY d»fE ³¹fc³f°f¸f AWXÊ°ff WXfdÀf»f IYSX »fe WX` AüSX ´fWX»fZ ·fe UZ ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIY ´fQ ´fSX Àf¸ff¹fûdþ°f WXbE ±fZÜ ¹fWX AfQZVf ³¹ff¹f¸fcd°fÊ AV½f³fe IbY¸ffSX d¸fßf ³fZ dUIY»f ´fi°ff´f dÀfÔWX AüSX A³¹f IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX dQ¹ff WX`Ü ¹ffd¨f¹fûÔIYe ¸ffÔ¦f ±fe dIY UZ dþ³f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fPÞXf SXWXZ WX`Ô, CX³WXeÔ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIY IZY øY´f ¸fZÔ CX³fIYe ÀfZUf þfSXe SXJe þfEÜ ¸ff¸f»fZ IZY °f±¹fûÔ IZY A³fbÀffSX 2004-06 ¸fZÔ dVfÃffd¸fÂf d³f¹fböY WXbE ¹ffd¨f¹fûÔ IYû ÀfWXf¹fIY AüSX BÀf dOX´fûdþMXSXe ´fSX ÀfbSXdÃf°f SXWX³fZ IYe ¦ffSXÔMXe AüSX ´fi¸ffd¯fIY°ff ·fe Qe WX`Ü BÀf ÀfbdU²ff ÀfZ dUôfd±fʹfûÔ IYû þWXfÔ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSXUf³fZ ¹ff Vf`dÃfIY ´fi¸ff¯f ´fÂfûÔ IYe ´fOÞX°ff»f IYe IYûBÊ þøYSX°f ³fWXeÔ WXû¦fe, UWXe ´fÔþff ÀIcY»f dVfÃff fûOXÊ IYû þf»fe ´fi¸ff¯f ´fÂfûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ·fe d³fþf°f d¸f»fZ¦feÜ ¹fWXfÔ f°ff QZÔ dIY ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¦fifÔMXÐÀf IY¸feVf³f (¹fc.þe.Àfe.) IYû BÀfIYe A»f¦f- A»f¦f ÀfÔÀ±ffAûÔ þ`ÀfZ dVfÃff fûOXÊ, IZYÔQie¹f CX¨¨f dVfÃff ÀfÔÀ±ff³f (Àfe.E¨f.BÊ.AfBÊþ.), AfBÊ.E³f.AfBÊþ. IZY Àff±f BIYSXfSX IYSX³fZ IZY d»fE Ad²fIÈY°f dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ¸f`dMÑIY AüSX Àfed³f¹fSX Àf`IZYÔOXSXe 12 A´fi`»f 2018 5 ¦fb÷Y½ffSX 72,825 dVfÃfIY ·f°feÊ IZY f¨fZ ´fQûÔ ´fSX Àf¸ff¹fûþ³f IYe ¸ffÔ¦f ³ff¸fÔþcSX A²¹ff´fIY ´fQ ´fSX Àf¸ff¹fûdþ°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ffQ ¸fZÔ WXfBÊIYûMXÊ IYe ´fc¯fÊ ´feNX ³fZ dVfÃffd¸fÂfûÔ IYf Àf¸ff¹fûþ³f SXï IYSX dQ¹ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ 72,825 ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIYûÔ ·f°feÊ ¸fZÔ f¨fZ ´fQûÔ ´fSX ³fE dÀfSXZ ÀfZ dUÄff´f³f þfSXe IYSX ·f°feÊ IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf WX`Ü ¹ffd¨f¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ±fe dIY f¨fZ ´fQûÔ ´fSX CX³WXZÔ Àf¸ff¹fûdþ°f IYSX dQ¹ff þfE ¢¹fûÔdIY UZ ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIY ´fQ IZY d»fE AfUV¹fIY Àf·fe AWXÊ°ffEÔ ´fcSXe IYSX°fZ WX`ÔÜ IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY 72,825 ÀfWXf¹fIY A²¹ff´fIYûÔ IYe ·f°feÊ ´fidIiY¹ff Àf¸ff~ WXû ¨fbIYe WX` AüSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ dVfÃffd¸fÂfûÔ IYû A¦f»fe ·f°feÊ ¸fZÔ USXe¹f°ff