Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 24 Wykład rektorski Rafała Sonika / The rector’s lecture by Rafał Sonik, fot./photo M. Kiczka Ekonomicznego w Katowicach w mieście jest niesamowicie ważna, miastotwórcza”. Życzył przy tym wydziałowi dalszej twórczej działalności, a studentom, by subregion rybnicki mógł być z nich dumny. Obchody poprzedziło posiedzenie Rady Wydziału, którego jednym z efektów było powołanie dyrektora Tenneco Automotive Polska Rafała Czapli na nowego członka Rady Programowej Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji. Wykład rektorski „Pasja a biznes” Rafała Sonika Po przemówieniach zaproszonych gości wykład rektorski, na zaproszenie prof. Tomanka, poprowadził Rafał Sonik – przedsiębiorca, filantrop i sportowiec oraz pierwszy Polak, który indywidualnie wygrał legendarny Rajd Dakar. Swój wykład o pasji i biznesie rozpoczął od nawiązania do przemian wolnościowych w Polsce z końca lat 80., do których kilkakrotnie nawiązywał jeszcze podczas wystąpienia. Przechodząc jednak do swojej działalności biznesowej, opowiedział o swoim pierwszym „ubitym” interesie, kiedy jako mały chłopiec zamienił samochód zabawkę na notes, który w jego ocenie był bardziej praktyczny. Opowiedział także o pierwszej działalności gospodarczej związanej z jego wcześniejszą pasją sportową, czyli nartami, oraz o kolejnych aktywnościach biznesowych, jak przykładowo sprowadzenie do Polski takich marek jak McDonald’s czy British Petroleum. „Największe dobro, jakie posiadamy, to etos pracy. To jedyny sposób na przetrwanie, rozwój i kształtowanie rzeczywistości” – mówił. „Ale żeby być spełnionym człowiekiem, nie można jedynie pracować. Zorientowałem się na szczęście dość wcześnie. Swoją prawdziwą pasję odnalazłem w quadach. Quady dlatego, bo czas to pieniądz, a ja jestem przedsiębiorcą. Wcześniej surfowałem i jeździłem na nartach, ale to sporty zależne od pogody. Jeśli jechałem na dwutygodniowy urlop i nie regenerowałem się, nie uprawiając sportu chociażby 2–3 dni ze względu na złą pogodę, to była to strata czasu. (…) Quadami można jeździć w każdych warunkach” – kontynuował Rafał Sonik, przechodząc płynnie do swojej pasji. Jak mówił, dzięki quadom nabiera bowiem energii do dalszej pracy. W 2000 roku zaczął startować w zawodach, a największy sukces w tym sporcie osiągnął w styczniu 2015 roku, kiedy to wygrał Rajd Dakar. – „Najważniejsze nie było jednak to, że wygrał Rafał Sonik (…). Najważniejsze było to, że w Rajdzie Dakar zwyciężył Polak w średnim wieku” – podkreślił. W swoim wystąpieniu poruszył także kwestię radości, która „jest tylko wtedy, kiedy można się nią dzielić z innymi”. Na koniec przemówienia Rafał Sonik przytoczył słowa swojego ojca, które usłyszał w 1971 roku: „Synu, rób w życiu tylko to, co cię pasjonuje. Bo tylko to, co robisz z pasją, zagwarantuje ci sukces i satysfakcję”. Po wystąpieniu nadszedł czas na pytania uczestników. Dotyczyły one głównie balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym czy organizacji czasu. Sonik mówił, że „organizacja to podstawa. Mój kalendarz mam dopracowany z dokładnością do 15 minut i tak już jest 30 lat, od 1987 roku”. Na pytanie jednego z uczniów szkoły średniej, czy studia ekonomiczne, które odbył, uważa za przydatne w osiągnięciu sukcesu, odpowiedział, że „można zdjąć buty i przebiec parę kilometrów, ale lepiej zrobić to w butach. Bez studiów będzie pod górę. Zdecydowanie lepiej mieć dyplom uczelni wyższej (…), być wyedukowanym” – wyjaśnił.

25 Przemówienie prezydenta Rybnika / Address by the Mayor of Rybnik, fot./photo M. Kiczka Przemówienie dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku / Address by the dean of the Faculty of Business, Finance and Administration, fot./photo M. Kiczka Przemówienie rektora / The rector’s address, fot./photo M. Kiczka that “the role that the University of Economics in Katowice plays in the city is extremely important and has a city-forming character”. At the same time, he wished the faculty continued creative activity and, turning to students, he wished them that the Rybnik subregion could be proud of them. The celebrations were preceded by the meeting of the Faculty Council, during which the director of Tenneco Automotive Polska, Rafał Czapla, was appointed to the Program Board of the Faculty of Business, Finance and Administration. “Passion and business” by Rafał Sonik After the invited guests addressed the audience, at Prof. Tomanek’s invitation, Rafał Sonik, an entrepreneur, philanthropist and sportsman, but also the first Pole who individually won the legendary Dakar Rally, delivered a rector’s lecture. He started with a look back at the political transformation in Poland in the late 1980s, only to return to the theme throughout the lecture. Talking about his business activities, he remembered the first deal he had struck when, as a small boy, he exchanged a toy car for a notebook, which in his opinion was more practical. He also talked about his first business related to his previous sports passion, namely skis, and about other business ideas, for example bringing such brands as McDonald’s or British Petroleum to Poland. “The greatest good we own is the work ethos. It is the only way to survive, develop and shape the reality,” he said. “But if you want to be a fulfilled man, you cannot only work. I was lucky to realize that quite early. I found my real passion in quads. Quads because time is money and I am an entrepreneur. I used to surf and ski, but these are weather-dependent sports. If I went on a two-week holiday and I failed to restore my energies, as I didn’t do sports for 2–3 days because of bad weather, it was a waste of time (...) You can drive a quad in all conditions,” Rafał Sonik brought up the topic of his passion. He said quads give him energy for further work. In 2000 he started competing, to achieve the greatest success in January 2015, when he won the Dakar Rally. “The most important thing was not that Rafał Sonik won (...). The most important thing was that a middle-aged Pole won the Dakar Rally,” he stressed. In his speech, he also raised the question of joy, which you really experience “only when you can share it with others.” Finally, Rafał Sonik quoted his father’s words, which he had heard in 1971: “Son, do only what fascinates you in life. Because only what you do with passion will ensure success and satisfaction.” The lecture was followed by the questions from the audience. They mainly concerned worklife balance and the organization of time. Responding, Sonik said that “organization is the foundation. My diary is fine-tuned to 15 minutes and it has been like that for the last 30 years, since 1987.” When asked by a high school student whether his economics studies had helped in achieving success, he replied that “you can take off your shoes and run a few kilometers, but it’s better to do it wearing the shoes. Without studies, you will run uphill. It is definitely better to have a university degree (...), to be educated,” he explained.

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski