Views
6 months ago

Amanpath

4 dU Àfa´ffQIYe¹f

4 dU Àfa´ffQIYe¹f VffÀf³f ´fSX ÀfUf»f ¸fÀf»ff dÀfRÊY IbYL A´fSXfd²f¹fûÔ IYû Àfþf QZ³fZ ·fSX IYf ³fWXeÔ WX`, Afþ IYMX§fSXZ ¸fZÔ WX¸ffSXe ´fcSXe VffÀf³f-½¹fUÀ±ff WXe JOÞXe WX` d²f-dU²ff³f ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f QZVf ¸fZÔ kÀf¸fSX±f IYû ³fdWXÔ Qû¿f ¦fbÀffBÊÔl IYe ³fed°f °fû ³fWXeÔ WXe ¨f»f³fe ¨ffdWXE, ´fSXÔ°fb CXØfSX ´fiQZVf IZY EIY ·ffþ´ff dU²ff¹fIY ´fSX »f¦fZ f»ff°IYfSX IZY AfSXû´f IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ¹fWXe QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü ´fedOÞX°ff ³fZ A´f³fe RYdSX¹ffQ »fZIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfUfÀf IZY Àff¸f³fZ ¦fbWXfSX »f¦ff°fZ WXbE Af°¸fQfWX IYe IYûdVfVf IYeÜ Af°¸fWX°¹ff IYf ¹fWX ´fi¹ffÀf WX°ffVff ·fSXZ SXû¿f IYe Ad·f½¹fdöY ±ffÜ »fZdIY³f, Àfb³fUfBÊ °fû QcSX IYe ff°f, CXÀf »fOÞXIYe IZY Àff±f EIY AüSX ·f¹ff³fIY A°¹ff¨ffSX IYû AÔþf¸f dQ¹ff ¦f¹ffÜ CXÀfIZY d´f°ff IYû RYþeÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ RÔYÀffIYSX d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff AüSX dWXSXfÀf°f ¸fZÔ þf³f»fZUf ¸ffSX-´feMX IYe ¦f¹fe, dþÀfIZY IYfSX¯f CX³fIYe ¸fü°f WXû ¦f¹feÜ CXÀf ½¹fdöY IZY Àff±f ffWXbf»fe ³fZ°ff IZY BVffSXZ ´fSX IYf³fc³f IZY SXJUf»fûÔ ³fZ þû §fÈd¯f°f dWXÔÀff IYe, CXÀfIZY ·f¹ffUWX UedOX¹fû QZVf IZY Àff¸f³fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IZY ffQ BÀf ´fiIYSX¯f ¸fZÔ þfÔ¨f °fû ÀfSXIYfSX IYSXf SXWXe WX`, ´fSX EZÀfZ ÀfÔIZY°f ÀffRY WX`Ô dIY ÀfØff õfSXf CXöY dU²ff¹fIY AüSX CXÀfIZY A´fSXf²fe ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYû f¨ff³fZ IYe IYûdVfVf ·fe WXû SXWXe WX`Ü °ffIY°fUSX þb»¸f IYSX°ff WX`, RYdSX¹ffQe IYû dVfIYf¹f°f IYSX³fZ ´fSX ÀffIY dÀfJf°ff WX` AüSX dIYÀfe ·fe Àfþf IZY OXSX ÀfZ fZJüRY WXû°ff WX`, »fZdIY³f UWX IYWX°ff dRYSX°ff WX` dIY kIbYL »fû¦f ¸fZSXZ dJ»ffRY ÀffdþVf IYSX SXWXZ WX`lÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY CX³³ffU ÀfZ þ¸¸fc-IYV¸feSX IYf IYNXbAf fWXb°f QcSX WX`Ü UWXfÔ AfNX Àff»f IYe f¨¨fe IZY Àff±f Àff¸fcdWXIY f»ff°IYfSX AüSX WX°¹ff IZY AfSXûd´f°fûÔ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYû SXRYf-QRYf IYSX³fZ IZY d»fE SXfþ³fed°fIY QffU AüSX dSXV½f°f IYf ÀfWXfSXf d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYf EIY þfÔ¨f Ad²fIYfSXe JbQ WXe AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ d¸f»f ¦f¹ffÜ WXQ °fû ¹fWX WX` dIY AfSXûd´f°fûÔ IZY f¨ffU ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ÓfÔOXZ »fZIYSX þb»fcÀf °fIY d³fIYf»fZ ¦f¹fZ AüSX UIYe»fûÔ IZY ÀfÔ¦fNX³f ³fZ AQf»f°f ¸fZÔ AfSXû´f-´fÂf þ¸ff IYSX³fZ ¸fZÔ ff²ff ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ EZÀfZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ þWXfÔ ÀfSXIYfSX, d³fUfÊd¨f°f þ³f´fid°fd³fd²f, ´fbd»fÀf AüSX UIYe»f WXe ´fedOÞX°fûÔ IZY ³¹ff¹f IZY fbd³f¹ffQe Ad²fIYfSX IYe SXfWX ¸fZÔ AUSXû²f ´f`Qf IYSXZÔ, BÔÀffRY IYe CX¸¸feQ IYWXfÔ f¨f°fe WX`! ¸ff¸f»ff CX³³ffU IYf WXû ¹ff IYNXbAf IYf Qû³fûÔ þ¦fWX EIY-Àfe ff°f d³fIY»fIYSX Àff¸f³fZ Af°fe WX`Ü WX¸ffSXZ ÀfØff-°fÔÂf IZY ·fe°fSX f»ff°IYfSX VfdöY-´fiQVfʳf IYe EIY ¹fbdöY WX` AüSX BÀf VfdöY-´fiQVfʳf ÀfZ A¦fSX QfQff IYf¹f¸f SXJ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°fe WX`, °fû dRYSX dþ¸¸fZQfSXe IZY AWX¸f ´fQûÔ ´fSX f`NXZ »fû¦f A´fSXf²f IYe °fSXRY ÀfZ AfÔJ ¸fcÔQZ ·fe SXWX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX CXÀf ´fSX ´fQfÊ OXf»f³fZ IZY d»fE A³¹f ÀfÔ¦fe³f A´fSXf²fûÔ IYû ·fe AÔþf¸f QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ VffÀf³f-´fiVffÀf³f, ³¹ff¹ff»f¹f AüSX Àf¸ffþ IYû Afþ JbQ ÀfZ ¹fWX ÀfUf»f ´fcL³ff WXû¦ff dIY ¢¹ff Àf¨f¸fb¨f WX¸f IYf³fc³f IZY SXfþ IZY A²fe³f WX`Ô ¹ff dRYSX Af´fSXfd²fIY d¦fSXûWXûÔ IZY SXWX¸fû-IYSX¸f ´fSX OXSXZ- ÀfWX¸fZ WXbE dþÔQf SXWX³ff WXe WX¸ffSXe WXIYeIY°f WX`Ü 20 13 A´fi`»f 2018 VfbIiYUfSX ¸fbQÐQZ IYe ff°f WXZ¸fZ³Qi ÃfeSXÀff¦fSX, »fZJIY U dU¨ffIY QZJû! QZVf IYf AÔ²ff IYf³fc³f! fSXÀfûÔ ÀfZ dÀIY»f BÔdOX¹ff ¸fWXfd·f¹ff³f ¸fZÔ þe-þf³f ÀfZ þbMXe WXbBÊ IYüVf»f dUIYfÀf U CX§fd¸f°ff ¸fÔÂff»f¹f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ÀfZ dUØf ´fûd¿f°f, ´fiQZVf °fIY³feIYe dVfÃff dU·ff¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ VffÀfIYe¹f ´fû»feMXZd¢³fIY IYf»fZþûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f SXûþ¦ffSXû³¸fbJe ¸fWX°UIYfÔÃfe ÀfeOXeMXe´fe ¹fûþ³ff IZY IY¸fʨffSXe A³fbQf³f IZY A·ffU ¸fZÔ Àff»fûÔ-Àff»f UZ°f³f ÀfZ ¸fûWX°ffþ SXWX°fZ WX`Ü A¦fSX d¸f»f ·fe þfE °fû SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYe ³ff- IYSX ÀfZ ·fZþf ¦f¹ff ´f`Àff ´fiQZVf IZY dUØf dU·ff¦f IZY SXûPXZ ÀfZ IYû¿ff»f¹fûÔ IZY fZdWXÀfff d³f¹f¸fûÔ IYe ·fZMX ¨fPXIYSX Uf´fÀf ÀfSXIYfSXûÔ IYe d°fþûSXe IYe Vfû·ff f³f þf°ff WX`Ü Qb¿´fdSX¯ff¸f ¹fûþ³ff ¨ff»fc-fÔQ WXû³fZ »f¦f°fe WX` AüSX IYf¸f¦ffSX fZ§fSXÜ ffUþcQ dþ¸¸fZQfSX AüSX þUffQfSX QdSX¹ff¹fZ §fûOÞXZ fZ¨fIYSX Àfû¹fZ SXWX°fZ WX`Ü fZÀfb²f AfRYÀfSXVffWXe U »ff»fRYe°ffVffWXe IYe ¨fb¦fÔ»f ÀfZ þfdWXSX WXb¢¸fSXf³fûÔ IYf °ffd»fff³fe RYSX¸ff³f WX` dIY ¹fûþ³ff IZY d»fE IYû¿ff»f¹fûÔ IZY õfSX ÀfZ WXe ÀfÔÀ±ff IYû A³fbQf³f SXfdVf d¸f»fZÔ¦fe Àfe²fZ ÀfÔÀ±ff IZY Jf°fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ ¨ffWXZ IbYL ·fe WXû þfEÜ IYûBÊ ·fcJf ¸fSX°ff WX` °fû ¸fSXZ, þøYSX°f ¸fÔQûÔ IYû WXb³fSX d¸f»fZ ¹ff ³ff d¸f»fZ WX¸f IYû CXÀfÀfZ ¢¹ffÔ? WX¸f °fû »fIYeSX IZY RYIYeSX WX` CXÀf ´fSX ¨f»f IZY SXWXZÔ¦fZÜ AfdJSX ¹fZ WX¸ffSXe WXbIY¸f°f IYe Vff³f IYf ÀfUf»f WX`Ü B°fSX, SXfþVffWXe ÀfØff IZY Q¸f ´fSX þ³f°ff IYe AfÔJ ¸fZÔ ²fb»f ÓfûÔIYSX IYf³fc³f IYe AfOX. ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf IZY dU²ff¹fIYûÔ IYû UZ°f³f IYe Àfü¦ff°f ÀUÔ¹f IZY Jf°fZ ¸fZÔ Af Àfe²fZ d¸f»fZÔ¦feÜ B³WXûÔ³fZ ·fe BÀfZ °f´ffIY ÀfZ WXÔÀfIYSX ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ffÜ WXfÔ ! IYSXZÔ¦fZ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYf¸f¦ffSXûÔ IYe dRiYIY þû ³fWXeÔ WX`Ü EZÀff R`YÀf»ff WXfd»f¹ff ´fiQZVf dU²ff³f Àf·ff A²¹fÃf Àfe°ffSX¸f³f Vf¸ffÊ IZY Àff±f ÀfÔ¹fböY f`NXIY ¸fZÔ Àf·fe Q»fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ EIY ¸f°fZ³f IYSX d»f¹ff Ü f°ff¹fZ IYfSX¯fûÔ ¸fZÔ dU²ff¹fIYûÔ IYû UZ°f³f IZY UfÀ°fZ IYBÊ dQ³fûÔ °fIY ÀfSXIYfSXe Qµ°fSXûÔ IZY »f¦ff³ff ´fOX°ff WX`Ü d³fþf°f ´ff³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ ¹fWX IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü UfWX! þ³fff ¢¹ffÔ Jcf JZ»f JZ»ff A´f³fe ´ffSXe AfBÊ °fû d³f¹f¸fûÔ IYû °fûOX-¸fSXûOX dQ¹ffÜ AüSX QcÀfSXûÔ IYû WXbIbY¸f IYf ¦fb»ff¸f SXJ LûOXf WX`Ü ¹fWX QûWXSXf ¸ff´fQÔOX NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü IYfVf! SXfª¹f IYe ¸fþfcSX ´fiþf AüSX IYf¸f IZY Qf¸f ÀfZ fZQJ»f ÀfeOXeMXe´fe ¹fûþ³ff IZY J`U³fWXfSXûÔ IZY ¸fbdRYQ IYûBÊ IYUf¹fQ WXû þf°fe °fû Àfû³fZ ´fZ ÀfbWXf¦ff WXû þf°ffÜ fZWX°fSX WXb³fSX IYû dVfJSX IYe AûSX þf³fZ ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ SXûIY ÀfIY°ffÜ þfdIY WXû³ff ¹fWX ¨ffdWXE ±ff IYe ³fb¸ffÔBQûÔ IYû ÀfQf IYû¿ff»f¹fûÔ ÀfZ WXe ·fb¦f°ff³f d¸f»f°ff SXWXZ °ffdIY ¹fWX ·fe QZJ°fZ AüSX ·fû¦f°fZ SXWXZ IYe °fb¦f»fIYe AfQZVfûÔ IYf QÔVf AüSX AÔ²ff IYf³fc³f IYe Àfþf WXû°fe ¢¹ffÔ WX`? A»ffØff QZVf IYf ¹fWX BIY»fü°ff IYf»ff IYf³fc³f ³fWXeÔ dþÀfIZY UfSX ÀfZ Af¸f BÔÀff³f »f±f´f±f WXû PXcÔPX³fZ d³fIY»fZÔ¦fZ °fû IYûWXSXf¸f ¸f¨f þfEÔ¦ffÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f AfªffQe IZY ¦fe°f Àff §ff¹f»f WbXE W`ÔX Afªf, Àfe¸ffAûÔ ¸fZÔ V¹ff¸f dRYSX IaYÀf §fbÀf Af¹ff W`XÜÜ ·û¿f ²fSX ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ SXfU¯f dU¨fSX°ff W`X, Àfe°ff AüSX ýiü´fQe ´fZ IYf»fe IYf»fe LXf¹ff W`XÜÜ ffaÀfbSXe IYû LXûOÞX V¹ff¸f ¨fIiY IYf ´fi¹fû¦f IYSXû, fZIYÀfcSX ff»fIYûÔ IYf ¸f³f §ffSXf¹ff W`XÜÜ ¹f¸fb³ff IYf ÀfcJf ´ffMX IYSX°ff W`X °fbÓfZ ¹ffQ, ¦fa¦ff ªfe IZY ªf»f ´fSX Qc¿f¯f IYf Àff¹ff W`XÜÜ dWXÔÀff, AfÔfZOXIYSX IZY Àf´f³fZ AüSX LØfeÀf¦fPÞX ³f dQ³fûÔ QZVf ¸fZÔ IbYLZIY AfUfÔdL°f °ffIY°fZÔ Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff AüSX QZVf IYû °fûOÞX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WX`Ü EMÑûdÀfdMX E¢MX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY d³f¯fʹf IZY ffQ fÔQ IZY QüSXf³f LØfeÀf¦fPÞX LûOÞX ´fcSXZ ·ffSX°f ·fSX ¸fZÔ IbYLZIY þ¦fWX ÀfZ dWXÔÀff IYe JfSXZÔ AfBÊ AüSX ffff ÀffWXf OXfgÜ ·fe¸fSXfU AfÔfZOXIYSX IZY ·ffSX°f ¸fZÔ Àf¸fSXÀf°ff AüSX ³¹ff¹f IZY d»fE dIYE CXNXfE ¦fE ÀffWXdÀfIY IYQ¸f IYû ¦f»f°f øY´f ¸fZÔ ´fZVf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊÜ dRYSX ÀfZ CX³WXZÔ dÀfRYÊ EIY Àf¸fbQf¹f ·fSXIYf IYf ³fZ°ff ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊÜ ´fSX EZÀff IYSX³fZ Uf»fZ ·fc»f ¦fE dIY ÀfÔdU²ff³f IYû AÔ¦feIÈY°f IYSX Af¦fZ fPÞX³fZ Uf»ff dUIYfVfe»f ·ffSX°f IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ AÀff²ffSX¯f ·fcd¸fIYf IYf d³fUfÊWX dIY¹ff ±ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ dUØf Af¹fû¦f, ÀU°fÔÂf ¨fb³ffU Af¹fû¦f, dSXþUÊ f`ÔIY, SXûþ¦ffSX IYf¹ffÊ»f¹f IYe À±ff´f³ff, ¸fþQcSXûÔ IZY WXIY IZY d»fE IYf³fc³f, LcAf-Lc°f J°¸f IYSX³fZ AfdQ IZY d»fE IYf³fc³f f³ff³fZ ¸fZÔ B³fIYe ¸fWXØfe ·fcd¸fIYf SXWXe WX`ÜBÀf ffSX ·fe ·ffSX°f Àf¸fZ°f dUV½f IZY IYSXef 55 ÀfZ ·fe Ad²fIY QZVfûÔ ¸fZÔ 14 A´fi`»f IYû AfÔfZOXIYSX þ¹fÔ°fe/ ·fe¸f þ¹fÔ°fe/ Äff³f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ ffff ÀffWXf OXfgÜ ·fe¸fSXfU AfÔfZOXIYSX IYf þ³¸f SXf¸fþe ¸ff»fûþe ÀfIY´ff»f EUÔ ·fe¸ffffBÊ IZY 14 UeÔ ÀfÔ°ff³f IZY øY´f ¸fZÔ ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ¸fWXc dþ»fZ IZY ALc°f EUÔ ¦fSXef ´fdSXUfSX ¸fZÔ 14 A´fi`»f 1891 ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ þ³¸f ÀfZ WXe ¸fZ²ffUe AüSX ÀffWXÀfe AfÔfZOXIYSX WXþfSXûÔ Àff»fûÔ ÀfZ UÔd¨f°f, Vfûd¿f°f, Qd»f°f, fdWX¿IÈY°f Àf¸ffþ IYû WXIY dQ»ff³fZ IZY d»fE EIY EZÀfe Ed°fWXfdÀfIY »fOÞXfBÊ ¸fZÔ dUþ¹fe WXbE dþÀfIZY ffQ ÀfZ IYûBÊ ·fe VffÀfIY CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ IYû CX³fÀfZ Le³f³fZ IYe dWX¸ffIY°f [ ³fªfdSX¹ff ] dU´fÃf ÀfZ QZVf IYe A´fZÃff SXfþ³fed°fIY ÀUf±fÊ IYf dU¿f¹f ³fWXeÔ WX`, ¹fWX WX¸ffSXe AfÔ°fdSXIY VffÔd°f U ÀfbSXÃff IYf dU¿f¹f WX`, ´fSXÔ°fb Qb·ffʦ¹f ÀfZ SXfþ³fed°fIY dUSXû²f B°f³ff ³fIYfSXf°¸fIY WXû ¨fbIYf WX` dIY ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ ÀfZ þbOÞXf ´fi°¹fZIY ¸fbïf, dþÀf ´fSX IYf³fc³f IZY °fWX°f IYfSXÊUfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WX`, CXÀfZ ³fþSXAÔQfþ IYSX dIYÀfe ·fe ¸fbïZ IYû Àff¸ffdþIY °f³ffU IZY øY´f ¸fZÔ ´fdSX¯f°f IYSXIZY ÀfSXIYfSX ´fSX ±fû´f³fZ IYe dU´fÃf õfSXf ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f d³fÔQ³fe¹f WX`Ü ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYf d³f¯fʹf CXÀfIYf A´f³ff ÀU°fÔÂf d³f¯fʹf WX`, dþÀf ´fSX d³fd›°f øY´f ÀfZ ÀfSXIYfSX õfSXf ¹f±ffÀfÔ·fU IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü þf þZE³f¹fc ¸fZÔ QZVfdUSXû²fe ³ffSXZ »f¦fZ, °ff þøYSX°f ±fe dIY dU´fÃf IZY ³fZ°ff LfÂfûÔ IYû ¹fWX Àf¸fÓff°fZ dIY QZVf IZY dWX°f ¸fZÔ ³ffSXZ »f¦ff³fZ ¨ffdWXE, »fZdIY³f UZ QZVf-dUSXû²fe ³ffSXZ »f¦f³fZ IYû WXe ÀfSXIYfSX IYe dURY»f°ff IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¨ffdSX°f IYSX³fZ »f¦fZÜ EZÀfZ WXe, ¦f°f U¿fûÊÔ ¸fZÔ þf IbYL »fZJIYûÔ ³fZ EIY Àfû¨fe-Àf¸fÓfe SX¯f³fed°f IZY °fWX°f ´fbSXÀIYfSX Uf´fÀfe IYf Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff, °ff dU´fÃf IYû ÀfIYfSXf°¸fIY ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ WXbE Af¦fZ AfIYSX IYWX³ff ¨ffdWXE ±ff dIY ¹fWX EIY ÀffÓfe ÀfÔÀIÈYd°f IYf QZVf WX`, ´fSXÔ°fb dU´fÃf ³fZ CXÀfZ ·fe Àff¸ffdþIY °f³ffU IYf dU¿f¹f f³ff dQ¹ffÜ B°f³fZ fOÞXZ QZVf ¸fZÔ WX¸f EIY fOÞXe ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fSXÔ´fSXf IYû »fZIYSX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ÀfÔÀIÈYd°f IYf þû Bd°fWXfÀf d»fJf ¦f¹ff WX`, CX³f¸fZÔ dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IZY þeU³f IZY A¨LZ-fbSXZ Qû³fû ´fÃfûÔ IYe ¨f¨ffÊ IYe ¦f¹fe WX`, ¢¹fûÔdIY Qû³fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ ÀUf·ffdUIY øY´f ÀfZ ¨f¹f³f IZY AUÀfSX SXWX°fZ WX`Ô, ´fSXÔ°fb ¸f³fb¿¹f A´f³fe ¦fdSX¸ff A³fbIcY»f ¨fb³ffU IYSX ¨fdSXÂf f³ff°ff WX`Ü CX ¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYf EÀfÀfe/EÀfMXe E¢MX ´fSX d³f¯fʹf Af³fZ IZY ffQ QZVf ¸fZÔ EIY ´fiIYfSX IYe °f³ffU IYe dÀ±fd°f ´f`Qf WXû ¦f¹fe WX`Ü IbYL dQ³fûÔ ÀfZ ³¹ff¹f´ffd»fIYf IZY d³f¯fʹf A³fZIYf³fZIY IYfSX¯fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f f³f SXWXZ WX`ÔÜ ´fi°¹fZIY IZYÀf IYe dÀ±fd°f d·f³³f WXû°fe WX`, CX³fIZY °f±¹f, ´fiIYSX¯f AfdQ ·fe d·f³³f WXû°fZ WX`Ô, EZÀfZ ¸fZÔ IYf³fc³fe °füSX ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f BÀf ff°f ´fSX dQ¹ff þf°ff WX` dIY ¨ffWXZ IYûBÊ ·fe ¸ff¸f»ff WXû, ÀfÔfÔd²f°f IYf³fc³fe ´fidIiY¹ff IYf Àf¸¹fIY ´fiIYfSX ÀfZ ´ff»f³f WXbAf WX` ¹ff ³fWXeÔÜ dIYÀfe ·fc´fZÔQi ¹ffQU SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU, ·ffþ´ff B AU²ûVf ¸fd»fIYX ÀfûVf»f Ed¢MXdUÀMX EIY §fMX³ff ¹ff ¸ff¸f»fZ IYû Af²ffSX ¸ff³fIYSX EIY EZd°fWXfdÀfIY Àff¸ffdþIY dU¿f¹f IYû EIY AfQZVf õfSXf d³fSXÀ°f IYSX QZ³ff ³¹ff¹f´fc¯fÊ d³f¯fʹf IYe IYÀfüMXe ´fSX ÀfWXe dÀfð ³fWXeÔ WXû°ffÜ dþ³fIYû ·fe QZVf IYe ÀfÔU`²ffd³fIY VfdöY¹fûÔ ´fSX dUV½ffÀf WX`, UZ CX³f °f±¹fûÔ IYû ·f»fe-·ffÔd°f þf³f°fZ WX`Ô AüSX Àf¸ffþ-dWX°f ¸fZÔ ÀfÔU`²ffd³fIY ¸fc»¹fûÔ IZY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYû ³f`d°fIY Qfd¹f°U ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ ¹fWX SXfþ³fed°fIY ÀUf±fÊ IYf dU¿f¹f ³fWXeÔ WX`, ¹fWX WX¸ffSXe AfÔ°fdSXIY VffÔd°f U ÀfbSXÃff IYf dU¿f¹f WX`, ´fSXÔ°fb Qb·ffʦ¹f ÀfZ SXfþ³fed°fIY dUSXû²f B°f³ff ³fIYfSXf°¸fIY WXû ¨fbIYf WX` dIY ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ ÀfZ þbOÞXf ´fi°¹fZIY ¸fbïf, dþÀf ´fSX IYf³fc³f IZY °fWX°f IYfSXÊUfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WX`, CXÀfZ ³fþSXAÔQfþ IYSX dIYÀfe ·fe ¸fbïZ IYû Àff¸ffdþIY °f³ffU IZY øY´f ¸fZÔ ´fdSX¯f°f IYSXIZY ÀfSXIYfSX ´fSX ±fû´f³fZ IYe dU´fÃf õfSXf ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f d³fÔQ³fe¹f WX`Ü ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYf d³f¯fʹf CXÀfIYf A´f³ff ÀU°fÔÂf d³f¯fʹf WX`, dþÀf ´fSX d³fd›°f øY´f ÀfZ ÀfSXIYfSX õfSXf ¹f±ffÀfÔ·fU IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü þf þZE³f¹fc ¸fZÔ QZVf-dUSXû²fe ³ffSXZ »f¦fZ, °ff þøYSX°f ±fe dIY dU´fÃf IZY ³fZ°ff LfÂfûÔ IYû ¹fWX Àf¸fÓff°fZ dIY QZVf IZY dWX°f ¸fZÔ ³ffSXZ »f¦ff³fZ ¨ffdWXE, »fZdIY³f UZ QZVf-dUSXû²fe ³ffSXZ »f¦f³fZ IYû WXe ÀfSXIYfSX IYe dURY»f°ff IZY øY´f ¸fZÔ ´fi¨ffdSX°f IYSX³fZ »f¦fZÜ EZÀfZ WXe, ¦f°f U¿fûÊÔ ¸fZÔ þf IbYL »fZJIYûÔ ³fZ EIY Àfû¨fe- Àf¸fÓfe SX¯f³fed°f IZY °fWX°f ´fbSXÀIYfSX Uf´fÀfe IYf Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff, °ff dU´fÃf IYû ÀfIYfSXf°¸fIY ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ WXbE Af¦fZ AfIYSX IYWX³ff ¨ffdWXE ±ff dIY ¹fWX EIY ÀffÓfe ÀfÔÀIÈYd°f IYf QZVf WX`, ´fSXÔ°fb dU´fÃf ³fZ CXÀfZ ·fe Àff¸ffdþIY °f³ffU IYf dU¿f¹f f³ff dQ¹ffÜ B°f³fZ fOÞXZ QZVf ¸fZÔ WX¸f EIY fOÞXe ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fSXÔ´fSXf IYû »fZIYSX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ÀfÔÀIÈYd°f IYf þû Bd°fWXfÀf d»fJf ¦f¹ff WX`, CX³f¸fZÔ dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IZY þeU³f IZY A¨LZ-fbSXZ Qû³fû ´fÃfûÔ IYe ¨f¨ffÊ IYe ¦f¹fe WX`, ¢¹fûÔdIY Qû³fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ ÀUf·ffdUIY øY´f ÀfZ ¨f¹f³f IZY AUÀfSX SXWX°fZ WX`Ô, ´fSXÔ°fb ¸f³fb¿¹f A´f³fe ¦fdSX¸ff A³fbIcY»f ¨fb³ffU IYSX ¨fdSXÂf f³ff°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ, A¦fSX IZYU»f A¨LZ ´fÃf IYû WXe þeU³f IYf EIYfÔd°fIY Àf°¹f ¸ff³f »fZ°fZ WX`Ô, °fû ¹fWX ·fe A³fbd¨f°f WX` AüSX fbSXZ ´fÃf IYû WXe ´fIYOÞXIYSX f`NX þf°fZ WX`Ô, °fû ¹fWX ·fe CXd¨f°f ³fWXeÔ IYWXf þf ÀfIY°ffÜ Àf¸f¹f, IYf»f AüSX ´fdSXdÀ±fd°f IZY dWXÀfff ÀfZ Bd°fWXfÀf ¸fZÔ §fMX³fZUf»fe §fMX³ffAûÔ ÀfZ WX¸fZÔ Af³fZUf»fZ Àf¸f¹f IYf AfIY»f³f IYSX³ff WXû¦ffÜ ¸fc»¹fûÔ IYf ¨fb³ffU IYSX³ff WXû¦ffÜ Af ¹fWXfÔ ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY Af³fZUf»ff Àf¸f¹f ¢¹ff WXû¦ff? Af³fZUf»ff Àf¸f¹f ·ffSX°f ¸fZÔ EIY EZÀff Àf¸f¹f WXû³ff ¨ffdWXE, dþÀf¸fZÔ WX¸f ³fUe³f ´fiüôûd¦fIYe AüSX °fIY³feIY IZY Àff±f A´f³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸fc»¹fûÔ IYû »fZIYSX Af¦fZ fPÞXZÔÜ WX¸f fWXb°f ÀfZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYe ³fIY»f IYSX°fZ þf SXWXZ WX`Ô, ´fSXÔ°fb WX¸ffSXZ ³fWXeÔ IYSX ÀfIYfÜ ¦f`SXfSXffSXe AüSX AÀ´fÈ¿¹f°ff IZY dJ»ffRY EZd°fWXfdÀfIY »fOÞXfBÊ IZY dUþZ°ff AfÔfZOXIYSX IYû ·ffSX°f IZY ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ EUÔ ´fi±f¸f IYf³fc³f ¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ Àf¸fc¨ff dUV½f þf³f°ff WX`Ü Àf¸ff³f°ff IZY Qc°f ,Qd»f°f-¦fSXef-ALc°fûÔ IZY ¸fÀfeWXf AfÔfZOXIYSX ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ EZÀff ÀfÔdU²ff³f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff dþÀf¸fZÔ UÔd¨f°f °ffIYf¸fdWX»ff ,Qd»f°f-AfdQUfÀfe,d´fLOÞXf U¦fÊ IZY Àff±f Àf·fe »fû¦fûÔ IZY dWX°fûÔ IYf ÀfÔSXÃf¯f IYf ´fifU²ff³f WX`ÜÀf¸ff³f°ff IYf WXIY EUÔ fSXffSXe IZY d»fE dIYE ¦fE CX³fIZY IYf¹fûÊÔ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ÀfÔ§f ³fZ CX³WXZÔ dUV½f IYf ´fi¯fZ°ff IYf dJ°fff QZ°fZ WXbE 14 A´fi`»f 2016 IYû CX³fIYe 125Ue þ¹fÔ°fe ¸f³ffBÊÜ ÀfÀMXZ³fZf»f OXZU»f´f¸fZÔMX ¦fû»f IZY °fWX°f 2030 °fIY Qbd³f¹ff ·fSX IZY ¦fSXef EUÔ UÔd¨f°f »fû¦fûÔ IYû Àf¸f°ff IYf WXIY AüSX ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IZY d»fE CX³fIZY AfQVfûÊÔ ´fSX ¨f»f³fZ IYe ff°f IYWXeÜ °f¸ff¸f ¨fb³füd°f¹fûÔ, ·fZQ·ffU, ÀfZ »fOÞX°fZ WXbE A´f³fZ fc°fZ »fÔOX³f EUÔ IYû»fÔdf¹ff ¹fcd³fUdÀfÊMXe ÀfZ A±fÊVffÀÂf, IYf³fc³f, EUÔ SXfþ³fed°fVffÀÂf ¸fZÔ dOXd¦fi¹ffÔ »fZ³fZ Uf»fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸fc»¹f Afþ U`dV½fIY ¸ffÔ¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ·ffSX°f IYû QZJ³fZ IZY d»fE Af°fe WX`, °fû UWX BÀfd»fE ³fWXeÔ Af°fe dIY ·ffSX°f ³fZ IYûBÊ fWXb°f fOÞXe ·füd°fIY °fSX¢IYe IYSX »fe WX`, fd»IY ·ffSX°f IZY ´ffÀf þû EIY ÀffÔÀIÈYd°fIY þeU³f²ffSXf WX`, UWX Qbd³f¹ff IYû A´f³fe AûSX JeÔ¨f°fe WX` AüSX U`¨ffdSXIY øY´f ÀfZ ´fi·ffdU°f IYSX°fe WX`Ü WX¸f³fZ ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ CXQfSX Àf¸fSXÀf þeU³f IYû þe¹ff WX` ÀUf±fÊ, dWXÔÀff, ´fi»fû·f³f IZY ¿fOXйfÔÂf WXbE WX`Ô, ´fSXÔ°fb UZ ÀUeIYf¹fÊ ¸fc»¹f ³fWXeÔ SXWXZÜ Afþ WX¸ffSXe ÀUÀ±f ´fSXÔ´fSXf IZY dU¿f¹f WX¸ffSXZ dUV½fdUôf»f¹fûÔ ÀfZ ¦ff¹ff WXû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff³fdUIYe dU¿f¹fûÔ IYf ¸fWX°U WX¸f ´fid°fÀ´f²ffÊ°¸fIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Àf¸ff~ IYSX°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ þfdIY ¸ff³fdUIYe ¸ff³fUe¹f CX°IÈYá°ff IYû ´fif~ IYSX³fZ IYe dU²ff WX`Ü þeU³f IYe ÀfWXþ°ff AüSX ÀfSX»f°ff IYû WX¸f Jû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ Afþ IYe þû ÀffÀfZ fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WX`, UWX °fSX¢IYe IYe ³fWXeÔ, Àff²f³fûÔ IZY Àf¸ff³f fÔMXUfSXZ IYe WX`Ü IZYÔQi IYe ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³fZ ¨ffSX Àff»f IZY VffÀf³f ¸fZÔ BÀf ff°f IYf dUVfZ¿f ²¹ff³f SXJf WX` dIY Àff²f³fûÔ IYf fÔMXUfSXf AÔd°f¸f ½¹fdöY °fIY Àf¸ff³f øY´f ÀfZ WXûÜ ´fi°¹fZIY ½¹fdöY °fIY þeU³f IYe ³¹fc³f°f¸f ÀfbdU²ffEÔ ´fWXbÔ¨f þf¹fZÔÜ dfþ»fe IZY d»fE Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff WXû, d¨fdIY°Àff IZY d»fE BÔQi²f³fb¿f ¹fûþ³ff WXû, Afd±fÊIY ·ffSX°f IZY UZ ´fWX»fZ Qd»f°f LfÂf ±fZÜ Qd»f°fûÔ IYe þþÊSX dÀ±fd°f ¸f¸ffÊWX°f AfÔfZOXIYSX dUQZVf IYe CXÔ¨fe ´f¦ffSX Uf»fe ³füIYSXe IYf ´fiÀ°ffU NXbIYSXfIYSX Uû ·ffSX°f ¸fZÔ AfIYSX A´f³fZ »fû¦fûÔ IZY fe¨f IYf¸f IYSX³fZ »f¦fZÔ AüSX ·fZQ·ffU IZY dJ»ffRY d³f¯ffʹfIY »fOÞXfBÊ »fOÞXe dþÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WX` ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ Qd»f°fû IYf ´fiUZVf, CX³WXZÔ ÀffUÊþd³fIY °ff»fffûÔ EUÔ IbYUûÔ ÀfZ ´ff³fe »fZ³fZ IYf WXIY, ¨fb³ffU AüSX ³füIYSXe dVfÃff ÀfZUf ¸fZÔ AfSXÃf¯f, AÀ´fÈ¿¹f°ff IYf AÔ°f AfdQ AfÔfZOXIYSX IYe WXe QZ³f WX`Ü BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ Qd»f°fûÔ IYû EIYþbMX IYSX³fZ CX³f¸fZÔ dVfÃff EUÔ Af°¸fdUV½ffÀf IYf ÀfÔ¨ffSX IYSX³fZ IZY d»fE 1923 ¸fZÔ kfdWX¿IÈY°f dWX°fIYSX³fe Àf·ffl IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ AfÔfZOXIYSX ³fZ Qd»f°fûÔ EUÔ UÔd¨f°fûÔ IYû CX°±ff³f IZY d»fE IYWXf ±ff dIY WX¸fZÔ A´f³ff SXfÀ°ff ÀU¹fh f³ff³ff WXû¦ff AüSX ÀU¹fhÜ SXfþ³fed°fIY VfdöY Vfûd¿f°fû IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fUfSX¯f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe, CX³fIYf CXðfSX Àf¸ffþ ¸fZ CX³fIYf CXd¨f°f À±ff³f ´ff³fZ ¸fZ d³fdWX°f WX`Ü CX³fIYû dVfdÃf°f WXû³ff ¨ffdWXEÜ AfÔfZOXIYSX IYe ·ffU³ff IYû ffff ÀfVfdöYIYSX¯f IZY d»fE þ³f²f³f ¹fûþ³ff WXû, ·fiáf¨ffSX ³f WXû BÀfIZY d»fE Af²ffSX ¹fûþ³ff WXû, Àff²f³fûÔ IZY Àf¸ff³f dU°fSX¯f WXZ°fb EZÀfe WXe fWXb°f Àfe ³fed°f¹fûÔ AüSX ¹fûþ³ffEÔ BÀf ÀfSXIYfSX õfSXf »ff¦fc IYe ¦f¹fe WX`Ü A³fZIY IYSX IZY fþf¹f EIY IYSX WXû, BÀfIZY d»fE þeEÀfMXe »ff¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f, IY·fe ·fe B³f dU¿f¹fûÔ ´fSX dU´fÃf IYe °fSXRY ÀfZ IYûBÊ °ffdIYÊIY CXØfSX ¹ff ¨f¨ffÊ ³fWXeÔ IYe ¦f¹fe WX`Ü dU´fÃf õfSXf CX³WXeÔ dU¿f¹fûÔ IYû ¸fbïf f³ff¹ff ¦f¹ff, þû ·ffU³ff°¸fIY øY´f ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ °f³ffU ´f`Qf IYSX°fZ WXûÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY d´fL»fZ ¨ffSX Àff»f ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf »f¦f·f¦f WXSX ¨fb³ffU WXfSXe WX`Ü QZVf ¸fZÔ ³fIYfSXf°¸fIY °f±ff A»fûIY°ffÔdÂfIY Qb¿´fi¨ffSX ³f WXû, BÀfd»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ÀfÔdU²ff³f dQUÀf ´fi°¹fZIY U¿fÊ ¸f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ ¹fdQ QZVf ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f IZY ´fifU²ff³fûÔ IZY ´fid°f UfÀ°fdUIY þf³fIYfSXe IYf dUÀ°ffSX WXû þf¹fZ, °fû ARYUfWXûÔ ÀfZ °f³ffU fPÞX³fZ IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX ÀU°f: SXûIY »f¦f þf¹fZ¦feÜ Af›¹fÊ WX` dIY »f¦ff°ffSX WXfSX³fZUf»fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe Afþ IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfZ³ff´fd°f f³f ¦f¹fZ WX`ÔÜ dþÀf ½¹fdöY IYe °fe³f ´fedPÞX¹ffÔ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ´fSXZOX IYe ÀffÃfe WXûÔ, UWX E³fÀfeÀfe ³fWXeÔ þf³f°ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe ¹fWX þf³fIYfSXe QVff°feÊ WX` dIY UZ ·ffSX°f, ·ffSX°fe¹f ¹fbUf AüSX ÀfZ³ff IZY ´fid°f dIY°f³fZ ¦fÔ·feSX WX`ÔÜ §ffÀfeQfÀf IYe ²fSX°fe LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ SX¸f³f dÀfÔWX IZY ÀfSXIYfSX ³fZ Af°¸fÀff°f IYSX°fZ WXbE Qd»f°fûÔ AfdQUfÀfe, UÔd¨f°fûÔ IZY CX°±ff³f EUÔ dUIYfÀf IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ff SXJe WX` AüSX dUVfZ¿f CX´ffÔ²f dIYE WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ CX³fIYe dVfÃff, ÀUfÀ±f¹f, SXûþ¦ffSX, SXfþ³fed°f ´fid°fd³fd²f°U, ²ffd¸fÊIY ÀffÔÀIÈYd°fIY CX°±ff³f Àf·fe Vffd¸f»f WX`Ü SX¸f³f dÀfÔWX ÀfSXIYfSX ³fZ d¦fSXû²f´fbSXe ¸fZÔ þ`°fJÔf IYf d³f¸ffʯf, ´fiQZVf IYf ÀffÀfZ fOÞXf WXfgÀ´feMX»f IYf ³ff¸f AfÔfZOXIYSX IZY ³ff¸f ´fSX WX`, Qd»f°f AüSX AfdQUfÀfe f¨¨fûÔ IZY d»fE ¸fbµ°f WXfgÀMX»f, IYûd¨fÔ¦f, Aü´f¨ffdSXIY dVfÃff, ½¹fUÀffd¹fIY dVfÃff IYf ´fifU²ff³f IYSX SXJf WX`Ü B³fIZY dWX°fûÔ IYe SXÃff IYSX³fZ IZY d»fE A»f¦f ÀfZ A³fbÀfcd¨f°f þf°fe EUÔ þ³fþfd°f Af¹fû¦f f³ff SXJf WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ³fed°f¹fûÔ ¸fZÔ Qd»f°f-AfdQUfÀfe, ¸fdWX»ff, d´fLOÞXûÔ IZY dWX°fûÔ IYû ÀfUûÊ´fSXe SXJ°fe WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ÀfÔÀfQ ·fU³f IZY Àff¸f³fZ ffff ÀffWXf AfÔfZOXIYSX IYe ¸fcd°fÊ ·fe À±ffd´f°f IYe WX`Ü ´fie-¸f`dMÑIY SXfª¹f LfÂfUÈd°f ¹fûþ³ff, ¸f`dMÑIYûØfSX LfÂfUÈd°f ¹fûþ³ff, AÀU¨L ²fÔ²ff LfÂfUÈd°f ¹fûþ³ff, AfdQ¸f þfd°f °f±ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUôfd±fÊ CX°IY¿fÊ ¹fûþ³ff, LfÂffUfÀf ¹fûþ³ff, Afßf¸f Vff»ff ¹fûþ³ff, LfÂf¦fÈWX ¹fûþ³ff, EIY»f½¹f AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f, ÀUfÀ±f °f³f-ÀUfÀ±f ¸f³f ¹fûþ³ff, SXdUQfÀf ¨f¸fÊdVf»´f ¹fûþ³ff, AÔ°fþfÊ°fe¹f dUUfWX ´fiû°ÀffWX³f ¹fûþ³ff, QZU¦fbOÞXe dUIYfÀf ¹fûþ³ff, WXfgdÀ´fMXd»fMXe EUÔ WXûMX»f ¸f`³fZþ¸fZÔMX ´fidVfÃf¯f ¹fûþ³ff, ³fdÀfÔʦf ´ffNXйfIiY¸f A²¹f¹f³f ÀfbdU²ff ¹fûþ³ff, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ff»f ·fdU¿¹f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff, dÀfdU»f ÀfZUf ¸fZÔ ´fdSXÃffAûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff IZY d»fE ´fiû°ÀffWX³f ¹fûþ³ff, ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff, ´fie BÔþed³f¹fdSXÔ¦f EUÔ ´fie ¸fZdOXIY»f IYûd¨fÔ¦f ¹fûþ³ff, ¸f»MXe ÀfZ¢MXûSX»f OXZU»f´f¸fZÔMX ´fiû¦fif¸f, U³f fÔ²fb IY»¹ff¯f ¹fûþ³ff AfdQÜ BÀf ´fiIYfSX ÀfZ WX¸f IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY BÀf SXfª¹f ¸fZÔ Qd»f°fû, AfdQUfÀfe, ¸fdWX»ffAûÔ d´fLOÞXûÔ IYf dWX°f ÀfbSXdÃf°f WX`Ü SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff °fb»ff ²ffd¸fÊIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ½¹fÀ°f°ff fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü ´fdSXßf¸f IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ ¸ff°ffd´f°ff IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ Àf³°ff³f IYû ÀUfÀ±f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸f³f AVff³°f SXWXZ¦ffÜ ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f SXWXZ¦ffÜ ff°f¨fe°f ¸fZÔ Àf³°fb»f³f f³ffE SXJZÔÜ ³füIYSXe ¸fZÔ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYe Àf¸·ffU³ff f³f SXWXe WX`Ü ¸ff³fdÀfIY IYdNX³ffB¹ffÔ SXWXZÔ¦feÜ SXWX³f-ÀfWX³f IYá´fiQ WXû ÀfIY°ff WX`Ü IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ½¹fU²ff³f Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ d¸fÂfûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ SXWXZ¦feÜ Af°¸fÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ IbYL ´fbSXf³fZ d¸fÂfûÔ ÀfZ ·fZÔMX WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¸ff³fdÀfIY Vffd³°f °fû SXWXZ¦fe, ´fSX³°fb Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ ·fU³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû ÀfIY°fe WX`Ü ·füd°fIY ÀfbJûÔ IYf dUÀ°ffSX WXû¦ffÜ ¸f³f AVff³°f SXWXZ¦ffÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ARYÀfSXûÔ ÀfZ ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af¹f ¸fZÔ IY¸fe EUÔ J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð IYe dÀ±fd°f SXWXZ¦feÜ SXöY dUIYfSX ÀfZ ´fedOÞX°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ SXWX³f-ÀfWX³f ¸fZÔ AÀfWXþ SXWXZÔ¦fZÔÜ IiYû²f EUÔ AfUZVf IZY Ad°fSXZIY ÀfZ f¨fZÔÜ ff°f¨fe°f ¸fZÔ Àf³°fb»f³f f³ffE SXJZÔÜ §fSX-´fdSXUfSX ¸fZÔ UÈdV¨fIY ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊ WXû¦fZÔÜ J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ dIYÀfe QcÀfSXZ ²f³fb À±ff³f ´fSX þf³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü Af¹f ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f ·fU³f IZY SXJ-SXJfU ´fSX J¨fÊ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·füd°fIY ÀfbJûÔ IYf dUÀ°ffSX WXû¦ffÜ ³füIYSXe ¸fZÔ À±ff³f ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff³fdÀfIY Vffd³°f °fû SXWXZ¦fe, »fZdIY³f ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f SXWXZ¦ffÜ ²f¸fÊ- IY¸fÊ ¸fZÔ ÷Yd¨f fPÞXZ¦feÜ dIYÀfe d¸fÂf IYf Af¦f¸f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ³füIYSXe IZY d»fE ÀffÃff°IYfSX AfdQ IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ ´fdSXUfSX IZY Àff±f dIYÀfe ²ffd¸fÊIY À±ff³f IYe ¹ffÂff ´fSX þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ff¦fe-2 Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ SZXOX dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fSXe AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ

dVfÃff fûOXÊ ³fZ Ad·f·ffUIYûÔ ´fSX OXf»ff fûÓf, RYeÀfûÔ ¸fZÔ IYe fPÞXü°fSXe df»ffÀf´fbSXÜ ´fÔþff ÀIcY»f dVfÃff fûOXÊ õfSXf dUd·f³³f RYeÀfûÔ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ fPÞXü°fSXe IZY IYfSX¯f »fû¦fûÔ ¸fZÔ J»ff»fe ¸f¨f ¦fBÊ WX`Ü IYBÊ RYeÀfZÔ ³fBÊ »ff¦fc IYe ¦fBÊ WX`Ô, UWXeÔ A³¹f ¸fZÔ IYfRYe fPÞXü°fSXe IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü fûOXÊ õfSXf EZÀff WXSX U¿fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü EIY °fSXRY ÀfSXIYfSX õfSXf d³f:Vfb»IY dVfÃff, dIY°fffZÔ, UdQʹffÔ U A³¹f ÀfWXcd»f¹f°fûÔ IZY QfUZ dIYE þf°fZ WX`Ô, UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY RYeÀfûÔ ¸fZÔ fPÞXü°fSXe IYSX Af¸f »fû¦fûÔ IYe þZfûÔ IYû IYfMXf þf³ff þfSXe WX`Ü ¦fd¯f°f IYf ·fc°f QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ CXNXf¹ff fOÞXf IYQ¸f ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IZY dQ¸ff¦f ÀfZ ¦fd¯f°f IZY ·f¹f IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE EIY Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYe WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ´fiIYfVf þfUOXZIYSX ³fZ Afþ SXf¿MÑXe¹f Vf`dÃfIY A³fbÀf³²ff³f ´fidVfÃf¯f ´fdSX¿fQ IYe Ufd¿fÊIY Àf·ff IYe f`NXIY IZY ffQ ´fÂfIYfSXûÔ IYû QeÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY E³fÀfeAfSXMXe IYe Ufd¿fÊIY Àf·ff IYe f`NXIY ¸fZÔ Qû ¸fWX°U´fc¯fÊ d³f¯fʹf d»fE ¦fEÜ SXf¿MÑXe¹f AfIY»f³f ÀfUZÊÃf¯f ÀfZ ¹fWX ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ ±fe dIY LfÂfûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ ¦fd¯f°f IYû »fZIYSX ·f¹f ½¹ff~ SXWX°ff WX`, CXÀfZ QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ¦fbþSXf°f IZY dVfÃff ¸fÔÂfe ·fc´fZÔQi dÀfÔWX ¸f³fb·ff ¨fbOXfÀf¸ff IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ EIY Àfd¸fd°f ¦fdNX°f IYe ¦fBÊ WX` þû °fe³f ¸fWXe³fZ IZY ·fe°fSX A´f³fe dSX´fûMXÊ QZ¦feÜ BÀf Àfd¸fd°f ¸fZÔ dVfÃffdUQ ·fe WXûÔ¦fZÜ þfUOXZIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfZUfSX°f dVfÃfIYûÔ IZY ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ AüSX Àfb²fSX »ff³fZ IZY d»fE °fZ»fÔ¦ff³ff IZY dVfÃff ¸fÔÂfe IYfdQ¹ff³f WXdSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ EIY ¦fdNX°f IYe ¦fBÊ WX` dþÀf¸fZÔ dVfÃffdUQ AüSX Ad²fIYfSXe WXûÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY f`NXIY ¸fZÔ Àf·fe SXfª¹fûÔ IZY dVfÃff ¸fÔdÂf¹fûÔ ³fZ dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ CXNXf¹fZ ¦fE IYQ¸fûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f³fZ ÀfUÊdVfÃff Ad·f¹ff³f IYû Àf¸f¦fi dVfÃff IZY øY´f ¸fZÔ VfbøY dIY¹ff WX` dþÀfIYf Àff³fZ ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf IYÀ°fcSXff ¦ffÔ²fe ffd»fIYf ¹fûþ³ff LNXe ÀfZ AfNXUeÔ IYe þ¦fWX fPXfIYSX ffSXWXUeÔ °fIY IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf Àff»f WX¸f³fZ dVfÃff IYf fIYfMX feÀf ´fid°fVf°f fPXf¹ff AüSX A¦f»fZ Àff»f dRYSX feÀf ´fid°fVf°f fPÞXf¹fZÔ¦fZ °f±ff WXSX Àff»f BÀfe °fSXWX fPÞXf°fZ SXWXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY WXSX ÀIcY»f JZ»f CX´fIYSX¯f JSXeQ³fZ IZY d»fE ´ffÔ¨f ÀfZ QÀf WXþfSX Àff»ff³ff dQE þf¹fZÔ¦fZÜ Af WXSX ÀIcY»f ¸fZÔ ´fbÀ°fIYf»f¹f Jû»fZ þf¹fZÔ¦fZ dþÀfIZY d»fE ´ffÔ¨f WXþfSX ÀfZ feÀf WXIYffSX dQE þf¹fZÔ¦fZ AüSX ÀIcY»fûÔ IZY d»fE Àf¸f¦fi RY¯OX ¨füQWX WXIYffSX ÀfZ ´f¨ffÀf WXþfSX WXû°fe ±fZ CXÀfZ fPXfIYSX 25 WXIYffSX ÀfZ EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dUVfZ¿f »fOÞXdIY¹fûÔ IZY d»fE 200 ÷Y´f¹fZ ¸ffdÀfIY LfÂfUÈd°f Qe þf¹fZ¦fe °f±ff LfÂfûÔ IYû dIY°fffZÔ IZY d»fE 250 ÀfZ 400 dIYE ¦fE WX`ÔÜ ¹fcd³fRYf¸fÊ IZY d»fE ¨ffSX Àfü ÀfZ fPXfIYSX LWX Àfü ÷Y´f¹fZ IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf Àff»f E³fÀfeAfSXMXe ³fZ LWX IYSXûOÞX dIY°fffZÔ L´fe WX`Ô þfdIY ¦f°f U¿fÊ EIY IYSXûOÞX dIY°fffZÔ L´fe ±feÜ ¦f°f U¿fÊ Qû WXIYffSX ÀIcY»fûÔ ³fZ dIY°fffûÔ IZY d»fE Ad¦fi¸f fbdIÔY¦f IYe ±fe BÀf ffSX Àff²fZ °fe³f WXIYffSX ÀIcY»fûÔ ³fZ ¹fWX fbdIÔY¦f IYSXf¹feÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY dQ»»fe ¸fZÔ E³f Àfe AfSX MXe IZY 94 UZÔOXSX WX`Ô Af EIY ³f¹ff ÀMXf»f VffÀÂfe E³f Àfe AfSX MXe IYf Jb»fZ¦ffÜ ´fMX³ffÜ dfWXfSX fûOXÊ ¸f`dMÑIY-BÔMXSX IZY LfÂfûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fcMXйfcf ´fSX IYBÊ EZÀfZ UedOX¹fû ¨f»ffE þf SXWXZ WX`Ô dþÀfÀfZ LfÂf IY³µ¹fcþ WXû SXWXZ WX`ÔÜ UedOX¹fû ¸fZÔ dQJf¹ff þf SXWXf WX` dIY dSXþ»MX IYe ÀI`Yd³fÔ¦f ¦f»f°f °fSXeIZY ÀfZ IYe þf SXWXe WX`Ü LfÂfûÔ IZY OXfg¢¹fc¸fZÔMXÐÀf IZY Àff±f dJ»fUfOÞX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dSXþ»MX °f`¹ffSX IYSX³fZ IYe ´fcSXe ´fidIiY¹ff dQJfBÊ þf SXWXe WX`Ü °fe³f ÀfZ ¨ffSX d¸f³fMX IYe B³f dUdOX¹fû IYû Jcf »ffB¢Àf d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ IYBÊ EZÀfZ UedOX¹fû WX`Ô dþ³f¸fZÔ IYûBÊ Vf£Àf fûOXÊ IYe ´fSXeÃff ´fi¯ff»fe ´fSX ´fiV³fd¨f‰ »f¦ff°fZ dQJ°ff WX`Ü UZ LfÂfûÔ IYû °fSXWX-°fSXWX ÀfZ ¹fcMXйfcf ¨f`³f»f QZJ³fZ ¹ff ÀfÀfIiYfBf IYSX³fZ IYf ´fi»fû·f³f QZ°fZ WX`ÔÜ A¦f»fZ UedOX¹fû ¸fZÔ IYBÊ AüSX ff°fûÔ IYf Jb»ffÀff dIY¹ff þfE¦ff, ¹fWX ´fWX»fZ WXe f°ff dQ¹ff þf°ff WX`Ü B³f UedOX¹fû ÀfZ dfWXfSX fûOXÊ fZdRYIiY WX`Ü dfWXfSX fûOXÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû BÀfIYe þf³fIYfSXe °fIY ³fWXeÔ WX`Ü dfWXfSX fûOXÊ dSXþ»MX 2018: ¦fd¯f°f ¸fZÔ ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ff IYûBÊ A»f¦f ÀfZ AÔIY WXf»ffÔdIY BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX fûOXÊ ³fZ B³f Àf·fe IYû RZYIY f°ff¹ffÜ Àff±f WXe ´fSXeÃffd±fʹfûÔ AüSX Ad·f·ffUIYûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX ³fWXeÔ WXû³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ dfWXfSX fûOXÊ ÀfZ þbOÞXZ dUdOX¹fû WXe Ad²fIY : ¸f`dMÑIY -BÔMXSX IZY Àf`IYOÞXûÔ ´fSXeÃff±feÊ ¹fcMXйff ´fSX ¨f»f SXWXZ B³f dUdOX¹fû IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ ¦fb¸fSXfWX WXû SXWXZ WX`Ü Af›¹fÊ IYe ff°f WX` dIY ÀffÀfZ ª¹ffQf dfWXfSX fûOXÊ ÀfZ þbOÞXZ dUdOX¹fû WXe WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ³f °fû ÀfefeEÀfBÊ AüSX ³f WXe AfBÊÀfeEÀfBÊ fûOXÊ IZY UedOX¹fû dQJ°fZ WX`ÔÜ QcÀfSXZ ÀMXZMX fûOXÊ IZY ·fe UedOX¹fû ³fWXeÔ dQJ°fZÜ þfdIY ÀffSXZ fûOXÊ ¸fZÔ ´fSXeÃff Àf¸ff~ WXû³fZ IZY ffQ dSXþ»MX f³ff³fZ IYe °f`¹ffSXe ¨f»f SXWXe WX`Ü ´fSXeÃff WXû³fZ IZY ffQ CXØfSX ´fbdÀ°fIYf IYWXfÔ ·fZþe þf SXWXe WX`Ü fûSXe ¸fZÔ dIYÀf °fSXWX ÀfZ NXcÔÀf-NXcÔÀf IYSX CXØfSX ´fbdÀ°fIYf SXJe þf SXWXe WX`Ü BÀfÀfZ þbOÞXZ IYBÊ UedOX¹fû ¹fc-MXйfcf ´fSX ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ A´fiZþ»f ¸fedMXÔ¦f IZY QüSXf³f ·fc»fIYSX ·fe ³ff IYSXZÔ ¹fZ d¸fÀMXZIY ³fBÊ dQ»»feÜ þf ·fe WX¸f dIYÀfe ³fBÊ þ¦fWX ³füIYSXe ªUfB³f IYSX°fZ WX` °fû ÀffÀfZ ´fWX»ff AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfUf»f Àf`»fSXe IYf WXû°ff WX`Ü IYBÊ ffSX »fû¦f A¨Le IÔY´f³fe ¸fZÔ IY¸f Àf`»fSXe ´fSX ·fe ³füIYSXe IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WXû þf°fZ WX`Ü Uû Àfû¨f°fZ WX` dIY UWX dQ»f »f¦ff IYSX ¸fZWX³f°f ÀfZ IYf¸f IYSXZÔ¦fZ AüSX A´fiZþ»f IZY Àf¸f¹f ¢¹ff ´f°ff CX³fIZY A¨LZ IYf¸f IYû QZJ°fZ WXbE Àf`»fSXe fPÞXf Qe þfEÔÜ þ`ÀfZ dIY WX¸f Àf·fe IYû ´f°ff WX` dIY A´fiZþ»f ÀfZ ´fWX»fZ EIY ¸fedMXÔ¦f ·fe WXû°fe WX`, dþÀfZ A´fiZþ»f ¸fedMXÔ¦f IYWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ¸fedMXÔ¦f Af´fIZY A´fiZþ»f ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff°fe WX`Ü BÀfd»fE BÀf ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ þf IYûBÊ ff°f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ IYfRYe Àfû¨f dU¨ffSX IYSX ff°f IYSX³fe ¨ffdWXE Ü AfBE þf³f°fZ WX` dIY IbYL EZÀfe ff°fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ þû A´fiZþ»f ¸fedMXÔ¦f IZY QüSXf³f Af´fIYû ¹ffQ SXJ³fe ¨ffdWXEÜ ¢¹ff IYWX³ff WX` dVfÃff ¸ffdWXSX IYf dVfÃff ¸ffdWXSX d´fiÔÀfe´f»f ·fc´fZ³Qi dÀfÔWX dPX»»fûÔ ³fZ dVfÃff fûOXÊ õfSXf dUd·f³³f RYeÀfûÔ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ fPÞXü°fSXe IYû ¸fÔQ·ff¦ff f°ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfÀfZ Af¸f U¦fÊ IZY dUôfd±fʹfûÔ IZY d»fE dVfÃff ´fif~ IYSX³fe fZWXQ ¸fWXÔ¦fe WXû þfE¦fe °f±ff CX³fIZY ÀIcY»f LûOXÞ³fZ IYe QSX ¸fZÔ fPÞXü°fSXe WXû¦feÜ d´fiÔÀfe´f»f dPX»»fûÔ ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYû ¨ffdWXE dIY UWX dVfÃff fûOXÊ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû fPÞXü°fSXe RYeÀf Uf´fÀf »fZ³fZ IZY AfQZVf þfSXe IYSXZÜ Àfû¨f Àf¸fÓf IYSX fû»fZÔ þf ·fe Af´f ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ þfEÔ °fû BÀfZ EIY Àff¸ff³¹f ff°f¨fe°f ³fWXeÔ ¸ff³fZÔ, ¢¹fûÔdIY ¸fedMXÔ¦f Af´fIZY IYdSX¹fSX ´fSX AÀfSX OXf»f°fe WX`, BÀfd»fE BÀf UöY WXSX ff°f Àfû¨f Àf¸fÓfIYSX fû»fZÔÜ ¢¹ff IYWX³ff WX` dU²ff¹fIY IYf WX»fIYf d³fWXf»f dÀfÔWX Uf»ff IZY dU²ff¹fIY ¸fÔþe°f dÀfÔWX df»ffÀf´fbSX ³fZ RYeÀfûÔ ¸fZÔ IYe fPÞXü°fSXe IYû »fûIY dUSXû²fe R`YÀf»ff f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYf ·f»ffBÊ dU·ff¦f fûOXÊ IYû dIY°fffZÔ U ´fSXeÃff RYeÀf Uf´fÀf ³fWXeÔ IYSX°ff, dþÀf IYfSX¯f fûOXÊ IYf §ffMXf fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü EZÀfZ fûOXÊ B¸ffSX°fûÔ ¸fZÔ ¨f»f°fZ dVfÃff dU·ff¦f IZY Qµ°fSXûÔ õfSXf fûOXÊ IYû Àf¸f¹f ´fSX f³f°ff dIYSXf¹ff ³f QZ³fZ IZY IYfSX¯f ·fe fûOXÊ IYf §ffMXf AüSX fPÞXf WX`, dþÀfIYf fûÓf dUôf?±f¹fûÔ ´fSX OXf»f³ff ´fcSXe °fSXWX ¦f»f°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY fûOXÊ °fbSXÔ°f ¹fWX fPÞXü°fSXe Uf´fÀf »fZÜ ³fBÊ dQ»»feÜ ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ AfNXUeÔ IYÃff IZY CXØfe¯fÊ WXbE ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f IZY dUôfd±fʹfûÔ IYe ´fNX³f Ãf¸f°ff IYf ´f°ff IYSX³fZ IZY d»f¹fZ 9 AüSX 10 A´fi`»f IYû IYSXef 8 WXþfSX 600 ÀfZ Ad²fIY f¨¨fûÔ IYf ´fie-MXZÀMX IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY d»f¹fZ ÀIcY»f dVfÃff dU·ff¦f ³fZ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQ¹fZ ±fZÜ Afd²fIYfdSXIY þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX dUôfd±fʹfûÔ IYf ´fie-MXZÀMX 3 À°fSXûÔ ´fSX IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fi±f¸f À°fSX IYÃff EIY ÀfZ 3 IYe QÃf°ff, dõ°fe¹f À°fSX ´fSX IYÃff 4 ÀfZ 5 AüSX °fÈ°fe¹f À°fSX ´fSX IYÃff 6 ÀfZ 8 °fIY IZY À°fSX IYe QÃf°ff IYf MXZÀMX d»f¹ff ¦f¹ffÜ MXZÀMX IZY dSXþ»MX IYû ÀIcY»f dVfÃff dU·ff¦f IZY dU¸fVfÊ ´fûMXÊ»f ´fSX QþÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f SXf¿MÑXe¹f ¸fbÔfBÊÜ BÀf Àff»f þZBÊBÊ (¸fZ³f) 2018 ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE ÀfUf»fûÔ IZY EIY IYûd¨fÔ¦f ÀfZÔMXSX IZY 2016 ¸fZÔ WXbE ¸ffgIY MXZÀMX ÀfZ IYd±f°f °füSX ´fSX Àf¸ff³f°ff IYû »fZIYSX ÀfefeEÀfBÊ ³fZ A´f³fe ÀfRYfBÊ ´fZVf IYe WX`Ü ÀfefeEÀfBÊ IYf IYWX³ff WX` dIY CX³fIYe AûSX ÀfZ QZVf·fSX ¸fZÔ BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f ÃfZÂf ¸fZÔ ´fiUZVf IZY d»fE IYSXfBÊ þf°fe ´fSXeÃffEÔ EIYQ¸f RcY»f´ficRY dÀfÀMX¸f IZY °fWX°f WXû°fe WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³fIYe AûSX ÀfZ f°ff¹ff ¦f¹ff dIY BÀf Àff»f IZY ´fZ´fSX ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE IYd±f°f °füSX ´fSX IYfgd´fOX f°ffE þf°fZ ÀfUf»f AfgdSXþ³f»f WX`ÔÜ CX³WXZÔ ´fZ´fSX ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff Ad·f¹ff³f ¸fZÔ d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZ WX` dIY ³fU¸feÔ IYÃff ¸fZÔ dUôfd±fʹfûÔ IYû ´fiUZVf QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CX³fIYe Ãf¸f°ff IYf Ad³fUf¹fÊ øY´f ¸fZÔ ÀfZ ¸fWXþ Qû-°fe³f ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXe d»fJf ¦f¹ff ±ff BÀfd»fE B³fIYe Qû Àff»f ´fWX»fZ dIYÀfe IYûd¨fÔ¦f ÀfZÔMXSX IZY ¸ffgOX»f BÔMXSX AüSX ¸f`dMÑIY IZY WXþfSXûÔ ÀMXcOXZÔMXÐÀf ³fZ AûE¸fAfSX ·fSX³fZ ¸fZÔ IYe ¦fOÞXfOÞXe AfÔIY»f³f dIY¹ff þf¹fZÜ d³fQZÊVf IZY A³fbÀffSX ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ³fU¸feÔ IYÃff ¸fZÔ QþÊ Àf·fe dUôfd±fʹfûÔ IYû dfiþ IYûÀfÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fPÞXfBÊ IYSXUf¹fe ´fZ´fSX ÀfZ Àf¸ff³f°ff AÀfÔ·fU WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe fûOXÊ ³fZ f°ff¹ff dIY CX³fIYe AûSX ÀfZ IYSXfE þf°fZ Àf·fe ´fZ´fSX ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE 13 A´fi`»f 2018 5 VfbIiY½ffSX ´fNX³f Ãf¸f°ff IYf ´f°ff IYSX³fZ IZY d»fE 8 WXþfSX 600 ÀfZ Ad²fIY f¨¨fûÔ IYf ´fie-MXZÀMX þf¹fZ¦feÜ dfiþ IYûÀfÊ ¸fZÔ dWX³Qe, ¦fd¯f°f AüSX AÔ¦fiZþe dU¿f¹f ´fSX dVfÃfIYûÔ IYû dUôfd±fʹfûÔ ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³fZ IZY d»f¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ÀfefeEÀfBÊ: þZBÊBÊ (¸fZ³f) 2018 IZY Àf·fe ÀfUf»f AfgdSXþ³f»f ÀfUf»f A¨LZ ÀfZ d³f²ffÊdSX°f dIYE þf°fZ WX`ÔÜ ÀfefeEÀfBÊ ³fZ IYWXf dIY þZBÊBÊ IZY ´fiV³f´fÂf »f¦f·f¦f 100 E¢Àf´fMXÐÀfÊ õfSXf °f`¹ffSX WXû°fZ WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ ´fSXeÃff IZY Àf¸f¹f CX³fIYe AûSX ÀfZ »f¦f·f¦f Qû ¸fWXe³fZ ¸fZÔ 1500 AfBMX¸f °f`¹ffSX WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fWX Àf·fe ÀfUf»f JbQ WXf±f ÀfZ d»fJIYSX AfBMX¸f SXfBMXSX WXe °f`¹ffSX IYSX°fZ WX`ÔÜ dþÀfIZY ffQ 90 ÀfUf»f CX³f Àf·fe AfBMX¸f ¸fZÔ IYWXeÔ ÀfZ ·fe CXNXfIYSX d³fIYf»f d»fE þf°fZ WX`Ô AüSX dRYSX 8-9 ÀfZMX °f`¹ffSX WXû°fZ WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ dIYÀfe IYf ·fe f³ff¹ff ÀfZMX BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff þf°ff WX`Ü 15 IYû ³fWXeÔ AfEÔ¦fZ ¹fc´fe fûOXÊ WXfBÊ ÀIcY»f AüSX BÔMXSX IZY ³f°feþZ ³fBÊ dQ»»feÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸ff²¹fd¸fIY fûOXÊ 10UeÔ dSXþ»MX AüSX ¹fc´fe fûOXÊ dVfÃff ´fdSX¿fQ, CXØfSX ´fiQZVf IYe WXfBÊ 12UeÔ IYf dSXþ»MX A´fi`»f IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ´fMX³ffÜ dfWXfSX fûOXÊ IZY BÔMXSX AüSX IYû ·fSX³fZ ¸fZÔ WXbBÊ ¦fOÞXfOÞXe EIY IYe þ¦fWX ÀIcY»f AüSX BÔMXSX¸fedOXEMX IYe WXe þfSXe IYSX³ff WX`Ü ¸f`dMÑIY IZY AûE¸fAfSX ·fSX³fZ ¸fZÔ Qû ¹ff °fe³f ffg¢Àf IYû ·fSX dQ¹ff WX`, ³ff¸f ´fSXeÃffAûÔ IZY dSXþ»MX 15 A´fi`»f IYû WXf»ffÔdIY A·fe d»fdJ°f ´fSXeÃff IZY ´fSXeÃffd±fʹfûÔ ³fZ fOÞXZ À°fSX ´fSX ¦fOÞXfOÞXe A²fcSXf d»fJf WX` fûOXÊ IZY dSXIYfOXÊ ÀfZ þfSXe ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ fûOXÊ IZY ÀfcÂfûÔ IZY ³fÔfSX ·fe °fZþe ÀfZ ¨fPÞXfE þf SXWXZ WX`Ô IYe WX`Ü ¹fWX ¸ff¸f»ff Af ´fIYOÞX ¸fZÔ Af d¸f»ff³f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX` SXû»f ³fÔfSX A³fbÀffSX ¹fc´fe fûOXÊ IYf dSXþ»MX 28 ÀfZ »fZdIY³f þfÔ¨f ¸fZÔ ±fûOÞXf Àf¸f¹f »f¦fZ¦ffÜ SXWXf WX`, þf ÀI`Yd³fÔ¦f IYf IYf¸f ¨f»f SXWXf ·fSX³fZ ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe ´fIYOÞX ¸fZÔ Af¹fe WX` 30 A´fi`»f IZY fe¨f þfSXe WXû ÀfIY°ff BÀfd»fE ¹fc´fe fûOXÊ A´fi`»f IZY AÔd°f¸f WX`Ü dfWXfSX fûOXÊ ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZ °fû BÔMXSX A¦fSX ³ff¸f, SXü»f ³fÔfSX AfdQ ¸fZÔ WX`Ü WXf»ffÔdIY IYBÊ UZfÀffBMX ´fSX JfSXZÔ Àf~fWX ¸fZÔ dSXþ»MX þfSXe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¸fZÔ Af °fIY EIY »ffJ EZÀfZ AûE¸fAfSX AûE¸fAfSX IZY Qû ff¢Àf LfÂfûÔ ³fZ ·fSX Af SXWXe ±feÔ dIY dSXþ»MX 