QZ³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹ffd¨f¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ¸fÔþcSX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ fûOXÊ IYû þf»fe ´fi¸ff¯f ´fÂfûÔ IZY ÓfÔÓfMX ÀfZ d¸f»fZ¦fe SXfWX°f ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX IYf IYf¹fÊ ¸fÀffþ IZY QüSXf³f CXÔ¦fbd»f¹fûÔ, WX±fZd»f¹fûÔ AüSX IYûWX³fe IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXIZY ¢»ffBÔMX IZY VfSXeSX IYe ¸ffd»fVf IYe þf°fe WX`Ü BÀfÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ SXöY IYf ´fiUfWX fZWX°fSX WXû°ff WX`, °fÔdÂfIYfAûÔ IYe ÀfdIiY¹f°ff fPÞX°fe WX` AüSX ¸ffÔÀf´fZdVf¹fûÔ IYû AfSXf¸f d¸f»f°ff WX`Ü B³f »ff·fûÔ IYe UþWX ÀfZ WXe ¸fÀffþ ±fZSXZ´fe IYf ´fi¹fû¦f °f³ffU, ±fIYf³f, ´fbSXf³fe fe¸ffdSX¹fûÔ AüSX Qb§fÊMX³ffAûÔ IZY IYfSX¯f VfSXeSX IYû ´fWXbÔ¨fe ¨fûMXûÔ IZY BÊ»ffþ ¸fZÔ dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX A´f³ff IYf¸f VfbøY IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¸fÀffþ IZY d»fE Af³fZ Uf»fZ ¸fSXeþûÔ IYe ¸fZdOXIY»f dWXÀMÑe, Jf³f´ff³f AüSX þeU³fVf`»fe ÀfZ þbOÞXe AfQ°fûÔ IYf A²¹f¹f³f IYSX°fZ WX`ÔÜ dRYSX A´f³fZ d³f¿IY¿fûÊ IZY Af²ffSX ´fSX ±fZSXZd´fÀMX ÀfÔfÔd²f°f ¢»ffBÔMX IZY d»fE CX´f¨ffSX IYe EIY ¹fûþ³ff (MÑeMX¸fZÔMX ´»ff³f) °f`¹ffSX IYSX°fZ WX`ÔÜ ¢»ffBÔMX IZY VffSXedSXIY »fÃf¯fûÔ AüSX CX´f¨ffSX IZY ´fi·ffU IYû QZJ°fZ WXbE UWX CX´f¨ffSX ¹fûþ³ff ¸fZÔ fQ»ffU ·fe IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fÀffþ IZY d»fE ±fZSXZd´fÀMX IYBÊ °fSXeIYûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WX`ÔÜ IY·fe UWX ¢»ffBÔMX IZY °f³ffU IYû IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fÀffþ IZY QüSXf³f VfSXeSX IZY IbYL ·ff¦fûÔ ´fSX Ad°fdSXöY QffU QZ°fZ WX`Ô, °fû IY·fe JfÀf Aü¿f²fe¹f ¦fb¯f Uf»fZ °fZ»fûÔ IYf ´fi¹fû¦f IYSX°fZ WX`ÔÜ SXû¦f IYe ´fiIÈYd°f IZY A³fbÀffSX ¸fÀffþ ±fZSXZ´fe IYe AUd²f ·fe A»f¦f-A»f¦f WXû°fe WX`Ü ¹fWX IbYL ¸fWXe³fZ ÀfZ »fZIYSX Àff»f·fSX °fIY WXû ÀfIY°fe WX`ÜCX´f¨ffSX IZY ffQ ±fZSXZd´fÀMX A´f³fZ ¢»ffBÔMX IYû fZWX°fSX dQ³f¨f¹ffÊ AüSX ÀUfÀ±¹f IZY d»fE þøYSXe Àf»ffWX ·fe QZ°fZ WX`ÔÜ UWX ¢»ffBÔMX IZY ÀUfÀ±¹f AüSX CX´f¨ffSX ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUÀ°fÈ°f dSXIYfgOXÊ ·fe SXJ°fZ WX`Ô, þû þøYSX°f IZY Àf¸f¹f ¢»ffBÔMX IZY OXfg¢MXSX ¹ff dRYdþ¹fû±fZSXZd´fÀMX IZY d»fE ¸fQQ¦ffSX Àffdf°f WXû°fZ WX`ÔÜ 15 AüSX 16 A´fi`»f IYû WXe¦fe Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff ³fBÊ dQ»»feÜ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE þZBÊBÊ ¸fZÔÀf IYe AfgRY»ffB³f ´fSXeÃff 8 A´fi`»f WXû ¦fBÊ WX`Ü QZVf·fSX ÀfZ 10 »ffJ LfÂf ´fSXeÃff Qe WX`Ü BÀf ffSX 10UeÔ AüSX 12UeÔ fûOXÊ IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fZ´fSX »feIY ÀfZ fûOXÊ ³fZ ÀffIY »fZ°fZ WXbE IYOÞXZ BÔ°fþf¸f dIYEÜ IZYÔQiûÔ ´fSX ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ´fcSXe °f»ffVfe IZY ffQ WXe AÔQSX þf³fZ IYe A³fb¸fd°fQe ¦fBÊÜ BÀfd»fE fûOXÊ ³fZ LfÂfûÔ IYû Àf¸f¹f ÀfZ ±fûOÞXf ´fWX»fZ ´fWXbÔ¨f³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü ´fiUZVf ´fSXeÃff IYf dSXþ»MX 30 A´fi`»f °fIY þfSXe IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ UWXeÔ Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f 15 A´fi`»f AüSX 16 A´fi`»f IYû dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ´fSXeÃff ¸fZÔ fûOXÊ A»f¦f A»f¦f dQ³f A»f¦f-A»f¦f ´fZ´fSX ÀfZMX QZ¦ffÜ þZBÊBÊ ¸fZÔÀf AüSX EOXUfÔÀf ¸fZÔ ´ffÀf WXû³fZ IZY ffQ CX¸¸feQUfSX feMXZIY, feBÊ AüSX f`¨f»fSX B³f AfdIYÊMXZˆYSX ¸fZÔ QfdJ»ff »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf ´fidIiY¹ff ¸fZÔ Qû ´fSXeÃffAûÔ IYf Af¹fûþ³f WXû°ff WX`, dþÀf¸fZÔ þZBÊBÊ ¸fZÔÀf IYf Af¹fûþ³f ÀfefeEÀfBÊ IYe AûSX ÀfZ dIY¹ff þf°ff WX`, þfdIY þZBÊBÊ EOXUfÔÀf IYf Af¹fûþ³f AfBÊAfBÊMXe IYe AûSX ÀfZ dIY¹ff þf°ff WX`Ü 45 Àff»f ¸fZÔ ·fe B³f ´fQûÔ IZY d»fE IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô AfUZQ³f ³fBÊ dQ»»feÜ WXSX ³füIYSXe IZY d»fE EIY Af¹fb Àfe¸ff SXJe þf°fe WX`Ü »fZdIY³f IbYL CX¸¸feQUfSX °f¹f Àfe¸ff »ff§f³fZ IYe UþWX ÀfZ AfUZQ³f ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ CX³f AfUZQIYûÔ IZY d»fE JbVfJfSXe WX`Ü Af 45 Àff»f °fIY IYe CX¸fi Uf»fZ B³f ´fQûÔ IZY d»fE AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ¸fZdOXIY»f IYf»fZþûÔ ¸fZÔ AdÀfÀMXZÔMX ´fiûRZYÀfSXûÔ IYe ·f°feÊ ¸fZÔ Ad²fIY°f¸f Af¹fb Àfe¸ff 42 U¿fÊ SXJe ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f Af AdÀfÀMXZÔMX ´fiûRZYÀfSXûÔ IYe ·f°feÊ IZY d»fE Àff¸ff³¹f U¦fÊ IZY AfUZQIY 45 U¿fÊ °fIY IYe Af¹fb °fIY AfUZQ³f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀfIZY A»ffUf AfSXdÃf°f U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYû Af¹fb ÀfÔfÔ²fe LcMX IYf »ff·f ·fe d¸f»fZ¦ffÜ UWXeÔ ¸fZdOXIY»f IYf»fZþûÔ ¸fZÔ AdÀfÀMXZÔMX ´fiûRZYÀfSXûÔ IYe ·f°feÊ IZY ¸ff³fIY ·fe fQ»fZÔ¦fZÜ Af¹fb Àfe¸ff ¸fZÔ fQ»ffU IYSX³fZ AüSX AfSXdÃf°f U¦fÊ IYû »ff·f QZ³fZ IYû »fZIYSX ÀfWX¸fd°f f³f ¦fBÊ WX`Ü f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY d¨fdIY°Àff-dVfÃff dU·ff¦f þ»Q ÀfÔVfûd²f°f AüSX ³f¹ff Ad²f¹ff¨f³f (dOX¸ffÔOX) d¨fdIY°Àff-dVfÃff ÀfZUf ¨f¹f³f fûOXÊ IYû ·fZþ QZ¦ffÜ dQ»»fe dUVUdUôf»f¹f IZY WXfgÀMX»f ¸fZÔ WXµ°ff