Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

lisko Uniwersytet

lisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach położony jest w sercu Śląska – Katowicach pełnych pozytywnej energii. W regionie, gdzie sieć komunikacji oraz rozbudowana infrastruktura sprawiają, że wszędzie jest blisko. W miejscu z łatwym dostępem do wydarzeń sportowych, kulturalnych, naukowych. Miejscu o wysokim potencjale inwestycyjnym, gdzie partnerzy biznesowi z kraju i zagranicy lokują swoje centra gospodarcze. Niepowtarzalna atmosfera studiowania sprawia, że studenci mogą poczuć się jak w domu. Nauka w małych grupach pozwala na dobry kontakt z wykładowcami, pomaga rozwijać się naukowo oraz realizować swoje pasje. międzynarodowo Internacjonalizacja to jeden z priorytetów uczelni, a jej usytuowanie w pobliżu 3 międzynarodowych portów lotniczych sprawia, że odległość od rodzinnego domu nie stanowi przeszkody dla zagranicznych studentów i wykładowców. Dlatego na UE Katowice zderzają się kultury z całego świata, a wykształceni młodzi ludzie wymieniają swoje poglądy i doświadczenia. Odbywa się to dzięki wielu programom międzynarodowej wymiany, ofercie edukacyjnej w językach polskim i angielskim, licznym umowom pomiędzy uczelniami i partnerami biznesowymi z całego świata. Polscy studenci licznie wyjeżdżają na jedno- bądź dwusemestralne studia na prestiżowych uczelniach za granicą. Dzięki otwartości uczelni na świat polscy i zagraniczni studenci chętnie wybierają Uniwersytet Ekonomiczny i Katowice jako miejsce do życia, kształcenia, rozrywki i pracy. Uniwersytet zdobył I miejsce w badaniu satysfakcji studentów zagranicznych w Polsce International Student Satisfaction Awards. przez całe życie We współczesnym świecie ważny jest nieustanny rozwój, inspirowanie do twórczego myślenia i rozbudzanie ciekawości poznawczej. Uczelnia umożliwia naukę i doskonalenie swoich umiejętności przez całe życie. W ofercie znajduje się szeroki wybór studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym doktoranckich, podyplomowych, a także dedykowane szkolenia i kursy językowe. Na uniwersytecie studiować mogą także dzieci i młodzież dzięki specjalnym bezpłatnym programom edukacyjnym, takim jak: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – EUD, Akademia Młodego Ekonomisty – AME oraz Ekonomia dla Liceum i Technikum – ELiT. Seniorzy mają z kolei możliwość aktywnie spędzać czas, kształcąc się na Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku (UETW). To wszystko sprawia, że na uniwersytecie kształcą się całe pokolenia, bo na naukę nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno. your place The University of Economics in Katowice is based in the heart of Silesia – Katowice, the city full of positive energy. In the region where the transport network and extensive infrastructure cut long distances short. In the place with easy access to sports, cultural and academic events. The place of high investment potential, where Polish and foreign business partners set up their operations. The unique atmosphere of studying makes students feel at home. Small groups ensure good contact with teachers, support academic development and help pursue personal passions. your space Internationalization is one of the University’s priorities and its proximity to three international airports makes for an easy way home for foreign students and teachers. UE Katowice becomes the meeting point of cultures from around the world and the platform for young educated people to exchange their views and experiences. This is enabled by many international exchange schemes, study programs in Polish and in English, agreements with foreign universities and business partners. Polish students can take one or two semesters at prestigious universities abroad. The University’s openness to the world causes that Polish and foreign students willingly choose the University of Economics and Katowice as a place to live, learn, work and have fun. The University ranked first in the International Student Satisfaction Survey in Poland. your future In today’s world we need to continue developing, seek inspiration for creative thinking and stimulate our curiosity. The University makes it possible to learn and improve your skills throughout your life. It offers a wide selection of full-time and part-time study programs, including doctoral and postgraduate courses as well as tailor-made training workshops and language courses. It also runs free educational programs for children and youth: the Children’s University of Economics – EUD, the Academy of Young Economists – AME, and the Economics for Grammar and Technical Secondary Schools – ELiT. Senior citizens have an opportunity to spend their time actively, participating in the University of Economics of the Third Age (UETW). All this attracts entire generations to the University, since it is never too early or too late to study.

5 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 5 faculties of the University of Economics in Katowice / Wydział Biznesu, Finansów i Administracji | Faculty of Business, Finance and Administration +48 32 432 9852 dziekanat.wbfu@ue.katowice.pl / Wydział Ekonomii | Faculty of Economics +48 32 257 7559 dziekanat.we@ue.katowice.pl / Wydział Finansów i Ubezpieczeń | Faculty of Finance and Insurance +48 32 257 7732 dziekanat.fiu@ue.katowice.pl / Wydział Informatyki i Komunikacji | Faculty of Informatics and Communication +48 32 257 7979 dziekanat.wiik@ue.katowice.pl / Wydział Zarządzania | Faculty of Management +48 32 257 7002 dziekanat.wz@ue.katowice.pl Mocne strony UE Katowice / prestiżowy dyplom renomowanej uczelni publicznej / gwarancja stałego czesnego przez całe studia niestacjonarne / atrakcyjny system zniżek / stypendia i tutoring w ramach programu Uniwersytet Talentów / możliwość rozwijania pasji / stypendia na studia i praktyki zagraniczne / rozbudowana infrastruktura // strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi / gwarancja miejsca w akademiku / uczelniane konto Google bez limitu danych Strengths of UE Katowice / a prestigious diploma of the renowned university / the guarantee of the fixed tuition fee throughout the duration of a part-time degree course / the attractive system of discounts / tutoring and scholarships as part of the University of Talents program / opportunities to develop passions / scholarships for studies and job placements abroad / extensive infrastructure / relax zones, free parking and wi-fi / a guaranteed place in the dormitory / a Google account with unlimited storage space

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski