Views
6 months ago

lubaczow.pl_01_2015

Miasto Lubaczów wraz z

Miasto Lubaczów wraz z Gminą Lubaczów oraz Miastem Nowy Rozdił i powiatem jaworowskim na Ukrainie realizują wspólny projekt, który ma pomóc w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Chcąc zachęcić przedsiębiorców do ulokowania swoich inwestycji, przygotowują tereny pod działalność gospodarczą. Jednym z nich jest obszar przy ul. Technicznej w Lubaczowie. Głównym działaniem projektu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, jest uatrakcyjnienie i udostępnienie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Lubaczów, Rejonu Jaworowskiego oraz Miasta Nowy Rozdił na Ukrainie. Wartość projektu, którego liderem jest Lubaczów wynosi 4 442 824,89 EUR, zaś otrzymane dofinansowanie z Unii Europejskiej równa się kwocie 3 998 542,40 EUR. W naszym mieście przeprowadzone zostaną działania o wartości 1 769 507,57 EUR. OTWIERAJĄC SIĘ NA INWESTORÓW - działania przy ul. Technicznej Zadania miasta zostały ukierunkowane na tereny wytwórczo-składowe przy ul. Technicznej. W najbliższym otoczeniu działki, wchodzącej w skład SSE „Euro-Park” Mielec podstrefa Lubaczów, znajduje się firma Auto-Test Sp. z o.o. Od strony wschodniej i północnej teren stanowi granicę administracyjną miasta z Gminą Lubaczów, z sołectwem Młodów. Od strony zachodniej przylega linia kolejowa PKP nr 101 Munina – Bełżec. Teren przeznaczony pod inwestycję obejmuje obszar około 60 ha. Przeważającą część stanowią nieużytki i odłogi, określone jako pastwiska V i VI kategorii, częściowo porośnięte młodymi zakrzewieniami (samosiejka). W planie zagospodarowania przestrzennego strefa objęta projektem przeznaczona jest pod działalność usługową, handlową oraz przemysłową. Aktualnie realizowana jest tam budowa kompleksowej infrastruktury drogowej, wodno kanalizacyjnej i elektrycznej. Cały zakres prac obejmuje roboty: przygotowawcze, ziemne, montażowe sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogowe nawierzchniowe jezdni, chodników, poboczy, zjazdów, ścieżki rowerowej oraz wykończeniowe. Wszystkie prace mają na celu budowę nowego odcinka drogi (0,800 km), który powiększy miejską sieć ulic i zapewni dojazd do terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie doprowadzono sieć wodną przystosowaną do działalności zakładów przemysłowych, a system kanalizacji odprowadza wody opadowe, roztopowe oraz ścieki sanitarne. FOTORELACJA: 3 Maja w Lubaczowie przez przydrożne rowy z odprowadzeniem nadmiaru wód przez kanalizację deszczową. Powyższe prace są jednym z czynników warunkujących pozyskanie nowych przedsiębiorców. Po zakończeniu zadań przewidzianych na koniec sierpnia 2015 roku, działania inwestycyjne oraz promocyjne bez wątpienia wpłyną pozytywnie na atrakcyjność regionu. Uzbrojona lokalizacja umożliwi otwarcie działalności gospodarczych stwarzających nowe miejsca pracy. A. Kania, P. Głaz Wydawca: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów e-mail: redakcja@um.lubaczow.pl www.lubaczow.pl Dane teleadresowe: Fax. Centrala Sekretariat Burmistrzów Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Referat Finansowo - Budżetowy Referat Organizacyjny i Promocji Miasta Referat Funduszy Zewnętrznych Referat Oświaty, Kultury i Sportu Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich Straż Miejska Biuro Rady Miejskiej Biuro Obsługi Mieszkańców tel. 16 632 15 77 tel. 16 632 80 10 wew. 31 wew. 34 wew. 11 wew. 12 wew. 23 wew. 41 wew. 45 wew. 27 wew. 21 wew. 46 wew. 48 wew. 51 wew. 24 wew. 20, 30, 40 Obszar charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem wysokościowym, spadkami lokalnymi terenu w różnych kierunkach, w związku z czym występują tam lokalne zastoiska wód. Powstały zbiornik powierzchniowy wody czystej będzie spełniał rolę odwodnienia dróg postr. 7

Co nowego na drogach wojewódzkich w latach 2014 - 2020? W związku z licznymi zapytaniami publikujemy wstępną listę projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Informacja została zaczerpnięta z materiałów opublikowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wstępna lista projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (wyciąg z załącznika do RPO WP 2014-2020) Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne- budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne – Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec od m. Jaroslaw do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Zapałów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do w m. Oleszyce Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od miasta Lubaczowa do miejscowości Prusie Łączna długość inwestycji [km] Koszt całkowity [mln zł] Gotowość do ogłoszenia przetargu Pozwolenie na budowę 5,0 20,000 II półrocze 2017 II półrocze 2019 5,0 17,000 II półrocze 2017 II półrocze 2019 3,5 10,000 II półrocze 2017 II półrocze 2019 14,0 21,250 II półrocze 2017 II półrocze 2019 14,0 12,750 II półrocze 2017 II półrocze 2019 35,5 50,000 II półrocze 2017 II półrocze 2019 Planowany termin zakończenia robót budowlanych Długość dróg objętych inwestycją [km] Ilość nowo wybudowanych dróg [km] Ilość zmodernizowanych dróg [km] II półrocze 2020 5,0 5,0 0,0 II półrocze 2020 5,0 5,0 0,0 II półrocze 2020 3,5 3,5 0,0 II półrocze 2020 14,0 0,0 14,0 II półrocze 2020 14,0 0,0 14,0 II półrocze 2020 35,5 0,0 35,5 Razem 77,0 131,0 77,0 13,5 63,5 Inwestycje w budżecie miasta na rok 2015 1.1. Drogi wojewódzkie: a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lubaczowa”. Przygotowano wniosek o ujęcie w planie finansowym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przedmiotowego zadania; b) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego (opracowanie dokumentacji – budowa ronda) – dokończenie opracowania dokumentacji do końca kwietnia br. W tym uzgodnienie z PZDW i zakończenie projektu wykonawczego; 1.2. Drogi powiatowe: a) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego – przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 1682R Lubaczów–Borowa Góra („Schetynówka”); 1.3. Drogi gminne: a) Przebudowa drogi powiatowej (ul. Mazury) oraz budowa dróg gminnych: ul. Gołuchowskiego, Jaworowej, Ostrowieckiej – „Schetynówka”. Przygotowywane postępowanie przetargowe. Termin realizacji maj – październik 2015 r. Zakres rzeczowy zadania: • przebudowa drogi powiatowej – ul. Mazury km 0+000 – 1+070 w tym: kanalizacja deszczowa, poszerzenie, przekopy, zjazdy publiczne, skrzyżowania, krawężniki i chodnik, jezdnia; • przebudowa drogi gminnej ul. Ma- str. 6 zury: roboty ziemne, podbudowa, krawężniki, obrzeże, kanalizacja deszczowa, chodnik, nawierzchnia jezdni; • przebudowa drogi gminnej – ul. Gołuchowskiego: roboty ziemne, podbudowa, krawężnik, obrzeże, kanalizacja deszczowa, chodnik, nawierzchnia jezdni; • przebudowa drogi gminnej – ul. Jaworowa i ul. Ostrowiecka: roboty ziemne, podbudowa, krawężnik, obrzeże, chodnik, nawierzchnia jezdni. Wartość kosztorysowa robót budowlanych to 2 918 009,35 zł brutto. Wraz z nadzorem inwestorskim to 2 990 959,58 zł brutto. b) Przebudowa ul. Matejki. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, pismem z dnia 09 marca 2015 r. dla robót polegających na: przebudowa drogi gminnej – ul. Matejki w km 0+000 – 0+205 wraz z niezbędną infrastrukturą. Zakres robót: • projektuje się jezdnię o szerokości 6,00 m. • chodnik o szer. 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej. • odwodnienie – projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy Matejki, polegającej na wymianie rur kanału PCV Ø 300 mm oraz budowie nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000. Wykonawca robót – Zakład Betoniarski Ryszarda Bąska. Wartość robót – 317 000 zł. c) Wydatki bieżące – w ramach przygotowania robót zostały wykonane: 1) projekt organizacji ruchu ul. Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Krasickiego wprowadzający ruch jednokierunkowy z możliwością parkowania po prawej stronie, 2) projekt organizacji ruchu przejść dla pieszych: • ul. Grunwaldzka przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 866 – ul. Wyszyńskiego, • w ciągu drogi powiatowej PO 1684R ul. Konopnickiej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 866 – ul. Unii Lubelskiej, 3) projekt budowlany dla trzech zatok postojowych w ciągu ul. Rynek, 4) projekt organizacji ruchu ul. Rynek i ul. Mickiewicza, wprowadzający płatne parkowanie na nowo wybudowanych zatokach oraz dodatkowe przejścia dla pieszych w Rynku i sąsiednich ulicach wraz z dodatkowym miejscem dla pojazdów zaopatrzenia na czas rozładunku, a także zmiana na pasażu w Rynku od strony Ratusza, wprowadzająca parkowanie w dni robocze. 5) projekty organizacji ruchu dla progów spowalniających na ul. Kustronia, ul. Wierzbowej, ul. Rejtana i ul. Leszczyńskiego. 2. Modernizacja obiektów oświatowych: Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie. Oczekujemy na rozstrzygnięcie. Wartość zadania - 1 800 000 zł. 3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych: Budowa infrastruktury drogowej oraz wodno - kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Technicznej jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013. Dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania. Branża drogowa – 2 966 123,44 zł Kanalizacja sanitarna – 970 690,90 zł Kanalizacja deszczowa – 934 682,45 Sieć wodociągowa – 655 496,98 zł Oświetlenie uliczne – 144 638,74 zł Przyłącze energetyczne do przepompowni – 16 431,68 zł Wykonana została infrastruktura sieciowa (media). Do wykonania pozostała branża drogowa - w trakcie realizacji. Całkowita wartość robót budowlanych: 5 688 064,19 zł (brutto) Termin zakończenia zadania – do dnia 31.08.2015 r. Lidia Nowicka