UÀfc»fe! ³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe dUdU (OXe¹fc) IYf EIY EZÀff ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`,dþÀfÀfZ WXfgÀMX»f IZY EIY LfÂf ³fZ WXfgÀMX»f IZY QcÀfSXZ LfÂfûÔ ´fSX WXµ°ff UÀfc»fe IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦f¹ff WX`Ü BÀf §fMX³ff IYf ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ ·fe Àff¸f³fZ Af¹ff WX`,dþÀf¸fZÔ dQJfBÊ QZ SXWXf WX` dIY ´fedOÞX°f LfÂf ´fSX dþÀf °fSXWX ÀfZ MXcMX ´fOÞXZ CXÀfÀfZ ÀffRY WX` dIY B³f LfÂfûÔ IYû dIYÀfe ff°f IYf ·f¹f ³fWXeÔ WX`Ü ¸ff¸f»ff OXe¹fc ÀfZ Àf¸fð dIYSXûOÞXe¸f»f IYfg»fZþ IZY WXfgÀMX»f IYf WX` AüSX §fMX³ff 15 ¸ff¨fÊ IYe QZSX SXf°f IYe WX`Ü ´fedOÞX°f LfÂf ³fZ ´fbd»fÀf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXfBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ A·fe °fIY IYûBÊ ¸fbIYQ¸ff QþÊ ³fWXe dIY¹ff WX` AüSX UWX IYfg»fZþ IYe dSX´fûMXÊ Af³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXe WX`Ü UWXeÔ IYfg»fZþ ´fiVffÀf³f ÀfZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYBÊ ffSX ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ ¸f¦fSX ÀfÔ´fIYÊ ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ dIYSXûOÞXe¸f»f IYfg»fZþ IZY WXfgÀMX»f IYf EIY ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ Àff¸f³fZ Af¹ff WX` dþÀf¸fZÔ ÀffRY QZJf þf ÀfIY°ff WX` IYe WXfgÀMX»f IZY ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ IYSXef Qþʳf ·fSX LfÂf EIY ÀMXcOXZÔMX IYû §fZSXZ WX`ÔÜ ²f¸fIYe QZ SXWXZ WX`Ô CXÀf ´fSX WX¸f»ff IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX` AüSX dRYSX A¨ff³fIY CXÀfIYe fbSXe °fSXWX d´fMXfBÊ IYSX³ff VfbøY IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ ´fedOÞX°f LfÂf CXØfSX ´fiQZVf IZY IY³³füþ IYf SXWX³fZ Uf»ff WX` þû dQ»»fe dUdU ÀfZ ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXf WX`Ü ´fedOÞX°f IYf AfSXû´f WX` IYe §fMX³ff IZY ffQ Uû IYBÊ ffSX ¸fûdSXÀf ³f¦fSX ±ff³fZ IZY ¨f¢IYSX IYfMX ¨fbIYf WX` »fZdIY³f Af °fIY ´fbd»fÀf ³fZ IYûBÊ Àfb³fUfBÊ IYeÜ ³f ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ffÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY ´fedOÞX°f LfÂf IYe E¸fE»fÀfe ·fe Af °fIY ³fWXeÔ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ´fedOÞX°f ³fZ ´fbd»fÀf IYû Qe dVfIYf¹f°f ¸fZÔ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY IYfg»fZþ IZY IbYL LfÂf WXµ°ff UÀfc»fe IYSX°fZ WX`ÔÜ WX¸fZÔ ¹fc´fe-dfWXfSX IZY WXû³fZ IYf °ff³ff QZIYSX Uf´fÀf þf³fZ IYf QffU f³ff°fZ WX`Ü IYfg»fZþ ¸ff¸f»fZ IYe AfÔ°fdSXIY þfÔ¨f IYSXUf SXWXf WX`Ü SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX IYû À´ff, ¹fcMXe Àf»fc³f, WXfgd»fdÀMXIY WXZ»±f d¢»fd³fIY, dRYMX³fZÀf ÀfZÔMXSX ¸fZÔ d³f¹fböY dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf CX³WXZÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¨fbÀ°f-Qb÷YÀ°f SXJ³fZ IZY d»fE JZ»f MXe¸fûÔ AüSX À´fûMXÐÀfÊ ¢»ffûÔ ¸fZÔ ·fe SXJf þf°ff WX`Ü ³füIYSXe IYSX³fZ IYf ¸f³f ³f WXû³fZ ´fSX ¸fÀffþ ±fZSXZd´fÀMX ÀU°fÔÂf øY´f ÀfZ ·fe IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A´f³fe BÀf ·fcd¸fIYf ¸fZÔ UWX ¢»ffBÔMX IZY §fSX þfIYSX ¹ff CXÀfIZY IYf¹fÊÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX A´f³fe ÀfZUfEÔ QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ A´fe¹fSX WXû SXWXZ »f¦f·f¦f 8 »ffJ dUôfd±fʹfûÔ IYf Vf`Ãfd¯fIY dSXIYfOXÊ A´f»fûOX dIY¹ff þf ÀfIZYÜ df³ff QZSXe d¸f»f ÀfIZYÔ¦fZ ´fi¸ff¯f ´fÂf fûOXÊ IYe BÀf ´fWX»fIYQ¸fe IZY ¨f»f°fZ ³fZOX IZY Àff±f SXdþÀMXOXÊ WXû³fZ ´fSX ´fÔþff ÀIcY»f dVfÃff fûOXÊ A´f³fZ Àf·fe ´fi¸ff¯f ´fÂf -IY¸f -AÔIY ¹füSXf IYfOXÊ ´f¢IYZ °füSX ´fSX E³f.E.OXe. ÀMXûSX IYSX³fZ IZY ¹fû¦¹f WXû¦ffÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ dUôfd±fʹfûÔ IYû df³ff QZSXe CX³fIZY ´fi¸ff¯f ´fÂf -IY¸f -AÔIY ¹füSXf IYfOXÊ CX´f»f²f WXûÔ¦fZ AüSX CX³fIZY ÀfMXeÊdRYIZYMX ¦fb¸f AüSX ³fá WXû³fZ IYf J°fSXf ·fe ³fWXeÔ SXWXZ¦ffÜ þû dUôf±feÊ Àff»f 2017-18 QÀfUeÔ AüSX ffSXWXUeÔ IZY Bd¸°fWXf³fûÔ ¸fZÔ A´fe¹fSX WXû SXWXZ WX`Ô UZ BÀf ÀfbdU²ff IYf »ff·f »fZ ÀfIZYÔ¦fZÜ ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ WX` IYf¸f ¹fWX ´fZVff IYf¸f IZY »fÔfZ §fÔMXûÔ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX`Ü ¢»ffBÔMX IYe AfUV¹fIY°ff AüSX CX³fIYe ÀfÔ£¹ff IZY A³fbÀffSX »f¦ff°ffSX §fÔMXûÔ °fIY IYf¸f IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü IYBÊ ffSX Àff~fdWXIY AUIYfVf AüSX Vff¸f IZY Àf¸f¹f ·fe IYf¸f IYSX³ff ´fOÞX þf°ff WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX dIYÀfe EIY ¢»ffBÔMX IZY ¸fÀffþ ´fSX 45 d¸f³fMX ÀfZ Qû §fÔMXZ °fIY IYf UöY QZ³ff ´fOÞX°ff WX`Ü Àf¸f¹f IYe ¹fWX AUd²f ¢»ffBÔMX IYe d¨fdIY°ÀfIYe¹f þøYSX°f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX`Ü ¸fÀffþ IZY WX`Ô IYBÊ ´fiIYfSX • ASXû¸ff±fZSXZ´fe ¸fÀffþ • ±ffBÊ ¸fÀffþ • WXfgMX ÀMXû³f ¸fÀffþ • Af¹fbUZÊdQIY ¸fÀffþ ÀfÔfÔd²f°f ÀfÔÀ±ff³f • Af³fÔQ À´ff BÔÀMXeMXcMX • Q ffgOXe MÑe MÑZd³fÔ¦f ÀfZÔMXSX RYfgSX Af¹fbUZÊQ, Af¹fbUZÊdQIY ¸fZdOXdÀf³f, ¸fÀffþ EÔOX MÑZdOXVf³f»f BÔdOX¹f³f ´fi`d¢MXÀfZþ • ÀIcY»f AfgRY Af¹fbUZÊQ EÔOX ´fÔ¨fIY¸fÊ B³f IY³³fcSX • BÀ´ff À´ff MÑZd³fÔ¦f BÔÀMXeMXcMX