Views
7 months ago

Vesti broj 3590

Užičke Vesti

СПОРТ

СПОРТ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ДРИНА Баштовановић нови председник На својој редовној Скупштини Одбојкашки клуб Дрина из Бајине Баште добио је ново руководство пошто је претходно, на челу са Дулом Миловановићем, дало оставку. Звездан Баштовановић, некадашњи фудбалер Слоге, потом спортски радник у одбојци, члан управе ОК Тара, у наредне четири године биће на челу ОК Дрина. Уз њега, у новом Управном одбору су Станко Марковић, Владе Јевремовић, Ана Баштовановић и Миладин Јовановић. -Имамо амбициозан програм. Отпочели смо са његовом реализацијом. Вршимо упис младих одбојкаша и одбојкашица од којих планирамо да за идуће првенство направимо такмичарске екипе за пионирско, кадетско, јуниорско и сениорско такмичење. Имаћемо и школицу спорта за децу узраста до шест година и школицу одбојке за узраст од 6- 10 година. Имаћемо и две рекреативне групе, једну за децу старију од 10 година и једну за одрасла лица. Рад ће бити поверен стручним људима. О мушким селекцијама бринуће Слободан Ћурчија са младим професорима физичког васпитања. О женским селекцијама бринуће стручна лица са факултетским дипломама. Ускоро ћемо завршити преговоре са њимакаже нови председник ОК Дрина Звездан Баштовановић. М.Андрић ПРОДАЈЕМ - КУПУЈЕМ ПРОДАЈЕМ - КУПУЈЕМ МАЛИ ОГЛАСИ • Продајем легализовану и укњижену кућу. Попова Вода – Ужице. Приземље и поткровље 80 квадрата, вертикала (засебан улаз), ограђено двориште, струја, вода, асфалт, близина градског превоза. Договор. Тел: 064/17-43-798 • Продајем покривни алуминијумски лим. 064/8850303 • Продајем стан на Ракијској пијаци површине 46 м 2. Стан је двособан са терасом. Телефон: 060/ 75 15 124 • На продају незавршена породична кућа рађена по пројекту. Сива градња површине 142м2, две гараже + први спрат. По пројекту предвиђена два спрата. Структура спрата се састоји од улазног ходника, пространог дневног боравка са кухињом и трпезаријом, купатилом, две спаваће собе које имају излаз на терасу. Кућа поседује прикључке на целокупну инфраструктуру. Плац површине 3,5 ари. Папиролошки уредно. Локација: Ада. Позвати на број: 060 6789 358. Цена по договору. ИЗДАЈЕМ МАРКЕТИНГ 031/513-929 Пријем читуља и помена до среде у 12 часова уз претходно припремљен текст и фотографију у огласном одељењу „Вести“, или слањем на мејл vesti.ue@gmail.com са јасно назначеним датумом објаве и простором у новинама. • Продајем ИНОКС цистерне, капацитет 8т, еxтра стање. Погодне за малињаке.064/8850303 • Продајем двособан стан, 57 квадрата, центар, други спрат, две терасе, грејање на гас. 43.000 евра. Тел. 060/44 04 654 • Хитно продајем ТА пећ од 2,5 kW, замрзивач - вертикални и ормарић за обућу. Све је као ново. Телефон: 062 88 27 110 и 062 88 27 112 • Издаје се пословни простор - канцеларија. 20 квадрата у згради „Вести“. Љубе Стојановића 5, Ужице. Тел. 063/104 67 37 • Издајем ненамештену гарсоњеру са парним грејањем у стамбеној згради (Немањина улица). Тел 061 640 59 73 031 511 904 32 | УЖИЦЕ, 5. АПРИЛ 2018.

ОГЛАСИ НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ – NATIONAL MUSEUM UZICE 31000 Ужице, Димитрија Туцовића 18/ Dimitrija Tucovica 18 тел/phone (031) 521-360, факс/fax: (031) 521-360 На основу члана 22. став 1. и члана 27. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, - др. закон и 108/2016) члана 6. став 2. и члана 7. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп пословног простора у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015) члана 6. Одлуке о давању у закупу пословног простора у јавној својини Града Ужице (Службени лист Града Ужица бр. 37/14) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Ужица Службени лист Града Ужица бр. 30/16) и Решења о давању сагласности Града Ужица II број 022-23/16 од 28.03.2016. године Народни музеј Ужице Димитрија Туцовића 18 Расписује: ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У МЕМОРИЈАЛНОМ КОМПЛЕКСУ КАДИЊАЧА 1. Подаци о пословном простору које се даје у закуп: Предмет закупа је ресторан у меморијаном комплексу Кадињача укупне површине 354 m2 и то: кухиња 98 m2 и ресторан 256 m2, зона VI. Адреса: Кадињача, Волујац бб, Град Ужице. 2. Обавезе закупца у вези са коришћењем пословног простора: Закупац је у обавези да до 20. у месецу уплати месечну закупнину за претходни месец, трошкове електричне енергије и комуналних услуга, у складу са потрошњом. Да поступа као добар домаћин и одговоран је за то у складу са законом. Не може вршити адаптацију без претходне сагласности закуподавца. У случају настанка штете на објекту, у обавези ја да исту санира и објекат доводе у првобитно стање или надокнади штету. 3. Време на које се пословни простор даје у закуп: Простор се даје у закуп на период од три године. 4. Почетни износ закупнине: Почетна цена за утврђивање закупнине пословног простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС, без обрачунатог ПДВ-а, и износи: 76 еура. 5. Датум и време када се пословни простор може разгледати: Закуподавац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак пословног простора који се даје у закуп, радним данима (понедељак – петак) у времену од 09:00 – 12:00 часова. Особа за контакт у вези обиласка: Никола Гогић, дир. телефон: 062/8827272. 6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда износи 7 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на интернет страници Народног музеја (http://www.nmuzice.rs/) и у листу “Вести”. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока 13.04.2018. године до 10,00 часова. Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача са назнаком “Понуда за пословни простор, 04 154/18 НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Народни музеј Ужице, Димитрија Туцовића број 18, 31000 Ужице или лично преко писарнице. Неблаговремене и неуредне понуде неће се разматрати, као и понуде учесника на јавном огласу који је на други начин као закупац прекршио одредбе уговора о закупу пословног простора. 7. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда, односно у 10,15 часова 13.04.2018. године (последњег дана горе наведеног рока). Отварање понуда обавиће се истог дана у просторијама наручиоца Народни музеј у Ужицу, Димитрија Туцовића 18. 8. Обавезни услови и елементи које понуда треба да садржи, и начин доказивања тих услова: - за физичка лица: име, презиме, број личне карте, јединствени матични број грађана и адресу, - за предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број радње; - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде или картон депонованих потписа. - назнаку пословног простора за који се подноси понуда; - делатност коју понуђач жели да обавља у пословном простору и који одговара сврси и намени простора; - висину понуђене закупнине исказане по m2 месечно, која није нижа од почетног износа закупнине; - за правна лица и предузетнике уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода. 9. Критеријум за избор најповољнијег понуђача: Критеријум за оцењивање понуда и избор закупца је висина понуђене закупнине по м2. Уколико је за пословни простор од стране два или више понуђача достављена понуда са истим износом закупнине по м2, спровешће се поступак преговарања непосредно након отварања понуда уколико представници понуђача присуствују отварању понуда. 10. Лице за контакт: Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном обликом достављањем Захтева Комисији на факс 031/521-360 или електронском поштом на e-mail: nmuzejuzice@ptt.rs. Директор Народног музеја Никола Гогић УЖИЦЕ, 5. АПРИЛ 2018. | 33

NEDELJNE TABOO VESTI - BROJ 50 (.pdf)
SOTSIAL-NY-E-VESTI-2014-10-sajt
yu issn 1450-863 x godina xiii broj 1 / 2011. - horizonti.ekfak.kg.ac.rs
sotsial-ny-e-vesti-7-14-noyabr-2014_5
SOTSIAL-NY-E-VESTI-2014-12-onlajn
Drugi broj - sic
HRS broj 3/2008 - Hrvatski Radioamaterski Savez
sotsial-ny-e-vesti-8-16-dekabr-2014_onlajn1
31. broj 30. srpnja 2009.
21. broj 26. svibnja 2011.