15 A´fi`»fÀf dSXþ»MX þfSXe WXû³fZ ´fSX »ffBU ´fIYOÞX ¸fZÔ Af¹ff WX` dþÀfZ ·fSX³fZ ¸fZÔ LfÂfûÔ dQE WX`Ô °fû SXdþÀMÑZVf³f AüSX ´fSXeÃff RYf¸fÊ IYû þfSXe WXû¦ffÜ QSXAÀf»f ´fiVffÀf³f ³fZ dWX³QbÀ°ff³f OXfgMX IYfg¸f ´fSX ·fe dSXþ»MX ³fZ IYBÊ ¦fOÞXfOÞXe IYe WX`Ü AûE¸fAfSX IYe ÀfZ CXÀfIYf d¸f»ff³f dIY¹ff þf SXWXf WX` SXü»f IYWXf WX` dIY dSXþ»MX WXSX WXf»f ¸fZÔ ¹fc´fe ¨fZIY dIYE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀI`Yd³fÔ¦f IZY QüSXf³f ÀffSXZ ¸ff¸f»fZ ´fIYOÞX ¸fZÔ ³fÔfSX ¦f»f°f ·fSX dQ¹ff WX` °fû Af¦fZ-´feLZ Af SXWXZ WX`ÔÜ Af dfWXfSX fûOXÊ ³fZ EZÀfZ IZY SXü»f ³fÔfSX Uf»fZ LfÂfûÔ ÀfZ CXÀfIYf ¸ff¸f»fZ IZY d³f´fMXfSXZ IZY d»fE MXe¸f f³ff¹fe d¸f»ff³f dIY¹ff þf SXWXf WX` ÀfþZ¢MX 16 A´fi`»f IYû Àfb³fUfBÊ WX`Ü 46 »fû¦fûÔ IYe MXe¸f WX` þû RYMXf AüSX ¸fbOÞXf AûE¸fAfSX dRYSX ´fWXbÔ¨f Af ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ÀI`Y³f IYSX³fZ ¸fZÔ IYûOX ¦f»f°f ·fSX dQ¹ff WX` °fû EZÀfZ ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfefeEÀfBÊ IYe AûSX ÀfZ 10UeÔ IYÃff IZY ¦fd¯f°f dU¿f¹f IYf ´fZ´fSX AûE¸fAfSX IZY Àfb²ffSX ¸fZÔ »f¦ff WXbAf WX`Ü SXWXf fûOXÊ : fûOXÊ ´fSXeÃff IZY ffQ EIY dQ¢IY°fZÔ Af SXWXe WX`ÔÜ BÔMXSX-¸f`dMÑIY ¸fZÔ AûE¸fAfSX AüSX µ»ffBÊ dÀ»f´f ÀfZ CXØfSX »feIY WXû³fZ IZY ffUþcQ QûffSXf ´fSXeÃff ³f IYSXf³fZ IZY dJ»ffRY WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ BÔMXSX AüSX ¸f`dMÑIY IYf ¸fc»¹ffÔIY³f »f¦f·f¦f f`NXIY ¸fZÔ Àf·fe IZYÔQif²feÃfIY IYû ¸fc»¹ffÔIY³f J°¸f WXû³fZ IZY ffQ ¨f»f SXWXf ´fbdÀ°fIYf ¸fZÔ d»fJZ CXØfSX ÀfZ dU¿f¹f IYf ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ ´fZ´fSX ³f IYSXf³fZ IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe QZ°fZ WXbE Àf¸ff~ WXû ¨fbIYf WX`Ü ÀI`Yd³fÔ¦f IYf IYf¸f AûE¸fAfSX IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü ÀI`Yd³fÔ¦f IYf IYf¸f: IYBÊ IZYÔQiûÔ ÀfZ d¸f»ff³f WXû°ff WX` BÔMXSX-¸f`dMÑIY ¸fZÔ ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ WX` dIY ´fSXeÃff dRYSX ÀfZ IYSXfBÊ þfEÜ dQ»»fe WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX ¨f»f SXWXf WX`Ü ÀI`Y³f IYSX³fZ Uf»fe EþZÔÀfe d³fQZÊVf ¸fZÔ À´fá IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY AûE¸fAfSX AüSX ¸ff¢?ÊÀf RYfB»f RYMXf ¸fc»¹ffÔIY³f J°¸f WXû³fZ IZY ffQ ¨f»f SXWXf IYû þdÀMXÀf SXZJf ´f»»fe ³fZ ¹ffd¨fIYf ´fSX ÀfÔdÃf~ Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Af fûOXÊ IYû AûE¸fAfSX Uf´fÀf IYSX AûE¸fAfSX ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³ff WX`Ü AüSX ¸fbOÞXf WXbAf ´fWXbÔ¨ff ¸f`dMÑIY ¸fZÔ ÀI`Yd³fÔ¦f IYf IYf¸f: IYBÊ IZYÔQiûÔ ÀfZ BÀf dU¿f¹f ´fSX ¨feRY þdÀMXÀf ´fWX»fZ WXe Àfb³fUfBÊ IYSX SXWXe WX`Ô, d»fWXfþf BÀf SXWXe WX`Ü B²fSX, Af²fZ-A²fcSXZ AûE¸fAfSX dIYÀfe ·fe WXf»f°f ¸fZÔ AûE¸fAfSX RYMXf ´fSXeÃffd±fʹfûÔ ³fZ AûE¸fAfSX ·fSX³fZ ¸fZÔ IYe AûE¸fAfSX AüSX ¸ff¢?ÊÀf RYfB»f RYMXf ¹ffd¨fIYf IYû ·fe ¨feRY þdÀMXÀf IZY ´ffÀf ·fZþ³ff ÀfWXe WX` ¹ff³fe Af ÀfefeEÀfBÊ IYû ÀI`Y³fSX ´fPÞX ³fWXeÔ ´ff SXWXf WX`ÔÜ AüSX ¸fbOÞXf ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ »fZdIY³f WX` ¦fOÞXfOÞXe AûE¸fAfSX ´fSX LfÂfûÔ ³fZ ³ff¸f AüSX ¸fbOÞXf WXbAf ´fWXbÔ¨ff ¸f`dMÑIY ¸fZÔ ÀfZ þbOÞXe AVfûIY A¦fiUf»f IYe ¹ffd¨fIYf IZY Àff±f WXe BÀf ³fBÊ ¹ffd¨fIYf ´fSX 16 A¨ff³fIY ÀfZ BÀf Àf¸fÀ¹ff IZY Àfb²ffSX IZY Ad²fIY°fSX IZYÔQiûÔ ÀfZ AûE¸fAfSX AüSX °fû d»fJf ´fSX CXÀfZ ·fSXf ³fWXeÔ: ´fSXeÃffd±fʹfûÔ ³fZ AûE¸fAfSX ·fSX³fZ ¸fZÔ IYe A´fi`»f IYû Àfb³fUfBÊ WXû¦feÜ d»fE dQ³f SXf°f IY¸fʨffSXe »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ ¸ff¢?ÊÀf RYfB»f RYMXf AüSX ¸fbOÞXf WXbAf AûE¸fAfSX IZY ffg¢Àf U ÀfþZ¢MX IYûOX WX` ¦fOÞXfOÞXeÜ ¹fcMXйfcf ´fSX ¨f»f SXWXZ UedOX¹fû ÀfZ ¦fb¸fSXfWX WXû SXWXZ LfÂf ´fcSXf OXZMXf Àff±f SXJZÔ þf ·fe Af´f A´fiZþ»f ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ A´f³fZ ffgÀf IZY Àff¸f³fZ þfEÔ °fû A´f³fZ AfdJSXe A´fiZþ»f IYe dOXMXZ»f ·fe »fZIYSX þfEÔÜ Àff±f WXe EIY Àff»f ¸fZÔ JbQ IYe AûSX ÀfZ dIYE ¦fE IYf¸f IYe ´fcSXe þf³fIYfSXe d´fiÔMX AfCXMX ¸fZÔ »fZIYSX þfEÔÜ Àff±f WXe ²¹ff³f SXJZÔ dIY A¦fSX Af´fIYû d´fL»fZ Àff»f IYûBÊ dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ ±fe AüSX Af´f³fZ IYe WX` °fû Af´f CXÀfZ þøYSX ffgÀf IZY Àff¸f³fZ SXJZÔÜ ·fdU¿¹f IYe ff°f IYSXZÔ þf ·fe ff°f IYSXZÔ °fû BÀf¸fZÔ ·fdU¿¹f IYû »fZIYSX ·fe ff°f IYSXZÔÜ dþÀfIZY d»fE Af´f dIYÀfe MÑZd³fÔ¦f AfdQ IYe ¸ffÔ¦f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô ¹ff IYûBÊ A»f¦f ÀffgµMXUZ¹fSX IZY d»fE IYWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àff±f WXe þû ·fe ff°f IYSXZÔ, CXÀfIZY d»fE A´f³fZ ´fiûþZ¢MX, IÔY´f³fe AfdQ IYû ÀfþZ¢MX ¸ff³fIYSX IYSXZÔÜ fSX°fZÔ ÀffU²ff³fe • dfWXfSX fûOXÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f JfSXZÔ ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ô,UedOX¹fû IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IZYU»f ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff þf SXWXf • dfWXfSX fûOXÊ ÀfZ þû ·fe Àfc¨f³ffEÔ WXûÔ¦fe, CX³WXZÔ dUÄfd~ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ LfÂfûÔ IYû dQ¹ff þfE¦ff • dIYÀfe ¨f`³f»f ´fSX dUV½ffÀf IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ ÀIcY»f AüSX IYfg»fZþ IZY dVfÃfIY ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSXZÔ • ¹fWXfÔ d¸f»fZ¦ff Af´fIYû ÀffÀfZ ´fWX»fZ dfWXfSX fûOXÊ IYf dSXþ»MX IYf A»fMXÊ- • ¹fWXfÔ SXdþÀMÑZVf³f IYSXfEÔ AüSX Af´fIYû dSXþ»MX §fûd¿f°f WXû³fZ ´fSX ÀffÀfZ ´fWX»fZ Af´fIZY ¸fûffB»f ´fSX dSXþ»MX IYf A»fMXÊ ·fZþf þfE¦ff fWXÀf ³ff IYSXZÔ WXSX IY¸fʨffSXe IYû A´f³fe ´fcSXe ff°f SXJ³fZ IYf WXIY WXû°ff WX`ܹfWX Af´fIYf WXIY WX` dIY Af´f A´f³fe ff°f SXJZÔ AüSX IYûBÊ ¦f»f°f AfSXû´f Af´f ´fSX »f¦f SXWXf WX` °fû CXÀfIZY þUff QZÔ, »fZdIY³f BÀfIYf þUff R`Y¢MXÐÀf ¹ff °f±¹fûÔ IZY Àff±f QZÔ AüSX fWXÀf ³ff IYSXZÔÜ dÀfRYÊ A´f³fe ff°f IYSXZÔ þf ·fe Af´f ´f`ÀfûÔ ¹ff IYf¸f IYû »fZIYSX ff°f IYSXZÔ °fû WX¸fZVff BÀf ff°f IYf ²¹ff³f SXJZÔ dIY Af´f IY·fe ·fe QcÀfSXûÔ ÀfZ °fb»f³ff ³ff IYSXZÔÜ IY·fe ·fe EZÀff ³fWXeÔ IYWXZÔ dIY CXÀfIZY Àff±f IbYL EZÀff WXbAf WX` AüSX ¸fZSXZ Àff±f ¦f»f°f WXbAf WX`Ü dÀfRYÊ A´f³fe WXe ff°f IYSXZÔÜ