Views
8 months ago

lubaczow.pl_01_2015

SZYNOBUSEM PO ROZTOCZU

SZYNOBUSEM PO ROZTOCZU Od 1 maja br. uruchomione zostało sezonowe połączenie pasażerskie na trasie Rzeszów – Lubaczów – Zamość. Szynobus kursować będzie w każdą sobotę i niedzielę, do 6 września. Jego trasa wiedzie przez malownicze i atrakcyjne dla turystów miejscowości Roztocza jak Susiec, Zwierzyniec, czy Zawadę. Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład jazdy tego pociągu: Rzeszów 6:33 – Lubaczów 8:14 – Horyniec-Zdrój 8:34 – Zamość 11:00 Zamość 18:20 - Horyniec-Zdrój 21:06 – Lubaczów 21:26 – Rzeszów 23:08 Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych kampanii społecznej #szynobusem promującej pasażerskie połączenia kolejowe na linii nr 101 Munina – Hrebenne: www.szynobusem.pl oraz https://www.facebook.com/szynobusem, na których znajdziecie Państwo bieżąco informacje o rozkładzie jazdy na trasie Rzeszów – Lubaczów – Horyniec-Zdrój. Jakie opłaty na rzecz Miasta powinni wnosić właściciele mieszkań wykupionych na własność ze spółdzielni? Mieszkańcy, którzy wykupili na odrębną własność mieszkania ze Spółdzielni Mieszkaniowej, zobowiązani są wnosić w Urzędzie Miasta dwie należności roczne. Pierwsza to podatek od nieruchomości, płatny zgodnie z decyzją podatkową otrzymywaną listownie na początku każdego roku. Podatek ten jest płatny w czterech ratach zgodnie z terminami wskazanymi w decyzji tj.: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i 15 listopada. Druga należna opłata to za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym wybudowany jest budynek, ustanowione w akcie notarialnym kupna mieszkania. W pierwszym roku po wykupie mieszkania, właściciel zostaje pisemnie powiadomiony przez urząd o wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie oraz o formie i terminie jej płatności. W latach następnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w/w opłatę wnosi się w terminie do 31-go marca każdego roku bez wezwania. Wysokość opłaty jest stała. O ewentualnej jej zmianie (związanej z przeliczeniem wartości nieruchomości w całym mieście – raz na kilka lat) użytkownik wieczysty powiadamiany jest przez urząd w formie pisemnej. W związku z powyższym obowiązkiem właściciela jest opłacanie opłaty użytkowania wieczystego w wyznaczonym terminie bez wezwania, ponieważ niedotrzymanie go, skutkuje wystawieniem upomnienia wraz z odsetkami. Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie mieszkaniowej naliczane są od liczby osób rzeczywiście zamieszkałych, a nie zameldowanych. Oznacza to, iż w przypadku czasowego przebywania poza miejscem stałego zameldowania (internat, studia, praca za granicą itp.) opłata ta może ulec zmniejszeniu po złożeniu korekty deklaracji tzw. ”śmieciowej”. Analogicznie odnosi się to do osób, które nie są zameldowane pod danym adresem, a faktycznie tam zamieszkują – powinny być ujęte w deklaracji. W przypadku nowo narodzonych dzieci, po nastąpieniu zmiany w terminie 14 dni należy złożyć korektę deklaracji z zadeklarowaną właściwą liczbą mieszkańców. Terminy opłat za odpady: Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach: 1) za styczeń i luty do końca stycz- nia, 2) za marzec i kwiecień do końca marca, 3) za maj i czerwiec do końca maja, 4) za lipiec i sierpień do końca lipca, 5) za wrzesień i październik do końca września, 6) za listopad i grudzień do końca listopada. Opłatę można uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego. Beata Łańcucka Mammobus w Lubaczowie Fundacja „SOS Życie” Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 17 582 40 60 Badania będą prowadzone od 19 do 22 maja 2015 r. obok Sanepidu, ul. Mickiewicza 45. Bezpłatna cytologia od 25 do 59 roku życia Bezpłatna mammografia od 52 do 69 roku życia str. 5

BUDŻET OBYWATELSKI - MIESZKAŃCY DECYDUJĄ Czy to możliwe, by mieszkańcy sami decydowali o wydatkach z budżetu miasta? Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w brazylijskim Porto Alegre w 1989 roku. Pomysł dobrze się sprawdzał i budżet obywatelski (nazywany także budżetem partycypacyjnym) zaczęto wprowadzać także w innych miastach w Brazylii i na świecie. Z kolei pionierem wśród miast w Polsce jest Sopot. W 2011 roku jego mieszkańcy zadecydowali, na co wydać 5 mln zł, czyli ponad 1 proc. wydatków z budżetu miasta. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko wybierać najlepsze projekty, ale także zgłaszać ich propozycje. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na przestrzeni nawet kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod głosowanie. 26 marca br. Rada Miejska w Lubaczowie podjęła Uchwałę nr 53/ VIII/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Lubaczowa dotyczących budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2016. Uchwała umożliwia wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego w mieście poprzez konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje umożliwiają przeznaczenie części wydatków budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań w 2016 roku. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 250.000,00 zł. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycji i dotyczyć zadań własnych Gminy Miejskiej Lubaczów. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być zgłaszane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców, Zarządy Osiedli oraz przez organizacje społeczne mające siedzibę na terenie miasta. Koszt pojedynczego projektu (zadania) zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50.000,00 zł. Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub bezpośrednio ze strony internetowej miasta. Oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz czynności związanych z ustaleniem wyników konsultacji dokonuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, którą powołuje Burmistrz Lubaczowa. Komisja przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym, w tym odnośnie jego zgodności z zasadami i wymogami zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz możliwości realizacji i zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych wydatków, Pierwsza toaleta publiczna już wkrótce Do końca maja br. uruchomiona zostanie nowoczesna toaleta publiczna. Zostanie ona ustawiona obok podjazdu dla niepełnosprawnych przy dawnej Przychodni Rejonowej, od strony ulicy Krasickiego. Korzystanie z niej będzie płatne, a niewielkie opłaty zostaną przeznaczone na koszty materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymanie czystości i porządku w kontenerze. Obiekt jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. W planach miasta przewidziane jest postawienie kolejnych toalet. T. Winiarz Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubaczowa w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 Od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie Od 1 września do 15 września 2015 r. Od 25 września do 15 października 2015 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie Do 31 października 2015 r. Zieleń w Rynku Rozpoczęły się prace pielęgnacyjne przy nasadzeniach na Rynku. Konieczne było położenie agrowłókniny, jak również wysypanie rabat zrębkami i korą sosnową. Są to zabiegi zapobiegające wysychaniu obszarów nasadzeń zwłaszcza, że w lecie plac jest mocno nasłoneczniony. Ponadto agrowłóknina zatrzymuje wilgoć w glebie, a zrębki i kora zapewniają roślinom stały dopływ składników pokarmowych. Tych niezbędnych zabiegów z niezrozumiałych powodów nie wykonano przy zakładaniu zieleni. Prace będą prowadzone w dalszym ciągu. Przewidziane są dodatkowe nasadzenia krzewów i drzew z uwagi fikacji na listę projektów podlegających konsultacjom zakwalifikuje się tylko jeden projekt lub większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty Budżetu Obywatelskiego nie przeprowadza się głosowania. W takim przypadku wszystkie projekty ujęte na liście będą realizowane w 2016 roku. JWZ Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubaczowa na rok 2016 Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Lubaczowa listy projektów do konsultacji Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubaczowa na rok 2016 Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na zbyt skromną ilość zieleni w Rynku. W planach jest również zaprojektowanie i wykonanie elementów małej architektury w rodzaju pergoli czy trejaży, które posłużą do uzyskania miejsc częściowo zacienionych, co jest ważne, kiedy letnie temperatury mocno dają się we znaki przechodniom. Duże, zabrukowane czy zaasfaltowane powierzchnie, jak również pobliska zwarta zabudowa, dodatkowo „dogrzewają” centralny plac miasta. Podczas letnich upałów, poza okolicą fontanny, trudno jest wytrzymać wysokie temperatury. Planowana jest też wymiana krzewów róż na bardziej wytrzymałe odmiany okrywowe, które lepiej sprawdzają się na odkrytych, nagrzanych powierzchniach. które projekt będzie generował w przyszłości. Po dokonaniu weryfikacji projektów Komisja tworzy listę projektów podlegających konsultacjom, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom Miasta Lubaczowa. Wyborów projektów do realizacji dokonują uprawnieni mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Jeżeli po przeprowadzeniu werystr. 4