Views
8 months ago

lubaczow.pl_01_2015

Nieruchomości gminne

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży 1. Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną znajdują się przy ul. Starzyny na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym „Niemirowska II”. Do sprzedaży przygotowanych jest 18 działek budowlanych. Większość działek posiada powierzchnię ok. 12 arów. Cena za 1 ar powierzchni wynosi ok. 2 800,00 zł netto. 2. Działka budowlana przy ul. Budowlanych o powierzchni 0,1970 ha. Cena wywoławcza działki wynosi ok. 2 800,00 zł za 1 ar netto. 3. Działka budowlana przy ul. Mazury (3 działki zostały sprzedane, pozostała 1 do sprzedaży), położona przy drodze gruntowej. Działka ta posiada powierzchnię ok 11 arów. Cena wywoławcza działki wynosi ok. 2 700,00 zł za 1 ar netto. 4. Nieruchomość gruntowa położona w Lubaczowie przy ul. Kościuszki, oznaczona w operacie ewidencji gruntów m. Lubaczów jako działka numer 3336 o powierzchni 0,1828 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 53 926,00 zł. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu. Do wylicytowanej kwoty sprzedaży nieruchomości doliczany jest podatek VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub pod tel. 16 632 80 10 w. 35. Jak stać się właścicielem „agresywnego” psa? Wiele osób posiada psy lub zamierza je nabyć. Może zdarzyć się, że ich wybór pada na czworonoga zaliczonego do psów uznanych za agresywne. O tym czy pies danej rasy jest uznany za agresywnego decyduje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Wyodrębniono w nim kilka ras do których zaliczamy: Amerykański Pitbull Terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), Buldog Amerykański, Dog Argentyński, Pies Kanaryjski (Perro de Presa Canario), Tosa Inu, Rottweiler, Akbash Dog, Anatolian Karabash, Moskiewski Stróżujący, Owczarek Kaukaski. Jeśli chcemy mieć psa którejś z powyższych ras – musimy się natrudzić i zdobyć stosowne zezwolenia na jego posiadanie. Od czego zacząć? Przede wszystkim z pomocą przychodzi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.). Zgodnie z art. 10 pkt. 1 prowadzenie hodowli albo utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Do właściwego organu składamy wniosek – należy go złożyć Burmistrz odpowiada Mieszkańcy pytają, jak będzie najbliższa przyszłość nieczynnego dworca autobusowego oraz co czeka pasażerów autobusów. K.Sz.: Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że firma Krokus, która buduje obiekty InterMarche złożyła wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy marketu. Inwestycja powinna rozpocząć się w bieżącym roku, a zakończyć w przyszłym. W planach obiektu przewidziana jest jako dobudowa poczekalnia dla podróżujących autobusami oraz zatoki odjazdowe. Miejmy nadzieję, że zostanie to zrealizowane. Kto zarządza byłym parkiem miejskim oraz wzgórzem zamkowym? Co jest planowane odnośnie tego terenu? w ciągu 30 dni od zakupu zwierzęcia. W tym dokumencie należy udzielić szeregu informacji na temat psa, m. in.: rasa; ilość zwierząt; oznakowanie poszczególnych osobników, np. tatuaż, czip; pochodzenie psa (numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym – metryka, rodowód lub nazwisko i adres poprzedniego właściciela); adres miejsca przebywania psa; krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psa – w zależności od tego, czy będzie to mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia. W podaniu należy uwzględnić wymagane załączniki (np. kserokopię metryki psa, kserokopię oznakowań, rodowodu, dowód uiszczenia podatku za psa, kartę szczepień przeciwko wściekliźnie) i dołączyć dowód opłaty skarbowej – w tym wypadku będzie to 82 zł. Decyzja w sprawie pozwolenia powinna zapaść w ciągu 30 dni (czasami jednak wydanie pozytywnej decyzji połączone jest z wizją urzędników w K.Sz.: Były park miejski jest własnością powiatu lubaczowskiego i pozostaje w zarządzie Muzeum Kresów. Obecnie prowadzone są prace przy urządzaniu zagrody kresowej, ustawiane są kolejne budowle. W planach Muzeum Kresów jest rewitalizacja przestrzeni parkowej, w tym zieleni, alejek, mostków, oświetlenia itp. Miasto chce aktywnie włączyć się w proces przywracania parku mieszkańcom i udzielić niezbędnej pomocy w sfinansowaniu prac. Obecnie prowadzone są rozmowy odnośnie współpracy samorządów w tych kwestiach. Bardzo proszę o nadsyłanie pytań na adres mailowy redakcji informatora, jak również w formie listowej za pomocą poczty. Pytania do mnie można też przekazać osobiście lub pozostawić w Biurze Obsługi Mieszkańców. Krzysztof Szpyt miejscu pobytu psa). Jeżeli w sprawie naszego wniosku otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, możemy się odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W podobny sposób można zgłaszać ewentualne uwagi. Oczywiście należy pamiętać o tym, że ponosimy odpowiedzialność za zachowanie pupila: jeśli zdecydujemy się na kupno psa, zwłaszcza rasy uznanej za agresywną – musimy pamiętać, że będziemy odpowiadać za ewentualne szkody jakie może wyrządzić. Cała procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na posiadanie psa zaliczonego do rasy agresywnej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i innym zwierzętom, zaś przy tworzeniu tego zamkniętego katalogu zasięgnięto opinii Związku Kynologicznego. L. Strycharz str. 8

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW ODPADY ODBIERANE I ZBIERANE - JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ Znowelizowane ustawy – Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz Ustawa o odpadach różnicują rodzaje odpadów w zależności od ich pochodzenia i sposobów przekazywania ich podmiotom zajmującym się odbieraniem odpadów. Odbieranie odpadów odbywa się na posesjach, na których odpady te są wytwarzane. Zaliczamy do nich zarówno odpady zmieszane, jak i odpady gromadzone w sposób selektywny (w pojemnikach lub workach), a także odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne. Zbieranie odpadów odbywa się w siedzibie podmiotu zajmującego się odpadami lub w miejscu do tego przewidzianym. Punkty takie nazywane są Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lubaczowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Intencją poprawienia uchwały była chęć jasnego określenia postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów, w tym odpadami budowlanymi, których pozbywanie się było do niedawna utrapieniem dla mieszkańców. Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) będą odbierane z terenów nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Odpady te należy przechowywać na posesji do dnia ich odbioru. Odpady zbierane w sposób selektywny, takie jak: - tworzywa sztuczne, - szkło, - papier, tektura, odzież i tekstylia, - metal, odpady wielomateriałowe będą odbierane z terenów posesji zgodnie z harmonogramem. Harmonogram na rok 2015 przewiduje, że odbiór ten będzie następował dwukrotnie w ciągu miesiąca w okresie czerwiec-sierpień oraz jednorazowo w pozostałych miesiącach. Wyselekcjonowane odpady wymienione powyżej można również w każdym czasie i w każdej ilości oddać do PSZOK-u (znajduje się on w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu, przy ul. Kraszewskiego 7). Odpady biodegradowalne (ogrodowe, kuchenne) będą odbierane z terenów posesji zgodnie z harmonogramem: dwukrotnie w ciągu miesiąca w okresie kwiecień-październik oraz jednorazowo w pozostałych miesiącach. Odpady te w razie konieczności również można samodzielnie oddać do PSZOK-u. Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony odbierane będą od właścicieli posesji w systemie akcyjnym, dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Terminy odbioru są również umieszczone w harmonogramie. W każdym czasie odpady takie można przekazać do PSZOK-u. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników i worków ze zgromadzonymi odpadami przed ogrodzenie posesji w dniu ich wywozu do godz. 6 rano. Istnieje możliwość uzgodnienia z odbierającym odpady - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, aby zgromadzone odpady pozostawały na terenie posesji. Rozwiązanie takie jest możliwe dla mieszkańców, którzy ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność itp. nie mogą samodzielnie wystawić odpadów. Odpady budowlane, remontowe, rozbiórkowe, takie jak: gruz, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty, elementy metalowe i inne należy dostarczyć do PSZOK lub zamówić odpłatnie odpowiedni pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Kraszewskiego 7, tel. 607 138 790 lub 514 575 813. PSZOK przyjmuje bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1 tony rocznie na jedną nieruchomość. Ilości ponad ustalony limit odbierane będą na koszt właściciela nieruchomości. Gruz pozbawiony innych frakcji budowlanych czyli tzw. czysty gruz można również zeskładować bezpłatnie w ilości i w miejsce uzgodnionym z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. Odpady niebezpieczne: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia należy dostarczyć do PSZOK-u lub wyznaczonego punktu zbiórki takich odpadów. Baterie, żarówki, świetlówki, akumulatory można oddać do sklepów zajmujących się sprzedażą tych artykułów. Przeterminowane czy niepotrzebne leki można zostawić w aptekach na terenie miasta. INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW ZMIANY W REJESTRZE STANU CYWILNEGO 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego. Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego. Istnieje możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Jeżeli akt stanu cywilnego, w oparciu o który może zostać sporządzony i wydany wnioskowany dokument (np. odpis danego aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym), jest zamieszczony w Rejestrze Stanu Cywilnego, wówczas wnioskodawca otrzyma go niezwłocznie. Możemy jednak nie otrzymać tego aktu „od ręki”, ponieważ akt nie został jeszcze umieszczony w Rejestrze. Wówczas urząd, do którego zwróciliśmy się z wnioskiem o akt, prześle zlecenie do właściwego USC o wprowadzenie aktu do rejestru stanu cywilnego. Na realizację powyższego wniosku urzędy mają 10-cio dniowy termin odpowiedzi. Nowa ustawa wprowadziła dodatkowo możliwość realizacji innych czynności w wybranym urzędzie stanu cywilnego, takich jak uzyskanie: - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, - zaświadczenia o stanie cywilnym, - zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, określone w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy , - zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Od 1 marca 2015r . w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można również złożyć: - oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa , - oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od jego sporządzenia, - oświadczenie o tym, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby wspólne dziecko małżonków, - oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka, - pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego kierownik mgr Anna Gorzelnik pok. nr B20 - I pietro, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego tel. 16.632.80.10 wew. 46 e-mail: kierownik@usc.lubaczow.pl Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju kierownik inż. Lidia Nowicka pok. nr A4 tel. 16.632.80.10 wew. 27 e-mail: architektura@um.lubaczow.pl