Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 10 Marek Kiczka Europejskie standardy na UE Katowice European standards at UE Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stara się o uzyskanie wyróżnienia „HR Excellence in Research” przyznawanego przez Komisję Europejską. Uczelnia chce w ten sposób wykazać, że zapewnia najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzi procesy rekrutacyjne pracowników naukowych w sposób przejrzysty, zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania. Prestiżowe wyróżnienie ma potwierdzić atrakcyjność warunków pracy i rozwoju kariery naukowców na UE Katowice. The University of Economics in Katowice is aspiring to the distinction “HR Excellence in Research” awarded by the European Commission. This way, the University wishes to demonstrate that it provides the best working conditions for researchers and conducts recruitment in a transparent manner, in line with the guidelines of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The prestigious distinction will confirm the attractive working conditions and career opportunities for researchers at UE Katowice. Przyznawanie wyróżnienia „HR Excellence in Research” jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii „Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R), nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Znakiem tym wyróżniane są instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne, jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu. Poza szczególnym wyróżnieniem dla uczelni jest to potwierdzenie doskonałych warunków dla pracowników badawczych i naukowo- -badawczych oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania dzięki jasnym zasadom rekrutacji. Dodatkowo stanowi to podstawę premiowania jednostki w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji, krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Daje to także prawo do zamieszczania ogłoszeń na platformie Euraxess. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął procedurę wdrożeniową „HR Excellence in Research” w październiku 2017 roku, przesyłając do Komisji Europejskiej podpisaną przez rektora prof. Roberta Tomanka deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu. Oficjalną odpowiedź KE przesłała już miesiąc później, zachęcając uczelnię do kontynuowania procedury wdrożeniowej. Teraz uniwersytet musi przeprowadzić analizę, która pozwoli ocenić, w jakim stopniu jego funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem, oraz przygotować plan działania nakierowany na likwidację The distinction “HR Excellence in Research” is one of the European Commission’s initiatives constituting the strategy of “Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R), aimed at increasing the attractiveness of working conditions and research careers in Europe. The logo distinguishes institutions operating in the R&D field (both public and private) and research funding organizations that effectively commit to the principles of the Charter and Code. Apart from being a special distinction for a university, it confirms excellent conditions for researchers and scientists as well as testifies to the atmosphere of security and trust stemming from clear recruitment rules. In addition, it also acts as a premium in international grant competitions of the European Commission within the EU’s framework program Horizon 2020 in the field of research and innovation, national grant competitions of the National Science Center and the National Center for Research and Development, as well as in competitions and programs of the Ministry of Science and Higher Education. It also grants an organization the right to post ads on the Euraxess platform. The University of Economics in Katowice launched the implementation procedure of “HR Excellence in Research” in October 2017 by submitting the declaration of endorsement of the principles of the Charter and Code, signed by the rector, Prof. Robert Tomanek, to the European Commission. The EC sent its official reply a month later, encouraging the University to continue the implementation procedure. Now the University is obliged to carry out a gap analysis that will help assess to what extent its procedures are consistent with the Charter and Code and, based on this, devise an action plan, aimed at

11 ewentualnych zidentyfikowanych braków wraz z opisem konkretnych działań do tego prowadzących. Konieczna będzie także ocena zgodności procesów rekrutacji z europejskimi zasadami otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach. Ma się tym zająć powołany przez rektora specjalny Zespół ds. Wdrożenia Karty i Kodeksu, składający się zarówno z pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych. Pierwsze spotkanie zespołu, na którym ustalono harmonogram działań oraz podzielono konkretne zadania pomiędzy grupy robocze, odbyło się 12 stycznia br. „Maksymalnie w ciągu roku od przesłania deklaracji należy przeprowadzić w instytucji analizę wewnętrzną, która pozwoli ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem. Jednym z zadań jest opracowanie ankiety dotyczącej zgodności wewnętrznych procedur z ich zapisami. Pytania ankietowe mają w jak największym stopniu odzwierciedlać treść merytoryczną zawartą w Karcie i Kodeksie. Ankieta ma zaś pomóc w odpowiedzi na pytania, czy zdaniem respondentów zasady oraz zalecenia tam ujęte są stosowane i respektowane w instytucji. Grupę docelową stanowią pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni i doktoranci” – mówiła podczas spotkania prof. Barbara Kos, prorektor ds. nauki i kadry akademickiej, inicjator procedury wdrożeniowej. Na przedstawienie Komisji Europejskiej strategii HR i planu działania uczelnia ma czas do 25 października 2018 roku. Po ich ocenie KE podejmie decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia „HR Excellence in Research”. W przypadku otrzymania wyróżnienia po upływie dóch lat uniwersytet powinien przeprowadzić ponowną ocenę postępów i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu wraz z planem na kolejne trzy lata. Po pięciu latach od otrzymania wyróżnienia uczelnia będzie musiała przeprowadzić ponowną analizę, której oceny dokona KE, po czym zadecyduje, czy wysłać do instytucji wyznaczonych ekspertów zagranicznych. Wyniki tej analizy i wizyty warunkują zachowanie prawa do dalszego używania wyróżnienia HR. Wyróżnienie „HR Excellence in Research” to proces ciągły, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów. Wyniki oceny ekspertów decydują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR. Oceny i wizyty odbywają się regularnie co trzy lata. eliminating existing gaps and accompanied by a description of relevant steps to be taken. It will also be necessary to assess the compliance of recruitment processes with the European principles of open, transparent and merit-based recruitment (OTM-R). The rector established a special team for the implementation of the Charter and Code, consisting of researchers, teachers and administrative staff. The first meeting of the team, which involved setting up a schedule and assigning specific tasks to working groups, took place on 12 January 2018. “Within a year of submitting the declaration, the institution should carry out an internal review, which will assess to what extent its procedures are consistent with the Charter and Code. One of the tasks is to develop a questionnaire on the compliance of internal procedures with the guidelines of the Charter and Code. The questions are to reflect, to the greatest possible extent, the substantive content of the Charter and Code. The questionnaire should reveal whether the respondents think that the principles and recommendations outlined in the Charter and Code are applied and respected in the institution. The target group consists of scientists, researchers and teachers, scientific and technical employees, engineering and technical employees, and PhD students,” said Prof. Barbara Kos, Vice-Rector for Science and Academic Affairs, the initiator of the procedure. The University should present the HR strategy and the action plan to the European Commission by 25 October 2018. After they undergo assessment, the European Commission will make a decision whether to award the University with “HR Excellence in Research”. If the distinction is awarded, the University should review the progress and effects of implementing the Charter and Code principles and create a plan for the next three years. After 5 years of receiving the distinction, the University will have to conduct another review, which the EC will evaluate and decide whether to send international peer reviewers to the institution. The results of the review will determine whether the University will maintain the right to use the HR distinction. The distinction “HR Excellence in Research” is a continuous process, which involves the regular assessment of the progress in implementing and complying with the principles of the Charter and Code made by international peer reviewers. The results of the peer review assessment decide whether the institution continues to hold the HR distinction. The assessment and visits take place regularly every three years.

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski