Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

8

8 FORUM_nr 46 / 2018 bodźcem może być uzyskiwanie specyficznych, do tej pory mało rozpoznanych korzyści, które definiujemy jako korzyści kolektywne. W poszukiwaniu owych korzyści wykorzystujemy dorobek ekonomii eksperymentalnej, proponując autorski eksperyment terenowy, który zostanie przeprowadzony w kilku miastach. Mamy nadzieję, że obecne badania zaowocują w niedalekiej przyszłości stworzeniem na naszej uczelni laboratorium ekonomii eksperymentalnej, które będzie miało zastosowanie w studiach miejskich. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w programie Opus. the incentive may be the acquisition of specific benefits, still relatively unrecognized, which we define as collective benefits. In an attempt to identify these benefits, we draw on the achievements of experimental economics, proposing an original field experiment which will be carried out in several cities. We hope that the study will lead to the establishment of an experimental economics laboratory, conducting research in urban studies, at our university. The project is financed within the Opus program by the National Science Centre. Do tej pory jako kierownik otrzymałem zgodę na realizację czterech projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Obecnie jestem w trakcie realizacji dwóch z nich. Pierwszy projekt Sonata Bis miał na celu powołanie międzyuczelnianego zespołu badawczego, w skład którego, oprócz naszej uczelni, wchodzili pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Śląskiej. Projekt badawczy podejmuje problematykę funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw jako złożonego systemu adaptacyjnego. W roku 2015 otrzymałem zgodę NCN na sfinansowanie badań w ramach projektu Harmonia, przewidującego międzynarodową współpracę naukową między polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Oprócz naszej uczelni w realizację projektu są zaangażowani pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Arizona State University. Celem projektu jest rozpoznanie wpływu koordynacji sieciowej na osiąganie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej współczesnych łańcuchów dostaw. Prof. Artur Świerczek Until now, as a leader, I have headed four research projects financed by the National Science Centre. I am currently in the process of implementing two of them. One Sonata Bis project aimed at establishing an inter-university research team, which would include, apart from our University, academics from the University of Economics in Wrocław and the Silesian University of Technology. The project investigates the resilient supply chain as a complex adaptive system. In 2015, NSC granted financing for a study under the Harmonia project, involving international scientific cooperation between Polish and foreign research units. Our academics are accompanied by the researchers from the Wrocław University of Economics and the Arizona State University in the implementation of the project. The goal of the project is to investigate the impact of network coordination on achieving and consolidating the competitive advantage of modern supply chains. Mój projekt NCN realizowany w ramach programu Opus pt. „Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu negocjacji” dotyczy problematyki wspomagania negocjacji, a jego celem jest zweryfikowanie, czy holistyczne metody wielokryterialne pozwalają w sposób bardziej użyteczny (m.in. przyjazny dla użytkownika), a przy tym nie mniej skuteczny niż klasyczne metody decyzyjne, wspomagać proces negocjacji dwustronnych. Klasyczne metody wsparcia wymagają pewnej precyzji myślenia i formalnych umiejętności decyzyjnych. Tymczasem wyniki wielu badań wskazują, iż negocjatorów cechuje powszechnie wiele ograniczeń poznawczych oraz heurystyczny styl myślenia. Wspomaganie negocjatorów z wykorzystaniem mniej wymagających poznawczo metod (np. metod holistycznych) może być w takim wypadku jedynym skutecznym sposobem zwiększenia efektywności uzyskiwanych przez nich wyników. Na obecnym etapie Prof. Tomasz Wachowicz My NSC project “The applicability and effectiveness of multicriteria holistic decision-making methods in negotiation support”, implemented as part of the Opus program, concerns the issues relating to negotiation support and its aim is to verify whether holistic multicriteria methods provide support in the process of bilateral negotiations in a more useful (e.g. user-friendly) way, while, simultaneously, they are no less effective than classic decisionmaking methods. Classic negotiation support methods require certain precision in thinking and formal decision-making skills. At the same time, the results of many studies indicate that negotiators are commonly characterized by a number of cognitive limitations and the heuristic style of thinking. Support given to negotiators in the use of less cognitively demanding methods (e.g. holistic methods) may be the only effective way to improve their performance. At the current stage of the project, we already know that

9 projektu wiadomo już, iż metody holistyczne generują systemy ratingowe nieróżniące się istotnie precyzją od metod klasycznych. Są pozytywnie oceniane przez negocjatorów, choć niekiedy wymagają dodatkowego wsparcia technicznego. holistic methods generate rating systems that do not differ significantly from classic methods in terms of precision. They are positively evaluated by negotiators, although they sometimes require additional technical back-up. ramach projektu pt. „Pieniądz W a dobrobyt w procesie integracji monetarnej – koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności pieniądza” finansowanego przez NCN przeprowadziłam badania dotyczące m.in. znaczenia interpersonalnych porównań dochodów dla dobrobytu indywidualnego oraz możliwości indukowania przez nie określonych zachowań w procesie integracji monetarnej. Podjęcie tej tematyki było uzasadnione faktem, iż powiększenie obszaru obowiązywania określonej waluty ułatwia nie tylko porównywanie cen, ale i dochodów, a jak dotąd w literaturze światowej nie ma publikacji szerzej uwzględniających realia unii monetarnej. Przeprowadzone badania pozwoliły m.in. na stwierdzenie, że oczekiwania co do przyjęcia euro przez Polskę istotnie wpływają na skłonność do żądania podwyżek oraz zmniejszania wysiłku w miejscu pracy w sytuacji, kiedy porównania dochodów dokonywane w skali międzynarodowej wypadają na niekorzyść mieszkańców Polski. Dr Julia Włodarczyk As part of the project entitled “Money and prosperity in the monetary integration process – theoretical concepts and social perception of the lack of money neutrality” financed by the National Science Centre, I conducted research on, among others, the importance of interpersonal income comparisons for individual well-being and the possibility of inducing specific behaviors in the monetary integration process. My choice of the subject stemmed from the fact that the larger the area is where a given currency is adopted, the easier it becomes not only to compare prices, but also income, and so far the world literature has not produced publications that offer a more in-depth insight into the realities of the monetary union. The study has led to the conclusion, for example, that expectations regarding Poland’s euro adoption significantly affect the propensity to demand pay rises and reduced effort at the workplace in the situation where income comparisons, made on an international scale, put Polish citizens at a disadvantage. Przedmiotem moich badań są media społecznościowe, które z roku na rok rosną w siłę, stając się najważniejszym kanałem komunikacji dla milionów użytkowników, także przedsiębiorstw. To właśnie możliwości wykorzystania social media w działalności przedsiębiorstw znajdują się w centrum moich zainteresowań badawczych. Celem prowadzonego projektu jest opracowanie modelu wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach. Korzystanie z social media jest ważnym elementem codziennej aktywności większości konsumentów. Utarte powiedzenie „Nie ma cię na Facebooku, nie istniejesz” zaczęło dotyczyć także firm. Opracowany model adaptacji social media do działalności biznesowej ma pomóc przedsiębiorstwom odnaleźć się w tym środowisku. Na podstawie przeprowadzonych badań można powiedzieć, że biznesowe wykorzystanie mediów społecznościowych dla większości badanych firm jest naturalnym krokiem w związku z dynamicznym rozwojem platform społecznościowych, analogicznym do zakładania stron internetowych w momencie popularyzacji internetu. Natomiast, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa, różny jest zakres i sposób korzystania z potencjału mediów społecznościowych. Marta Zembik The subject of my research is social media, which have been going from strength to strength in the recent years only to become the most important communication channel for millions of users, including enterprises. It is the topic of enterprises and how they can use social media that is at the core of my research. The aim of the project is to develop a model of how social media are used in enterprises. The use of social media is an important element of the daily activity of most consumers. A popular saying “You are not on Facebook, you do not exist” can be also applied to businesses. The model for adapting social media to business operations aims to help enterprises find their place in this environment. The study shows that, for most of the surveyed companies, the business-related use of social media is a natural step that results from the dynamic development of social platforms, analogous to setting up websites at the time when the Internet became a popular medium. Yet, the size of an enterprise and the industry in which it operates determine the scope and manner of exploring the potential of social media.

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...