Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, VfbIiYUfSX 13 A´fi`»f 2018 f`VffJ IÈY¿¯f ´fÃf QнffQVfe, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 329, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 74 dIY»fû¦fif¸f U¦fÊ À´f²ffÊ ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY þûWXf³fZÀf fû±ff IYû 10-0 ÀfZ Qe ¸ff°f ³¹fcªf dUaOXû ·ff³fb ´fe. Vf¸ffÊ f`ÔIY fûOXÊ ¹fcSXû IZY ³fE ¨fZ¹fSX¸f`³f d³f¹fböY ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IYfd¸fÊIY EUÔ ´fidVfÃf¯f dU·ff¦f IZY ´fcUÊ Àfd¨fU ·ff³fb ´fi°ff´f Vf¸ffÊ IYû f`ÔIY fûOXÊ ¹fcSXû IYf ³f¹ff ¨fZ¹fSX¸f`³f d³f¹fböY dIY¹ffÜ UWX dU³fûQ SXf¹f IYe þ¦fWX »fZÔ¦fZÜ dU³fûQ SXf¹f IYû fefefe IYf ´fi±f¸f ¨fbMXIYe ¨fZ¹fSX¸f`³f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, CX³fIYe d³f¹fbdöY Qû Àff»f IZY d»fE WXbBÊ ±feÜ d³f¹fbdöY IYe §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE dUØfe¹f ÀfZUf Àfd¨fU SXfþeU IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY Vf¸ffÊ IYf IYf¹fÊÃfZÂf ·fe UWXe WXû¦ff þû dIY SXf¹f IYf SXWXf WX`Ü Vf¸ffÊ IYe d³f¹fbdöY ·fe Qû Àff»f IZY d»fE WXbBÊ WX`Ü IbY¸ffSX ³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ IYWXf, ÀfSXIYfSX ÀffUÊþd³fIY f`ÔIYûÔ ¸fZÔ Vfe¿fÊ À°fSX IYe d³f¹fbdöY¹fûÔ ¸fZÔ WXÀ°fÃfZ´f ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe ´fid°ffð°ff IYf ³fUe³feIYSX¯f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀffUÊþd³fIY f`ÔIYûÔ ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fifÔ²f³f IYf ¨f¹f³f IYSX³fZ IZY d»fE ³fE fefefe ¸fZÔ dUdU²f dUVfZ¿fÄf°ff Uf»fZ ´fZVfZUSX Vffd¸f»f WX`ÔÜ fefefe IZY A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ ¸fZÔ UZdQIYf ·fÔOXfSXIYSX, ´fe ´fiQe´f AüSX ´fiQe´f ´fe VffWX Vffd¸f»f WX`ÔÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` ÀfSXIYfSX ³fZ f`ÔIY fûOXÊ ¹fcSXû IYe À±ff´f³ff U¿fÊ 2016 ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY f`IYûÔ ¸fZÔ Vfe¿fÊ À°fSX ´fSX d³f¹fbdöY IZY d»fE IYe ±feÜ dÀfðc IYû Àfþf IZY ´fÃf ¸fZÔ I`Y´MX³f ÀfSXIYfSX ¨fÔOXe¦fPÞX ³fBÊX dQ»»feÜ ´fÔþff IYe I`Y´MX³f A¸fdSXÔQSX dÀfÔWX ÀfSXIYfSX ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ A´f³fZ WXe I`Ydf³fZMX ¸fÔÂfe ³fUþû°f dÀfÔWX dÀfðc IZY dJ»ffRY SXûOX SXZþ EUÔ ¦f`SX BSXfQ°f³f WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f Àff»f IYe Àfþf fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff WX`Ü ´fÔþff ÀfSXIYfSX IZY UIYe»f ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ IYWXf dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX³fZ Uf»ff dÀfðc IYf f¹ff³f ÓfcNXf WX` AüSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY ´fi°¹fÃfQVfeÊ WX`, dþÀf´fSX ·fSXûÀff dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ BÀf fe¨f ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX ³fZ ·fe Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf QfdJ»f IYe WX`Ü Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ´fÔþff ÀfSXIYfSX IZY UIYe»f ÀfZ ¹fWX ·fe ´fcLf dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QcÀfSXZ AfSXû´fe ÷Yd´fÔQSX dÀfÔWX dÀfðc IYû I`YÀfZ ´fWX¨ff³ff ¦f¹ff, þfdIY CXÀfIYf ³ff¸f ERYAfBÊXAfSX ¸fZÔ QþÊ ³fWXeÔ ±ffÜ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f IYû ¹fWXfÔ þfSXe 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ AfNXUZÔ dQ³f ¦fb÷YUfSX IYû IbYV°fe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ Qû ÀU¯fÊ, EIY SXþ°f AüSX EIY IYfÔÀ¹f ´fQIY WXfdÀf»f WXbAfÜ ·ffSX°f IZY dQ¦¦fþ ÀU¯fÊ ´fQIY IYe kW`XdMÑXIYl ´fcSXe IYSX³fZ IYe IiZYdOXMX IYû¨f, ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ffff SXf¸fQZU IYû Qe www.amanpath.com ´fWX»fUf³f ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ³fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ ÀU¯fÊ ´fQIYûÔ IYe WX`dMÑIY ´fcSXe IYe WX`Ü ÀfbVfe»f ³fZ ´fb÷Y¿fûÔ IYe 74 dIY»fû¦fif¸f U¦fÊ À´f²ffÊ ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY þûWXf³fZÀf fû±ff IYû 10-0 ÀfZ ¸ff°f QZIYSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYf °feÀfSXf ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, ÀfbVfe»f ³fZ 2010 dQ»»fe AüSX 2014 ¦»ffÀ¦fû ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°fZ ±fZÜ BÀf þe°f IZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´fQIYûÔ IYe WX`dMÑIY ´fcSXe IYe WX`Ü ÀfbVfe»f ³fZ fû±ff IYû ´fWX»fZ WXe d¸f³fMX ¸fZÔ ´fcSXf ´f»fMX°fZ WXbE ¨ffSX AÔIY d»fE AüSX BÀfIZY ffQ CX³WXZÔ ³fe¨fZ ´fMXIY°fZ WXbE Qû AüSX AÔIY WXfdÀf»f IYSX d»fEÜ ·ffSX°fe¹f dQ¦¦fþ ´fWX»fUf³f ÀfbVfe»f ³fZ fû±fe IYû ÀfÔ·f»f³fZ IYf ¸füIYf ·fe ³fWXeÔ dQ¹ff AüSX AüSX EIY ffSX dRYSX CX³WXZÔ ´fMXIYSX ¨ffSX AüSX AÔIY WXfdÀf»f dIYE AüSX ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ³fZ A´f³ff ¹fWX ¦fû»OX ¸fZOX»f WXf»f WXe ¸fZÔ dWX¸ff¨f»f ¸fZÔ WXfQÀfZ IYf dVfIYfSX WXbE ¸fÈ°f f¨¨fûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f dIY¹ff WX`Ü ¸ffWX IZY AfdJSXe WXµ°fZ ¸fZÔ CX«f`³f ¸fZÔ WXû¦ff dUSXfMX ¦fb÷YIbY»f Àf¸¸fZ»f³f BSXfQf Àf¨f IYf ´fWX»fUf³f ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ³fZ dWX¸ff¨f»f WXfQÀfZ ¸fZÔ ¸fSZX f¨¨fûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f dIY¹ff ¦fû»OX EÀfÀfe-EÀfMXe EZ¢MX ¸fZÔ R`YÀf»fZ ÀfZ QZVf ¸fZÔ ¦fbÀÀff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ IYWXf WX` dIY EÀfÀfe-EÀfMXe EZ¢MX IYû »fZIYSX WXf»f WXe ¸fZÔ dQE ¦fE CXÀfIZY R`YÀf»fZ ³fZ BÀf IYf³fc³f IYû IY¸fþûSX IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfÀfZ QZVf IYû fOÞXf ³fbIYÀff³f WXbAf WX` AüSX BÀf¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»fE IYQ¸f CXNXfE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ Vfe¿fÊ AQf»f°f ¸fZÔ IYWXf dIY BÀf fZWXQ ÀfÔUZQ³fVfe»f ¸fÀf»fZ ´fSX CXÀfIZY R`YÀf»fZ ³fZ QZVf ¸fZÔ ¦fbÀÀfZ, WXÔ¦ff¸fZ AüSX dWXÔÀff IYf ¸ffWXü»f ´f`Qf IYSX dQ¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ÀffRY °füSX ´fSX IYWXf dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Vfe¿fÊ AQf»f°f IZY R`YÀf»fZ ÀfZ ´f`Qf ·fi¸f IYû þþ¸fZÔMX ´fSX ´fb³fdUʨffSX IYSX ¹ff dRYSX d³f¯fʹf IYû Uf´fÀf »fZIYSX J°¸f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü AMXfg³feÊ þ³fSX»f IZYIZY UZ¯fb¦fû´ff»f ³fZ d»fdJ°f øY´f ÀfZ ÀfSXIYfSX IYe SXf¹f ÀfZ Vfe¿fÊ AQf»f°f IYû AU¦f°f IYSXf°fZ WXbE IYWXf dIY CXÀf³fZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f-þ³fþfd°f EZ¢MX, 1989 ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe ff°f ³fWXeÔ IYeÜ BÀfIYe fþf¹f CXÀf³fZ BÀfIZY IbYL ´fifU²ff³fûÔ ¸fZÔ WXe fQ»ffU IYSX dQ¹ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ AMXfg³feÊ þ³fSX»f ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYû CXÀfIYe VfdöY¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY dU²ffd¹fIYf AüSX ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYe VfdöY¹ff ÀfUûÊ©f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ fû»fe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYûMÊX IYû CXÀfIZY Ad²fIYfSX IYe ¹ffQ dQ»ffBÊX Àfe²fZ °füSX ´fSX IYûMXÊ IYû CXÀfIZY Ad²fIYfSX IYe ¹ffQ dQ»ff°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ d»fJf dIY WX¸f EIY d»fdJ°f ÀfÔdU²ff³f IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ¨f»f°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY °fWX°f dU²ffd¹fIYf, IYf¹fÊ´ffd»fIYf AüSX ³¹ff¹ff»f¹f IYe VfdöY¹fûÔ IYû ffÔMXf ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¸fc»f·fc°f PXfÔ¨fZ IYf CX»»fÔ§f³f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY 20 ¸ff¨fÊ IZY R`YÀf»fZ IYe ´fid°fdIiY¹ff ¸fZÔ 2 A´fi`»f IYû Qd»f°f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe AûSX ·ffSX°f fÔQ dIYE þf³fZ IZY ffQ ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fWX SXf¹f Qe WX`Ü ¹fWX ·ffSX°f fÔQ dWXÔÀfIY WXû ¦f¹ff ±ff AüSX CXÀf¸fZÔ 8 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±fe, þfdIY Àf`IYOÞXûÔ §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZÜ f°ff QZÔ dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ EIY ¹ffd¨fIYf IYe Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE EÀfÀfe-EÀfMXe EZ¢MX IZY °fWX°f °f°IYf»f d¦fSXµ°ffSXe ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ AüSX Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f IZY ´fifU²ff³f IYû ¸fÔþcSXe QZ³fZ IYf R`YÀf»ff dQ¹ff ±ffÜ A»f¦f-A»f¦f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe d»fdJ°f SXf¹f ¸fZÔ IYWXf, AQf»f°f ³fZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f-þ³fþfd°f dWXÔÀff d³fUfSX¯f Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ þû fQ»ffU dIYE WX`Ô, CXÀfÀfZ QZVf IYû fOÞXf ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü IZYÔQi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYf ´fÃf SXJ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¹fWX IZYÀf fZWXQ ÀfÔUZQ³fVfe»f WX` AüSX BÀf ´fSX R`YÀf»fZ IZY ¨f»f°fZ QZVf ¸fZÔ ¦fbÀÀfZ, AÀfWXþ°ff AüSX ÀfòfU J°¸f WXû³fZ IYf ¸ffWXü»f f³ff WX`Ü ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ³fZ MXÐUeMX IYSX°fZ WXbE d»fJf- dþÔQ¦fe ÀfZ ª¹ffQf IYe¸f°fe IbYL ³fWXeÔ WX`Ü °feÀfSXe ffSX ¦fû»OX þe°f³ff ¦fUÊ IYe ff°f WX`, »fZdIY³f dWX¸ff¨f»f ¸fZÔ WXbE WXfQÀfZ ¸fZÔ A´f³fe þf³f ¦fÔUf³fZ Uf»fZ f¨¨fûÔ IYû ¸f`Ô ¹fWX ¸fZOX»f Àf¸fd´fÊ°f IYSX°ff WXcÔÜ f°ff QZÔ dIY dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY IYfÔ¦fOÞXf dþ»fZ ¸fZÔ Àfû¸fUfSX (9 A´fi`»f) IYû EIY d³fþe ÀIcY»f IYe fÀf IZY EIY JfBÊ ¸fZÔ d¦fSX³fZ ÀfZ 27 ÀIcY»fe f¨¨fûÔ ÀfdWX°f IbY»f 30 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ÀfÔ°fû¿f ´fMX¹ff»f ³fZ IYWXf dIY Àf·fe ¸fÈ°f f¨¨fûÔ IYe Af¹fb 10-12 Àff»f IZY fe¨f ±feÜ BÀfIZY A»ffUf Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ fÀf ¨ff»fIY AüSX Qû ¸fdWX»ff dVfÃfIYûÔ IYe ·fe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fWX»fUf³f ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ³fZ A´f³fZ ¦fû»OX ¸fZOX»f IYû B³WXeÔ f¨¨fûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f dIY¹ff WX`Ü ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ³fZ A´f³fe þe°f IZY d»fE A´f³fZ IYû¨f, ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ¹fû¦f ¦fb÷Y ffff SXf¸fQZU IZY AfVfeUfÊQ IYû IiYZdOXMX dQ¹ffÜ Àfb´fie¸f IYûMÊX IYf AdÀ°f°U J°fSXZ ¸fZÔ : IbYdSX¹f³f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY IYfg»fZdþ¹f¸f õfSXf EIY þþ AüSX EIY UdSX¿NX UIYe»f IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ d³f¹fb¢°f dIYE þf³fZ ÀfÔfÔ²fe dÀfRYfdSXVfûÔ IYe RYfB»f ´fSX ´fSX ÀfSXIYfSX A´fi°¹ffdVf°f øY´f ÀfZ ¨fb´´fe Àff²fZ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fdQ BÀfIYf þUff ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ff °fû Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf AdÀ°f°U J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞX þfE¦ffÜ BÀf AfVf¹f IYf J°f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY þdÀMXÀf þûÀfZRY IbYdSX¹f³f ³fZ ¨feRY þdÀMXÀf Qe´fIY d¸fßff IYû d»fJf WX`Ü QSXAÀf»f IYfg»fZdþ¹f¸f ³fZ UdSX¿NX UIYe»f BÔQb ¸f»WXûÂff AüSX CX°°fSXfJÔOX IZY ¨feRY þdÀMXÀf IZYE¸f þûÀfZRY IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ d³f¹fb¢°f IYSX³fZ IYe dÀfRYfdSXVf IYe WX`Ü BÀfe ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ þdÀMXÀf þûÀfZRY IbYdSX¹f³f ³fZ ¨feRY þdÀMXÀf ÀfZ Àf£°f Vf?QûÔ ¸fZÔ A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf, BÀf IYûMXÊ IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»fe ffSX WXbAf WX` dIY °fe³f ¸fWXe³fZ fe°f þf³fZ IZY ffUþcQ IYe ¦fBÊ dÀfRYfdSXVfûÔ IYf ¢¹ff WXbAf, BÀf ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX`Ü þdÀMXÀf IbYdSX¹f³f ³fZ ¨feRY þdÀMXÀf ÀfZ ¸ff¸f»fZ IYf ÀU°f:ÀfÔÄff³f »fZ³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü SXZSXf ¸fZÔ dSX¹f»f EÀMXZMX IZY EþZÔMXûÔ IYf ·fe ´fÔþe¹f³f Ad³fUf¹fÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX ·fc-Àf¸´fQf dUd³f¹ff¸fIY ´fifd²fIYSX¯f IZY A²¹fÃf dUUZIY PXfÔOX ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû f°ff¹ff dIY dSX¹f»f EÀMXZMX IYe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fÔþe¹f³f IZY Àff±f-Àff±f CX³f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f EþZÔMXûÔ IYf ·fe ´fÔþe¹f³f Ad³fUf¹fÊ IYSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ·fc-Àf¸´fQf dUd³f¹ff¸fIY Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ ¹fWX ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ´feLZ ¸fÔVff ¹fWX WX` dIY EþZÔMXûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fIYf³f AfdQ Àf¸´fdØf JSXeQ³fZ ´fÔþe¹f³f IYSXfE df³ff IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ EþZÔMXûÔ ´fSX »f¦fZ¦ff QÀf WXþfSX øY´fE ´fid°f dQ³f IZY dWXÀfff ÀfZ þb¸ffʳff ´fSX ¦fifWXIYûÔ IZY dWX°fûÔ IYe ÀfbSXÃff WXû ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX SXZSXf IZY ¦fNX³f IZY °fbSXÔ°f ffQ RYSXUSXe 2018 ÀfZ WXe SXfª¹f IYe dSX¹f»f EÀMXZMX ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYf ´fÔþe¹f³f VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af °fIY EþZÔMX ´fÔþe¹f³f IZY d»fE ´fif~ Àf·fe 68 AfUZQ³fûÔ IYf SXdþÀMXÑZVf³f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX` AüSX CX³WXZÔ SXdþÀMÑZVf³f ³f¸fSX ·fe þfSXe IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ SXZSXf A²¹fÃf ßfe PXfÔOX ³fZ f°ff¹ff dIY dSX¹f»f EÀMXZMX ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fi¸fûMXSXûÔ IZY d»fE ·fe ¹fWX Ad³fUf¹fÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY UZ A´f³ff »fZ³f-QZ³f dÀfRYÊ ´fÔþeIÈY°f EþZÔMXûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXe IYSXZÔÜ ßfe PXfÔOX ³fZ Àf·fe EþZÔMXûÔ ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY UZ þ»Q ÀfZ þ»Q SXZSXf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ A´f³ff ´fÔþe¹f³f IYSXUf »fZÔÜ A¦fSX IYûBÊ EþZÔMX SXdþÀMÑZVf³f IYSXfE f¦f`SX IYf¸f IYSX SXWXf WXû °fû BÀfZ ·fc-Àf¸´fQf dUd³f¹ff¸fIY Ad²fd³f¹f¸f IYf CX»»fÔ§f³f ¸ff³fIYSX CXÀf ´fSX ´fid°fdQ³f QÀf WXþfSX øY´fE IYf þb¸ffʳff ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦fb÷YIbY»f dVfÃff IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ IYe SX¯f³fed°f f³ffE¦ff ÀfÔ§f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¦fb÷YIbY»f VfbøY ¦f¹ffÜ dþÀfIZY ffQ ÀfÔ§f ³fZ BÀfIYf ¦fb÷YIbY»f ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IZY °fSXeIZY IYf RYIÊY dIYE þfEÔ, dþ¸¸ff ·ffSX°fe¹f dVfÃf¯f ¸fÔOX»f IYû IYfd³f°fIYSX ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f dVfÃf¯f ¸fÔOX»f IYe dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXf BÀfIZY d»fE ÀfüÔ´ffÜ BÔOXû³fZdVf¹ff ÀfSXIYfSX VfbøY ¸fZÔ 15 ´fiZSX¯ff ÀfZ A·fe QZVf·fSX ¸fZÔ 15 ¦fb÷YIbY»f ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f IYf ÀfÔ¦fNX³f BÔOXû³fZdVf¹ff ¦fb÷YIbY»f Jû»f³fZ IYe ¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f ¦fb÷YIbY»f ¸fZÔ ´fPÞXf³fZ IZY °fSXeIZY IYf RYIYÊ WX`Ü ¹fWXfÔ ´fPÞXfBÊ k·ffSX°fe¹f dVfÃf¯f ¸fÔOX»fl ¦fb÷YIbY»f ÀfSXIYfSX IYe IYSX SXWXe WX`Ü ¦fb÷YIbY»f IZY ffSXZ ¸fZÔ ½¹fdöY IYe ÷Yd¨f IZY dWXÀfff ÀfZ WXû°fe WX`Ü ÀffIYû Àff±f ´fi¯ff»fe IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ IZY d»fE Af °fSXRY ÀfZ dWXÔQc Ad²fIY þf³fIYfSXe »fZ³fZ IZY d»fE dUSXfMX f`NXfIYSX SXMXf³fZ ´fSX ¹fIYe³f ³fWXeÔ WX`Ü EIY dU¿f¹f ´fcSXf °fIY IYf ÀffÀfZ fOÞXf Af¹fûþ³f IYSX ÀU¹fÔÀfZUIY ¦fb÷YIbY»f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ BÔOXû³fZdVf¹ff ÀfZ ·fe Af³fZ ´fSX WXe A¦f»fe ÀfePÞXe ´fSX þf°fZ WX`ÔÜ þøYSXe ³fWXeÔ SXWXf WX`Ü A´fi`»f IZY AfdJSXe WXµ°fZ ¸fZÔ ÀfÔ§f IZY »fû¦fûÔ ´fid°fd³fd²f Af SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf dIY ÀMXcOXZÔMX EIY Àff»f ffQ QcÀfSXe IYÃff ¸fZÔ ¨f»fZ þfEÜ CXªþ`³f ¸fZÔ kdUSXfMX ¦fb÷YIbY»f Àf¸¸fZ»f³fl ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff ¸ffgSXeVfÀf, dMÑd³fQfQ, WXfg»f`ÔOX AüSX ³ffgUZÊ WXû ÀfIY°ff WX` dIY IYûBÊ ÀMXcOXZÔMX UZQ IYe ´fWX»fe ¢»ffÀf ¸f²¹f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfZ ·fe ´fid°fd³fd²f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Af SXWXZ ¸fZÔ WXû AüSX ÀfÔ¦fe°f IYe °feÀfSXe ¢»ffÀf ¸fZÔÜ Àff ÀMXcOXZÔMX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ EZÀfZ WX`ÔÜ UZ ·fe A´f³fZ QZVf ¸fZÔ ¦fb÷YIbY»f VfbøY EIY Àff±f Af¦fZ ³fWXeÔ fPÞX°fZÜ ¹fWXfÔ ´fidIiY¹ff MXed¨fÔ¦f ¦ffBOX»ffB³f f³ff³fZ IYe IYûdVfVf-IYfd³f°fIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf Àf¸¸fZ»f³f IYf ¸fIYÀfQ AûdSXEÔMXZOX ³fWXeÔ »fd³fÔʦf AûdSXEÔMXZOX WX`Ü WXf»ffÔdIY IYBÊ QZVfûÔ IZY ´fid°fd³fd²f dWXÀÀff »fZ SXWXZ A»f¦f-A»f¦f °fSXeIZY ÀfZ ¨f»f SXWXZ ¦fb÷YIbY»f IYû EIY ¸fÔ¨f ´fSX »ff³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ dþ³f QZVfûÔ ¸fZÔ ¦fb÷YIbY»f ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fZ f¨¨fûÔ IYû IYûBÊ À´fZdÀfdRYIY WX`Ô þû ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY CX³fIZY QZVf ¸fZÔ ·fe BÀfÀfZ dU·fZQ QcSX WXûÔ¦fZ AüSX EIY QcÀfSXZ ÀfZ fZÀMX ´fi`d¢MXÀf ·fe ÀfeJ ÀfIZYÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¦fb÷YIbY»f þ`Àff dÀfÀMX¸f ´fWX»fZ ÀfZ ¨f»f dOX¦fie ³fWXeÔ Qe þf°feÜ ¹fWXfÔ VffÀÂfe¹f ¹ff Af¨ff¹fÊ IYe ¦fb÷YIbY»f dÀfÀMX¸f VfbøY dIY¹ff þfEÜ f°ff¹ff dIY Àf¸¸fZ»f³f IZY þdSXE ³fE ¦fb÷YIbY»f f³ff³fZ IYû »fZIYSX EIY ¦ffBOX»ffB³f °f`¹ffSX SXWXf WX` CX³f QZVfûÔ IZY ´fid°fd³fd²f ·fe CX´ffd²f d¸f»f°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûBÊ ÀMXcOXZÔMX ·ffSX°fe¹f dVfÃf¯f ¸fÔOX»f IZY ÀfÔ¦fNX³f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ·fe SXWXZ¦feÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYSXef 1000 ¦fb÷YIbY»fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f ¸füþcQ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ AfIYSX A´f³fZ A³fb·fU SXWXZÔ¦fZÜ BÀf Àf¸¸fZ»f³f IYf CXîfMX³f ÀfÔ§f IZY ÀfSXÀfÔ§f¨ff»fIY ¸fûWX³f ·ff¦fU°f IYSXZÔ¦fZ AüSX ÀfÔ§f RYfg¸fÊ»f ÀIcYd»fÔ¦f ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû UWX Aû´f³f ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fÔÂfe ¸fbIbY»f IYfd³f°fIYSX ³fZ f°ff¹ff IZY ÀfSXIYf¹fÊUfWX ·f`¹ffþe þûVfe ·fe Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¸füþcQ SXWXZÔ¦fZÜ ÀffÓff IYSXZÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ ³fZ´ff»f, ·fcMXf³f, IZY þdSXE ¹fWX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÔOXû³fZdVf¹ff ¨ffWX°ff WX` dIY UWXfÔ ·fe ¸¹ffÔ¸ffSX Vffd¸f»f WX`ÔÜ SXfWXb»f AUfSXZ ³fZ IbYV°fe ¸fZÔ ·ffSX°f IYû ´fWX»ff ¦fû»OX ¸fZOX»f dQ»ff¹ff ¦fû»OX IYûÀMXÜ SXfWXb»f AUfSXZ ³fZ 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ IbYV°fe ¸fZÔ ·ffSX°f IYû ´fWX»ff ¦fû»OX ¸fZOX»f dQ»ff¹ffÜ WXf»ffÔdIY d´fL»fe ffSX IYe dUþZ°ff ffe°ff RYû¦ffMX (53 dIY¦fif ) IYû ¹fWXfÔ RYfB³f»f ¸f`¨f ¸fZÔ IY³ffOXf IYe OXf¹f³ff dUIYSX ÀfZ WXfSX³fZ IZY ffQ dÀf»USX ¸fZOX»f ÀfZ WXe ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXfÜ AUfSXZ (57 dIY¦fif ) ³fZ EIY SXû¨fIY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ IY³ffOXf IZY ÀMXeU³f °ffIYfWXfVfe IYû 15-7 ÀfZ WXSXfIYSX Vfe¿fÊ Àf¸¸ff³f WXfdÀf»f dIY¹ffÜ ¹fWX CX³fIZY IYdSX¹fSX ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYf ´fWX»ff ´fQIY WX`Ü VfbøYAf°f ¸fZÔ SXfWXb»f AUfSXZ AüSX ÀMXeU³f °ffIYfWXfVfe IZY fe¨f IYfÔMXZ IYe MX¢IYSX QZJ³fZ IYû d¸f»fe »fZdIY³f ffQ ¸fZÔ AUfSXZ ³fZ ¦fZ¸f ´fSX ´fIYOÞX f³ff »feÜ EIY ffSX JZ»f IZY QüSXf³f »f¦ff dIY SXfWXb»f AUfSXZ IYû ¨fûMX ·fe »f¦fe »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ QQÊ ´fSX IYffc ´ff°fZ WXbE QZVf IYe Ófû»fe ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f OXf»f dQ¹ffÜ UWXeÔ, 2010 IZY dQ»»fe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ SXþ°f AüSX dRYSX 2014 ¸fZÔ ¦»ffÀ¦fû ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ Uf»fe ffe°ff A´f³fe ´fid°fõÔõe IZY dOXRZYÔÀf IYû ·fZQ³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXeÔ AüSX 2-5 ÀfZ WXfSX ¦fBÊÔÜ AffIYfSXe dU·ff¦f IZY fffc IZY §fSX d¸f»fe fZdWXÀfff Àfa´fdØf A¸f³f ´f±f ³¹fc SXf¹f´fbSXÜ AffIYfSXe dU·ff¦f IZY EIY fffc IZY §fSX EaMXe IYSX´Vf³f ¹fcSXûÔ IZY ARYÀfSXûÔ ³fZ fZdWXÀfff Àfa´fdØf fSXf¸fQ IYe W`XÜ BÀf dSXIYfOXÊ°fûOÞX IY¸ffBÊ IYf Jb»ffÀff °ff WXbAf, þf AffIYfSXe dU·ff¦f IZY fffc IYe ÀfÔ´fdØf IYe þfÔ¨f IZY d»fE ´fWXbÔ¨feÜ df»ffÀf´fbSX ¸fZÔ AffIYfSXe dU·ff¦f IZY fffc IZY dNXIYf³fûÔ ´fSX ¦fb÷YUfSX IYû EÀfefe IYe MXe¸f ³fZ þfÔ¨f IYe, fZdWXÀfff ÀfÔ´fdØf QZJ CXÀfIZY WXûVf CXOÞX ¦f¹fZÜ Lf´fZ¸ffSXe ¸fZÔ EÀfefe IYe MXe¸f IYû IbYfZSX IYf EZÀff Jþf³ff d¸f»ff, dIY IY¸ffBÊ IZY ÀffSXZ dSXIYfOXÊ MXcMX ¦f¹fZÜ A·fe °fIY IYe þfÔ¨f ¸fZÔ fffc IZY ´ffÀf ÀfZ 5 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYe ÀfÔ´fdØf d¸f»fe WX`Ü ¹fZ ÀfÔ´fdØf fffc ³fZ ¸fWXþ 9 Àff»f ¸fZÔ fMXûSXe WX`Ü 9 Àff»f ¸fZÔ 5 IYSXûOÞX ¹ffd³f WXSX Àff»f IYSXef ÀffPÞXZ 55 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe IY¸ffBÊ fffc IYe WXbBÊÜ AffIYfSXe dU·ff¦f ¸fZÔ d»fd´fIY ´fQ ´fSX IYf¹fÊSX°f dQ³fZVf IbY¸ffSX QbfZ 9 Àff»f ¸fZÔ fMXûSXe 5 IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf, EÀfefe IZY ARYÀfSX SXWX ¦f¹fZ WX`SXf³f IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»f SXWXe ±feÜ EÀfefe IYû ·fe BÀfIYe dVfIYf¹f°f d¸f»fe, dþÀfIZY ffQ ¦fb÷YUfSX IYû MXe¸f ³fZ ¢»fIYÊ dQ³fZVf QbfZ IYe ÀfÔ´fdØf IYe þfÔ¨f IYeÜ EÔMXe IYSX´Vf³f ¹fcSXû IYe MXe¸f þf ´fbSXf³fZ IY¸´fûdþMX dfd»OXÔ¦f ¸fZÔ þfÔ¨f IZY d»f¹fZ ´fWXbÔ¨fe, °fû CXÀfIZY WXûVf CXOÞX ¦f¹fZÜ þfÔ¨f ¸fZÔ d»fd´fIY IZY ´ffÀf ÀfZ IYSXûOÞXû IYe fZ³ff¸fe ÀfÔ´fdØf WXû³fZ IYe ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü þfÔ¨f ¸fZÔ d»fd´fIY IZY ´ffÀf ÀfZ IbYQbQÔOX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe dSXÀf¨fÊ RZY»fûdVf´f ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´fe ³fWXeÔ »fZ SXWXZ LfÂf ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ CX¨¨f À°fSXe¹f Vfû²f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE BÀfe Àff»f ÀfZ VfbøY IYe þf SXWXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe dSXÀf¨fÊ RZY»fûdVf´f ¸fZÔ LfÂf dQ»f¨fÀ´fe ³fWXeÔ 10 A´fi`»f °fIY ¸ffÂf 678 LfÂfûÔ ³fZ WXe AfUZQ³f dIY¹ff 1200 U¦fÊ RYeMX IYf EIY ¸fÔdþ»ff ¸fIYf³f, 100 ÀIYfUf¹fSX RYeMX IYf EIY ¸fÔdþ»ff ¸fIYf³f, ¦fÔ¦ff³f¦fSX ¸fZÔ EIY fOÞXf Af»feVff³f fÔ¦f»ff, ·ffSX°fe ³f¦fSX ¸fZÔ 2000 Àf¢½ff¹fSX RYeMX IYf ¸fIYf³f, Àff±f WXe ´f}e IZY ³ff¸f ´fSX ¨fIYSX·ffMXf ¸fZÔ Qû EIYOÞX þ¸fe³f, ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY ¸fZÔ ¨ffSX þfgBÔMX Jf°ff, dþÀf¸fZ QÀf »ffJ ÷Y´fE d¸f»û WX`aÜ fffc IYe EIY fZMXe ¹fcIiYZ³f ¸fZÔ E¸ffefeEÀf IYe ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXe WX`Ü 2009 ÀfZ AffIYfSXe dU·ff¦f ¸fZÔ d»fd´fIY ´fQ ¸fZÔ ³füIYSXe ´fifSX¸·f IYe ±fe AüSX 2018 °fIY 9 Àff»fû ¸fZÔ fffc IZY ´ffÀf IYSXûOÞXû IYe ÀfÔ´fdØf þ¸ff WXû ¦f¹feÜ A·fe °fIY IYe þfÔ¨f ¸fZÔ fffc IZY ´ffÀf ÀfZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX IYe ÀfÔ´fdØf d¸f»f ¨fbIYe WX`Ü f°ff QZ dIY IbYQbQÔOX d³fUfÀfe dQ³fZVf IbY¸ffSX QbfZ AffIYfSXe dU·ff¦f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ¦fiZOX °fe³f ¸fZÔ ¢»fIYÊ IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f WX`Ü QbfZ IZY dJ»ffRY ´fbd»fÀf ³fZ ·fiáf¨ffSX d³fUfSX¯f Ad²fd³f¹f¸f IYe ²ffSXf IZY °fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü dQ»»fe ¸fZÔ SXfWbX»f ÀfZ d¸f»fZ ·fc´fZVf-dÀfÔWXQZU A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ´fiQZVf IYfa¦fiZÀf A²¹fÃf ·fc´fZVf f§fZ»f AüSX ³fZ°ff ´fid°f´fÃf MXeEÀf dÀfÔWXQZU ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ IYSXef OXZPÞX §fÔMXZ IYe BÀf ¸fb»ffIYf°f ¸fZÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ LØfeÀf¦fPÞX IYfÔ¦fiZÀf IYe IYf¹fʹfûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYeÜ ·fc´fZVf f§fZ»f AüSX MXeEÀf dÀfÔWXQZU IZY A»ffUZ LØfeÀf¦fPÞX ´fi·ffSXe ´feE»f ´fbd³f¹ff, A÷Y¯f AûSXfÔU AüSX OXfg ¨fÔQ³f ¹ffQU ·fe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ ¸füþcQ ±fZÜ Qû´fWXSX 12.30 fþZ ÀfZ 2 fþZ °fIY ¨f»fe BÀf ¸fb»ffIYf°f ¸fZÔ IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe ¦f¹feÜ dQJf SXWXZ WX`ÔÜ AfUZQ³f IYe AÔd°f¸f °ffSXeJ EIY ffSX fPÞXf QZ³fZ IZY ffQ ·fe fe°fZ Àfû¸fUfSX °fIY ¸ffÂf 678 AfUZQ³f AfE WX`Ô, þfdIY ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf Àff»f EIY WXþfSX LfÂfûÔ IYû ¹fZ RZY»fûdVf´f QZ³fZ IYf »fùf f³ff¹ff ±ffÜ IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ³fZ 7 RYSXUSXe IYû ´feE¸fAfSXERY IYû ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ BÀfIYf ¸fIYÀfQ QZVf ¸fZÔ dUÄff³f AüSX °fIY³feIYe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ¦fb¯fUØff ´fc¯fÊ Vfû²f IYû fPÞXfUf QZ³ff ±ffÜ »ff»fc IZY §fSX IYe ÀfbSXÃff ´fWX»fZ IYe °fSXWX fWXf»f ´fMX³ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IZY Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYe ´f}e AüSX dfWXfSX IYe ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXffOÞXe QZUe IZY AfUfÀf ´fSX ÀfbSXÃff ´fcUÊ IYe ·ffÔd°f fWXf»f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¦fÈWX dU·ff¦f ÀfZ ´fcLf dIY IYf, ¢¹fûÔ AüSX dIYÀf À°fSX ´fSX ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ¦fb÷YUfSX IYû ´fMX³ff Af°fZ WXe CX³WXZÔ SXffOÞXe QZUe õfSXf ·fZþZ ¦fE ´fÂf IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ BÀfIZY ffQ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü Äff°f WXû dIY SXffOÞXe QZUe ³fZ fb²fUfSX IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IYû ´fÂf d»fJIYSX CX³f ´fSX °feJf WX¸f»ff fû»ff ±ffÜ C M Y K