Views
1 month ago

UE FORUM nr 46

20 Marek Kiczka Święto

20 Marek Kiczka Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach University Day Przemówienie rektora rozpoczynające obchody Święta Uczelni / Rector’s address inaugurating the University Day celebration, fot./photo M. Jeziorko Nadanie tytułów profesorów honorowych / Honorary professorship conferment, fot./photo M. Jeziorko W czwartek 11 stycznia 2018 roku – w 81. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto. Uroczystość odbyła się w noszącej imię założyciela i pierwszego rektora uczelni auli im. dr. Józefa Lisaka. On 11 January 2018 – the 81 st anniversary of the lecture inaugurating the University of Economics in Katowice – our academic community celebrated the University Day. The ceremony took place in the Auditorium named after dr Józef Lisak, the founder and first rector of our University. Obchody rozpoczęły się tradycyjnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” oraz hymnu państwowego. Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów otwarł rektor prof. Robert Tomanek. „Uczelnia kształci kadry dla Rzeczpospolitej, wnosimy wkład w rozwój nauki. O naszych sukcesach dobitnie świadczą wyniki parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013–2016, które podsumowano i ogłoszono kilka tygodni temu. (…) Mamy co świętować w dniu, który upamiętnia The gala started with “Gaudeamus Igitur” and the national anthem sung by the University Choir and all those present in the auditorium. Prof. Robert Tomanek, the Rector, opened the special sitting of the Senate and Faculty Councils with the following words: “Our university educates future professionals who will serve the Republic of Poland. We make a contribution to the development of science, confirmed by the results of academic unit parametrization for the years 2013–2016 Tytuł profesora honorowego otrzymali / Honorary professorship titles were conferred on: prof. Henryk Brandenburg prof. Mariusz Bratnicki prof. Danuta Kempny prof. Andrzej Klasik prof. Józef Kolonko prof. Dorota Kotlorz prof. Krystyna Lisiecka prof. Jerzy Mikulski prof. Barbara Woźniak-Sobczak prof. Krystyna Znaniecka prof. Leszek Żabiński prof. Teresa Żabińska

21 Przemówienie wicewojewody śląskiego / Speech by the Silesian Vice-Voivod, fot./photo M. Jeziorko Orszak / University Day ceremony procession, fot./photo M. Jeziorko podjęcie przez uczelnię zajęć dydaktycznych w 1937 roku. Górny Śląsk 81 lat temu wyraźnie zaakcentował potrzebę budowania gospodarki na wiedzy, wiedzy ekonomicznej, a dziś naszym zadaniem jest rozwijanie myśli naszego założyciela, dr. Józefa Lisaka – mówił rektor, zwracając się do całej społeczności akademickiej i przybyłych gości. – Rozpoczynamy nasze świętowanie, radujmy się, bo mamy ku temu powody. Vivat Academia, Vivant Professores!” – zakończył. Po przemówieniu rozpoczynającym uroczystość wicewojewoda śląski Mariusz Trepka w asyście rektora wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Wręczono 10 Krzyży Zasługi oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę. Wicewojewoda życzył odznaczonym kolejnych sukcesów, pomyślności w dalszym życiu zawodowym i osobistym oraz tego, by „najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska rozwijała się i abyśmy wszyscy żyli w spokojnym, dumnym kraju”. Następnie głos zabrała prof. Barbara Kos, prorektor ds. nauki i kadry akademickiej. Poprowadziła dalszą część obchodów, rozpoczynając od uroczystego nadania tytułów honorowych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 12 pracownikom. „Tytuły nadano tym spośród nas, którzy przechodzą w stan spoczynku. Wnieśliście ogromny wkład w rozwój uniwersytetu, który jest Waszym życiem. Zawsze będziemy Wam za to wdzięczni. Liczę na to, że – tak jak wielu z Waszych poprzedników – będziecie obecni w życiu Almae Matris” – powiedział rektor, zwracając się do tytułowanych profesorów. Święto Uczelni zakończyło uroczyste wręczenie 9 dyplomów habilitacyjnych i 15 dyplomów doktorskich. „Alma Mater jest z Was dumna. Pamiętajcie, że nauka to poświęcenie, trud announced several weeks ago. (...) We have a lot to celebrate on the day commemorating the first lectures and classes run in 1937. Eighty one years ago, the Upper Silesia region clearly expressed the need to develop a knowledge-based economy, and our task for today is to build on the idea promoted by our founder dr Józef Lisak”. Addressing the whole academic community and other gala attendees, the Rector concluded: “We are beginning our celebration. Let us rejoice. We have good reasons for that. Vivat Academia, Vivant Professores!”. After the opening speech, the Silesian Vice- Voivod Mariusz Trepka, accompanied by the Rector, awarded state decorations bestowed by the President of the Republic of Poland, including ten Crosses of Merit and eleven Medals for Long Service. The Vice-Voivod wished the awardees further success and prosperity in their life and work; he also expressed the wish that “the Republic of Poland will continue to develop, and we all live in a proud and peaceful country”. The remaining part of the ceremony was conducted by Prof. Barbara Kos, Vice-Rector for Science and Academic Affairs. She announced the conferment of honorary professorship of the University of Economics in Katowice on twelve academics. – “The titles have been conferred on those of us who are now retiring, but have made a valuable contribution to the development of the University that has become their lives. We will always remain grateful for that. I hope that – like many of your predecessors – you will be present in the life of our Alma Mater” – said the Rector, addressing the professors. The University Day concluded with the award of nine habilitation and fifteen doctoral degree certificates. – “Our Alma Mater is proud of you. Remember that science requires sacrifice, Wystąpienie prorektor ds. nauki i kadry akademickiej / Speech by Vice-Rector for Science and Academic Affairs, fot./photo M. Jeziorko Wręczenie dyplomów habilitacyjnych / Awarding of the habilitation degree certificates, fot./photo M. Jeziorko Promocji habilitacyjnej dostąpili / Habilitation degree certificates were awarded to: dr hab. Grzegorz Głód dr hab. Tomasz Ingram dr hab. Barbara Kucharska dr hab. Beata Reformat dr hab. Brygida Solga dr hab. Tomasz Żądło

UE Forum 42
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Grudzień 2010 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie