Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 22 Wręczenie dyplomów doktorskich / Awarding of the doctoral degree cerificates, fot./photo M. Jeziorko i globalna konkurencja, ale też i ogromna satysfakcja” – mówił podczas uroczystości rektor, zwracając się do promowanych. W ich imieniu przemówiła z kolei dr hab. Izabela Sztangret, która wyraziła wdzięczność władzom uczelni, wydziałów i pracownikom administracji za stworzenie możliwości oraz warunków do urzeczywistnienia marzeń, planów i aspiracji naukowych. „Dziękuję naszym promotorom i mentorom naukowym za przekazane nam wartości – te merytoryczne, intelektualne, którymi dzieliliśmy się podczas licznych spotkań i prowadzonych nań konstruktywnych dyskusjach (…), za wsparcie w chwilach zwątpienia, strapienia, na tej trudnej wieloetapowej drodze osiągania tytułu naukowego” – mówiła. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, którą śpiewem uświetnił Chór UE Katowice, goście poczęstowani zostali urodzinowym tortem. Urodzinowy tort / Anniversary cake, fot./photo M. Jeziorko hard work and competing on the global market, but it also brings enormous satisfaction” – said the Rector to the awardees. Further on, dr hab. Izabela Sztangret spoke on behalf of the awardees, expressing their gratitude to the authorities of the University and the Faculties as well as the administrative staff for creating opportunities and conditions enabling young researchers to pursue their plans and academic aspirations. – “I thank our dissertation supervisors and mentors for conveying to us the values, both scientific and intellectual, which we shared during the numerous meetings and constructive discussions (...), for their support in the moments of doubt and worry, on this long and difficult road towards the acquisition of academic titles” – she said. After the official ceremony, enriched by the performance of the University Choir, all attendees were treated to an anniversary cake. Wicewojewoda śląski wręcza odznaczenia państwowe / Silesian Vice-Voivod awarding state decorations, fot./photo M. Jeziorko Doktoraty uzyskali / Ph D degree certificates were awarded to: dr Marcin Bałon dr Rafał Buła dr Monika Eisenbardt dr Milena Gojny-Zbierowska dr Jagoda Gola dr Jakub Guzek dr Agnieszka Hat dr Bartłomiej Janusz dr Przemysław Jura dr Agnieszka Kamieniecka dr Wojciech Kamieniecki dr Maria Kotas dr Agata Kozioł dr Izabella Kozłowska dr Danuta Kozłowska-Makóś dr Michał Kwiecień dr Karolina Lubieniecka-Kocoń dr Przemysław Misiurski dr Damian Mitrenga dr Roman Namysłowski dr Urszula Romaniuk dr Dominik Wawrzyniak dr Ireneusz Wiśniewski Odznaczenia państwowe / State decorations, Chór UE Katowice / UE Katowice Choir, fot./photo M. Jeziorko fot./photo M. Jeziorko

23 Marek Kiczka Święto rybnickiego wydziału z wykładem rektorskim Rafała Sonika W listopadzie 2017 roku zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku obchodził swoje święto. W auli rybnickiego kampusu w tym dniu wykład rektorski pt. „Pasja a biznes” wygłosił człowiek sukcesu, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop – Rafał Sonik. Gości uroczystości przywitał dziekan dr inż. Tomasz Zieliński, który mówił m.in., że „Święto obchodzimy lokalnie, bowiem jednym z kluczowych atrybutów funkcjonowania naszego wydziału jest jego zakorzenienie w lokalnej społeczności ziemi rybnickiej”. Następnie głos zabrał rektor prof. Robert Tomanek, który nawiązał do początku obecności uniwersytetu w Rybniku (2002 rok) oraz do zmian regulacji prawnych i przekształcenia Rybnickiego Ośrodka Naukowo- -Dydaktycznego w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. „Będziemy rozwijać wydział, uruchomimy studia drugiego stopnia, by obecni studenci studiów licencjackich mogli kontynuować tu naukę” – mówił. Następnie dziekan Zieliński podziękował włodarzom miasta, władzom uczelni oraz otoczeniu gospodarczemu za dobre warunki do zrównoważonego rozwoju rybnickiego wydziału. Wspomniał również, jak ważna dla rybnickiej jednostki jest współpraca ze szkołami średnimi. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera w swoim przemówieniu mówił z kolei m.in. o tym, iż „rola Uniwersytetu Goście podczas wykładu rektorskiego Rafała Sonika / Guests at the rector’s lecture Kampus UE Katowice w Rybniku / UE Katowice campus in Rybnik, fot./photo A. Wisniewski The Faculty Day in Rybnik with the rector’s lecture delivered by Rafał Sonik In November 2017, the Faculty of Business, Finance and Administration based in Rybnik celebrated its Faculty Day. In the lecture hall of the Rybnik campus, Rafał Sonik, a successful man, entrepreneur, sportsman and philanthropist, talked about “Passion and business” in his rector’s open lecture. delivered by Rafał Sonik, fot./photo M. Kiczka The guests were greeted by the dean dr inż. Tomasz Zieliński, who said that “we celebrate the Faculty Day locally, because one of the key attributes of our Faculty is the fact that it is rooted in Rybnik’s local community.” Then spoke the rector Prof. Robert Tomanek, who looked back at the beginning of the University’s presence in Rybnik (2002) and talked about the changes in legal regulations, leading to the transformation of the Rybnik Research and Education Center into the Faculty of Business, Finance and Administration. “We will develop the faculty, launch a second-cycle study program so that the current students in bachelor’s degree courses can continue their education here,” he said. Then, the dean dr inż. Zieliński thanked the municipal authorities, the university authorities and the local business for good conditions ensuring the sustainable development of the Rybnik faculty. He also mentioned how important cooperation with secondary schools was for the faculty. In his speech, Piotr Kuczera, Mayor of Rybnik, said

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski